Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1738

Bron : Wedergrate nr. 386 vanaf folio 37


16.01.1738 : Jacobus Crispeels fs. Jans insetenen van Geeraertsberghen verkoopt aan Jan Pardaens opsetenen van DW :

20 roeden salvo justo immers zijn paert en deel in een partij lant in DW int gehucht ter Straten in de Linckenbeke wesende alsnu een behuysde stede van de cooper als de wederdeelen oock in coope verkregen hebbende
- oost Max. D'Hauwer
- suyt den cooper
- west de keijtse
- noort Gheeraert D'Hondt

int geheele belast aen clooster van Vicoigne met 10 oortjes sjaers die den cooper tsijnen laste neempt

Dit voor 35 R courant

Present : de meier , Gillis Buydens , Jacobus Oeriens en Jan De Maeseneer schepenen

Redactie : voor het andere deel van deze hofstede zie 25.01.1738


16.01.1738 : Sr. Michiel Rockelé insetenen van DW en oudt burgemeester van LvW verkoopt aan Anthoon D'Hauwer opsetenen van Meerbeke :

stuck schooflant voortijts geweest 2 partijen

1) schooflant opt Schuermanneken
- oost de kerckegoederen van DW
- suyt Maximiliaen Leijsens en de voorste kerckegoederen
- west de straete
- noort de Herrestraete

2) partij schooflant te Schateijcken , schoof van de Pastoor van DW
- oost en west het kerckengoet van DW
- suyt Maximiliaen Leijsens
- noort de Herrestraete

samen groot 283,75 roeden en is schoof van de Pastoor van DW

Dit voor 350 R courant

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen


16.01.1738 : Adriaen De Vos opsetenen van DW verkoopt aan Anthoon D'Hauwer opsetenen van Meerbeke in de herberghe genoemt " den Bril " :

1 dachwant schooflant op het Hoogh Hoenderskot , schoof van Mijnheer van Steenhout
- oost goet van Vicoigne
- suyt de Herrestraete
- west dheer Gratianus Rigauts causa uxoris
- noort Pieter Bicque

dit voor 15 S / roede

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen


16.01.1738 : de erfgenamen van Jacobus D'Hauwer fs. Maximiliaen verkopen aan Jan Baptiste Jous te weten :

1) Jacobus
2) Antoon
3) Peeter
4) Nicolaas Foux x Anna D'Hauwer
5) Peeter Vander Meiren x Theresia D'Hauwer
6) Adriaen Sermeus x Adriana D'Hauwer

allen kinderen van wijlen Jacques D'Hauwer fs. Maximiliaens verkopen samen aan Jan Baptiste Jous opsetene van DW :

1) 104 roeden onbehuisde stede en alsnu door de cooper behuyst gelegen int gehucht te Dasselt
- oost de keijtse
- suyt de naervolgende partije
- west en noort de straete

2) 40 roeden onbehuysde stede int selve gehucht
- oost de keijtse
- suyt Jan D'Hauwer
- west de straete
- noort de voorenstaende partije

beide partijen belast met heerlijke rente aan de heer van LvW , de 2de partij is ook belast aan heer Block met 1,5 cappoen en 2 schelen parisis en aan de kercke van DW met 2 stuivers erfelijke cijns

Daar alzo op de verkochte partijen " staende is een borreput " is gesteld dat Max. D'Hauwer en zijn huisvrouw hier mogen verhalen hun " noodigh water midts bij desen mede te onderhouden ende ruymen den selven steenput "

De verkopers toekomend bij uitgrootinge gedaan door wijlen hun vader en schoonvader van Dheer Jan en Louis Vander Eecken , Jan D'Hauwer , Jan Lemmens , Max. D'Hauwer , Jaspar D'Hauwer , Pieter Pleck en Joos Caelendries alle hoirs en erfgenaemen van wijlen Cornelis D'Hauwer fs. Jans

Dit op een voortane rente van 11 R sjaars / penninck XVI /

Present : de meier , Gillis Buydens , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Gheeraert Callebaut schepenen


25.01.1738 Verkoop gebeurd op 25.01.1725 door Guillaume Tollebeecke x Marie Crispeels verkopen aan Jan Pardaens :

het part en deel van de behuysde stede van wijlen Jan Crispeels vader van Maria Crispeels haar te kavel gevallen liggende in DW int gehucht genaempt " den Linckenbeke " groot omtrent 25 roeden uyt meerdere portie van omtrent 50 roeden beneffens haeren broeder Jacobus Crispeels die oock heeft omtrent 25 roeden
- oost Max. D'Hauwer
- suyt desen cooper
- west de keijtse

dat voor de som van 22,5 R boven 2 permisse schellingen voor een doecklaecken en 2 permisse schellingen ten gelaege

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens


25.01.1738 : Jacobus De Mulder x Barbarina Van Craenenbroeck erkennen een rente aan Juffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe van wijlent Sr. Jan Van Heghe over de som van 150 R / hiervoor rente van 6 R te weten aan 4 % / beseth op :

1) partij Xlant groot 232 roeden op de Rottenbosch ( ? , slecht leesbaar )

2) partij Xlant op den voorsijden Rootbosch groot 82 roeden
- oost en west de strate
- suyt Sr. Pieter Valcke
- noort Guilliam Vander Kelen

3) partij schooflant op de Caelcauter
- west de wed. dheer Joos De Groote
- suyt Jan Schoonjans
- noort de weduwe Jan Cools

groot 102,25 roeden

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : anno 1757 heeft Jacobus De Mulder deze rente gelost


27.01.1738 : Philips Vercleeren fs. Steven opsetenen van Vollesele en jonckman met Adriaen Buyl en Adriaen Thiels als zijn apparente voogden verkoopt aan Jan Cooreman opsetene van DW :

eeen behuyst stedeken groot 33 roeden 10 voeten gelegen int gehuchte te Neycken
- oost de weduwe of dhoors van Philips Hemmerijckx
- suyt Jan Callebaut
- west den cooper
- noort Jan Bruylant

belast met cijnsrente van 3 S sjaers aen heere van LvW

dit voor 67 R courant boven 24 S ten gelaege

De koop werd ongedaan gemaakt doordat de kozijn van de verkoper beroep doet op zijn naerhede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


30.01.1738 : Jan Hemelrijckx fs. Philips opsetene van DW doet beroep op de naerhede :

Hem was te kennen gegeven dat Philips Vercleeren fs. Steven en van Pieternelle Hemelrijckx eigen cosijn nu onlangs hebben verkocht aan Jan Cooreman :

eeen behuyst stedeken groot 33 roeden 10 voeten
- oost sheeren strate
- suyt Jan Callebaut
- west Jan Cooreman

Hij suppliant legt de naerhede , soo over hem als over sijne 2 minderjarige broeder en suster

Present : Van Yperseele klerk van LvW


13.03.1738 : de 5 kinderen Vanden Bossche verkochten een hofstede aan Jan De Vroede , deze verkoop werd ongeldig verklaard en er werd overgegaan tot een publieke verkoop

1)  Joos Vanden Bossche
2) Lieven Vanden Bossche
3) Maximiliaen D'Hauwer causa uxoris
4) Lieven Segers x Marie Vanden Bossche
5) de minderjarige weesen van wijlen Pieter Vanden Bossche x Lievijne Van Heghe met de voorste Joos Vanden Bossche en Michiel Vander Poorten als voogden

verkopen 38,35 roeden behuysde stede metten huysen daerop staende uyt een meerdere partije van 394 roeden gelegen in DW aen de Plaetse
- oost de abdije van Vicoigne
- suyt de beke
- west de strate
- noort Max. D'Hauwer causa uxoris met het wederdeel

is int geheel belast met ente van 18 R 15 S sjaers aan . . . ( niks genoteerd ) in Aalst en bovendien met heerlijke rente aan de heer van LvW van 3 veerteme, tarwe en 3 veertelen evene , 1 cappoen en half cappoen , 11 schelen parisis

deze koop is geschied voor 100 R courant

Doch de koop werd ongeldig verklaard omdat in deze verkoop ook het 1/5de deel van de weeskinderen van wijlen Pieter Vanden Bossche x Lievijne Van Heghe was verkocht en daarom werd overgegaan tot een publieke verkoop

Na enig opbieden van Jan Buydens en Adriaen Buyl ging als hoogste bieder de voornoemde Jan De Vroede voor de som van 113 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan de Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


Doch zoals zo vaak werd deze verkoop " bij naerhede gecalengiert "

27.03.1738 : Pieter Van Langenhaecken x Catharina D'Hauwer fa. Maximiliaen en van Elisabeth Vanden Bossche stellen dat tsijnder kennisse is gecommen dat Joos , Lieven en Elisabeth Vanden Bossche x Maximiliaen D'Hauwer met consoorten als hoors en erfgenamen van Gillis Vanden Bossche hadden verkocht aan Jan De Vroede :

huis groot 38,35 roeden enz. zie supra

Op 10.04.1738 wordt de naerhede gelegd op de voorste behuysde stede , ondertekend door F.J. Van Ypersele


20.03.1738 : Jan Hemelrijckx fs. Philips opsetene van DW doet beroep op de naerhede :

Hem was ter kennis gekomen dat Jan Baptiste Hemelrijckx fs. Pieters met assistentie van Matthijs Van Snick x weduwe van de voornoemde Jan Baptiste onlangs hadden verkocht aan Jan Cooreman :

een onbehuysde stede te Neijcken groot 33 roeden
- oost de straete
- west de suppliant
- noort Jan Bruylant

Hiermee werd de verkoop ongedaan gemaakt

Present : F.J. Van Yperseele greffier


02.05.1738 : Vrijwillige verkoop van een windmolen in Denderwindeke

De meier Joannes Vander Mijnsbrugghen ten versoecke van E.H. Petrus Vander Borcht pastoor van Neyghen en Jacobus Oriens Armmeester verkopen bij openbaar opbod een windmolen gelegen in DW op het Houtemvelt
- oost en noort de straete
- west het Houtemvelt

Ook de meulestenen en alle andere edificien daeraen clevende den voorseijden molen competerende

De koper zal in het gebruik komen van de voorste windmolen " van stonden aen "

De kooppenningen zullen dienen tot " onderstant en voldoeninge van het testament van Sr. Jaspar de Goux "

Het zal de koper verboden zijn enige ezels , wagens , karren of peerden te hebben om " te haelen eenighe graenen " , de ingesetenen van desen lande sullen alteijdt liber sijn van hunne graenen selve te bringen soo in desen molen als in andere molens van desen lande ende baronnie van Wedergraete te weten Neijgen en Pollaerde die oock van gelijcke " geen ezels noch peerden , waghens ofte met den lijve moghen haelen "

Op de 1ste verkoopdag is de molen gebleven op Jacobus Van Hasselt inwoner van Kester voor de somme van 1775 R courant geld

Op de 2de verkoopdag heeft niemand verhoogd niettegenstaande plakbrieven in Aalst , Geraardsbergen , Ninove , Edingen als in de prochies van Denderwindeke en Neygen

Op de 3de verkoopdag heeft opnieuw niemand ingesteld

Op de 4de verkoopdag idem

Present : de meier , M. Lemmens , Jan De Maeseneer , Adriaen De Mol , Jan Thienpont , Jan De Boeck en Jacobus Oriens


08.05.1738 : Adriaen De Vos opsetenen van DW verkoopt aan Joos Callebaut fs. Jans opsetenen van DW :

1 dw. schoofland salvo justo , schoof van den heere van Kestergat gelegen op het Meerschvoordevelt
- oost en west dhoors Cornelis De Smet
- suyt Gillis Allert
- noort de Herrestraete

dit voor 16 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens , Jan Thienpont schepenen


22.05.1738 : Joos Pleck fs. Pieters erkent rente aan Sr. Mr. Franciscus Josephus Van Yperseele heere van Strihou en greffier van desen lande en zijn zwager Jan Baptiste Ignace Jacopsen en dit over de som van 400 R courant / rente aan 4 % / beseth op :

1) 277 roeden Xlant op de Grooten Lietersberch
- oost Adriaen De Mol
- west Pieter Mertens en Gillis Buydens en Pieter Maesvrancx
- suyt Jan D'Hauwer
- noort den wegh

2) 220 roeden schooflant op de Paeijenbeke
- oost het losat
- west Michiel Rockelé
- suyt het gebruyck van Adriaen Thienpont en het goet van Adriaen Pleck
- noort den Edelen Heer baron van LvW

3) partij bos en meersch in de Misval groot 139 roeden
- oost den keijts
- west Mijnheer Lefebure
- suyt den Edelen Heere baron van LvW
- noort N. De Spiegeleer

4) een hofstede staende te Misval met alle de edifitien daerop staende uytgenomen den peerdenstal ende de cameer groot in grond 137 roeden
- oost den Edelen heere baron van LvW
- noort den keijts

Al deze gronden aan de comparant toekomend uit hoofde van sijn overleden vader en moeder

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Maeseneer schepenen


22.05.1738 : leenverhef door Adriaen Pleck fs. Pieters van leen van den leenhove des Berghs , lande en Baronie van Wedergrate

een partij land en bos op de Biest groot omtrent 6 dw.
- oost den Grooten Cortenbosch en Joos Vanden Bossche
- suyt Sr. Gratianus Rigauts causa uxoris
- west Sr. Michiel Rockelé en Jan Buydens
- noort Gillis De Spiegeleer als gebruycker

hem gesuccedeert van wijlen zijn vader staande hetselve leen ten relieve van 10 L parisis ofte de relieve bvan de beste vrome

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé , Christiaen Baeijens en Sebastiaen Vollens leenmannen en Frans Joseph Van Ypersele greffier


03.06.1738 : Louis De Smet fs. Jans opsetenen van DW verkoopt aan Hendrick Van Cauteren :

een behuysde stede en erfve in DW int gehuchte te Neuringen
- oost tgoet van de Heerendiensten van Ninove
- suyt het Hospitael van Ninove ofte de beke
- west selve hospitael
- noort de dreve keijtse

groot 111 roeden en dit met alle de boomen en hauten daerop staende en de voordere edifitien " aert ende naghel vast " behoudens de coetse staende in de camer die blijft in proffijte van de vercooper als oock te mogen snoeijen de boomen ende hauten daerop staende

Welke huysstede is belast met rente van 250 R courant in proffijte van Sr. Joannes De Mol tot Ninove croiserende aan 5 % die sal blijven ten laste van den cooper met eveneens 10R over achterstel van croisen

Welke coop is geschiet voor 142,5 R boven de last van de voorseijde rente en croisen

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen


17.06.1738 : Adriaen Sirjacobs opsetenen en moderne schepenen van Warbeke ende Nuwenhove x Franchoise Mertens erkennen een retnte aan Sr. Livinus De Vuyst insetene borgher ende audt schepenen van Nineve over de som van 150 R wisselgelt / hiervoor rente aan 5 % / beseth op :

1) 50 roeden schooflandt opt Rijsenvelt
- oost de straete
- suyt Jan Baptiste Cools
- west selve goet
- noort Gratianus Rigauts causa uxoris

2) 379 roeden Xlant opt selve velt
- oost Christoffel De Doncker
- suyt Adriaen De Mol
- noort den voetwegh

Present : Pieter De Brabanter officier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen

Marge : anno 1775 heeft Judocus Sirjacobs insetene van DW deze rente gelost aan J.B. De Vuyst


19.06.1738 : Vermelding van een verkoop in Gent op 18.10.1721

Emanuel T'Lam insetenen en coopman der stede van Ghendt x Anna Maria Buyens verkoopt aan Anthoon D'Hauwer fs. Jacques  :

50 roeden Xlant in DW en is deel van 1 dachwant in een veldeken opt Boschvelt waarvan Adriaen Mertens causa uxoris de wederdeel competeert paelende int geheele
- oost gescheede van DW en Meerbeke
- suyt Pieter Van Herreweghen
- west Jan Baptiste Van Herreweghen
- noort Joos Caelendries

int geheele belast aan den heere van LvW met 3/4 cappoen en 18 deniers parisis sjaers

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Jan De Boeck schepenen


23.06.1738 : Leenverhef van een leen van den Berghs , Lande en Baronnie van Wedergrate

Jan Baptiste Vierendeel fs. Anthoon opsetenen van Appelterre doet midts de doodt en overlijden van Jan Vierendeels als bediendelijck man geweest over den comparant bij acte van 11.12.1721 leenverhef van een leen :

wesende een behuysde hofstede in DW te Meersvoorde groot 1 dachwant

Present : de baljuw J. Vander Mijnsbrugghen , C. Baeyens en Sebastiaen Vollens


30.06.1738 : Leenverhef van leen van de heerlijcken Leenhove van Cruyckenburgh binnen DW :

Dheer Emanuel T'Lam insetene coopman in Gendt x Jouffrouwe Anna Maria Buyens fs. Dheer Maximiliaen en van Juffrouw Maria Catharina Steppe verkoopt aan Heer Simon Delbeause lieutenant generael van sijne Majesteits Legers en Gouverneur van Dendermonde :

het gestruyckt leen en dit is geschiedt " uyt puren noodt en te betalen de borgtochten bij haer voornoemden vader en moeder ghepresteert over Cornelis Vander Schilt gewesen ontfanger der stede van Ninove te weten :

1) 318 roeden bosch in DW wesende gestruyckt leen
- oost en suyt de Geuversvelden
- noort de naerbeschreven ( lees : de volgende ) partije

bij de voorste Heer Maximiliaen Buijens in coope verkregen van Jooris De Groote fs. Gregoor op 19.05.1707

2) 222,50 roeden bosch oock leenroerig van deselven hove
- suyt de voorschreven partije
- west het gescheede van Santberghen en DW

bij de 1ste comparant verkregen bij coope op 12.04.1731

Deze koop is gedaan voor 13 S / roede boven 223 R 13,5 S voor de boomen , rasp en catheijlen daerop wesende en is samen 575 R welke som de verkoper heeft ontfangen van Eerwaerde Heer Ghiselin Cellularius van de Abdij van Sinte Cornelis en Cyprianus

Present : Antoon Buyl officier loco de baljuw , C. Baeyens en Gillis De Dijn en als greffier F.J. Van Ypersele


30.06.1738 : Dheer Emanuel T'Lam insetene coopman in Gendt x Jouffrouwe Anna Maria Buyens fs. Dheer Maximiliaen en van Juffrouw Maria Catharina Steppe verkoopt aan Heer Simon Delbeausse lieutenant generael van sijne Majesteits Legers en Gouverneur van Dendermonde :

1) partij lant en is 6de schoof van de abdij van Vicoigne eertijts bosch geeest groot 174 roeden
- oost het goet van de Abdij van Ninove
- suyt de weduwe Pieter De Groote
- west en noort wijlen Jooris De Groote

bij Maximiliaen Buyens in coope verkregen van deselve Jooris De Groote op 19.05.1707

2) 92 roeden maeymeersch in Pollaerde op de Weirt
- noortoost tegen den dam
- oost Jan Van Vaerenberch
- west den Armen van PL

belast met 1 cappoen 6 schelen 9 deniers aan de heere van LvW

Deze verkoop is gedaan voor 175 R courant , ook hier betaalde de E.H. Cellularius van de abdij van Ninove als het commant hebbende van Sr. Simon Delbeausse

Ook door deselven Buyens in coope verkregen van Jooris De Groote

Present : Antoon Buyl officier , Martinus Lemmens borgemeeser , Adriaen De Mol schepenen

Red. : ook onder Pollare genoteerd


30.06.1738 : Leenverhef door Jr. Carolus Delbeausse

Comparerende voor de officier loco de baljuw en mannen van leene mitsgaders de greffier van den heerlijcken leenhove van Cruyckenburgh is :

Dheer Josephus Ghiselin oudt-schepenen de stede van Ninove bij last aan hem verleent bij heer Simon Delbeausse Lieutenant - generael van sijne Majesteits Legers en gouverneur van Dendermonde om te verheffen een leen groot 318 roeden
- oost de Geuversvelde,
- suyt dhoors Joannes De Weghe
- west sijn ander leen

en dit ten behoeve van Jr. Cornelis Delbeausse

De voorste Sr. Simon Delbeausse competerende bij coope jegens Emanuel T'Lam en heeft de comparant zich gesteld als " bedienelijck man "

Present : Antoon Buyl officier loco de baljuw , Christiaen Baeyens en Gillis De Dijn en de greffier F.J. Van Ypersele


30.06.1738 : Leenverhef door Jr. Carolus Delbeausse

Comparerende voor de officier loco de baljuw en mannen van leene mitsgaders de greffier van den heerlijcken leenhove van Cruyckenburgh is :

Dheer Josephus Ghiselin oudt-schepenen de stede van Ninove bij last aan hem verleent bij heer Simon Delbeausse Lieutenant - generael van sijne Majesteits Legers en gouverneur van Dendermonde om te verheffen een leen groot 222,50 roeden bosch
- suyt het ander leen van heer Delbeausse
- west het gescheede van Santbergen

en dit ten behoeve van Jr. Cornelis Delbeausse

De voorste Sr. Simon Delbeausse competerende bij coope jegens Emanuel T'Lam en heeft de comparant zich gesteld als " bedienelijck man "

Present : Antoon Buyl officier loco de baljuw , Christiaen Baeyens en Gillis De Dijn en de greffier F.J. Van Ypersele


05.07.1738 : Louis De Smet fs. Jans erkent een rente aan het Godshuis van Ninove over de som van 150 R wisselgelt / dit aan 5 % / beseth op :

sijn behuysde hofstede te Meersvoorde
- suyt de strate
- west en noort en oost dhoors van Sr. Cornelis Leijniers

is groot 170 roeden salvo justo en was gekocht van Sr. Gillis Vanden Abbeelen

Present : de meier , Jan De Boeck en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : deze rente is anno 1774 gelost door Jan De Ro fs. Jans


05.08.1738 : Sr. Gillis Vanden Abbeele fs. Heer Pieter verkoopt aan Franciscus Hevens fs. Joos insetene van DW :

een meers groot 157 roeden
- oost , west en noort dhoirs Sr. Cornelis Leyniers
- suyt de strate

dit voor 23 S / roede

Present : Jan Lippens officier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


17.08.1736 : Sr. Michiel Rockelé stelt zich borg over Sr. Louis Cools als machtich bij procuratie van Marie Cools sijne suster weduwe van Jan Mertens en dit over proces ten laste van Adriaen Mertens tot Denderwindeke

en in deze rechtszaak heeft Adriaen Mertens geprotesteert te appelleren tot Sijne Majestijds Grooten Raede tot Mechelen

( redactie : het betrof de erfenis van Marie Cools , een rijke suikertante die nogal wispelturig was omtrent de keuze van haar erfgenaam )

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens


31.10.1738 : omtrent verkoop gebeurd op 11.08.1736 :

Jan Baptiste De Valckeneer opsetenen van Tollembeek x Barbara De Valckeneer verkopen aan Jacobus Vande Velde opsetenen van DW :

80,10 roeden Xlant in DW  op het Reijsevelt
- oost Adriaen De Mol
- suyt Peeter Mertens ende de beke
- west Jan Thienpont
- noort Pr. Mertens

deze verkoop is geschied voor 53 R courant eens

Present : de meier , burgemeester en Adriaen De Mol schepenen


20.11.1738 : Pieter Hendrik Buydens fs. Pieters verkoopt aan Livinus De Pril :

een partij Xlant gelegen op het Cruysvelt groot 122 roeden
- oost den Armen van Ninove
- suyt het cloostergoet van Vicoinge
- west de strate
- noort Christiaen Vanden Haute

dit voor 23 S / roede en een permissen patacon ten gelaeghe

De vorige Pieter Hendrik Buydens zich sterk makend over zijn broeder Adriaen Buydens en Cornelis Vanden Eijnde alhier present verklaart dat zijn huisvrouw Maria Dooremont op de voorste partije haar tocht heeft die zij bij desen declareert " af te gaen "

Getekend door Pieter Hendrik Buydens over zichzelf en over zijn broeder Adriaen , Cornelis Vanden Eijnde en Maria Dooremont en de koper verklaren niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan De Boeck en Adriaen De Mol schepenen


18.12.1738 : Armen van Denderwindeke geeft in cheijnsrente aan Antoon D'Hauwer fs. Jacques opsetenen van Meerbeke :

Sr. Martinus Lemmens burgemeester van LvW en Armmeester van Denderwindicke evenals E.H. Remigius De Poorter pastoor van DW en de schepenen als opperproviseurs geven in cheijns voor termijn van 99 jaar aan Antoon D'Hauwer fs. Jacques :

1 dw. meersch in DW recht over het huys genoempt " den Bril "
- oost Pieter Vander Putten causa uxoris
- noort sheeren strate
- west de keijtse
- suyt het Boschvelt

dit is de Armen van DW competerende en dit voor 5 R courant sjaars

De koper moet ook nog betalen de prijs van de bomen en de houtwas die op de voorste meers staan en de prijs zal gemaakt worden " bij mannen hun dies verstaende "

Present : de meier , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen


18.12.1738 : Jacobus Van Hasselt fs. Jans opsetenen van DW erkent dat hij " metten heerlijcken stockslagh " heeft gekocht van de Armen van Neijgen en erkent hiervoor een rente

een coorenwintmolen met de meulensteenen en alle edifitien daer aen clevende gelegen op het Hautemvelt
- oost en noort de strate
- west het Hautemvelt

en dit voor 1775 R courant

Hiervan heeft de koper betaald de som van 800 R courant en heeft ook verkend een obligatie van 200 R courant en belooft over het restant te betalen een rente van 31 R courant jegens den penninck XXV en dit over het resterende kapitaal van 775 R

Deze rente is bezet op de voornoemde windmolen

Present : de meier , Jan De Boeck , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen

Marge : door ons Proviseurs van de Armen van Neijgen is ontfangen uit handen van Joncker Nicolaas Franciscus Vander Noot heer van Kelfs die betaald over Jacobus Van Hasselt de som van 775 R en hiermee is de rente gedood.

Ondertekend door R. Lemmens pastoor in Neijghen , Jacobus Oeriens , J. Vander Mijnsbrugghen , Jan De Boeck en Gillis Lemmens en F.J. Van Ypersele greffier en dit op de 21ste meerte 1744

Redactie : ik heb dit ook onder Neigem geplaatst


29.12.1738 : Augustijn Crispeels fs. Jans verkoopt aan Pieter Lemmens fs. Pieters x Elisabeth Appelmans :

1 dagwand land salvo justo in DW genaemt " het Camblock "
- oost Jan Roosen
- noort de Armen van DW
- west de straete
- suyt den cooper

belast aen den heere van LvW met half veertel haver en een half veertel tarwe en 3 S 1 O sjaers

dit voor 100 R eens

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan Thienpont en Jan De Boeck schepenen


29.12.1738 : Bevestiging van een verkoop gebeurd op 19.05.1736 :

Ursmarus Keijaerts x Marie Lemmens fa. Jan Baptiste woonachtig in Mechelen verkopen aan Pieter Lemmens fs. Pieters 3 partijen van lande :

1) 156 roeden schooflant op het Huchtersvelt
- oost tgoet van de weeduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Jan Baptiste
- suyt sheeren strate
- west Christiaen Galmaert

2) 90 roeden schooflant op selve velt
- oost Martinus Lemmens
- suyt Francis Van Lierde
- west Jacques Jenno

3) een partije Xlant op het Camblock
- oost Jan Roosen
- suyt Ingel Roosen
- west de straete
- noort Augustijn Crispeels

groot volgens den landtboeck 103 roeden

deze verkoop is geschied voor de som van 150 R courant

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan Thienpont en Jan De Boeck schepenen