Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1733


LEENVERHEF

15.01.1733 : Joannes Van Heghe procureur van LvW in naam van E.H. De Lau pastoor van Thielt over en in de naam van de voorste E.H. De Lauw doet leenverhef van een leen onder " den hove des berghs vanden Lande en Baronie van Wedergrate " :

dit leen gesuccedeert op E.H. De Lauwe bij het overlijden van zijn vader D'heer en Mr. Albert Antone De Lau en bestaat in een schoof geheven en gesteken woordende binnen DW op 797 roeden land op het Mespelterenvelt , Deyghenvelt ,

en is in penninckrente 10 schelen 2 deniers en 1 veertel evene

en is met recht van den wandelcoop

staende ten relieve van de beste vroeme

En heeft E.H. De Lau als bedienelijck man gesteld , baljuw en stadhouder van LvW

Present : J. Vander Mijnsbrugghen , C. Baeijens , Michiel Rockelé , Jan De Maeseneer fs. Cornelis , Jan De Maeseneer , en als greffier F.I. Van Ypersele


12.02.1733 : Sr. Pieter Valcke oudt borghmre van LvW verkoopt aan Noel Bouvard :

de 3/4de van 379 roeden meersch in DW in het gehuchte te Renderstede
- oost Jan Kestemont
- suyt de strate
- west Judocus Sterck
- noort den Effelteren

belast aan heer van LvW met heerlijke rente van 2 cappoenen en 2 schelen parisis uijtgaende op de 3 dw.
belast aan Jr. Jan Libertus De Steenhoult en Dhr. Josephus Block met 3 veertelen haver , 3 schelen parisis

deze koop is gebeurd voor 265 R courant boven een partije lant gelegen op de Techem en is Xlant
- oost Sr. Pieter Valcke
- suyt dhoors Lieven De Vuyst
- west den Cuijpbosch
- norot de voornoemde Valck

en de voornoemde Valck sal int gebruyck komen op Kerst 1733

Present : de meier , Gillis Van Vreckom , Jacobus Oeriens schepenen


12.02.1732 : Noel Bouvaert fs. Michiels kent ontfangen te hebben de som van 250 R wisselgelt / schellinck tot 6 stuivers / en erkent rente aan

1) Sebastiaen Du Pont
2) dheer Philippe D'Hu
3) Sr. Josephus de Carnoncle

erfgenamen van Sr. Nicolaes Van Winghen in sijn leven oudt schepenen der stede ende poorte van Ninove

en dit van 12 R 10 S sjaers / beseth op :

1) omtrent 1 bunder meersch in DW te Renderstede
- oost Jan Kestemont
- suyt de strate
- west Judocus Sterck
- noort het Effelteirenveldt

2) 1 dachwant bosch te Stebbinghen
- oost cloostergoet van Beauprez
- west dhoirs Jan Van Vaerenberch
- suyt den Grooten Swellinck
- noort Stebbingenvelt

3) een meersch te Neuringhen groot 60 roeden
- oost Jan Van Cauter
- suyt den Neerhoenderscot
- west de Heerendiensten van Ninove
- noort Jan Baptiste Rollier

4) 80 roeden bosch te Neringhen ( lees Neuringhen )
- oost Jan Niuve
- suyt dhoirs Cornelis De Brackenier
- west deselven Rollier
- noort Christiaen Vanden Haute

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : anno 1762 heeft Cornelis Bouvard kennis genomen dat deze rente is gelost in 1749 aan S. Du Pont


26.02.1733 : Jan Van Craenenbroeck fs. Hendrick opsetene van DW erkent rente aan Sr. Pieter Valcke oudt burgemeester over de som van 100 R courant en hiervoor rente aan 5 %  , beseth op :

1) sijn behuysde hofstede te Neijcken groot 90 roeden en 13 voeten uijt meerdere partije van 140 roeden 13 voeten
- oost Jan De Neve met het wederdeel
- west de ketse ofte het losgat van het Meyersvelt
- suyt selve Meyersvelt
- noort de straete

2) 60 roeden Xlant op Apelterenvelt
- oost den Dasputte
- suyt en noort de wed. en dhoors Cornelis De Smet
- west cloostergoet van Vicoigne

3) 114,25 roeden onbehuysde stede in Neijcken
- oost de ketse
- west en noort de straete
- suyt het Meyersvelt

Present : de meier , Michiel Rockelé borgemeester , Gillis Van Vreckom en Laureijs Van Oudenhove schepenen

Marge : anno 1774 hebben Benedictus De Roeck en Martinus De Quick deze rente gelost aan Joannes De Cooman


07.05.1733 :  Jan Cooreman insetene van DW verkoopt aan Geeraert Weverbergh fs. Jans : ( Wedergrate nr. 384 folio 230 )

204 roeden wesende XXXIIIste schoof in een veldeken te Walle
- oost Peeter Cools
- suyt Jr. Louis Frans Hellinckx ofte het losgat van de Cortenbosch
- west en noort de strate

is belast met rente van 8,5 R sjaars ten proffijte van Gillis Buydens

Dit voor de som vzan 40 R courant

De koper mag aanstonds op 8 roeden opt selve veldeken een huys bouwen midts de vercooper profiterende de claeveren daerop staende

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , M. Lemmens , Jan de Maeseneer , Gillis Van Vrechem en Laureijs Van Oudenhove


15.05.1733 : Cornelis De Smet fs. Cornelis tot Outer verkoopt aan Jan Vander Eijcken :

een meers groot 282 roeden in DW te Crommekeer
- oost Joos Vanden Bossche
- suyt de beke
- west de wed. Laureijs Bultrijs of Juffr. de Wed. Joos Van Heghe
- noort de straete

dit voor de som van 250 R courant , de schelling aan 7 stuivers gerekent waarvan 50 R aan de verkoper moet betaald worden en de overige 200 R als rente van 10 R sjaars / 20ste penning

De rente is bezet op de voorste meers evenals op het huis dat Jan Vander Eijcken hierop zal bouwen

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Ludovicus Van Oudenhove schepenen

Zowel de koper als de verkoper tekenen de akte van verkoop

Marge : in 1763 heeft de wed. Jan Vander Eijcken deze rente met de croisen gelost aan Cornelis De Smet


21.05.1733 : Openbare verkoop van de erfgoederen van wijlen Jan Vanden Broecke fs. Hendrik , jonkman op 24.02.1733 , geen kinderen nagelaten

A ) 1ste staak

      de 6 kinderen van Pieter Vanden Broecke fs. Hendrick

B ) 2de staak

      - Jacobus Biesemans zoon van Catharina De Meijts die dochter was van Jenneken Vanden Broecke fa. Hendricks

      - Jacobus , Peeter en Catharina Van Melle bejaarde kinderen van Barbara De Meyts die ook dochter was van Jenneken Vanden Broecke fa. Henricks

C ) 3de staak : Jan Thienpont en zijn zuster Petronella Thienpont x Pieter Bicque , sone en dochter van Gertrudis Vanden Broecke fa. Henricks

D ) 4de staak :  de kinderen van Petronella Vanden Broecke :

      - Martinus Heylenbos x Anna Maria De Pape
      
      - Charel Maes x Theresia De Pape

allen kinderen van Hendrik Vanden Broecke en Catharina Buydens

E en F ) Lieven Van Heddeghem en Anneken Van Heddeghem

kinderen van wijlen Catharina Buydens in haar 2de huwelijk met Guilliam Van Heddeghem makende 2 halve hoofdstaken

De erfgoederen die verhuurd waren te weten :

A ) een hoplochtinck groot 61 roeden int gehuchte te Herdenhove

Deze hoplochtinck met de nast daarop staande was in 1732 door de overledene aan Guilliam Van Heddeghem in huur gegeven voor 2 R sjaars boven omtrent 2 R heerlijke rente en dit voor 6 of 9 jaar

B ) deselve Van Heddeghem huurt ook sinds 1729 voor 6 a 9 jaar de andere erfgoeden van de overledene voor 26 R 5 S welke pachter zegt de tijd van de pacht te zullen uitdoen


OPENBARE VERKOOP VAN DE VOLGENDE PARTIJEN , HIERBIJ HEB IK DE WAARDE ZOALS VERMELD IN DE STAAT VAN GOED OOK VERMELD

1) 100 roeden meersch in PL in de Pollaermeersch
- oost het chartreusegoet van Herne
- west Peeter Sterck
- noort de Rijte

geprezen op 20 S / roede

gebleven op Dheer Theophilus De Wandel ten behoeve van de weesen van Pieter Vanden Broecke fs. Hendriks voor 10 S / roede

2) 200 roeden lants opt Hoenderskot
- oost dhoirs Peeter Vanden Broecke
- suyt deselve hoors
- west Sr. Platteborse
- noort den heere griffier Van Varenberghe

geprezen op 21 S / roede

gebleven op Jan Thienpont voor 18 S / roede

3) 50 roeden op het Cruysvelt
- oost den Armen van Ninove
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west de straete
- noort Sr. Platteborse

geprezen op 15 S / roede

gebleven op Lieven Van Heddeghem voor 14 S / roede

4) 50 roeden op Cruysvelt
- oost den voetwegh
- suyt dhoors Peeter Vanden Broecke
- west dhoors Gillis Vanden Bossche
- noort Joos Hevens

geprezen op 20 S / roede     

gebleven op Jan Thienpont voor 18 S / roede                                                        

5) een hoplochtinck groot 61 roeden int gehuchte te Herdenhove
- oost Maximiliaen Evens
- suyt dhoors Peeter De Ro
- west het losgat
- noort dhoors Pieter Vanden Broecke

op 18 S / roede

gebleven op Pieter Van Laethem voor 57 S / roede en betaalt samen met het wijngelt 182 R 10 S 3 O


ERFGRONDEN KOMEND VAN ZIJN MOEDER CATHARINA BUYDENS EN COMPETERENDE AAN ALLE 6 HAAR KINDEREN

1) 103 roeden lants op het Neygenvelt
- oost kerckengoet van DW
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west den edelen heere van LvW
- noort den Armen

geprezen op 15 S / roede

gebleven op Gillis Buydens fs. Pieters voor 11 S / roede en met de XXste penninck de som van 169 R 14 S

2) 102,65 roeden op Hautemvelt
- oost Lieven Van Heddeghem
- suyt Pieter Lemmens
- west Lieven Van Heddeghem
- noort den waeghenwegh

aan 20 S / roede

gebleven op Pieter Pardaens voor 21 S / roede

3) 1 dagwand op Neygenvelt
- oost de weduwe Jacobus Cools
- suyt den wegh
- west de Scholasterije van Meerbeke

geprezen op 20 S / roede

gebleven op Gillis Buydens voor 21 S / roede

4) 60 roeden op Neygenvelt
- oost Jan Baptiste Lemmens
- suyt de weduwe Jacobus Cools
- west Jacques D'Hauwer

aan 18 S / roede

gebleven op Jan D'Hauwer voor 13 S / roede

5) 91,65 roeden meersch in PL in de Hollanders
- oost en suyt Gillis Van Heddeghem
- west het Nederhoenderskot
- noort Jan Van Eesbeke

aan 15 S / roede

gebleven op Jan Thienpont voor 13 S / roede

6) 206,5 roeden ten deele Xlant en ten deele Schooflant
- oost dhoirs Vincent Van Heghe
- suyt Gillis Buydens
- west Jan Vander Stockt
- noort den kerckencheijns

aan 18 S / roede

gebleven op Lieven Van Heddeghem voor 11 S / roede

Present op de diverse zitdagen : Jan Lippens officier , Michiel Rockelé borgemeester , M. Lemmens , Jacobus Oriens , Gillis Van Vreckem , Geeraert Callebaut , Jan De Maeseneer , Ludovicus Van Oudenhove

Present : Sr. Theophilus De Wandel als voogd over de wezen van wijlen Pieter Vanden Broecke fs. Hendriks voor de schepenen van Woubrechtegem en Sint Antelinks


08.06.1733 : Adriaen Van Eesbeke fs. Adriaens opsetene van DW erkent een rente aan Jan De Bremaeker fs. Pieters opsetene van Meerbeke over de ontvangen som van 141 R 7 S courant , de schellinck tot 7 stuivers , hiervoor rente van 7 R 1 S sjaars , den penninck XX , beseth op :

sijn behuysde hofstede te Steenberch groot omtrent 150 roeden
- oost Paesschier Vander Poorten causa uxoris
- suyt den Effelteren
- west Gillis Capiau
- noort de straete ofte den Driesch

Present : de meier , de burgemeester , Jan De Maeseneer


10.06.1733 : Jan Biltereijs fs. Laureijs pachter tot DW erkent rente aan Jr. Petrus Joseph Lefebure hoogbaljuw van Ninove over 350 R courant en dit aan 4,5 %  / beseth op :

1) 250 roeden Xlant in DW op de Cleenen Lietersberch
- oost den groenen wech
- suyt het gasthuysgoet van Geeraertsberghe
- west Pieter Valcke
- noort den Greetersputte

2) 171 roeden meersch in de Greetersputte
- oost Lieven Van Heddeghem
- suyt den Cleenen Lietersberch
- west Peeter Bilterijs
- noort het Ganseveldt

3) 136,60 roeden Xlant op Houtemvelt
- oost Pieter Herremans causa uxoris
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west weduwe Jacobus Cools
- noort sheeren strate

4) 1,5 dw. schooflandt opt Bruxcken
- oost Andries Pardaens
- suyt den heere van Steenhault
- west en noort Frans De Vroede causa uxoris

5) 137 roeden schooflandt opt Huchtersvelt
- oost Pieter Lemmens
- suyt Gillis D'Hauwer
- west de weduwe Pieter De Ro
- noort Jacques Jenno

6) 1,5 dw. schooflandt opt Bruecxken
- oost den groenen wech
- suyt Augustijn Crispeels
- west Jan Cotteau
- noort den selven

Marge : op 12.02.1762 heeft Pieter Bultrijs fs. Jans deze rente gelost aan A.J. Lefebure

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Jacobus Oriens schepenen


12.06.1733 : Sr. Gillis Buydens fs. Pieters opsetene van DW erkent rente aan Eerw. vrouwe Prieuse van hospitaal van Geeraertsberghen over 400 R wisselgelt  en dit aan 5 % en beseth op :

1) partij landts op het Boschvelt genaempt " de Cleijnen Stelte "
- oost en noort dhoirs Jan Baptiste Lemmens
- suyt het Steenbergh
- west de Groote Stelte

en is groot 172 ( slecht leesbaar ) roeden

2) stuck landts opt selve Boschvelt
- oost dhoirs Jan Somers
- suyt mijnheer Vander Noot
- west en noort den Armen van Windick

groot 220 roeden

3) partij landts op de Grooten Cortenbosch
- oost Jan De Ro
- suyt Geeraert Pardaens
- noort Gillis Roosen

groot 226 roeden

4) partij landts op de Weerbosch
- oost en noort de Meerecauter
- west Pieter Pleck

groot 360 roeden

5) partij landt opt veldeken te Steenhaut
- oost dhoirs Adriaen Vanden Haute
- suyt den heere Merbois
- noort den groenen wech

groot 235 roeden

6) partij landt opt Neijgenvelt
- oost kerckengoet van DW
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west den edelen baron van Wedergraete

groot 103 roeden

7) 100 roeden landt opt Neijgenvelt
- oost weduwe Jacobus Cools
- suyt den wech
- west de Scholasterije van Meerbeke

Marge : op 11.09.1735 heeft St. Gillis Buydens de helft van deze rente gelost dus blijft 200 R in kapitaal
Marge : in 1738 is de rest van deze rente gelost door Sr. Gillis Buydens

Present : Jan Lippens officier , M. Lemmens en Jan De Maeseneer schepenen


18.06.1733 : Pieternelle Dachelinckx weduwe wijlen Carolus Begijn opsetene van DW met Bernardus Van Eesbeek als verkoren voogd verkoopt aan Sr. Lieven Van Heddeghem fs. Guilliam s ook opsetene van DW :

75 roeden Xlant in DW op den Flierepael
- oost de Armen van DW
- suyt sheeren strate
- west Anneken Van Heddeghem
- noort den cooper en de weduwe of dhoirs van Sr. Joos Van Heghe

dit voor 37,50 R boven de last van een vat graen sjaers aen den Armen van DW

Present : de meier , Michiel Rockelé en Jan De Maeseneer schepenen


OMTRENT EEN VERBOD VAN DOORGANG DOOR EEN MEERS IN NINOVE , OPHEFFEN VAN HET VERBOD VAN DOORGANG

Sr. HAPPAERT SCHEPENEN VAN ANTWERPEN EIGENAAR IN NINOVE

15.06.1733 : Jan Walravens insetenen en oud-schepenen der prochie van Goijcke en Piete Biecke insetenen van DW kennen dat zij :

op 22.12.1732 aan Jacobus D'Hont insetenen der stede en poort Van Ninove door den poortbailliu Vierendeels hebben gedaen doen verbodt en interdictie van geen voorder gebruik meer te nemen dan tot Kersavondt 1732 van een partij meersch gelegen buiten de Brabantsche poorte groot 300 roeden salvo justo daardoor loopt het losgat van den Clijnen Neuckerstockmeersch competerende Jr. Philips Happaert schepenen der stadt Antwerpen palende
- oost de strate
- suyt en west den heere ofte vrouwe der voornoempde stede
- noort den voorste Happaert

verklaren de comparanten te desisteren ende staecken het voorste verbodt ende interdictie en verzoeken hiervan actie te geven aan de voorste D'Hont

Present : J. Vander Mijnsbrugghen , Michiel Rockelé , Gillis Van Vreckem , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens , Geeraert Callebaut


07.07.1733 : Martinus Lemmens opsetene van DW uit krachte van procuratie hem verleend van Jofr. Marianna Pantecras filia Adriaens wonend in de stadt van Sint Truijden lande van Luyck geassisteert met Sr. Jan Baptiste Van Keulen bij haar verkoren voor deugdelijk voogd heeft bekent ontfangen te hebben van Jr. Charles Josephus Van Marcke insetene van Brussel de som van 600 R wisselgelt , de schelling a 6 stuivers en hiervoor rente den penninck XX , beseth op :

1) een meersch in de Vijvermeersch groot 124 roeden
- oost de Crancke
- west de straete
- suyt oost Sr. Jan Philips Van Vaerenberch

2) 214 roeden lant op het Neijgenvelt
- oost de cappelrije van Neijgen
- suyt de Meulestraete
- west Jan Lemmens
- noort den wegh

Zie landboek van Denderwindeke nr. 2176

3) partij bosch groot 294 roeden int quartier t'Alsbroeck
- oost Joos ofte Augustijn Crispeels
- west den heere baron van Steenhout
- noort Christiaen Langenhaecke

Zie landboek van Denderwindeke nr. 2188

4) partije landts groot 200 roeden op de Grooten Lietersberch
- west dhoirs Christiaen Bultrijs
- noort den wegh

5) partije landts groot 494 roeden genoemt " den Schilt "
- oost en suyt de strate
- west cloostergoet van Beauprez
- noort de Armen van Denderwindicke

Zie landboek van Denderwindeke nr. 2145

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meir , Gillis Van Vreckom en Jacobus Oriens schepenen

Marge : ontfangen bij mij uit handen van cosijn Martinus Lemmens de som van 600 R wisselgelt waarvoor  de voorste Lemmens een rente heeft bezet op mijn lant gelegen tot Denderwindicke , ondertekend Maria Anna Pantecras

Marge : anno 1737 verschijnt Petrus Wasteels in naam van Juffr. Maria Anna Pantecras en heeft deze rente gelost


25.08.1733 : Retrocessie en conventie door Jan Mertens fs. Lieven x Marie Cools filia Jacobus wonend in Gooik

Hierbij stellen ze dat ze de schenking van 29.08.1729 teniet doen nadat er dispuut was gerezen omtrent " hun te onderhouden hun leven lanck van cost ende dranck , sieck ende ghesont etc. "

De voormalige begiftigde Adriaen Mertens fs. Lievens doet afstand van de donatie op de volgende voorwaarden :

Adriaen Mertens fs. Lieven moet de achterstellen van heerlijke rente en grondrenten alsook de lasten en zettingen betalen tot en met jaar 1733 , hij zal profiteren van de vruchten  zowel " de harde als morwe " en ook de vruchten die te velde staan en die hij vermag " te scheiren "

Adriaen mag alle meubilaire effecten behouden behalve de volgende meubilaire effecten die Jan Mertens zullen volgen te weten :

- de kleerschapraai , alle " timmer halaem " , een koperen ketel , een dorskleed , enkele stukken lijnwaad , een koe , 2 kalvers , 1 merrie van 9 jaar , een merrie van 4 jaar , een merrie van 2 jaar
 
- al de klederen van Jan en zijn vrouw , ook servetten , " hammelaeckens en slaeplaeckens en cleijn leijnwaet " , een schrijnhoutn kiste , 2 pluimen beddens met de " hooftpullen " en elk 2 kussens en de saergen en verdere toebehoorten , enz.

- ook som van 28 R 10 S

En mag Adriaen de hofstede enz. bezitten voor een termijn van 3 , 6 of 9 jaar volgens zijn keuze en hiervoor moet hij als huurder elk jaar de som van 9 R / bunder betalen

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Jacobus Oriens schepenen


27.08.1733 : Geeraert Weverbergh fs. Jans heeft ontfangen van Marie Roosen tegenwoordig wonend in Nuwenhove de som van 200 R wisselgeld , hiervoor rente den penninck XX , beseth op :

sijn behuysde stede groot in erfve 204 roeden
- oost Pieter Cools
- suyt Jr. Louis Frans Hellinckx
- west en noort de strate


Present : de meier , Gillis Van Vrechem en Jacobus Oriens schepenen


26.09.1733 : Jan Mertens fs. Lieven x Marie Cools fa. Jacobs schenken " uyt besondere liefde ende affectie " tot Cornelis Cools fs. Louis jonckman en alsnog minderjarig daaraf Marie Cools meter is :

1) hun behuysde hofstede in DW met alle de huysingen , schueren en stallen , duyvekeet en de hoven en de nast met al de bomen daarop staande groot int geheele met de boomgaert , meersch en wallen samen omtrent 1 bunder palende
- oost dhoirs Hendrik Wattie
- suyt het Munninckhof
- noort de beke
- west de strate

aan Marie Cools toekomend bij successie en bij koop en uitgroting

2) een veldeken groot 1 dachwant ter Straten
- oost Merten Thiebaut
- suyt het goet van de abdije van Vicoigne
- west de strate
- noort de beke

3) 178 roeden Xlant genoempt " den Schoenlapper "
- noort en oost de strate
- suyt de beke
- west Joos Van Vreckem

4) 285 roeden landts in de Steentiens
- oost Jan De Clippel
- suyt de beke
- west dhoirs Pieter Buydens
- noort de straete

Mede comparerende is Louis Cools vader van de voornoemde Cornelis als vader en voogd en heeft de schenking aanvaard

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Gillis Van Vreckem schepenen

Redactie : Cornelis Cools is gedoopt in Gooik op 10.11.1715 als zoon van Ludovicus en Anna Maria Walravens


09.11.1733 : Frater Maximiliaen Clinckman novitius in het klooster van de H. Guilielmus binnen Aelst en dit om " sijne solemnele professie " te doen schenkt aan hetzelfde klooster een rente en dit bij transport verkregen ,

de originele rente werd aangegaan op 24.01.1646 door Pieter Vanden Bossche fs. Guilliams , zie folio 2778

En is aanvaard door de Eerw. Heeren Ludovicus Wijnants prior , Bernardis De Smet en Franciscus Veughs procurator van het gemeld klooster

Present : Anthoen Buyl officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


26.11.1733 : Joos Caelendries opsetenen van DW verkoopt aan Adriaen Roosen fs. Pieters ook insetene van DW :

een veldeken int gehuchte te Renderstede voortijts 2 partijen groot samen 155 roeden int geheele paelende
- oost de keijtse naar den Effelteirencauter
- suyt Jan Kestemont
- west Noel Bouvard
- noort de voorsten Effelteiren

welke koop is gedaan voor de grond tot 110 R en voor de opgaande bomen tot 45 R

Present : de meier , burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


09.12.1733 : Jan Kestemont x Marie Van Heghe verkopen aan Anthoon D'Hauwer fs. Jacques opsetenen van Meerbeke :

partij Xlant op Boschvelt groot 1 dachwant
- oost en suijt dhoirs Jan Baptiste Lemmens fs. Jan Baptiste
- suyt dhoirs Adriaen De Corte
- noort Jan Thiebaut

dit voor 12 L groot courant

Present : Antoen Buyl officier , de burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


10.12.1733 : Marie Valck fa. Geeraert wed. Merten Lambrecht fs. Jans opsetene van DW met Jan Lippens als haar verkoren voogd en met de paternele voogd van haar kinderen met wijlen Merten Lambrecht te weten Joos Van Calcken :

erkennen ontfangen te hebben van Geeraert Callebaut als schepenen van LvW en als toesiender van de kercke en Armen van Eychem de som van 20 L groot wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers , hiervoor een rente aan 5 % en dit geeft 6 R sjaars waarvan de kercke van Eychem sal profiteren 5 R en de Armen 1 R sjaers . beseth op :

1) behuysde hofstede te Meersvoorde groot 1,5 dachwant
- oost en noort de strate
- suyt dhoirs Cornelis De Smet
- west Gillis Allert

2) 50 roeden XXXIIIste schooflant te Meersvoorde
- oost Gillis Allert
- suyt dhoirs Cornelis De Smet
- noort de keijtse ofte strate

3) 124 roeden wesende een veldeken int selve Meersvoorde
- suyt dhoirs Cornelis De Smet
- noort de strate
- oost de voorscreven partije

4) helft van partij Xlant opt Meyersvelt groot 75 roeden
- suyt en west de straete

5) 150 roeden lants te Meersvoorde
- oost en west dhoirs De Smet
- suyt Gratianus Rigaudts causa uxoris
- noort Adriaen Hemelinckx

Present : de meier , burgemeester , Laureijs Van Oudenhove schepenen