Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1737


10.01.1737 : Ongedaan maken van verkoop door beroep op " de naerhede "

Gillis De Bremaecker fs. Pieters opsetenen van Kester in de provincie van Henegauwe stelt :

dat t'sijnder kennisse gecommen is dat Jan en Joos De Bremaecker en Pieter De Koster x Elisabeth De Bremaecker te weten de 2 broeders en de zwager en eigen zuster van de suppliant onlangs hebben verkocht aan Jan Van Herreweghen x Anna Du Pongh :

een meersch gelegen in DW in de Veldemeersschen
- suyt Cornelis De Pongh ende andere
- west het Roosenvelt
- noort Pieter De Frain

groot 233 roeden salvo justo

En midts hem suppliant het 1/4de competeert in proprietijdt uyt hoofde van syne houders ,

" is biedende de naerhede over de 3 deelen " ( lees de 3/4de )

Present : Gheeraert Callebaut schepenen en greffier Van Ypersele

Redactie : ook onder Pollare genoteerd , het betreft de kinderen van Pieter De Bremaecker uit Pollare


10.01.1737 : Cornelis De Quick fs. Michiels opsetenen van Neuwenhove verkoopt aan Pieter De Ro fs. Pieters opsetenen van DW :

partij landts met alle de boomen ende steenputte daer op staende wesende XXXIIIste schoof gelegen in DW te Meerschvoorde ghenaempt Steenputveldeken groot 280 roeden
- oost Cornelis De Smet
- suyt sheeren strate
- west Frans Vanden Broecke
- noort den Beulinck

dit voor 324 R courant en bovendien 1 R 12 S 2 oorden over het mesvet en 22 S ten gelaeghe

is belast aan clooster van Vicoigne met 5 schautveertelen evene , 2/3de cappoen en 5 a 6 denieren penninckrente

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens , Gheeraert Callebaut


10.01.1737 : Pieter De Ro fs. Pieters erkent een rente aan Jan Cools fs. Pieters opsetenen van Nuwenhove over de som van 300 R courant / penninck XX / beseth op :

partij landts met alle de boomen ende steenputte daer op staende wesende XXXIIIste schoof gelegen in DW te Meerschvoorde ghenaempt Steenputveldeken groot 280 roeden
- oost Cornelis De Smet
- suyt sheeren strate
- west Frans Vanden Broecke
- noort den Beulinck

de comparant toekomend bij coope

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Jan De Maeseneer en Gheeraert Callebaut schepenen

Marge : op 16.11.1738 heeft Pieter De Ro fs. Pieters deze rente gelost aan Jan Cools


21.01.1737 : Maximiliaen D'Hauwer fs. Jans x Elisabeth Vanden Bossche erkennen een rente aan Sr. Livinus De Vuyst insetene en oudt schepenen van Ninove en dit over de ontfangen somme van 200 R courant / hiervoor rente van 10 R sjaers / beseth op :

1) partij Xlant op het Houtemvelt staende ten lantboeck fa. 61 artikel 7 groot 186,50 roeden

( zie artikel 398 in landboek )

- oost den groenen wegh
- suyt dhoors Arent Cools , Sr. Pieter Van Vrechem en de Wed. Gillis Van Vaerenberch
- west Engel De Ro
- noort den voetwegh

2) partij Xlant op de Meercauter groot 112,25 roeden deel van meerdere parrtije van 141,50 roeden staende ten lantboek folio 367 artikel 6
- oost cappelrijegoet van Nauwenhove
- suyt Jan De Mol en selve cappelrijegoet
- west Jacques Cools en dhoirs Jan Hevens
- noort dhoors Bernaert De Clippel

3) 114,10 roeden waarin ligt 19 roeden schooflant op den Grooten Lietersberch deel van meerdere partij van 558,50 roeden
- west de weduwe Cornelis Van Vrechem
- suyt de straete
- oost kerckengoet van DW
- noort den waegenwech

staande ten lantboecke folio 382 ( dit is twijfelachtige lezing ) artikel 19

De 2 laatste partijen aan de tweede comparante ( lees : Elisabeth Vanden Bossche ) toekomend bij verkaveling van het sterfhuys van haar ouders

Present : Jan Lippens officier loco de meier , M. Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen

Marge : anno 1742 Pieter Van Langenhaecke deze rente gelost aan Lieven De Vuyst


24.01.1737 : Pieter en Louis Segers opsetenenen van Oetingen verkopen aan Jr. Nicolaas Franciscus Vander Noodt heer van Helst ( in tekst ook als Helfs )  , Vrechem etc. :

3 dachwanden landts in DW
- oost den cooper
- suyt de capelanie van Liefferingen
- west en noort den cooper

is belast met rente van 6 R sjaers die de cooper tsijnen laste neemt

Dit voor 200 R courant boven de voorschreven last

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeeser , Pieter Valck en Gheeraert Callebaut schepenen


31.01.1737 : Jacobus Neuckermans fs. Pieters opsetenen van Okegem verkoopt aaan Jan O opsetenen van DW :    ( Folio 229 van Wedergrate nr. 385 )

een behuysde hofstede in DW in de Reijstrate
- oost de straete
- suyt den Grooten Lietersberch
- west deselven Lietersberch
- noort de straete

groot 1 dachwant en is belast met het schoofrecht aan de abdij van Vicoingen

dit voor 250 R courant

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Jan De Maeseneer schepenen


31.01.1737 : Jan O erkent een rente aan Sr. Martinus  Lemmens als proviseur van de Armen van DW en dit over de som van 150 R courant / 20ste penninck / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede in DW , zie supra

2) een meersch op het Ruelenscot
- oost Sr. Pieter Valcke
- suyt den Schipstoel
- west den borgemeester Lemmens
- noort Jan Baptiste Rollij

en is wisselmeersch

3) 91 roeden Xlant op de Dasputte
- oost dhoors Merten Lambrecht
- suyt Juffr. Maria Anna Pantecras
- west den Armen van Wiese
- noort het Rietvelt

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


07.02.1737 : notering van verkoop op 17.05.1735  ( Laatste folio's van Wedergrate nr. 385 )

Jan Baptiste Cools verkoopt aan Cornelis Thienpont fs. Jans x Joanna Bernaerts :

een boomgaert int gehucht te Boterdael
- oost en suyt het Rijsevelt
- noort Maximiliaen Vander Meeren

dit voor 20 L groot boven een permissen pistool ten gelaeghe

is belast met heerlijke rente aan heere van LvW met omtrent 10 stuivers

De beide kopers kunnen niet schrijfven , getuigen van de verkoop zijn Jan Cools en Franciscus Van Eesbeke

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen


09.02.1737 : Cornelis De Vroede x Catharina Philippina Putteurs  ( ** ) ex Sinte Peeters in Henegouwen verkopen aan Joos Pleck :

een partij Xlant op de Groote Lietersberch groot 277 roeden
- oost Adriaen De Mol
- suyt Pieter Mertens
- west Pieter Pleck
- noort den wegh

Dit voor 220 R courant geld en 1 R 18 S voor het " drinckgelt "

Welke partij te lote was gevallen aan Catharina Philippina Putteurs bij verkaveling tussen Catharina Philippina en de kinderen van Frans Pitteurs en dit volgens verkaveling voor de schepenen van Herne in 1736 ondertekend door A. Thienpont

Present : Anthoon Buyl officier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oriens schepenen

( ** : Catharina Putteurs is een kleindochter van Pieter De Ro x Gertrudis Buydens )


14.02.1737 : Lucas Bruylandt heeft ontvangen van Jan Mertens fs. Charles ex Pollare de som van 50 R wisselgeld de schelling aan 6 stuivers en dit aan 5 %  ( 2,5 R sjaars ) en dit volgens de verkaveling gepasseerd voor de magistraat van Geraardsbergen in 1736 te weten :

1) 95,75 roeden behuysde hofstede deel van 191,75 roeden liggende ten westen int gehuchte te Renderstede
- oost de Swellinck
- suyt met eijnde aen de keijtse van de voorste Swellinck
- suyt en west het Wijgaerdeken
- noort cloostergoet Beauprez

2) 40 roeden schoofland , schoof van Pieter Valck , op Apelteirenvelt
- oost Jan Roosen
- west Joos Caelendries
- suyt Pieter Maesvranckx
- noort Jan Ronsijn

3) een partij Xlant opt Meyersvelt groot 48,50 roeden
- oost de wed. Adriaen Vanden Broecke
- suyt dhoors Cornelis De Smet
- west Gillis De Clippel
- noort Pieter Maesvranckx

4) een veldeken genaempt " de Maertelaere " int quartier te Steenbergh groot 147 roeden
- oost het gescheede van Pollaer
- suyt den Steenbergdries
- west den bosch
- noort de straete

5) 50 roeden schooflant opt Neyckenvelt , schoof van Pieter Valck
- oost den voetwegh
- suyt het Apelterenvelt
- west Pieter Cools

Marge : anno 1776 heeft Louis Bruylandt heeft in naam van de weesen Lucas Bruylandt deze rente gelost aan Joanna Maria Mertens

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


22.02.1737 : Jan Baptiste Vierendeel fs. Nicolaes x Margareta Hevens fa. Gillis verkopen aan Cornelis Verckens fs. Eloij x Livina Lemmens fa. Pieters :

een partij onbehuysde stede wesende Xvrij gelegen te Smehove groot 175 roeden
- oost Sr. Platteborse causa uxoris
- suijt de straete
- west Cornelis De Smet
- noort de beke

dit met alle de tronckboomen ende haeghen daer op staende behalve de opgaende boomen die blijven ten proffijte van de vercoopers die deselve boomen binnen den tijt van 2 jaeren van den gront moeten " geweert worden "

Dit voor het kapitaal van een rente van 4,5 R sjaars / penninck XVI / ten proffijte van Catharina Lemmens fa; Jan Baptiste beseth op de voorste partije en bovendien nog een rente van 120 R courant ten advenant ten penninck XVI en hiervoor een rente van 7,5 R sjaerts

Bovendien te betalen aan de vercoopers " een croonstuck voor wijngelt "

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Gillis Buydens schepenen

Marge : anno 1753 heeft Cornelis Verckens fs. Eloij deze rente van 120 R gelost aan dhoirs Jan Vierendeel fs. Nicolaes behalve het 1/4de paert en deel van Jacobus Vierendeel en Joanna Vierendeel fa. Jan welke paert en deel heden aen Jacobus Vierendeel hebbe betaelt en daarmee is de rente gecasseert


14.03.1737 : Maximiliaen Vander Meeren x Marie Pleck verkopen aan Cornelis Thienpont fs. Jans x Joanna Bernaert :

110 roeden Xlant int gehuchte te Boterdael
- noort en west den keijts
- oost en suyt het Reijsevelt

dit voor 20 S / roede boven 8 persmisse schellingen aan sijne dochters

Is belast met een jaargetijde welk jaargetijde zal afgetrokken worden van de verkoopsom en is dus verminderd met 42 R

Getuigen waren Jan Vetsuypens en Joos Herremans

Present : de meier , Peeter Valck , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens schepenen


14.03.1737 : Pastoor Du Bois pastoor van Nieuwenhove heeft geleend aan Cornelis Thienpont fs. Jans x Joanna Bernaert 100 R courant , de schelling op 7 stuivers gerekend , XXste penning , beseth op :

1) 110 roeden boomgaert te Boterdael
- west de keijts
- oost en suyt het Reijsevelt
- noort den comparant ander erve

2) 110 roeden Xlant bezet met een jaargetijde , zie vorige akte

Present : de meier , Pieter Valck , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens schepenen


28.03.1737 : Pieter Becque x Pieternelle Thienpont verkopen aan Pieter en Christoffel Neuckermans :

188,50 roeden schoofland op de Groote Lietersberch
- oost Joos De Smet als gebruycker
- suyt den hooghen wegh
- west Jan Buydens
- noort de Jaegersmeersschen

belast met het schoofrecht aan de abdij van Vicoigne

Pachter is Pauwel De Dijn voor 4 R sjaars waarvan de pachtsom nu de kopers toekomt

Present op 17.09.1739 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jan De Maeseneer , Adriaen De Mol , Pieter De Cueleneer , Jan Thienpont schepenen


04.04.1737 : Verzoek door de weduwe van Adriaen Vanden Hove overleden in DW die samen hebben gewonnen 4 weeskinderen beneffens Joos Vanden Hove en Geeraert Ganseman als voogden van de minderjarige kinderen geeft te kennen dat :

wijlen Adriaen Vanden Hove in staande huwelijk heeft gekocht gelegen in DW te Roost neffens de huysstede van de suppliante met gelijck wederdeel van haere patrimoine palende int geheele
- oost dhoirs Lieven De Vuyst
- suyt sr. Pieter Valcke
- west Pieter Valcke junior
- noort de straete

ook nog gekocht 40 roeden land int gehuchte te Roost
- oost Abdije Ninove
- suyt de Armen Ninove
- west de strate
- noort het Armengoet van St. Nicolaesgoet Brussel

En heeft hiervoor een obligatie aangegaan van 100 R croiserende aan 5 % verachterd van enige jaren en vermidts de suppliante niet in staat is te betalen verzoekt ze te mogen overgaan tot de verkoop van de conquesten

De baljuw en de schepenen geven toestemming tot verkoop

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw  , burgemeester Martinus Lemmens , Pieter Valck en Jacobus Oeriens schepenen


04.04.1737 : Vincent Mignon fs. Pieters verkoopt aan zijn broeder Jan Mignon fs. Pieters :

1) een onbehuysde stede gelegen te Meersvoorde
- oost den cooper en anderen
- suyt de beke
- west Cornelis De Smet
- noort de strate

groot volgens landboek 142 roeden

2) 21,10 roeden lochtinck en broeck deel van partij van 104 roeden
- oost den cooper
- suyt de beeke
- west de voorenstaende partije
- noort de strate

de verkoper competerende uyt hoofde van sijn vader en moeder

Dit alles voor 233 R courant

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valck , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


04.04.1737 : Jan Mignon fs. Pieters erkent rente aan Lieven De Vuyst coopman en oudt schepenen van Ninove over de som van 300 R wisselgelt / rente aan 5 % / beseth op :

1) een hofstede daar de comparant op woont gelegen te Meerschvoorde
- oost den groenen wech
- suyt de strate
- west dhoors Jan Neels
- noort cloostergoet van Vicoigne

groot 252 roeden

2) 85,70 roeden schooflant / schoof van mijnheer Bornevau / op Meerschvoordevelt
- oost kerckengoet van Nuwenhove
- suyt Frans Van Lierde
- west de groenen voetwech
- noort cloostergoet van Vicoigne

3) 75,10 roeden deel van meerder partij van 104 roeden
- oost de beke
- commende aen de Keelgote
- siut de beke
- west Moijhaerts lochtinck
- noort de straete

waarvan het wederdeel groot 28,90 roeden competeert aan Jan Walckiers causa uxoris

4) een onbehuysde stede gelegen te Meersvoorde groot 142 roeden
- oost den cooper en anderen
- suyt de beke
- west Cornelis De Smet
- noort de strate
 

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Pieter Valck , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


12.04.1737 : Jan Buydens fs. Pieters opsetenen van DW verkoopt aan Anthoon D'Hauwer opsetenen van Meerbeke :

97,25 roeden Xlant op het Boschvelt
- oost kerckengoet DW
- suyt en west het Steenberg
- noort de weduwe Gillis Van Vaerenberch

dit voor 89 R 14 S 1 blanck boven de 6 stuivers ten gelaege int contracteren deser verteirt

De verkoop geschiedde in Ninove op de 16de deser ten tien uren voornoene ten huyse van de procureur Christiaen Baeyens

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen


12.04.1737 : Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Pieter Mertens :

1 dw. schoofland in DW op de Grooten Lietersberch / schoof van Vicoigne /
- oost den cooper
- suyt den hoogen wech
- west Jan Roosen in Galmaarden
- noort de Jaegersmeersschen

dit voor 66 R 12,5 S boven 12 stuivers ten gelaege

Ook is deze verkoop gebeurd in Ninove , zie supra

Present : zie supra


12.04.1737 : Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Floris Thienpont :

1) 189 roeden 17 voeten schooflant in DW te Boterdael wesende een veldeken
- oost en suyt het Reijsenvelt
- west Joos Pleck
- noort het Vijvervelt

2) 38 roeden schooflant
- oost Judocus Mertens
- suyt Adriaen De Mol
- noort Gillis Buydens

en zijn beide partijen schoof van Vicoigne

dit voor 186 R 14 S courant

Ook is deze verkoop gebeurd in Ninove , zie supra

Present : zie supra


12.04.1737 : Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Christiaen Langhenhaecke :

86,25 roeden meersch gelegen te Prindael
- oost Jacobus Cools
- suyt den selven
- west en noort Gillis De Ro

dit voor 92 R 13 S 1 blanck courant

Ook is deze verkoop gebeurd in Ninove , zie supra

Present : zie supra en Pieter Valcke


12.04.1737 : Adriaen Pleck die stelt dat hij ten sterfhuyse van sijn moeder de vooghdeije heeft moeten aenveerden van de 2 minderjaerige weesen achtergelaten bij wijlent Jenno Pleck bij haer staende huwelijck met Martinus De Motte als houder gebleven ten sterfhuyse

en gezien de schulden veel meer excederen als de baete

en dat er gevaar is dat de weesengoederen hun toecomende van hunne grootmoeder wijlen Elisabeth D'Hauwer daer door souden commen te smelten

Verzoekt hij in naam van de weeesen het sterfhuys van s'weesen moeder te mogen abandonneren end renunchieren

De baljuw en schepenen geven toestemming aan de voogd om in naam van de weesen het sterfhuys te abandonneren en renunchieren

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Martinus Lemmens borghemeester , Pieter Valck en Jacobus Oeriens schepenen


25.04.1737 : Jan Buydens fs. Pieters x Anna Van Droogenbroeck verkopen aan den Edelen heere baron van LvW :

1) 372,50 roeden meersch te Mesvael
- oost Lieven De Quick
- suyt Jr. Petrus Josephus Lefebure en de erfgenamen van Adriaen Selliers
- west Pieter D'Hauwer
- noort den Grooten Cortenbosch

is belast aan Sr. Block als heere van Cruyckenburgh met chijnsrente van 2,5 cappoenen sjaers

2) 328 roeden Xlant in de Pijnbeke
- oost Adriaen Roosen
- suytwaert den voetwegh ofte dreve
- west de weduwe Joos Roosen en de Meercauter
- noort de ketse ofte het losgat van de Meercauter

3) 54,75 roeden schooflant / schoof Vicoigne / op de Grooten Cortenbosch
- noort Eloy Van Eesbeke
- suyt Jacques en Jan Cools
- oost den groenen voetwegh

4) 133 roeden onbehuysde stede te Misval
- oostwaert tegen de ketse ofte straete
- west den Meercauter
- noort Adriaen Roosen

5) 237,65 roeden weede en boomgaert te Misvael
- oost de straete
- suyt de weduwe Du Champs
- west Selliers bosch en Jr. Petrus Josephus Lefebure

6) 143,50 roeden weede ofte boomgaert genoemmpt " Gins lochtinck "
- oost gasthuysgoet van Ninove
- suyt het cautergat van de Peijnbeke
- west de straete
- noort de weduwe Joos Roosen

7) 73 roeden meersch te Misval
- oost en west de weduwe Joos Roosen
- suyt het gasthuysgoet van Ninove
- noort den curenbosch van DW

Daar alzo de voorste partijen in pacht zijn bezeten bij Joos Pleck fs. Pieters ten advenante van 47 R 18 S boven de onlosselijcke renten en het schoofrecht en dat sijnen pacht na Kerstmis eerstcomend noch sal duren 5 jaeren sijn de vercoopers en de pachter overeen gekomen dat Joos Pleck de goederen sal gebruycken tot Kerst eerstcomend sonder eenige pacht te betaelen

Dit alles voor de som van 1582 R 7 S 1 oort courant

Daar echter op de voorste partijen onder andere is beseth een losselijcke rente van 1300 R wisselgelt in proffijte van de Vrouwe Prieuse en Religieusen van den Hospitaele van Ninove croiserende aan 5 % met een jaer crois neemt den Edelen Heere deze rente tsijnen laste en dit in minderinge van de coopsomme

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen


09.05.1737 : Adriaene Maes weduwe Adriaen Vanden Hove en haar 4 minderjarige kinderen mitsgaders Joos Vanden Hove en Geeraert Ganseman als V.P. en V.M. verkopen vrijwillig

Dit om het kapitaal van een obligatie van 100 R ten proffijte van Sieur Jan Stevens tot Ninove te betalen

1) 40 roeden land int gehuchte te Roost
- oost Abdije Ninove
- suyt de Armen Ninove
- west de strate
- noort St. Nicolaesgoet tot Brussel

naar Joos Vanden Hove fs. Pieters opsetene van Grimminge ofte sijn commant voor 18 S / roede

Het " commant " was Matheus Thoens opsetenen van Denderwindeke

2) 125 roeden land te Roost
- oost dhoirs Lieven De Vuyst
- suyt Sr. Pieter Valck
- west Pieter Valck junior
- noort de straete

naar Erasmus Moriau fs. Pieters voor 16 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valck en Jacobus Oriens schepenen


23.05.1737 : Erasmus Moriau fs. Pieters erkent een rente aan de Armen van Denderwindeke over ontvangen geld

Sr. Martinus Lemmens Armmeester van DW leent met consente van de opperproviseurs de som van 150 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , en dit aan 5 % , beseth op :

1) een behuysde hofstede met huysinghen en edificien groot salvo justo 150 roeden gelegen te Roost
- oost het losgat van de Quaebroecken
- suyt de strate
- west dhoirs Pieter Verdonck
- noort dhoors Pieter Bruylant

2) 119 roeden deel van een meerdere partije
- oost dhoirs Lieven De Vuyst
- suyt Sr. Pieter Valck
- west Pieter Valck junior en het wederdeel
- noort de straete

Marge : Op 24.05.1779 is Josephus Lambrecht x Elisabeth Moriau betaald de som van 75 R en dit over de helft van een hofstede van 146 roeden en ook de helft van 119 roeden land

Marge : Anno 1786 heeft Pieter Moriau de andere helft van deze rente gelost

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valck en Jacobus Oriens


11.07.1737 : Mhr. Antonius Franciscus Clemens Van Cauteren baron van LvW verkoopt aan Jan Buydens fs. Pieters :

een leen groot 1 bunder en is een meers genaamd " den Poortenmeersch " int gehuchte te Renderstede
- oost dhoirs capiteyn Camargo
- suyt het Mespelterenvelt en Laureijs Appelman
- westeijnde de strate
- noort Jan Vanden Broecke

deze partij is de verkoper toekomend uit hoofde van " sijnen heere vader "

Wordt gebruikt bij Pieter Maesfrancx voor 15 R sjaers

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé , Jacobus Oriens , C. Baeyens , S. Vollens leenmannen en F.I. Van Yperseele greffier


11.07.1737 : Jan Buydens fs. Pieters doet leenverhef en dit over de Poortenmeersch gelegen in Renderstede palende :

- oost den comparant met de Meyersbosch
- suyt het Mespelterenvelt en Jan De Ro fs. Cornelis
- west de straete
- noort Joos en Lieven Vanden Bossche

Present : de baljuw-stadhouder , de leenmannen , zie supra


11.07.1737 : Jan Buydens fs. Pieters heeft ontfangen van de baron van LvW , van Meerbeke , Nederbraeckel , Paricke , Sarlardinghen de som van 1250 guldens wisselgelt , den schellinck a 6 stuivers gerekend en dit aan den penninck XX ofte 5 % en dus jaarlijks te betalen 62,50 guldens courant

Doch indien de comparant de rente betaald heeft voor de valdag van het 2de jaar is dit slechts 4 % !

 en door de comparant beseth op :


1) sijn behuysde hofstede te Renderstede met de schueren en stallen en andere edificien daerop staende groot 204 roeden
- oost Jan Vanden Broecke en Adriaen De Lannair
- suyt deselven Vanden Broecke
- west de straete

2) 123,75 roeden lant op de Middelsten Swellinck
- oost de Armegoeden DW
- suyt de Cleijne Swellinck
- west cloostergoet Herne

3) 184,25 roeden Xlant en schooflant
- oost de Curegoederen van NG
- suyt de Capellaniegoeden van van selve Neygen
- west de straete

4) 96 roeden Xlant op Apelteirenvelt
- oost dheer Pieter Vanden Abbeelen causa uxoris
- suyt de Herrestraete

5) 134 roeden lant opt selve velt
- oost de Heerendiensten van Ninove
- suyt de Herrestraete

6) 1 dagwand in een meerdere partije op de Dasputte palende int geheele
- oost Jan Roosen
- suyt Jan Hevens
- west dhoirs Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

7) 120 roeden lant in een meerdere partije
- oost Pieter Maesfrancx
- suyt tgoet van abdij Vicoigne
- west Joos Caelendries

8) item 2 veldekens aeneen gelegen groot 575 roeden
- oost de keijtse en Mathijs De Ro
- suyt de Poortenmeersch en Jan Vanden Broecke
- west de erfgenaemen Engel De Ro
- noort den Grooten Swellinck

9) 140 roeden op het Neyckenvelt
- oost Jan Baptiste Rollij
- suyt Apelteirenvelt
- west Armengoet DW
- noort Sr. Pieter Valcke

10) 140 roeden lant op de Grooten Swellinck
- oost Joos Caelendries
- suyt Pieter Maesfrancx
- west Pieter De Frain
- noort Cornelis De Groote

11) 90 roeden bosch in Sinte Lambrechtsbosch
- oost dhoirs van dheer Jan Vander Eecken
- suyt de weduwe en dhoirs dheer Jan Van Heghe
- west den Techem
- noort Armengoet DW

12) 75 roeden Xlant op de Vuylbuyck
- oost Hendrick Van Belle
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west Jan Vanden Broecke
- noort sheeren strate

13) 100 roeden schoofland op Mespelterenvelt in meerdere partije
- oost de Capellanie van Neygen
- suyt dhoors Van Heghe
- west de strate
- noort Cornelis De Ro

14) 187 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost dhoirs Gillis Van Vaerenberch
- suyt dhoirs Pieter Van Droogenbroeck
- west Anthon Buyl causa uxoris
- noort Joos Cools

15) 167 roeden Xlant opt selve velt
- oost Mijnheer Crabbeels en de kerckegoeden van DW
- suyt dhoirs Jan Crispeels
- west den groenen voetwegh
- noort Armengoet DW

Welke partijen belast zijn met een rente van 800 guldens wisselgelt capittaels aan dheer Joannes Stevens x de weduwe dheer Joannes Vastenavonts die de comparant belooft te casseren binnen de 14 dagen

Dit alles gedaan op een zegel van 24 stuivers

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens , Gillis Buydens , Jan De Maeseneer schepenen


31.07.1737 : Jan Couteaux fs. Pieters insetene van DW erkent een rente aan Sr. Josephus de Carnoncle coopman binnen de stadt Engien en dit over de somme van 330 R wisselgelt / de schellinck tot 6 stuivers / en hiervoor rente aan 5 par cento maeckende 16,5 R sjaers , beseth op :

1) 3 dw. landt in DW op het Brucxken
- oost Jan Bilterijs
- suyt den armen van DW
- west Jan D'Hauwer
- noort sheeren strate

2) 144 roeden op Groot Windickvelt
- oost en suyt de weduwe Cornelis De Brackenier
- west Joos Evens
- noort dhoirs Joos De Weghe

3) 152 roeden lants op voorste Windickevelt
- oost Joos Sterck
- suyt dhoors Pieter Van Vrechem
- west Joos Evens
- noort den rewegh

4) 75 roeden op het Houtemvelt
- oost en suyt en noort Jan D'Hauwer
- west . . .

Present : Jan De Coninck officier , Pieter Valck en Jan De Maeseneer schepenen


VERMELDING VAN DE SCHEPENBANK VAN WAARBEKE - NIEUWENHOVE anno 1737

Merkwaardig is dat 3 van de 7 schepenen niet konden schrijven

19.09.1737 : voor schepenen van Waerbeke en Nieuwenhove doen openbaar verkopen binnen de prochie van Denderwindeke als binnen de prochie van Warbeke publiek verkoopt :

ten versoecke van Cornelis De Laetere tot Viane als vooght paternel van de weesen achtergelaten bij wijlen Gillis De Laetere x Catharina Cools ende van Eloij Cools tot Tollebeke , soo over hem als selven als vooght materneel over de weesen , mitsgaders ten versoecke van Jan Baptiste Cools , Jan Cools soo over sijn selven als over sijne 2 susters , oock ten versoecke van Jan Vanden Neucker x Marie Cools :

een partij lant gecompeteert hebbende wijlen Jan Cools overleden in Waarbeke op 15.04.1737 gelegen in DW op de Borcht ofte Spruytersmeersch groot in gronde 345 roeden en is Xlant
- oost dhoirs Lieven Reijniers
- suijt cloostergoet Vicoigne
- noort de Bonteweijde

dit uit crachte van autorisatie int regardt van de weeskinderen gepasseert voor de schepenen van Warbeke - Nieuwenhove en dit over de goederen aan de weeskinderen van Gillis De Laeter x Catharina Cools toekomend uit hoofde van wijlent Jan Cools hun oom materneel " onbedegen " deser werelt gepasseert " op 15.04.1737

welk sterfhuis tussen de representanten is verdeeld

Ondertekend door Adriaen Verdonck , Jacobus Cools , Gillis De Spiegeleer , Geeraert Maes , het merck van Matthijs Backaert , het merck van Vincent De Jonghe , het merck van Pieter Boddenghien

Bij de openbare verkoop ten huize van Jan Baptiste Cools tot Waarbeke is is Jacobus Van Neijghen fs. Jans opsetene van DW als hoogste bieder gebleven en dit voor 16 S / roede en werd ondertekend door  :

Jan Watthie meier ,  Adriaen Verdonck burgemeester ,  Jacobus Cools , Gillis De Spiegeleer , Geeraert Maes , Vincent De Jonghe , Pieter Boddenghien en Matthijs Backaert schepenen

Present voor schepenbank van LvW  : de meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Gillis Buydens , Geeraert Callebaut


10.10.1737 : Pauwel Mignon verkoopt aan Lieven O fs. Joos x Catharina Schoonjans :

een behuysde hofstede int gehuchte te Meerschvoorde groot 150 roeden wesende schooflant , schoof van den heere van Kestergat ,
- oost de weesen Pieter Vanden Bossche
- suyt de strate
- west den groenen wech ofte Jan Mignon
- noort Frans Van Lierde causa uxoris

en dit voor 300 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


25.10.1737 : betreft verkoop op 03.11.1735 en bij procuratie verleend aan Sebastiaen Vollens :

Pieter Herremans en Martin Joseph Govet x Adriaene Herremans verkopen aan Jan De Dobbeleer :

partij schooflant in DW op het Rijsevelt / schoof van Wedergrate / groot omtrent 75 roeden
- oost de straete
- suyt Jan Thienpont
- west Maximiliaen Vander Meiren

dit voor de som van 42 R courant

En hierbij gaan Philips Van Wilderode en zijn huysvrouw af van hun tocht die zij zouden mogen pretenderen

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen

redactie : de verkopers zijn me volledig onbekend


06.11.1737 : akte van borghe

Sr. Pieter Mertens opsetenen van DW mitsgaders Sr. Adriaen Sirjacobs opsetene van Waarbeke welke over de generale hoirs van wijlen Sr. Lieven Mertens hebben ontfangen :

de cooppenningen van de meubilaire effecten ende boomen en dit voor het loon van 38 stuivers per cento en beloven kennis te doen aan Judocus Mertens hun broeder


31.12.1737 : Jan Baptiste Cools fs. Pieters x Joanna De Ro filia Jans inwoners van Waarbeke en Nuwenhove verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques x Elisabeth De Ro filia Jans inwoners van Vollezele :

2 partijckens lant op het Rijsevelt deen naast dandere

1) de 1ste partije is schoofland groot 106 roeden
- oost de strate
- suyt dhoirs Adriaen Stevens
- west en noort dhoirs Jacobus Cools

2) de 2de partije is Xlant gelegen op den Hompere groot 116 roeden
- noort den groenen wech
- oost en west dhoirs Lieven Mertens
- suyt het goet van thof te Lysbroeck

Dit voor 11 S / roede het schooflant soo vele als het Xlant , en 2 R ten gelaeghe

Getekend door alle kopers en alle verkopers en ook door Frans Van Eesbeke en Carel Roosens

Present : de meier , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer schepenen


31.12.1737 : Donatio inter vivos door Maximiliaen D'Hauwer fs. Jans x Elisabeth Vanden Bossche aan Pieter Van Langenhaecken x Catharina D' Hauwer :

1) hun behuysde hofstede in DW te Dasselt
- oost de straete
- noortwest en noortoost de Cleijnen Lietersberch
- suyt den voetwegh

groot 170 roeden

2) 100 roeden schooflant op het Waterleeveldeken
- oost het Reusevelt
- west Engel De Ro
- noort de Boschweede

3) 75 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch uijt een meerder stuck paelende int geheele
- oost dhoors Jr. Vander Noot
- suyt den wegh
- west de weduwe Jooris De Sauter, Jan Crispeels en Gillis De Ro
- noort deselve Gillis De Ro

4) 56 roeden schooflant op het Huchtersvelt
- oost dhoors Jan Buydens
- suyt de straete
- west den voetwegh
- noort Bernaert Van Brueseghem

5) 70 roeden Xlant op het Houtemvelt int gescheede van Windicke ende Liefferingen
- oost de straete ende het Scholasterijegoet van Meerbeke
- suyteijnde tselve Scholasterijegoet

6) 220 roeden Xlant op den Cauwaert
- oost en suyt Gillis De Ro met consoorten
- west Engel De Ro
- noort den Grooten Cortenbosch

7) 111,50 roeden Xlant in een veldeken te Dasselt
- osot de straete
- suyt dhoirs Pieter De Middeleer
- west dhoors Daneel Van Sassenbroeck
- noort Adriaen Vanden Haute met consoorten

8) 61,90 roeden schooflant op het Brucxken
- oost Jan Vanden Haute
- suyt Jan Baptiste Lemmens
- noort Jan Pardaens

9) 264 roeden meersch in de Sluysenmeersch genaempt " de Suerweijde "
- oost Engel De Ro
- suyt en west de keijtse
- noort het Brucxken

10) 115 roeden wesende een veldeken genaempt " den Strellaert "
- oost en suyt het Waterleeveldeken
- west en noort de voorschreven Suerweijde

11) 62,15 roeden uyt een meerder stuck van 394 roeden wesende een veldeken
- suyt den Cammeersch en de beke
- west de straete
- noort Jan Baptiste Lemmens en Gillis Evens

12) 78,60 roeden Xlant uijt meerdere partije op het Neijgenvelt paelende int geheele
- oost dhoors Merten De Clippel
- suyt de weduwe Gillis Van Vaerenberch ende het kerckengoet van Meerbeke en Denderwindeke
- west de Cuypers
- noort den Edelen Heere Baron van Wedergrate

13) partij lants op de Grooten Lietersberch uyt een meerdere partije groot 114,10 roeden waarin is Xlant tot 95 roeden en de rest schooflant
- oost het kerckengoet van DW en dhoors van Jan D'Hauwer
- west de Wed. Cornelis Van Vrechem
- suyt de strate
- noort den waegenwegh

14) 186,50 roeden Xlant op het Hautemvelt
- oost den groenen voetwech
- suyt dhoirs Arent Cools en Sr. Pieter Van Vrechem en de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- west Engel De Ro
- noort den waegenwegh

15) 22,2 roeden Xlant uyt meerdere partije opt selve velt palende int geheele
- oost dhoors Jan D'Hauwer
- west Jacobus Cools
- suyt Cornelis De Hauwer
- noort den waegenwegh

16) 140 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost dhoors Jan Van Bossuyt
- west de weduwe Joos Roosen
- suyt den waeghenwegh
- norot de Moorputtemeersschen

17) 173,90 roeden deel van een meerdere partije gelegen in de Linckebeke paelende int geheele
- oost Cornelis De Hauwer
- suyt Jan De Wolf met sijn hofstede
- west Nicolaes Crispeels
- noort Engel De Ro

18) 110 roeden Xlant op de Cauwaert
- oost Cornelis De Hauwer
- suyt Gillis De Ro
- west Jan De Ro
- noort den Grooten Cortenbosch

19) 36,20 roeden schooflant op het Huchtersvelt
- suyt Engel De Ro
- oost het Armengoet van DW
- noort cloostergoet van Vicoigne

20) 162,50 roeden Xlant op de Cleenen Lietersberch
- oost de straete en Cornelis De Hauwer met sijne hofstede
- west den voetwegh
- noort Augustijn Evens

21) 35,50 roeden schooflant op het Huchtersvelt
- oost het armengoet van DW
- suyt de weduwe Dheer Joos De Groote
- noort Adriaen Celliers

22) 112 roeden schooflant op den Meercauter
- oost het goet van de Cappelrije van Nieuwenhove
- suyt dhoors Pieter Pleck
- west de weduwe van Hendrick Van Beughem
- noort de weduwe van Hendrick Van Herreweghen

23) de helft van de behuysde stede van wijlen Gillis Vanden Bossche omtrent de kercke wesende de oosthelft met de edifitien daerop staende groot int geheele omtrent 1 dachwant
- oost de keijtse
- suyt Pieter Lemmens
- west Augustijn Chrispeels
- noort de straete aen t'kerckhof

24) 56 roeden uyt een veldeken van 394 roeden gelegen voor het hof
- oost het Kerckvelt
- suyt den Cammeersch
- west de straete
- noort Jan Baptiste Lemmens en Gillis Hevens

25) 60 roeden uyt de voorenstaende partije volgens de cavelinghe gemaeckt ten sterfhuyse van wijlent Gillis Vanden Bossche

26) 1/3de paert van 3 dachwant bosch gelegen in Ootinghen
- oost Jan De Hauwer
- suyt Jan Van Lathem
- west Peeter Roosen
- noort Peeter Semael

27) partij lant en meersch in deselve prochie wesende een leen van den leenhove der stede van Edinghen
- oost de straete
- suyt Adriaen De Saegher en Jan De Ro
- west Monsieur Boterdaele
- noort mijnheer Van Eetvelde ende den heere van Ootinghen

28) al hun meubelen , actien en dit op de last van te betalen alle schulden en lasten die de donateurs tegenwoordig hebben , te beloven van te onderhouden hun leven lanck

Ook levenslang voor de donateurs de defructuatie van een dachwant cooren mitsgaders het gebruyck van een coebeeste

Te weten dat het leen en het bovengenoemde bosch en bodem van leene ( in Oetingen , red. ) te comen van den voorseijden Maximiliaen D'Hauwer sullen de begiftigden jaarlijks betalen aan de donateur zijn leven lang 30 R sjaars boven het onderhout hier voren vermeld

Ook moeten de begiftigden betalen de croisen van verschenen en staande te verschijnen tenten te weten

a ) aan mijnheer Lefebure tot Brussel een rente van 35 R sjaers
b) 8 R uyt rente van 24 R sjaers aen de Paters Carmelieten tot Geeeraertsbergh
c) rente van 24 R aan het Groote Begijnhof tot Brussel
d) rente van 7,5 R sjaers aen Jouffrouwe Block tot Brussel
e) rente van 21 R sjaers en is 2 renten in proffijte van dheer Lieven De Vuyst tot Ninove

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


31.12.1737 : Jan Baptiste Cools fs. Pieters x Joanna De Ro filia Jans insetenen van Waerbeke ende Nuwenhove verkopen aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques x Elisabeth De Ro filia Jans insetenen van Vollesele :

1) 106 roeden schooflant op het Reijsevelt
- oost de straete
- suyt dhoors Adriaen Stevens
- westnoort dhoirs Jacobus Cools

2) 116 roeden Xlant genoempt " den Hompere "
- noort den groenen wech
- oost en west dhoirs Lieven Mertens
- suyt het goet van het hof te Leijsbroeck

dit alles voor 11 S / roede en dit zowel voor het Schooflant als het Xlant boven 2 R courant ten gelaeghe

Present bij de verkoop zijn Frans Van Eesbeke en Carel Roosens

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen