Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1736


28.01.1736 : Eloy Cools fs. Pieter en van Catharina Pleck opsetene van Tollebeke provincie van Henegauw verkoopt aan Jan Roosen fs. Guilliam :

partij Xlant op het Walborrevelt groot 80 roeden
- oost de strate
- west de abdij van Vicoigne
- noort Pieter Maesfranckx
- suyt Cornelis Vander Stockt als pachter

dit voor 18 S / roede

Present : Jan Van Craenenbroeck officier loco de meier , Martinus Lemmens burgemeester en Pieter Valcke schepenen


09.02.1736 : Jan Bruylandt fs. Pauwels inwoner van Onkerzele verkoopt aan Pieter Cools fs. Joos opsetenen van Nieuwenhove :

een partije Xlant en  schooflant op de Biest groot 180 roeden waarin 67 roeden Xlant en 113 roeden Slant
- oost Gillis Buydens
- suyt Pieter Cools
- west Pieter Pleck
- noort dhoors De Spiegeleer te Onkerzele

verkocht voor 16,5 stuivers / roede voor Xlant
verkocht voor 13 S / roede voor Schooflant

boven 2 R 8 S voor een paar handschoenen

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Pieter Valcke , Geeraert Callebaut


09.02.1736 : Jan Bruylandt fs. Pauwels inwoner van Onkerzele verkoopt aan Cornelis Roosen fs. Jans opsetene van DW :

de westhelft van 259 roeden Xlant waarvan de oosthelft competeert aan dhoirs Jooris Bruylandt fs. Pauwels opt Meerschvoordevelt palende int geheele
- oost en suyt het Cleen Windickevelt
- west Cornelis De Vleeschauwer
- noort den wegh

de geheele partije is in pacht beseten bij Christoffel Bruylandt tot Kerstavont 1736

verkocht voor 22 S / roede en 4 R 6 S 1 O voor een paar handschoenen

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Pieter Valcke , Geeraert Callebaut


01.03.1736 : Jan en Joos De Bremaecker en Pieter De Koster x Elisabeth De Bremaecker verkopen aan Jan Van Herreweghen x Anna De Pongh :

een meersch in DW
- oost de Veldemeersschen
- suyt Cornelis De Pongh e.a.
- west het Roosenvelt
- noort Pieter De Frain

groot 233 roeden zoals ten landboeck bevonden sal worden

Dit voor 171 R courant

Te weten dat door de verkochte partije is ligghende den dreve ofte losgat om beesten te drijven van de meersch van Pieter De Frain sijnde cloostergoet van Beauprez ten noorden van de eerste partije die de coopers thunnen laste nemen

Present : Jan Lippens officier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Jan Lemmens schepenen

Redactie : deze verkoop zal niet doorgaan daar er een betwisting komt " bij naerhede "

Zie landboek van Denderwindeke bij de afsetenen van Meerbeke onder de hoofding Gillis De Bremaecker , landboek nr. 2261

Redactie : de verkopers zijn de kinderen van Pieter De Bremaecker x Anna De Cleer


12.04.1736 : Sr. Michiel Rockelé oudt-burgemeester van LvW x Maria De Ro geven te kennen dat :

sijn sone heer Jacobus Rockelé jegenwoordigh studerende in de godts geleerteijt binnen het seminarie des aertsbisdom van ende tot Mechelen en dat gerequireert is tot ontlastinge vn Sijne Eminentie den seer Eerw. Cardinael D'Alsace ende Bossu aersbiscop van Mechelen ende primaet van de Nederlanden :

de somme van 3000 R ( ! )

Daarom deze som te bezetten op de volgende partijen hem competerende geleghen in DW

1) partij landts op de Caelcauter genoempt " Rumpsters lochtinck " groot 580 roeden
- oost de straete
- suyt Lieven O
- west Armengoet van DW
- noort den edelen heere van Santberghen

geprezen op 25 S / roede en maakt 725 R

2) partij landts op het Meyersvelt groot 222 roeden
- oost Pieter Jous
- suyt Pieter De Frain
- west dhoirs Jan Van Vaerenberch
- noort Jan Callebaut causa uxoris

geprezen op 26 S / roede en maakt 288 R 12 S

3) een behuysde hofstede te Neycken groot 200 roeden
- oost de straete
- suyt den edelen heere van LvW en de keijtse
- west den Caelcauter
- noort Lieven O

geprezen op 28 S / roede en maakt 280 R

4) 300 roeden landts op het Neyckenvelt
- oost de straete en Guilliam Vander Kelen en Lieven O
- suyt den wech loopende naer Ninove
- west en noort dhoirs Jan Van Vaerenberch

geprezen op 30 S / roede en maakt 450 R

5) 400 roeden landts op het Rietvelt
- oost Jan Buydens en Emmanuel T'Lam
- suyt Joos Caelendries
- west het Apelterenvelt
- noort Peeter Maesvrancx

geprezen op 22 S / roede en maakt 440 R

6) partij landts op de Dasputte groot 98 roeden
- oost Jan Roosen
- suyt Sr. Platteborse causa uxoris
- noort het Rietvelt
- west Jan O

geprezen op 30 S / roede en is 147 R

7) 106 roeden op het Apelteirenvelt
- oost dhoirs Pieter Vanden Bossche
- suyt Pieter Maesvrancx
- west dhoirs Cornelis De Smet
- noort Pieter Cools

geprezen op 28 S / roede en maakt 148 R 8 S

8) 100 roeden op het Apelteirenvelt
- oost Jan Van Eesbeke
- suyt de Herrestraete
- west Jan Buydens
- noort den Armen ofte Kerckengoet van Neijgen

geprezen op 1 R / roede en maakt 100 R

9) 475 roeden op den Moorputte
- oost Juffrouw Christina Vanden Abbeelen
- suyt deselve
- west Joos Vanden Bossche
- noort Jan Baptiste Vierendeels en Gillis De Dijn

geprezen op 20 S / roede en maakt 475 R

10) partij lants op het Cleijn Windickevekt eertijts sijnde 2 partijen in één groot 300 roeden
- oost N. Lemiers
- suyt denselven Lemiers
- west Jan De Ro
- noort den voetwech

geprezen op 25 S / roede en maakt 375 R

11) partij lants op het Groot Windickevelt groot 206 roeden
- oost Christoffel Bruylandt
- suyt het losgat
- west Pieter Cools
- noort de Weduwe Cornelis De Brackenier en de Herrestraete

geprezen op 30 S / roede en maakt 309 R

12) 200 roeden bosch ten Haele van den Broecke
- oost Pieter Plecke
- suyt Jan Thienpont ende Jan Courteaux
- west de Weduwe Pieter De Clippel
- noort Jan Buydens en Lieven Mertens

geprezen op 30 S / roede en maakt 300 R

Deze goederen zijn alleen belast met een sister kooren en een schellinck heerlijke rente in proffijte van dheer Block

Dit alles maakt de som van 4038 R courant

Present : de meier , M. Lemmens , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen


19.04.1736 : Jan Buydens fs. Pieters x Anna Maria Van Droogenbroeck erkennen een rente aan de Vrouwe Prieuse en de Religieusen van den hospitaele  binnen Ninove over de som van 1300 R wisselgelt , schellinck tot 6 stuivers , penninck XX , hiervoor rente van 65 R courant sjaers , beseth op :

1) partij Xlant op het Rietvelt groot 120 roeden 12 voeten
- oost de comparant
- suyt Sr. Michiel Rockelé
- west Joos Caelendries
- noort Christoffel Bruylant

2) partij Schooflant op Apelteirenvelt groot 96 roeden 10 voeten
- oost Gillis De Middeleer en Adriaen Crispeels
- west d'Olverstraete
- suyt Sinte Jacops in Gent
- noort Adam Schoonjans

3) partij meersch te Mesvael groot 372,50 roeden
- oost Lieven De Quick
- suyt Jr. Pieter Collo en de erfgenaemen van Adriaen Selliers
- west Peeter Dauwer
- noort den Grooten Cortenbosch

4) partij Xlant op de Peijnbeke groot 328 roeden
- oost Adriaen Roosen
- suytwaert den voetwech ofte dreve
- west de wed. Joos Roosen en de Merecauter
- noortwaarts de keijtse ofte losgat van de Meercauter

5) partij Schooflant op de Grooten Cortenbosch groot 54,75 roeden
- noort Eloy Van Eesbeke
- suyt Jacques en Joos Cools
- oost den groenen voetwegh

6) een onbehuysde stede te Mesval groot 133,50 roeden
- oost de straete ofte keijtse
- west den Meercauter
- noort Adriaen Roosen

7) partij boomgaert ofte weede te Mesvael groot 237,65 roeden
- oostwaert de strate
- suyt de Wed. Du Champs
- west Selliers bosch
- noort Jr. Pieter Collo

8) 143,50 roeden weede ofte boomgaert genoempt " Gheims lochtinck "
- oost gasthuysgoet van Ninove
- suytwaert het cautergat van de Peijnbeke
- west de strate
- noort de weduwe Joos Roosen

9) 73 roeden meersch te Misvael
- oost en west de weduwe Joos Roosen
- suyt gasthuysgoet van Ninove
- noort den curenbosch van DW

10) partij Xlant op Hoofh Hoenderskot groot 80 roeden
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt Matthijs De Ro en Adriaen Thienpont
- noort gescheede van DW en Pollaerde

11) 101 roeden Xlant op selve velt
- oost Gillis Van Vaerenberch meier
- west en noort Guilliam Van Heddeghem
- suyt de Herrestraete

12) partij landts op de Vlierenpael groot 282,50 roeden
- oost Christiaen Langenhaecker
- suyt de Herrestraete
- west Gillis Van Wilderode
- noort het gasthuysgoet van Geeraertsberghen

13) partij lants op Hoogh Hoenderskot groot 106,50 roeden
- oost gescheede van DW en Pollaerde
- west Gillis De Mesmaecker en Olivier Van Eesbeke
- suyt de Vlierenpael
- noort Gillis Vanden Bossche en Jan Matthijs

14) partij Xlant op Groot Windickevelt groot 128,50 roeden
- oost Eloy Van Eesbeke
- west Adriaen Hevens
- suyt Cornelis Van Eesbeke
- noort de Herrestraete

15) partij meersch in de Muysenbeek groot 63 roeden
- oost Adriaen Vande Perre
- west Pieter Buydens
- suyt het Roosenvelt
- noort den Quaetbroeck

16) block lants genoempt " Steenborrekens lochtinck " groot 203 roeden
- oost Joos Pleck en dhoors Pieter Vanden Broecke
- suyt de Wed. Joos Roosen
- west de Reijstrate
- noort de Meere

17) een veldeken te Boterdael wesende schooflant groot 189,85 roeden
- oost en suyt het Reijsevelt
- noort Jan Pleck
- west het Vijvervelt

18) partij schooflant op de Grooten Lietersberch groot 240,90 roeden
- oost Guilliam Van Heddeghem
- west de weduwe dheer Joos De Groote
- suyt den hooghen wegh
- noort de Jaegersmeersschen

19) partij Xlant op Grooten Cortenbosch groot 187 roeden
- oost Max D'Hauwer
- west Frans Roosen
- suyt de Misvaelmeersschen
- noort dhoors Jan Ondermercx , Jan Vanden Bossche en Christoffel De Naeyer

20) partij Schooflant op Grooten Cortenbosch groot 67,80 roeden
- oost Jacques Cools
- west Eloy Van Eesbeke
- suyt de meersschen genaempt " het Vijverken "

21) partij Xlant op het Boschvelt groot 97,25 roeden
- oost kerckengoet van DW
- suyt en west het Steenberch
- noort de wed. Gillis Van Vaerenberch

22) partij Xlant in een meerdere partije groot 125 roeden
- oost den Steenberch
- suyt den Haesenbroeck
- west Jan Buydens
- noort de keijtse

23) partij Xlant op de Grooten Cortenbosch groot 169 roeden
- oost Mijnheer Crabbeels
- suyt den Armen van DW
- west de groenen wech
- noort Pieter Van Droogenbroeck ofte de weesen Du Champs

24) partij Xlant op selve velt groot 167 roeden
- oost Mijnheer Crabbeels en de kerckegoederen van DW
- suyt dhoirs Jan Crispeels
- west den groenen voetwegh
- noort de Armen van DW

25) partij Xlant op de Grooten Cortenbosch groot 75 roeden
- oost de wed. Sr. Jan Du Champs
- west Eloy Van Eebeke
- suyt dhoirs Adriaen Vanden Broecke
- noort sHeerenveldeken

26) partij Xlant op de Vuylbuyck groot 71,75 roeden
- oost Guilliam Buydens
- west Matthijs De Ro
- suyt Guilliam Van Heddeghem
- noort de Herrestraete

27) partij meersch in de Misvael deel van meerdere partije groot over dese portie 84 roeden
- oost Peeter D'Hauwer
- suyt . .  ( Merecauter ? )
- west Jacques Vander Stockt
- noort de Grooten Cortenbosch

28) partij meersch te Prindael groot 86,25 roeden
- oost Jacobus Cools
- suyt deselven Cools
- west en noort Gillis De Ro

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen

Marge : deze rente werd in 1737 gelost aan F. Thienpont prieuse van het hospitael binnen Ninove

redactie : de lokatie van deze percelen is een hutsepot van eigenaars uit de 17de eeuw , het landboek en gegevens uit de 18de eeuw


26.04.1736 : Jan Buydens fs. Pieters x Anna Van Droogenbroeck erkennen het transport van de een rente aan en ten behoeve van Heer en Mr. Franciscus Josephus Van Ypersele heere van Strihou en greffier van desen lande en diens zwager Jan Baptiste Ignace Jacopsen te weten

1) rente van 7,5 R sjaers met 2 jaer crois gehypothequeert bij Merten Thienpont fs. Cornelis x Livina De Brempt in proffijte van Jan Buydens x Anna Van Droogenbroeck cfr. de constitutiebrief van 06.11.1734

2) rente van 4 R sjaers met 5 jaer crois gehypothequeert bij Hendrick Van Vrechem fs. Joos in proffijte van Sr. Pieter Van Droogenbroeck tot Tollebeke cfr. 16.04.1711 en daeraf nu debiteur is Adriaen Hemelinckx tot DW

In kapitaal bedragen deze 2 renten 214 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmen borghemeester , Jacobus Oeriens en Gheeraert Callebaut schepenen


11.05.1736 : Sr. Gillis Vanden Abbeelen fs. Pieters verkoopt aan Marcus Brijsens opsetene van DW :

48 ( slecht leesbaar ) roeden landts op Nederhoenderskot
- oost den baljuw van Meerbeke
- suyt de weduwe Jan Vander Stockt
- west Jan Van Cauter
- noort de wed. Cornelis De Brackenier

dit voor 10 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen


11.05.1736 : Louis De Ro fs. Jans opsetenen van Nuwenhove verkoopt aan Jo.r Pieternelle Franchoise Vander Haeghen fa. Frans in sijn leven heere de Massau :

een partij maeymeersch in de Quaetbroeck groot in gronde 80 roeden
- oost dhoirs Cornelis De Smet
- suyt Juffr. Van Vaerenberch gehuwd met A. Platteborse
- west Sr. Pieter Valck

dit voor 60 R courant

Present is Sr. Philippus Steenhout procureur van de prochien van Waerbeke ende Nieuwenhove

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen


11.05.1736 : Gedeeltelijke liquidatie van een rente

In Brussel voor notaris Vander Borcht zijn verschenen :

Jr. Margareta Vanden Blocke en Jr. Joanna Schoof hebben ontfangen uit handen van :

Pieter Pleck x Elisabeth D'Hauwer
Maximiliaen D'Hauwer
Joos Caelendriesch x Livina D'Hauwer
Jan D'Hauwer

kinderen van wijlen Jan D'Hauwer x Cathelijne Stevens en tegenwoordig eigenaars van het naerbeschreven half bunder Xlant en 90 roeden meersch hebben betaald de som van 160 R wisselgelt en 12,5 R courant over de proportionele intrest en dit van een rente van 17 R sjaars / penninck XVI . beseth op :

1) 1/2 bunder Xlant in DW op D'hashaegevelt
- noort sheeren strate
- west Cornelis Roosen
- suyt Joos Van Snick

2) een weijde groot 366 roeden genoempt " de Suerweijde "
- oost mijnheer van Brounswijck
- suyt den Diepenbroeck
- noort den Sluysenmeersch

volgens constitutiebrief van 31.01.1686 ondertekend De Fraije en blijft de constitutiebrief in volle vigeur ten respecte van 7 R sjaers op de voorseijde geheele wedijde uytgenomen de 90 roeden gelegen op de oostseijde

Welke rente was aangegaan door Cornelis D'Hauwer oom van de 4 comparanten

Welke rente aan de renteheffers te deele was gevallen bij partagie in 1725

Welke voorste rente verkregen was bij transport jegens N. Van Wasemont en Catharina Van Dormael weduwe Jr. Jan Vander Heijden

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen


17.05.1736 : Christiaen Vanden Haute erkent een rente aan de heer baron van Wedergrate over de ontfangen som van 150 R courant / 4 par cento / beseth op

1) 184,40 roeden Xlant op Dooghstrop deel van meerdere partije palend int geheel
- oost de erfgenaemen Ingel De Ro
- west de straete
- suyt der erfgenaemen N. Vanden Bossche
- noort het armengoet van Lieferingen

2) een weede te Renderstede groot 250 roeden
- oost dhoirs Jan Van Varenberch
- suyt den edelen heere Baron
- west den Driesch

belast met haver , cappoen en penninckrente aan de heer van Steenhout en Mr. Block

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter Valcke , Jacobus Oeriens en Gheeraert Callebaut schepenen

Marge : anno 1750 gelost door Maximiliaen Vanden Haute in naam van zijn vader Christiaen Vanden Haute


26.05.1736 : Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke als erfgenaam causa uxoris van het sterfhuis van wijlen Juffr. Catharina Thienpont in haar leven begijntjes in het begijnhof te Mechelen verkoopt in zijn naam en zijn mede-erfgenamen bij vorm van publieke verkoop aan Mr. Antonius Franciscus Clemens Van Cauteren baron van den lande van Wedergrate etc. :

Bij publieke verkoopt is verkocht

264 roeden landts in DW op Kessenbeke
- oost den heere van Liefferingen
- suyt Jan Baptiste Lemmens
- west dhoirs Cools
- noort het kerckengoet van Meerbeke

dit voor 26 S / roede

Koper is dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke in naam van de heere baron van LvW

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Pieter Valcke schepenen


21.06.1736 : Sr. Louis Cools opsetenen van Goeyck stelt zich borg voor Marie Cools weduwe van Jan Mertens om te genieten het effect van de sententie bij haer geoptineert ten nadele van Adriaen Mertens fs. Lievens opsetenen van DW

red. : Marie Cools had haar proces tegen Adriaen Mertens gewonnen , nu zal Louis Cools haar erfgenaam worden

Present : de meier , Pieter Valcke , Jacobus Oeriens schepenen


24.07.1736 : Gillis en Adriaen Neuckermans fs. Pieters verkopen aan Jan De Dijn fs. Pauwels x Maria De Valckeneer opsetenen van Denderwindeke :

een partij Xlant in DW op de Weerbosch groot 215 roeden
- oost de Meerecauter
- suyt dhoors Andries Rollie en Pieter Plecke
- west den Armen van Nauwenhove
- noort den Armen van Santbergen

dit voor 16 S / roede en 300 bundelen behoorlijck deckstroij

Hierbij is door de verkopers de erfbrief van het jaar 1718 ingetrocken waarbij Pieter Neuckermans x Anna Vanden Haute deze partij hebben verworven

Present op 29.11.1736 : de baljuw , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens schepenen


06.09.1736 : omtrent de erfenis van een koopman uit Rotterdam , het betreft wijlen Sr. Pieter Vander Meulen

1) Livinus en Josina Vander Smissen , Joseph De Schuyteneer over sijn selven en als vooght over Joanna De Schuyteneer , Andries Barbé , Maximiliaen De Maeght over sijn selven als over sijne vrouwe Barbara Sterck ,

allen hoirs van de vaderlijke sijde van wijlent Sr. Pieter Vander Meulen overleden binnen de stad van Amsterdam over één hoofdstaak

2) Merten en Louis Pyllou , Anthoon en Pieter D'Hauwer met consoorten bij procuratie van Joanna Pyllou weduwe wijlent Jacques D'Hauwer hun moeder
Pieter , Jan en Agnes en Adriaene Persoons voor een 2de staak

3) Arent Meijeu , Frans Clement x Joanna Meijeu en Joannes Sauck x Catharina Maijeu , Sr. Michiel Vander Poorten met consoorten en Pauwel Maesvrancx en Pieter Mignon voor een derden hoofdstaak

en geven procuratie aan heer Johan Mattias Blunck om in hun naam te vervolgen en te vorderen het rencht van de successie van Sr. Pieter Vander Meulen overleden binnen de stadt van Rotterdam in Hollandt

Om te verkopen de goeden en erven van wijlen Sr. Pieter Vander Meulen en daarvan de penningen bij den geseijden Blunck te ontfangen en te restitueren aen de voorste erfgenaemen

Ondertekend door :

Michiel Vander Poorten , Pieter D'Hauwer , Anthoon D'Hauwer , Arent Mijeu met een merck , Joannes Sauck met een merck , Francis Clement , Joseph De Schuyteneer , Josine Vander Smissen met een merck , Andries Barbé , Maximiliaen De Maeght , Lowie Pyllou , Merten Pyllou met een merck , Agnes Persoons met een merck , Pieter Persoons met een mercq , Jan Persoons met een merck , Pieter Mignon met een merck , Pauwel Maesfrancx met een merck

Redactie : dit is een goede oefening in genealogie , het gaat om afstammelingen van ondermeer :

Adam Persoons fs. Segers x Vander Meulen Laureijne dv. Anthonis in 1613 als buitenpoorters van Geraardsbergen

Present : de meier , burgemeester en Jacobus Oeriens schepenen


13.09.1736 : Livinus Van Heddeghem fs. Guilliams insetene van DW verkoopt aan Pieter Bické oock opsetene van DW :

een partij Xlant op de Grooten Vuylbuyck
- oost Jan Buydens
- suyt den cleijnen Vuylbuyck
- west des coopers ander erve
- noort sheeren straete

groot 80 roeden

Dit voor 96 R courant

Present : de meier , burgemeester en Jacobus Oeriens schepenen


13.09.1736 : Joannes Vander Kelen opsetenen van Pollaerde verkoopt aan Christoffel Bruylant opsetene van DW  :

partij Xlant op de Grooten Swellinck groot 82 roeden
- oost cloostergoet van Beauprez
- suyt des coopers ander erve
- west Jan De Goote ( hij bedoelde De Groote , zie volgende akte )
- noort den Vijvermeersch

dit voor de som van 71 R 6 S courant

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


13.09.1736 : Christoffel Bruylant erkent rente aan Dheer Joannes Philips Van Vaerenbergh greffier van Meerbeke over som van 150 R permissen wisselgelt en dit aan 5 % / beseth op :

1) onbehuysde stede in DW ter Hellen groot 130 roeden
- noort en oost Jan De Grootte
- suyt het Wijngaerdeken
- west de straete

2) 95 roeden in een onbehuysde hofstede te Renderstede groot int geheele 191,75 roeden
- oost de Swellinck
- suytoost aen de keijtse ofte losgat van den Swellinck
- suyt en west het Wijngaerdeken
- noort cloostergoet van Beauprez

dese partije is liggend in de westsijde

3) meersch in Pollaerde op den Ondersten Quaetbroeck groot 55 roeden
- oost Jan De Maeseneer
- suyt de rijte
- oost ( ? , red. ) Gillis De Bont
- noort den dam

4) partij Xlant op de Grooten Swellinck groot 82 roeden
- oost cloostergoet van Beauprez
- suyt des coopers ander erve
- west Jan De Groote
- noort den Vijvermeersch

Present : zie supra

Marge : anno 1786 is deze rente gelost door Cornelis De Sager x Barbara Bruylant


30.09.1736 : Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke als erfgenaam causa uxoris van het sterfhuis van wijlen Juffr. Catharina Thienpont in haar leven begijntjes in het begijnhof te Mechelen verkoopt in zijn naam en zijn mede-erfgenamen bij vorm van publieke verkoop aan Sr. Michiel Rockelé :

421,50 roeden schooflant in DW op Apelteirenvelt
- oost het armengoet van DW
- suyt de Herrestraete
- west en noort St. Jacopsgoet in Gent

op last van onlosselijcke rente van 10 denieren sjaars aan Sr. Pieter Valck en op last van de pontpenningen

en dit voor 12 S / roede

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens schepenen


02.11.1736 : Christiaen Galmaert opsetenen en pachter der prochie van Heijcruys in de provintie van Henegauwe verkoopt aan Joannes Tuypens opsetenen van DW :

82 roeden land gelegen tegen de Lietersbergh ghenoempt " den Rasop "
- oost en noort de straete
- suyt en west Pauwel Vanden Haute

dit voor 150 R courant

Aangezien de koper onvoorzien is van contante penningen hiervoor een rente van 6 R sjaars aan 4 % ( dus penning XXV )

Deze rente is bezet op de voorste gekochte partij met alle de edifitien van huysingen daer op alreede staende ende alsnoch te stellen

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens en Pieter Valck schepenen

Zie ook landboek nummer 413 met als eigenaar Pieter De Ro tot Gooik


15.11.1736 : Geeraert Weverbergh fs. Jans erkent rente aan Meester Franciscus Josephus Van Ypersele heere van Strihou greffier van LvW en dheer Joannes Baptiste Ignace Jacopsen sijnen swaegher en dit over de som van 100 L groot wisselgelt , rente aan de penning XVI / beseth op :

1) sijn huys en erve in DW groot in grond 204 roeden wesende XXXIIIste schoof
- oost Pieter Cools
- suyt Joncker Louis Frans Hellinckx ofte het losgat van de Cortenbosch
- west en noort de strate

2) 111 roeden landts wesende XXXIIIste schoof
- suyt de weduwe Pieter Bruylandt en het veldeken te Walle
- west Jan Van Eesbeke
- noort Pieter Cools

3) 1/6de van partij Xlant groot 1 dachwant gelegen op de Swellinck
- oost de kerckegoederen van DW
- suyt Pieter Maesvranckx
- west de weduwe Juffrouw Van Herreweghen
- noort Noel Bovaer

4) 1/6de van 75 roeden bosch te Steenbergh
- oost Jan Weverbergh
- west de weduwe Pieter Vander Eecken
- suyt het cloostergoet van Beauprez
- noort Jan Van Herreweghen

5) 1/6de van 50 roeden landts op den Matele
- oost Lucas Bruylandt
- west Pieter De Fraine
- suyt de weduwe Jan Vander Sleijen
- noort de strate

6) 1/6de van 108 roeden meersch in de Muysenbeek
- oost Adriaen De Pongh
- west cloostergoet Beauprez
- suyt Jan Buydens
- noort den Caulrouck ( lees dit als Quaetbroeck )

al de 1/6de paerten hem competerende uyt hoofde van sijnen overleden vader Jan Weverberch

Ten surplus hebben Pieter De Fraine x Adriaene De Neijs sijn schoonvader en eijgen moeder van de comparant deselve rente noch beseth op :

7) 151,65 roeden lant waarvan 125 roeden sijn schooflant
- oost de erfgenaemen van Francis Roelofs
- Jooris De Doncker
- west Jan Van Rumst
- noort jan Van Snick en de weduwe Adriaen Vanden Broecke

8) 80 roeden lant te Roost
- oost Jan Baptiste Rolij causa uxoris
- suyt de Drooge weijde
- west en noort Pieter Valcke schepenen van LvW

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : in 1738 heeft Geeraert Weverbergh deze rente gelost