Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1734


  1. Bultrijs Pieternelle x Courteaux Jan rentegelders op 14.04
  2. Courteaux Jan x Bultrijs Pieternelle rentegelders op 14.04
  3. De Nauw Catharina weduwe Christoffel De Pongh verkoopt op 19.01
  4. Van Heddeghem Anna fa. Gillis schenkt aan haar broeder op 29.01
  5. Van Heddeghem Lieven fs. Gillis aanvaardt donatie op 29.01
  6. Wasteels Guilliam fs. Cornelis koopt op 19.01

19.01.1734 : Catharina De Nauw weduwe Christoffel De Pongh opsetene van PL verkoopt aan Guilliam Wasteels fs. Cornelis ook opsetene van Pollaer :

de helft van omtrent 4 dw. meersch in DW palende int geheel
- oost Cornelis De Pongh
- suyt de strate
- west het Roosenvelt
- noort Jacobus De Pongh met zijn leen

bij de koper te kavelen jegens de kinderen van de verkoopster die de andere helft hebben

Dit voor de som van 150 R courant geld eens en dit

" bij rencontre van 7 jaar bodeloon bij de vercooperigge van de cooper genoten als gevoert en gewerckt hebbende met haere peerden " ,

dit bodeloon is gemodereert daar de de vercooperigge heeft te coste geweest van de nootsaeckelijcke cleederen en lijnwaet bij den coper van haer genoten "

Present : Jan De Coninck officier , Michiel Rockelé borghmr , Jan De Maeseneer schepenen

Red. : ook onder Pollare genoteerd ,


29.01.1734 : Anna Van Heddeghem filia Guilliams oud circa 68 jaar met Christoffel Van Eesbeke als bijstaand voogd wenst :

" stillekens te leven om godt te beter connen dienen ende te sorghen voor haere ziele saligheyt " en geeft uit warme liefde aan haar broeder Lieven Van Heddeghem :

alle de ghone aen haer te caevel ghevallen ten sterfhuyse van Cathalijne Buydens van daeten 02.03.1714 bij de verkaveling tussen de 7 staecken

1) stuck Xlant op Cruysveldt groot 47,85 roeden
- oost Hendrick Van Belle
- suyt Jan Thienpont
- west het losgat
- noort de weduwe Pieter Piteurs

2) stuck landts op de Flierenpael groot 247 roeden
- oost Cornelis Van Eesbeke
- west Mathijs De Ro
- noort het Hoenderscot

beast met 2/3de van een schautveertel evene aen den heere van LvW en 3 stuivers aan klooster van Vicoigne

3) stuck landts op den Flierenpael groot 90 roeden
- suyt de straete
- west Peeter Van Vrechem
- noort Lieven Van Heddeghem

belast met een vat cooren aen den Armen van DW

4) een meersch groot 86 roeden
- oost dhoirs Pieter Claes
- suyt Pieter Vanden Bossche
- west het losgat
- noort den voetwech

Ook alle gronden die haar ten cavel gevallen zijn bij de cavelinge en liquidatie tussen haar en haar broeder op de 23.01.1734 als te weten :

5) de behuysde hofstede in DW te Herdenhove groot 63 roeden
- oost het wederdeel
- suyt den Vuylbuyck
- west Peeter Becque en Jan Thienpont

met al de boomen daerop staende , item de hooghcamer , de kelder , de neercaemer ten noorden , de peerdenstal , schuervloer en den winckel , coeijstal , het hoenderskot en verckenscot

6) stuk lant op den Bisselbosch en is Xvrij groot 214,50 roeden
- oost de keijts
- west Vicoignegoet
- noort Sr. Platteborse

te belasten met 10 missen sjaers voor de zielen van de ouders van de comparant en met een eeuwig jaargetijde voor de eerste comparant

7) idem het Huysveldeken groot 187,50 roeden
- oost de strate
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west den Armen van DW
- noort de straete

8) item haar haeffelijck goet te weten

- 20 biertonnen
- 2 wascuypen , 2 vleeschcuypen , 2 botercuypen ,
- 4 ijseren potten , ijseren panne
- 2 rooster en een hangheneijser , vierschippe en blaespijpe , een candeleer
- 2 corfven , 4 manden , 1 cabaes , 2 cannen , 1 moille
- 2 wabbeb , 2 swingelberders , 1 cnappe
- 26 stenen boter
- 12 pont smaut
- 300 pondt verckensvleesch
- 1 sack erwten , 7 sacken cooren , 1 sack tarwe , 3 sacken haver , 1 vat romsche boonen
- 550 pondt hoppe
- 3 sacken leijsaet
- 3 sacken claverbotten
- 300 brandhout , 200 hoppestaecken en schelftpertsen , 20 bundelen latten ,
- 2 voer hoij en 3 voer toemaert
- 300 thierlinghen rogge , 16 sacken haver , 64 thierlingen mesteluyn , 80 thierlinghen tarwe , 1000 bundelen stroij
- 4 berders , 1 vlegel ,
- 4 tonnen goet bier , 1 tonne cleijn bier
- de som van 48 R in geld

Op belofte van de donateur te onderhouden van cost en dranck , cleeden en gereeden kuysschen ende reijnighen , sieck en gesont haer leven lanck

En indien de 1ste comparant quaeme te scheijden ofte verhuysen haer te betalen voor haer woonste en onderhout jaerlijckx 20 pond groot wisselgeldt haer leven lanck,

verder een uytvaert naer staet en 50 zielemissen

En om de ( eventuele , red. ) schulden van de 1ste comparant te betalen zal de 2de comparant dit doen met de amelioratien van de volgende partijen :

- van 100 roeden op Cruysvelt
- van 200 roeden op de Bisselbosch
- van 160 roeden op Neijgenvelt
- van 300 roeden op Brucxken
- van 113 roeden op Stentens
- van 150 roeden op Windickevelt
- van 120 roeden op Huysveldeken
- van 250 roeden op de Vlierenpael
- van 850 roeden op Hoog Hoenderskot
- van 200 roeden op Hoenderskot
- van 570 roeden op de Hollanders
- van 400 roeden op de Flierenpael
- van 80 roeden op de Vuylbuyck
- van 100 roeden op het Boonveldeken
- van 60 roeden op Hautemvelt
- van 200 roeden in den Tasseneer

Present : de meier , Michiel Rockelé borghmeester , Gillis Van Vreckom schepenen


14.04.1734 : Jan Couteaux x Pieternelle Bultrijs filia Laureijs erkennen rente aan Juffr. Christina Vanden Abbeelen weduwe Sr. Joos Van Heghe over de som van 116 R 12 S courant , den schellinck gerekent tot 7 stuivers / en hiervoor rente van 5,5 R sjaars / beseth op :

1) een meersch te Nedersteenhout genoemt " den Peerdenmeersch " groot 105 roeden
- oost de strate
- suyt de wed. Pieter Herremans
- west de abdije van Vicoigne
- noort Mevrouw Merbois

2) partij schooflant op Groot Windickevelt groot 1 dw.
- oost de voorste Juffr. Vanden Abbeelen
- suyt den wegh
- west Jofr. Marianna Pantecras
- noort de abdijegoederen van Vicoigne


Present : Anthoen Buyl officier , Michiel Rockelé burgemeester , M. Lemmens schepenen


19.04.1734 : Adriaene De Pongh fa. Christoffel weduwe wijlent Lieven De Spiegeleer opsetenen van PL verkoopt aan Sr. Pieter Valck oud-borghmeester van desen lande :

1) 107 roeden land in PL op d'Eijghen
- oost , siut en west Juffr. Marie Françoise Van Varenberch
- noort het cappelrijegeot van DW

2) een partij land in DW op het Walborrevelt
- oost den Effelteiren
- suyt en west scoopers erve
- noort den rewegh

belast met onlosselijcke rente van 1 S sjaers

de koper zal in het bezit komen van de vruchten en de baten staande op deze gronden op belofte van de settingen van het jaar 1734 te betalen

Deze koop is gedaan in voldoening van een rente van 7 R 11 S sjaars bij de comparante en haar man hierop bezet op 30.12.1717 boven nog 6 veertelen coorens

De koper consenteert in de cassatie van deze rente

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé borghmeester , Jan De Maeseneer schepenen


20.04.1734 : Donatio inter vivos

Livinus De Vuyst insetene en schepenen van Ninove bij procuratie van de wettelijke donatie intervivos die luidt :

Sr. Francois Rechters chirurgijn binnen de stad Ninove jonkman bedegen bij " getijden ouderdom " , " sieck sittende in eenen setelstoel , nochtans syne sinnen ende verstandt geheel ende volcomentlijck machtich " schenkt aan

Juffr. Clara Rechters zijn zuster :

1) de helft van 5/6de van een partij schoofland in DW op de Merecauter
- oost weduwe Bernaert De Clippel
- west het cappelrijegoet van Ninove ( lees echter : Nieuwenhove ) en Joncker Collo
- suyt Jan Pleck

groot 185,70 roeden

2) de helft van gelijke delen van 102 roeden schoofland in DW op de Merecauter
- oost Jan Pleck
- suyt Gillis De Ro
- west den Weerbosch
- noort Meester Jacques Wijns

3) item gelijke helft van de 5/6de van een partij vrij land in DW te Sepe
- suyt het veldeken te Waele
- noort Joos Cools
- oost de straete
- west Gillis Cortvrindt

groot int geheel 111 roeden en belast aan de kerk van Nieuwenhove met 16 stuivers onlosbare rente

4) de helft van 5/6de van een huis binnen Ninove in de Beverstrate
- deen sijde t'huys en erfve van dhoirs d'heer Bartholomeus de Merbeck
- dander sijde dheer Jan Van Heghe
- vooren oost aen de voorste Beverstrate

int geheel belast met een rente van 120 R sjaars / 20ste penning / aan Dhr. Philips De Hu , met 3 oortjes aan de heer der stede van Ninove , met 1 S sjaars aan de Abdij van Sinte Cornelis

5) Item de helft van 5/6de van een lochtinxken bij St. Jooris hof
- dhoirs Martinus Snel
- vooren aen t' Pouverstraetken
- achter tegen derfve van de voorste Sint Jooris

Verder als meubelen schenkt hij aan zijn zuster :

zijn helft van de instrumenten van chirurgie dienende tot de chirurgienswinckel en dit als : scheirmessen , lancetten , scheirbeckens , clisteriebusse en andersints
Item de helft van de chirurgieboecken ende andere boecken den donateur competerende
Item de helft van 5 tinnen schotels , 8 tinnen taillooren , 1 mostaertpot , peperbusse , sautvat , 8 lepels , waterpot , thepot ( theepot ) , 2 cannekens en een marremit ( marmite ) , een casserolle , een moor , een koperen mortier , 2 kandelaers
Item de helft van 2 . . . , een dosijn thetaskens en theschotelkens
Item de helft van een schutsel , van een pluymen bedde , 2 matrassen , 4 hooftpullens , 4 oorcussens , 2 stroijsacken , 6 paer slaepelaeckens , 3 wolle saergien , 12 servetten , 2 ammelaeckens , 12 scheirdoecken , een ledikant met sijn behangsel , een schrijnhouten knielbancxken , 2 tafels , 2 kisten , 2 schauwkleederen , 2 angels , 1 tanghe , 1 vierschippe , 1 rooster , 1 schauwlatte , 1 blaespijpe , 1 brandelaer

Item de helft van al het brandhout in hunnen huyse ligghende , ook 4 biertonnen met de tonnen en bierstellingen

Item een silveren snuijfdoose , de helft van een silveren lepel , 2 paar silveren gespeen en een rieten stock met silver beslaegen

Item de helft van 10 stoelen en enig garen en vlas , 3 stenen potten en glasen , een staende en 2 hangende lampen ,

Item het pensioen van de donateur van de Abdij alhier en dit te beidenen soo veeel hij daer van tot den daeghe van hedent is goetvindende

Ook de pretentien ten laste van verscheijde peronen die met den jaere geschoren worden en van gedaene curen volgens sijnen hantboeck

Ook als ijne cleederen en lijnwaet tot sijnen lijven en lichaem dienende

En dit alles naar zijn zuster die de andere helft competeert in gemeenzaamheid van goeden

Zij zal gehouden zijn te betalen de schulden die zich ten sterfhuyse zouden bevinden en ook een uitvaart naar staet en conditie

Dit alles volgens contract van 30.07.1733 met getuigen Thomas de Merbeeck en Lieven De Vuyst schepenen en Sr. Joos Vierendeel poortbaljuw en ondertekend door de greffier P.J. Vander Haeghen

Present : Jan De Coninck officier , Michiel Rockelé burgemeester , L. Van Oudenhove schepenen


20.05.1734 : Jan Courteaux x Pieternelle Bultereijs filia Laureijs erkennen ontfangen te hebben van Martinus Lemmens Armmeester van DW de som van 350 R wisselgelt , den schellinck tot 6 stuivers en hiervoor rente aan de Armen van DW van 14 R sjaars , den penninck XXV , beseth op :

1) 145 roeden op het Houtemvelt
- oost de straete
- suyt sijn selfs erfve
- west Peeter Bulterijs
- noort de straete

2) 1 bunder op het Houtemvelt
- oost den wegh
- suyt Joncker Peeter Lefebure
- west dhoirs Guilliam Van Heddeghem
- noort dne wegh

3) partij landt op Dashaeghe genoempt " het Lammersblock " in de westsijde groot 135 roeden
- oost Peeter Bultrijs
- suyt Mevrouw Merbois en Mattheus D'Handschutter
- west D'hashaege
- noort Peeter Bultrijs

Dit aan de huisvrouw van de comparant competerende uit hoofde van haar vader en moeder

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé borghmeester , Jacobus Oriens schepenen


08.07.1734 : Verzoek tot verkoop van hofstede op de Plaats in DW

Michiel Vander Poorten handelaar binnen de stad Geraardsbergen voogd van de achtergelaten wezen van wijlen Pieter Vanden Bossche en Livina Van Heghe en over zichzelf causa uxoris dat hem en de wezen competeert :

een behuysde hofstede met huys , schuere en stallingen en oven groot 122 roeden salvo justo gelegen
- oost sheeren strate
- suyt wed. Adriaen Vierendeel
- noort wed. Cornelis De Brackenier
- west Pieter Lafillade

belast met vat tarwe , een vat hevene , 1,5 cappoen aan de heere van LvW

Daar dezelfde hofstede groot is " in huysingen en timmeragie " , welke " notoirelijck jaerlijckx verheesschen groote reparatien " verzoekt de suppliant de hofstede te mogen verkopen tot profijt van dezelfde wezen aan Adriaen Pleck die dezelfde hofstede tegenwoordig is bewonende en dit voor de som van 921 R courant boven de last van de heerlijke renten

Te weten dat de hofstede belast is met een rente van 650 R / ten advenante van 24 R sjaars

De schepenen geven de toestemming tot de verkoop

Present : de baljuw Joannes Vander Mijnsbrugghen , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens en Gillis Van Vreckem en Jacobus Oriens en Geeraert Callebaut schepenen en als greffier Van Yperseele


Verkoop van de hofstede genoemd " de Engel "

07.09.1734 : Sr. Michiel Vander Poorten x Jaspariene Van Heghe insetene en borger der stad Geraardsbergen mitsgaders Joos Vanden Bossche en de voorste Sr. Michiel Vander Poorten als voogden paterneel en materneel van de weesen van wijlen Pieter Vanden Bossche x Livina Van Heghe :

hebben samen verkocht aan Adriaen Pleck fs. Pieters :

een behuysde hofstede metten huijsen , schueren , stallingen , hoven en andere edifitien gelegen in DW bij de Plaetse genaempt " den Engel "
- oost sheeren strate
- suyt de weduwe en dhoors Adriaen Vierendeels
- west de wed. en dhoors Cornelis De Brackenier
- noort de weduwe en dhoors Joos Herremans nu Pieter Lafuillade


belast met heerlijke rente zie supra

Dit voor 921 R courant en te eten dat de hofstede is belast met rente van 24 R sjaars en is in kapitaal 650 R in proffijte van Jonker Petrus Josephus Lefebure hoogbaljuw van Ninove

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Jacobus Oriens schepenen , Jan Lippens officier bij de openbare verkoop evenals Michiel Vander Poorten beneffens zijn huijsvrouwe en Joos Vanden Bossche als voogden van de weesen paterneel en materneel

Present : de meier , burgemeester , M. Lemmens


18.09.1734 : Adriaen Pleck fs. Pieters en zijn vader Pieter Pleck opsetenen van DW benevens Cornelis Van Snick zijn schoonvader opsetenen van Nieuwenhove erkennen over de ontvangen som van 900 R courant , de schelling tot 7 stuivers , van Jonker Petrus Josephus Lefebure hoogbaljuw van Ninove en erkennen een rente van 36 E courant te weten aan 4 % , beseth op :

1) op zijn gronden hem comparant competerende te weten een huys met schuere enz. zie supra groot 122 roeden

2) een partij land aan de vader van de comparant competerende gelegen in DW op den Meirecauter groot 332 roeden
- noort Pieter Buydens
- west deselven Buydens
- suyt de Paeijenbeke

belast met 3 en 1/6de cappoens aan de heere van LvW

3) item supra en zijn 180 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost Armengoet van Neijghen
- suyt Pieter Buydens
- west Christiaen Langenhaecken
- noort de Armen van DW

4) item supra op 150 roeden XXXIIIste schoof op de Grooten Cortenbosch
- oost Gillis Allert
- suyt de Wed. Pieter De Clippel
- west Pieter Pleck
- noort dhoirs Jan De Ro en Cornelis Van Snick

5) Cornelis Van Snick schoonvader van de comparant stelt in borg 300 roeden XXXIIIste schoof gelegen int quartier van de Sitters genoempt " den Bullen "
- oost kerckengoet van Nauwenhove
- suyt de meersschen
- west en noort de strate

belast met 4 stuivers sjaers aen de kercke of armen van DW

6) item ook nog 340 roeden lants op de Cleijnen Lietersberch
- oost en noort sheeren strate
- west den keijts aldaer

welke laatste partij samen met enkele andere panden is belast met rente aan Sr. Michiel Rockelé burgemeester die hierbij belooft deselve partij te ontlasten en te ontslaen van die rente

Present : de meier , de burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Jacobus Oriens schepenen

Marge : op 31.03.1762 heeft Adriaen Pleck deze rente gelost aan A.J. Lefebure


16.09.1734 : 3 aktes betreffende Jonker Nicolaas Franciscus Vander Noot heer van Vrechem en kapitein van de burgerlijke wachten tot Brussel

Akte in Brussel op 19.08.1717

Akte bij procuratie gebeurd in Brussel op 19.08.1717 zijn voor de notaris verschenen Joncker Jacobus Vander Noot ter eene en Catharina De Ro geassisteerd met haar man Adriaen De Mol en hebben gemangeld

A) Jacobus Vander Noot aan Catharina De Ro x Adriaen De Mol :

1) een stuck Xlant op de Groote Lietersberch groot 1,5 dw.
- osot het goet der acceptanten
- suyt den wegh
- west Franchois De Vroede
- noort Gillis Buydens

2) stuck Xlant op de Grooten Cortenbosch groot ook 1,5 dw.
- oost Gillis Buydens
- noort den wech
- west de voornoemde acceptanten

3) 50 roeden schoofland op deselve Grooten Cortenbosch
- oost de goeden van clooster van Vicoigne
- suyt en noort dhoors Joos Van Vaerenberch

Die aan hem gescuccedeert zijn uit hoofde van wijlen Jr. Maximiliaen Vander Noote x Marie Boote zijn ouders zaliger

B) Catharina De Ro x Adriaen De Mol aan Joncker Vander Noot :

een weijde gemeenelijck genoempt " de Koeijweede " groot 382 roeden
- oost het Hemelrijck
- suyt den acceptant ten sesen
- west dhoirs Pieter Collo
- noort de dreve

op kosten van een fondatie ofte jaergetijde voor de zielen van wijlen Pieter Buydens en Elisabeth Pleck die de acceptant tsijnen laste neemt en is 4 R 16 S sjaars

en is deze meers hun gekomen van Elisabeth Pleck haar moeder zaliger

Akte in Brussel op 30.06.1728

Sr. Engelbertus Govaerts over de tocht in de naerbeschreven goeden , Carolus Stevens over de eigendom van de 2/3de en Judocus Stevens " buyten slandts " voor het resterende 1/3de deel verkopen aan Jr. Nicolaes Franciscus Vander Noot heere van Vrechem x Vrouwe Francoise Hieronyma Van Caverson :

1) 1/2 bunder landts in de prochie van Liefferingen op het Hooghstrop
- oost den meersch
- noort Cornelis Vanden Bossche

2) 162,85 roeden schoofland en is een block genoempt " de Paperick "
- oost de strate
- noordt de keijtse
- suyt het Vreckemvelt
- west Cornelis Vanden Bossche

3) 38 roeden land tegen het voorste stuck waarop een huysken is gebouwd en bewoond bij François Penninckx op de last van cheijnsen

4) 1 dw. schooflandt opt Hautemvelt
- oost de costerije van Liefferingen
- west de Cappelrije van Neijghen
- suyt den Netelbroeck

5) 1 dw. schooflandt opt Brucxken
- oost Andries Pardaens
- west de kercke ofte Armen van DW

Welke partijen aan Carolus en Judocus Stevens zijn komend en gesuccedeert uit hoofde van hun moeder wijlen Joanna Maria Du Pont voor de 2/3de en het resterende 1/3de is aan de voorschreven 2de comparant verstorven uijt hoofse van de " civile doodt " van Jacobus Govaerts sijnen broeder religieus in het klooster der Eerw. paters Bogaerden behoudens de tocht aan de voorschreven 1ste comparant en dit zijn levenlang ingevolge het testament gemaakt op 24.07.1724

Welke goederen aan de voorste wijlen Joanna Maria De Pont als langstlevende beneffens Mattheus Stevens haar man was waren gelaten en geordonneert door Joncker Carel Philips en Jacobus Vander Noot haar ooms ingevolge de donatio inter vivos gepasseert voor notaris Mr. Joannes Van Boterdael als openbaer notaris binnen Brussel op de 7de januari 1701

Dit alles is geschiet voor de som van 250 R courant

Present in Wedergrate op 16.09.1734 : de meier , burgemeester en Geeraert Callebaut schepenen


16.09.1734 : Sebastiaen Vollens fs. Jans insetene van Ninove bij procuratie dat :

Voor notaris Michiel Parijs in Brussel is verschenen :

Juffr. Maria Anna Thienpont bejaerde dochter verkoopt aan Jr. Nicolaas Franciscus Vander Noot , heere van Vrechem en Capiteijn van de Burgerlijke wachten der stad Brussel x Françoise Hieronima Van Caverson :

1) 1 bunder in 2 stucken respectievelijk meers en land in DW op het Vrechemvelt
- derve van dhoirs Geeraert Vanden Bossche
- oost het Cappelrijegoet van Liefferingen
- Joncker Maximiliaen Vander Noot
- Pieter Vanden Bossche

belast met 2 cappuijnen en 6 schellingen lovens aan de heere van LvW

Welke partijen de transportante had verkregen bij coope jegens Joos De Vits soo in sijnen naem als bij procuratie van Jaspar De Coster gepasseer voor schepenen van LvW op de 10.07.1704 en ondertekend De Fraeye

2) een partijcken meersch genoempt " den Heijlighen meersch " groot 65 roeden
- ter eene dhoirs Gillis Thienpont
- suyt derve van den heere Cosijns
- west de goederen van den heere Steenhout en het Veldeken ten Houte

deze partij haar toekomend bij loting gepasseert voor de Drossaert en de schepenen van de Baronie van Goeyck op 03.05.1694 getekend door greffier C. Galmaert en tevoren gecompeteert hebbende Sr. Jaspar Thienpont haar vader bij brieven gepasseert voor de schepenen van Wedergrate op 17.03.1650

Dit alles voor de som van 250 R courant

Present : de meier , burgemeester en Geeraert Callebaut schepenen


14.10.1734 : Donatie door Matthijs Cools zoon van Jacques en Anna De Ro aan zijn neef Pieter Steppe

Matthijs Cools fs. Jacques en van Anna De Ro insetene van Nuwenhove schenkt uit biezondere liefde met warme hand aan Pieter Steppe fs. Jacobus en van Joanna Cools filia Jacques en getrouwd met Maria Philippina Ophalfens insetenen van Nieuwenhove :

1) de 3/4de van een huys en erfve mette schuere ende stallingen daerop staende met de boomen en hauten en mesvette en de hoppestaecken gelegen in Nuwenhove groot 1 dw.
- oost Adriaen Heijmans
- suyt sheeren strate
- west het straetken
- noort de naervolgende partije

2) 3/4de van 2 dw. Xlant in selve Nuwenhove
- oost Jan Heijmans
- suyt de voorschreven behuysde hofstede
- west Pieter Cools
- noort het goet van de abdije van Sint Sepulchre

met alle de vruchten daerop staende

3) 3/4de van 1,5 dw. Xlant op de Bever
- oost sheeren strate
- suyt dhoors Jacobus Cools
- west dhoors Pieter De Meijer

4) 3/4de van 1,5 dw. landts op deselve Bever
- oost de vrouwe Douariere de Merbois
- suyt Pieter cools
- west eenselven Cools
- noort de selve dourariere de Merbois

5) 3/4de van 60 roeden bosch in den Boschbroeck
- oost dhoirs Adriaen Ronsijn
- suyt Gillis Pardaens
- west Pieter Cools
- noort Jan Wattié

6) 3/4de van 1 dw. lants in DW op de Cortenbosch
- oost de groenen wech
- suyt Adriaen De Mol
- west en noort Pieter Cools

waarvan van al deze partijen het 1/4de deel competeert aan Jacobus Steppe causa uxoris

Ook het 1/8ste deel ook competerende aan Jacobus Steppe causa uxoris

7) 7/8ste van 252 roeden meersch in DW in de Sutters
- oost het kerckegoet van Nieuwenhove
- suyt het goet van Sinte Sepulchres
- west sheeren strate

Zie landboek nr. 2478

8) 7/8ste van 2 dw. landts op de Biest in DW wesende de helft schooflandt en de helft thiendelant
- oost dhoors Dheer Pieter Vanden Abbeelen
- suyt en west Lieven Mertens
- noort Pieter Cools

9) 7/8ste van 95 roeden landts op den Beulinck in DW
- Nijs de Poille erve
- de goederen van Christiaen de cat
- noort de strate

Zie landboek nr. 2476

10) 7/8ste van 128 roeden landts op de Grooten Cortenbosch in DW
- oost Laureijs Huyghe
- suyt dhoors Christoffel De Ro , Peeter Van Brueseghem en Adriaen Thienpont
- noort dhoors van dheer Joos De Groote

11) 7/8ste van 2 dw. meersch in de Sutters
- oost Lieven Mertens
- suyt Jan Cools
- west het kerckengoet van Nuwenhove

12) 7/8ste van 75 roeden landts in Nuwenhove op de Bever
- aan sheeren strate
- tegen dhoors Pieter Schoonjans
- suyt dhoors Eloy De Ro
- oost mevrouw de Merbois
- noort het kerckengoet van Nuwenhove

Verder geeft Matthijs Cools int geheel :

- een merriepeert oudt 10 jaeren 
- 2 coeijen te weten een swarte en een blare , een jaerlinck calf met een jonck calf
- 1 vercken
- 9 hinnen met den haen

Item het mes in den hove
Item carreploegh en eghde met toebehoorte en het arnassure van het peerdt

Item omtrent 100 tiendelingen ongedorsschen tarwe
Item omtrent 120 tiendelingen rogge en witgraen
Item 30 tiendelingen haver
Item 10 tiendelingen erwten
Item 15 tiendelingen schockleoen

alle liggende in de schuere en de stallingen van den voorseijden huyse

Item een voeder hoij en een deel claverhoij en omtrent 20 banden vlasch

Item 800 ponden hoppe soo oude als nieuwe en een vat ronsche boonen

Item al het brandhout

Item een biertonne met een halve , een vleeschtonne , saencuype , botervat , 2 heemers , 1 botercuypken , 1 coperen ketel , 3 eijseren potten , een deel haerdewerck en steenwerck bestaende in schotels , potten ende teelen

Item 1 wascuypken met een tafelken en schappraijcken , 2 schippen , 1 bijl , 1 haeghmes , grepe , meshaeck , gaffel , hael en een rooster

Item al het stroij in den stal ende schuere soo tarwe als roggestroij als het stroij in den stal ende schuere , soo tarwe als roggenstroij

Iem een kiste van morwen houte met schappraije van harten houte met een vleesblock en moille met een steen geswingelt vlasch

Voorts alle cleijne meubilaire effecten

De begunstigden zullen de donateur :

voor sijn jaerelijckx onderhaut soo van haet , dranck als cleeden ende gereeden ende alle sijne voordere noodtsaeckelijckhede sieck ende gesont sijn leven lanck gedurende ende naer sijn aflijvicheijdt hem doen begraeven en doen doen een heerlijcke uytvaert naer sijnen staet ende conditie gelijck des donateurs suster Elisabeth Cools heeft gehadt , en daer en boven nog 8 missen voor sijne donateurs siele ,

ende 2 jaergetijden voor de donateur en zijn overleden zuster

Voorts te betalen de openstaende settingen tot jaere 1734 , oock de openstaende renten en croisen

Ook te betalen de somme van 325 R courant die hij donateur aan de voorseijde Jacobus Steppe schuldich is

Hierna volgt de procedure die moet gevolgd worden bij een schenking :

" om de gifte te doen sorteren haer effect " zal de comparant donateur leveren :

- de tittels van de voorschreven goederen , de sleutels van den huyse , de couffers , het peerdt met den stalbant , de coebeesten metten bande , het vercken metten seele en alle andere meubelen bij den stucke

En zijn Peeter Steppe x Marie Philippina Ophalfens eigenaars

Gepasseert binnen de prochie van Nieuwenhove op 08.10.1734 ter manisse van Jan Wattie meier , Adam Schoonjans en Jan De Roeck schepenen

Present : de meier, M. Lemmens burgemeester , Pieter Valck , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens en Jan Lemmens schepenen


15.11.1734 : Verzoek door Adriaen Mertens fs. Lievens in proces tegen Marie Cools weduwe van Jan Mertens :

De verzoeker wenst enkele oorkonden voor te leggen aan de burgemeester en schepenen van Gooik in zijn proces tegen zijn tante die nu in Gooik woont

Present : de greffier Van Yperseele

24.12.1734 : verzoek aan Marie Cools fs. Jacobus weduwe Jan Mertens en opsetenen van Gooik in haar proces tegen Adriaen Mertens fs. Lievens

De schepenbank verzoekt dat ze haar oorkonden voorlegt die zich bevinden in Gooik , Meerbeke en elders in land van Brabant

Present : de greffier Van Yperseele


23.12.1734 : Jan Roosen fs. Jans opsetenen van DW erkent rente aan Abdij van Sint Cornelis en Cyprianus neffens Ninove over de ontfangen som van 500 R wisselgelt geleend door de proviseur Heer Damianus Sterck en hiervoor een rente aan penninck XX / beseth op :

1) sijn hove ende stede , schuere ende stallingen groot in grond 1 bunder of daaromtrent gelegen in DW te Roost
- oost de voorste abdije met een bosselken
- west selve abdije
- noort sheeren strate
- suyt den Armen van Nuwenhove

2) 200 roeden landts ook te Roost
- oost sheeren strate
- west Erasmus Moriau
- suyt Pieter Valcke
- noort Pieter Verdonck

3) 114 roeden landts te Roost
- oost en noort de abdije van Beauprez
- west Peeter De Want
- suyt Sint Lambrechtsbosch

welke partijen belast zijn met rente van 12 R sjaers in proffijte van dhoors Mr. Van Dijck , nu Sr. Philippus Happaert fs. Jans
Item belast met rente van 4 R 15 S sjaers aen de Armen van DW
Item belast met rente van 3 R 15 S sjaers aen de kercke van DW

Present : de meier , Pieter Valck en Jan Lemmens schepenen