Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1735


13.01.1735 : Pieter De Ro fs. Pieters doet leenverhef na de dood van zijn schoonvader Jan Cleerebaut die op 01.03.1714 leenverhef had gedaan mits de minderjarigheid van de voornoemde Pieter en dit van een leen , leen van Berch , Lande en Baronie van Wedergrate te weten :

2,5 dachwant leen op de Dasputte
- deen sijde Jan Beets erve
- dander sijde Hector Van Vaerenberch
- teghen het Rietvelt

hem competerend uit hoofde van zijn vader Pieter De Ro

Present : Vander Mijnsbrugghen baljuw , J. Van Heghe , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens leenmannen


25.02.1735 : Martinus Witten oud-schepenen van Ninove en Jan Philippe Van Vaerenberch greffier van Meerbeke als V.P. en V.M. van :

de minderkarige wezen van wijlent Sr. Joannes de Wege x Juffr. Barbara Van Vaerenberch verkopen aan Jr. Pieter Joseph Lefebure hoogbaljuw van Ninove :

1) 190 roeden Xlant op Neijgenvelt   ( zie landboek 2182 )
- suyt den heere cooper
- noort Catharina Lemmens
- west tgoet van Vicoigne

dit voor 26 S / roede

2) 102 roeden Xlant op selve Neijgenvelt  ( zie landboek 2699 )
- west Sr. Joos Van Vaerenberch
- noort Gillis Vanden Bossche
- oost de wed. Joos Van Heghe

voor 28 S / roede

3) 83 roeden meersch in de Lavondel
- suyt de beke
- noort Sr. Platteborse causa uxoris
- west Jr. Vander Noot

voor 14 S / roede

4) 67,25 roeden Xlant op Meerschvoordevelt ( zie landboek 2149 )
- oost Francis Vanden Broecke
- suyt den wech
- west kerckengoet van DW

voor 16 S / roede

5) 267,75 roeden Xlant op Groot Windickvelt
- oost de wed. Jacques Thiebaut
- suyt cloostergoet Vicoigne
- west Jan Baptiste Lemmens
- noort de Herrestraete

voor 20 S / roede

6) 67 roeden Xlant op het Groot Windickvelt
- oost en suyt Guilliam Van Heddeghem
- west den wegh
- noort Cornelis De Smet

voor 22 S / roede

7) 133 roeden meersch te Crommekeer waarvan Juffr. Maria Anna Pantecras de wederhelft heeft en is onverdeelt
- suyt de straete
- oost den procureur Van Heghe
- noort Cleijn Windickevelt

voor 26 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


15.03.1735 : Jan D'Hauwer fs. Jacques bij competente ouderdom opsetenen van DW en hem sterk makend over zijn broeder en zuster Pieter en Joanna D'Hauwer geeft te kennen :

dat Philip Vander Putten x Sara Van Boxstael fa. Merten opsetenen van Santbergen een rente heffen van 7,5 R sjaars op een behuyst stedeken in DW te Nedersteenhout groot 28 roeden
- oost Jan De Bonte
- suyt Pieter Persoons
- west de strate
- noort Guilliam Pauwels

dit volgens constitutiebrief van 29.04.1638 ondertekend De Fraeije en verkent bij Eloij Allebosch x Jenneken Persoons in proffijte van Steven De Saegere

En na transporten verklaart de 1ste comparant over zijn broeder en zuster dit behuyst stedeken te cesseren en te transporteren aan de voorste Vander Putten x Van Boxstael en alsnoch opleggende de som van 36 R eens

Hiermee is de rente gedoodt

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Gheeraert Callebaut schepenen


16.05.1735 : Juffr. Clara Rechters fa. Heer Jan insetene van Ninove met Dhr. Christiaen Baeyens als bijstaand vooght verkoopt aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques opsetenen van DW :

1) 185,70 roeden schooflandt in DW op de Meercauter , schoof van Wedergrate
- oost Pieter Pleck
- suyt Christiaen Langenhaecke
- west de Cappelrijegoederen van Nuwenhove
- noort Joos Vanden Bossche

belast met 3 schelen 3 deniers obel sjaers aan heere van LvW

Zie landboek nr. 1247

2) 102,30 roeden schooflandt opt selve velt / schoof Wedergrate
- oost en suyt Pauwel De Dijn
- west den Weerbosch
- noort Pieter Pleck

Zie landboek nr. 1248

belast met 3 denieren sjaers aen selven heere

Aan de verkoopster een deel competerende uit hoofde van haar moeder en het ander deel bij dontatie en erfenissen in jaar 1734 ( zie aldaar , red. )

Deze verkoop is geschied voor de som van 133 R 13 S courant

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen


29.05.1735 : Pieter Vande Velde fs. Pieters opsetenen van DW verkoopt aan Pieter De Doncker fs. Nicolaes x Catharina Brijsens :

een behuysde hofstede te Neijcken groot 203 roeden
- oost de straete
- suyt Jan Baptiste Rollij
- noort de Wolfvekeijtse

belast aan heere van LvW met 2 gansen , 3/4de cappoen , 8 denieren parisis sjaers
belast aan Dhr. Petrus Josephus Block met 2 cappoenen sjaers sonder meer

Dit voor 600 R courant

Present : de koper , de verkoper , Cornelis Vande Velde die allen tekenden met een mercq

Present : de meier , Jacobus Oeriens en J. Lemmens schepenen


29.05.1735 : Pieter De Doncker fs. Nicolaes x Catharina Brijsens erkennen rente aan Sr. Joannes Van Heghe fs. Jans oudt-schepenen van Ninove  x Juffr. Joanna Du Four fa. Pieters de som van 200 R courant / penninck XX / beseth op :

de hofstede groot 203 roeden , zie supra

Present : zie supra

Marge : anno 1739 heeft Pieter De Doncker fs. Nicolaes deze rente gelost


30.06.1735 : Jan De Neve opsetene van Zandbergen erkent rente aan Maria en Barbarina D'Haene begijntjes in begijnhof te Aalst over de som van 100 R courant / rente van 5 R sjaers / penninck XX / beseth op :

een partij bos " in lant verkeert " gelegen op Slabeke
- oost en noort den heere van Santberghen
- suyt en west de straete

groot 489 roeden gekocht door de rentegelder op 22.07.1713 

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan Lemmens schepenen


30.09.1735 : Verzoek tot openbare verkoop van een hofstede toebehorend aan de kinderen wijlen Pieter Vijverman x Pieternelle Van Heijenbeke

Pieter Vijverman fs. Pieters als voogd van de wezen van Pieter Vijverman en Petronella Van Heijenbeke stelt dat aan de kinderen toebehoort een behuisde hofstede gelegen in DW op de Boeckendriesch groot omtrent 3 lijnen
- oost Sr. Platteborse causa uxoris
- suyt den Driesch
- west Eloij Verckens en de erfgenamen Jan De Mesmaeker

belast aan dhoirs Adriaen Eliaert met rente van 6 R sjaars en aan de Armen van DW met een onlosselijke rente van 4 veertelen coorens verachterd van enkele jaren en dat de suppliant hem " vermaent vindt " en hij " onversien is van gereede penningen " en

Midts van " de jaerlijcxshe pachtsomme weijnigh wort ontfangen " ter causen van de groote reparatien ",

en dat de hofstede om te verhalen de achterheid van de pachtsomme dreigt van " gedecreteert te worden " ,

verzoekt de supplianten de hofstede openbaar te verkopen

Besluit : de meier en schepenen geven de toestemming

Present : de meier , Pieter Valck , Jacobus Oriens , Gheeraert Callebaut , Jan Lemmens schepenen


06.10.1735 : Juffr. Clara Rechters fa. Sr. Jan jonge dochter bij competente ouderdom voor zover nodig geassisteerd met Sr. Joos Rechters haar broeder verkoopt aan Geeraert Weverberch opsetene der prochie van DW :

111 roeden Xlant in DW ter landtboek folio 181 artikel 10 eertijts weede gelegen te Seijpe
- oost de straete
- suyt de weduwe Pieter Bruylandt
- west Jan Van Eesbeke
- noort Peeter Cools

Zie landboek nr. 1234

Belast aan de kerk van Nuwenhove met een onlosselijke cijnsrente van 16 stuivers sjaars

De koper zal deze partij in gebruik nemen na het eind van de pacht door de weduwe Pieter Bruylandt in 1735

dit voor de som van 240 R courant boven een " paer muylen van 3 guldens 5 stuivers "

Present : de meier , Pieter Valcke , J. Lemmens en Jan Oriens schepenen


17.11.1735 : Openbare verkoop op verzoek van Pieter Vijverman fs. Pieters als paternele voogd van de kinderen achtergelaten vij Pieter Vijverman x Pieternelle Van Heijenbeke

1) een behuysde stede in DW op de Boeckendriesch groot omtrent 3 lijnen
- oost Sr. Platteborse causa uxoris
- suyt den Dries
- west Eloy Verckens en de erfgenaemen van Jan De Maesmaecker

en de penningen van deze verkoop te gebruiken om de schulden van de voorste weesen te betaelen

Welke hofstede belast is met losselijcke rente van 6 R sjaers aen dhoors Adriaen Heliaert en onlosselijcke rente van 4 veertelen cooren aan de Armen van DW

Koper is Joos Bellemans voor de som van 73 R courant

Present bij de openbare verkoop : officier Anthoon Buyl

Present : de meier , Pieter Valcke , Gillis Buydens en Jacobus Oeriens schepenen


01.12.1735 : Sr. Albertus Josephus Platteborse x Juffr. Petronella Virginia Van Vaerenberch insetenen van Halle verkopen aan Louis De Smet fs. Jans opsetenen van DW :

een partij bosch groot 111 roeden gelegen te Neuringen met alle de boomen en houtwas daerop staende " behalve de boomen staende gheteeckent om te vercoopen "
- oost de heerendiensten van Ninove
- west gasthuysgoet van Ninove
- suyt selve gasthuys
- noort Jan De Smet

dit voor 200 R courant

De koper is onvoorzien van peningen en belooft te betalen een rente van 8 R sjaars / penninck XXV

Present : de meier , Martinus Lemmens borgemeester , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens en Jan Lemmens schepenen


22.12.1735 : Louis De Smet fs. Jans erkent rente aan Joannes De Mol fs. Adam insetenen van Ninove over de som van 250 R courant / schellinck aan 7 stuivers / en hiervoor rente van 12,5 R sjaars , penninck XX / beseth op :

zijn huis in DW te Neuringen groot 111 roeden met alle de boomen en houten daer op staende alsnoch te stellen
- oost de heerendiensten van Ninove
- enz. zie supra

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan Lemmens schepenen

Marge : anno 1774 hebben Gerardus Van Cauter deze rente gelost