Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1732


 

Magistratuur van jaar 1732

Baljuw en meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Burgemeester : Michiel Rockelé

Schepenen : Gillis Van Vreckem , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer , Geeraert Callebaut , Laureijs Van Oudenhove , Jacobus Oeriens

Officieren : Jan Lippens , Guilliam De Cooman fs. Adriaens in Pollare , Jan Vierendeels


12.01.1732 : Jan en Pieter Vande Velde fii. Pieters opsetenen van DW erkennen een rente aan Juffr. Christina Vanden Abbeelen

En was de rentegelders toekomend :

1) een hofstede groot 202 roeden te Neijcken
- oost de straete
- suyt Jan Baptiste Rollij
- west den selven
- noort de Wolvekeijtse

belast met 2 gansen , 3 deelen van 4 van eenen cappoen en 8 denieren heerlijke rente sjaars
belast aan den heer Block als heer van Cruyckenburgh met 1 cappoen sjaers

2) 168 roeden lant en bosch te Roost
- oost en suyt de straete
- west het Huybensvelt
- noort Nicolaes Uytenhove

belast aan Block met omtrent 25 S heerlijke rente

En hun toekomend bij uitgrootinge jegens hun broeders en zusters en hebben hiervoor een rente aangegaan bij Juffr. Christina Vanden Abbeelen weduwe wijlent Sr. Joos Van Heghe van 270 R courant

Present : de meier , Gillis Van Vreckom en M. Lemmens schepenen

Marge : op 08.04.1758 is comparerende Cornelis Vande Velde en heeft visie gedaan dat op 09.04.1733 Pieter Vande Velde fs. Pieters gerembourseert heeft de som van 138 R courant en dat op 09.05.1735  dezelfde heeft gerembourseert de som van 200 R en nu blijft slechts de som van 70 R en die somme is betaald door de wed. Jan Vande Velde op 28.05.1754 en hiermee is deze rente gecasseert


17.01.1732 : Sr. Gillis Vanden Abbeelen fs. dheer Pieter Vanden Abbeelen verkoopt aan Marcus Brijsens fs. Jans :

62,50 roeden schooflant op het Nederhoenderskot , schoof van den heere van Steenhout
- het gescheede van PL en DW
- suyt Olivier Van Eesbeke
- west Gillis Vanden Broecke
- noort Matthijs De Ro

dit voor 10 S / roede

de pachter is Pauwel Roosens die dit pacht voor 2 R sjaars tot Kerstmis 1732

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vreckom en Jan De Maeseneer


29.01.1732 : Joannes Vander Kelen fs. Christoffel erkent rente aan de Heerendiensten van Ninove over de som van 100 R wisselgelt ontfangen van heer en Mr. Carolus De Witteleer presbiter en directeur van den Choor der heerendiensten van Ninove / schellinck tot 6 stuivers / hiervoor 5 R courant sjaars / beseth op :

1) 230 roeden salvo justo meersch voortijts geweest 3 partijen ende nu in één geleghen
- oost de ketse ende sheeren strate
- suyt deselve straete
- west de wed. en dhoors Cornelis De Maeseneer
- noort de weesen van Christiaen Vander Linden

de comparant competerende bij coope en erfenisse gepasseert op 12.05.1731 ( lees 21.05.1731 )

2) 80 roeden Xlant in DW op de Grooten Swellinck
- oost tgoet van de abdije van Beauprez
- suyt dhoors Pauwel Bruylandt
- west het leen van Jan De Groote
- noort den Vijvermeersch

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Geeraert Callebaut

Red. : ook onder Pollare geplaatst


12.02.1732 : Jacobus De Clippel fs. Joos verkoopt aan Floris Thienpont fs. Geeraerts :

22 roeden Xlant in DW int Vosgeleghe
- osot Adriaen Uyttenhove
- suyt dhoros Pr. Vande Velde
- west Gillis Buydens fs. Pieters
- noort dhoirs Jacques Valcke

dit voor de som van 9 R 16 S

Present : de meier , burgemeester , Geeraert Callebaut schepenen


14.02.1732 : Jooris Van Cauwenberghe fs. Jacobus verkoopt aan Sr. Michiel Rockelé borgemeester van desen lande :

158 roeden schooflandt in DW te Herdenhove
- osot het Herdenhofveldeken
- suyt Max. Leijssens
- west de goederen der abdije van Bicoigne
- noort de kerckegoederen van Windicke

dit voor 12 S / roede

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Van Vreckem , Geeraert Callebaut , Ls. Van Oudenhove en Jacobus Oeriens schepenen


30 partijen land en rente worden vrijwillig openbaar verkocht
 

08.05.1732 : Vrijwillige verkoop door de 3 kinderen van wijlen Jonker Joannes Arnold Crabeels in zijn leven Raedt ende rentmeester generael der heeren Staeten van Brabant in het quartier van Loven x Anna Rosalia Theresia Anthonis te weten

1) Jonker Carolus Josephus Crabeels
2) Vrouwe Marie Louise Crabeels douariere van wijlent Jr. François Joseph Verschrick vrouwe van Gotte , Chienes Lis ets
3) Jonker Urbanus Franciscus Crabeels heer van Corbeke en Overdeijle

En hierbij openbare verkoop van diverse partijen in DW , de kopers moeten betalen in wisselgelt , den schellinck tot 6 stuivers

A) De aankopen door Juffr. Christina Vanden Abbeele weduwe Sr. Joos Van Heghe

1) partij bosch in DW op den Cleenen Cortenbosch , in prochielantboeck folio 159 art. 46 en folio 0155 art. 15
- oost met nieuwe palen Mijnheer De Block
- suyt tgoet van Vicoigne
- west den Grotoen Cortenbosch ofte de volgende partije
- noort den Peerdemeersch

groot sonder den gracht 434,50 roeden

de boomen sijn " capbaer " en worden dit jaar verkocht op last van de bossen ordr. in proffijte van den officier Lippens over " sijn debvooren int gadeslaen van de selve "

gebleven op 18 S / roede

2) partij bosch op de Grooten Cortenbosch staende in den lantboeck fo. 155 art. 18 en folio 157 art. 30 paelende met nieuw kanten
- oost de Cleijnen Cortenbosch ofte de eerste partije
- suyt de abdije van Vicoigne
- west de naervolgende
- noort Jouffr. Van Beughem en de achtste volgende

groot 485,70 roeden sonder den gracht

gebleven op 18 S / roede

deze partije is belast samen met de volgende partije over de breede van 707 roeden met 12 denieren sjaers

3) partij bosch op de Grooten Cortenboch in lantboek fo. 436 verso artikel 1° en folio 143 verso artikel 14°
- oost de vorige partij
- suyt de wagenwegh
- west de wed. Cornelis De Smet
- noort Jouffr. Van Beugem

groot 324,25 roeden

gebleven op 18 S / roede

4) partij bosch in de Moorputten
- oost de voorgaande partij
- suyt de Grooten Cortenboch
- west Pieter Cools
- noort de hofstede van Pieter Van Hasselt en Gillis Allert
- oostnoort het Moortputtevelt

groot 757,10 roeden

gebleven op 24 S / roede

5) partij bosch in de Moortputte , geen vermelding in het lantboeck in deze acte
- oost de voorgaende partije ende Juffr. Van Beughem
- suyt de derde partije en de Vidua Cornelis De Smet
- west de voorenstaende partije
- noort het Moorputtevelt ofte Michiel Rockelé

groot 316,50 roeden

gebleven op 2 S / roede

6) partij bosch in de Moorputte
- oostsuyt Juffr. Van Beughem
- west de voorenstaende partije
- noort het Moorputtevelt ende de volgende partije

groot 259 roeden

gebleven op 22 S / roede

7) partij bosch op Moorputtevelt in het landboek folio 156 artikel 24 °
- oost Joos Vanden Bossche
- suyt de voorenstaende partije
- west Michiel Rockelé
- noort Frans De Vilde en Joos Vanden Bossche

groot 285 roeden

gebleven op ( 22 werd doorstreept , geen nieuw cijfer vermeld ) / roede

8) partij bosch in de Moortputte , in landboek folio 14 artikel 10°
- oost de Peerdenmeersch
- suyt de 2 voornoemde partijen ofte den Grooten Cortenbosch
- west Jouffr. Van Beughem
- noort het Moorputtevelt

groot 193,50 roeden

gebleven op 18 S / roede

( red. : zie artikel 85° in mijn bewerking van het landboek )

9) partij bosch competerende Jouffr. Van Beughem in den Moorputte
- oost Sr. Pieter Van Vrechem
- suyt den Grooten Cortenbosch
- noort het becxken

staende ten lantboecke folio 157 artikel 32°

gebleven op 18 S / roede

14) partij schooflant op de Cortenbosch staende ten lantboeck op folio 143 artikel 15
- oost den groenen wech
- suyt dhoors Marie Selliers
- noort Corenlis Roosen

groot 129 roeden en gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 10 S / roede

17) partij lants op het Neijckenvelt
- suyt het Apelteirenvelt
- west dhoirs Pieter s'Verlincx
- noort Jan Cautaert

groot 57 roeden en in pacht bij Jan Jous vanaf Kerst 1728 voor duur van 9 jaar aan 30 S / sjaers

gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 12 S / roede

18) partij lants op Hoenderscot in lantboeck fa. 171 v. 2 en is groot 75 roeden
- oost Matthijs De Ro
- suyt Joos Vanden Broecke
- west Guilliam Van Heddeghem in pachte bij Matthijs Van Lathem voor 9 jaar vanaf Kerst 1726 voor 40 S sjaers

gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 10 S / roede

21) partije lants opt Huchtersvelt ten lantboek fa. 5 V 29°
- oost Nicolaes Crispeels
- west de weduwe Joos De Groote
- suyt den groenen wech
- noort het armengoet van DW en Engel De Ro

groot 318 roeden waarinne is 50 roeden Xland en de rest Schooflant , in pachte bij Wed. Joos Van Heghe voor -- onleesbaar -- waarvan de termijn expireert

gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 12 S / roede

( red. : zie artikel n° 29° in mijn bewerking van het landboek , aldaar eigendom van Wed. D' Joos De Groote )

22) een behuysde stede te DW daar op woont Pr. Van Assel staende int lantboek fa. 170 nr. 46
- suyt de Moorputtebroeck- oost de huijsstede van Gillis Allert
- noort de straete
- west Pieter Mignon

is verkocht bij de heeren verkopers ouders op een erfelijke losrente van 6 R sjaars op 03.01.1715

gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 99 R

30) partij Xlant op de Grooten Cortenbosch in den lantboeck opf folio 151 V artikel 6°
- oost Jooris Bruylant
- suyt Gillis De Ro
- west Adriaen Roosen en Jan De Tobel
- noorteijnde de wagenwech

groot 163,50 roeden in pachte bezeten bij Pieter Pleck sinds Kerst 1730 vppr 5,5 R sjaars

gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 10 S / roede

B) AANKOOP DOOR Wed. PIETER DE CLIPPEL met name PIETERNELLE FEBRIMONT in Nuwenhove ,  AANKOOP DOOR GILLIS DE CLIPPEL

10) partij lants in lantboeck folio 10 verso artikel 22° gelegen op de Beulinck
- noort Jan Roosen
- suyt de wed. Cornelis De Smet
- west Pieter Mignon
- oost dhoors Jan De Breemaker

groot 190 roeden in pachte aan de Wed. Pieter De Clippel in Nuwenhove voor 6 jaar vanaf Kerst 1729 voor 3 R 10 S sjaars

Gebleven op wed. Pieter De Clippel die het commant heeft van Gillis De Clippel voor 11 S / roede

( red. : zie artikel 63° in mijn bewerking van het landboek )

25) partij lants in lantboek fo. 183 V 3° op het Meyersvelt
- oost suyt en noort het Meyersvelt
- west noort de strate

groot 180 roeden in pacht bij Pieter Jous

Gebleven op Gillis De Clippel voor 9 S / roede

C) AANKOOP DOOR ADRIAEN DE MOL


11) partij lants op de Grooten Cortenbosch in landboek folio 17 artikel 9 °
- oost Pieter Buydens
- suyt kercken ofte armengoet van DW
- west Jan Crispeels
- noort eynde de herrewegh

groot 246,75 roeden in pacht aan Adriaen De Mol voor 6,5 R sjaars vanaf Kerst 1731

gebleven op Adriaen De Mol voor 11 S / roede

( red. : zie artikel 101° in mijn bewerking van het landboek , is aldaar eigendom van de Wed. Cornelis Van Vrechem )

13) een meersch te Prindael ten lantboeke fa. 142 verso artikel 7
- noort het Brandaelblock
- oost Pieter De Smet
- suyt de Droogenmeersch
- west Mr. Jan Van Gijseghem en Jacobus Cools
- noort Gillis De Ro

groot 86,50 roeden en in pacht gehouden als supra

gebleven op Adriaen De Mol voor 13 S / roede

D ) AAN FRANS DE VRUE

12) partij land te Prindael staande ter landboek f° 143  artikel 10
- tegen derve van Frans De Vrue
- suyt de meersschen
- noort de straete
- oost Matthijs De Ro

groot 259 roeden in pachte gehouden bij Adriaen De Mol voor een termijn van 6 jaar samen met de 2 volgende partijen en dit alles samen voor 12,5 R sjaars

gebleven op Frans De Vrue voor 1 R / roede

E ) AAN MAXIMILIAEN VANDEN HAUTE

23) een meersch in de Ondersten Quaetbroek ten latboek folio 222 V 11° en 227 V 6°
- oost dhoirs Jan Hevens
- west dhoirs Maria Buydens
- suyt de Muysenbeken
- noort den dam

groot 101 roeden en in pacht gehouden door Pieter Valcke met de volgende parij voor 7,5 R sjaars

gebleven op Maximiliaen Vanden Haute voor 14,5 S / roede

F) AAN PIETER COOLS fs. JOOS

24) een meersch opt Ruelenscot staende ten lantboeck folio 225 verso 6
- oost de straete
- suyt den Schipstoel
- west de goederen van de erfgenaemen Oostendorp
- noort de goederen van de wed. Nicolaes De Ro

groot 122 roeden in pacht samen met de vorige partij

gebleven op Pieter Cools fs. Joos voor 26 S / roede

26) partij lants wesende XXXIIIste schoof op de Grooten Cortenbosch te Walle staende ten lantboecke fa. 170 artikel 41 uit meerdere partije
- oost en west de wed. van Dhr. Joos De Groote
- suyt Jacobus Cools
- noorteijnde den voetwegh

groot 180,50 roeden en is belast aan Vicoigne met 2 veertelen haver en halfven cappoen en 2 denieren sjaers heerlijke rente

gebleven op Pieter Cools voor 12 S / roede

G) AAN PIETER VALCK

28) partij Xlant opt Walborrevelt in lantboeck fa. 429 artikel 4° en is groot 82,50 roeden
- oost den groenen voetwech
- west Jeronimus Van Impe
- suyt Pauwel De Dijn
- noort de Sepe

in pacht gehouden door Jan Valck voor 48 S sjaers

gebleven op Pieter Valck voor 13 S / roede

( red. : zie artikel 2801° in mijn bewerking van het landboek , is aldaar eigendom van Sr. Pieter Van Vreckem muntmeester )

H) AAN PIETER PLECK

29) partij Xlant op den Meerecauter staende ten lantboeck folio 370 verso artikel 17°
- west Adam Schoonjans
- suyt het cappelrijegoet van Nuwenhove

groot 132,50 roeden

gebleven op Pieter Pleck voor 9 S / roede

VERKOOP VAN RENTEN , beide renten gekocht door Juffr. Vanden Abbeelen

15)  rente van 6 R sjaars ten laste van Laureijs Wauters fs. Lievens tot DW over kapitaal van 20 L groot wisselgelt , gesproten over de verkoop van een block lants te Prindaele staende in de lantboeck folio 129 artikel 2°
- oost en suyt de goederen van Arent Cools
- noort de straete

groot 157,75 roeden , zie schepenbrieven van 1728

16) rente van 12,5 R sjaars ten laste van Bernardus Van Eesbeke op de hofstede daarin hij wonend gelegen op de plaetse rontomme sheeren strate en dit over kapitaal van 200 R wisselgelt

19) rente van 16 R sjaars en in kapitaal 400 R ten laste van Laureijs Beeltrijs fs. Mertens beseth op sijn behuysde hofstede un DW
- oost tegen den Resch
- suyt de Broeckenmeersch
- oost tegen de beke
- noort de straete

groot 551 roeden

20) rente van 15 R sjaars sijnde capitael van 280 R wisselgelt ten laste van Andries Pardaens tot DW beseth op sijn behuysde hofstede te Steenhout

27) rente van 5,5 R sjaars ten laste van Jan De Smet fs. Pieters , gebleven op Juffr. Vanden Abbeelen voor 100 R wisselgelt

Present : de meier , Michiel Rockelé borgemeester , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer , Geert Callebaut en Gillis Van Vreckom schepenen


08.05.1732 : Pieternelle Febrimon weduwe Pieter De Clippel met Gillis De Clippel haar zoon erkent rente aan Gillis Roosen fs. Adriaens ook opsetene van Nuwenhove :

over 100 R wisselgelt / rente van 5 R 16 S 1 blanck courant sjaers / beseth op :

1) een veldeken te Walle groot 112 roeden en is XXXIIIste schoof van thiende
- oost en suyt sheeren strate
- noort Mr. Jan Rechters
- west Pieter Cools

2) 84 roeden schooflant / schoof Vicoigne /
- oost de Rijcke Claeren in Gent
- west de erfgenaemen van heer Muntmeester
- noort dhr. Pieter Vanden Abbeelen en de voornoemde Rijcke Claeren

3) partij lants in lantboeck folio 10 verso artikel 22° gelegen op de Beulinck  ( zie 10de artikel bij de verkoop door dhoors Crabeels )
- noort Jan Roosen
- suyt de wed. Cornelis De Smet
- west Pieter Mignon
- oost dhoors Jan De Breemaker

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Geeraert Callebaut , Jan De Maeseneer , Gillis Van Vrechem en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : 50 R werden gelost door Pieternelle Febrimont
Marge : de rest werd betaald door Gillis De Clippel fs. Pieters over sijne moeder aan Gillis Roosen fs. Adriaens in 1745


08.05.1732 : in Ninove zijn verschenen :

Jan Baptiste Vierendeel opsetene van DW x Margareta Evens ( hier geschreven als Evens en niet het vroegere Hevens ) erkent een schuld aan de minderjarige weese Catharina Jacquemijns  filia Jooris en van Joanna Evens :

dit over de huur van haar helft in een huis en erve in DW int quartier van de Plaetse daaraf de wederhelft competeert aan de comparant causa uxoris en dit voor 11 R sjaars, dit volgens de conventie gemaakt met wijlent Nicolaes Jacquemijns paternele vooght van de weese en de achterstel bedroeg 56,5 R in totaal

De comparant zal de hofstede mogen gebruiken zijn hele leven lang op conditie van te betalen de heerlijke rente ,

en over de achterstel van de huur zal hij hiervoor afstaan aan de weese in volle proprieteijt syn helft in de voorste behuysde stede met de boomen , cathelijlen en edifitien daerop staende

Present : de meier , burgemeester , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer , Gillis Van Vreckem


15.05.1732 : Guilliam De Cooman fs. Adriaens opsetene van PL x Adriaene Vanden Haute erkennen een rente aan Mhr. Jacques Maximiliaen Vander Meeren heere van Voorde , dit over de ontfangen somme van 400 R courant / penninck XX / hiervoor rente van 20 R sjaars / beseth op :

1) 58 roeden lants in DW op het Roosevelt
- oost de weese van Pieter Bruylant
- suyt de voetwegh
- west - niets -
- noort Jan De Smet

2) 33 roeden lants in DW opt gemelde Roosevelt
- oost Jan Vander Sleyen
- suyt den voetwegh
- west Pieter Valck
- noort Pieter De Coninck

3) 24 roeden lants in DW op de Grooten Carnatenrock
- oost Pieter Cardoen
- suyt de weesen van Pieter Bruylandt
- noort Jan De Maeseneer

4) 80 roeden meersch in PL op de . . ( onleesbaar )
- west den armen van PL
- noort Pieter Verhasselt

5) en is de 1ste comparant noch competerende bij coope een behuysde hofstede in PL groot omtrent 2 dachwant
- oost en suyt de straete
- west Jan De Wandel
- noort de reijte en tgoet van de weduwe Jan Mertens

Present : de meier , burgemeester , Laureijs Van Oudenhove , Jan De Maeseneer en Geeraert Callebaut schepenen

Marge : anno 1755 is deze rente gelost door Joannes Vander Kelen


15.05.1732 : de familie Cools verkoopt aan Juffr. Petronella Virginia Van Vaerenberch :

1) Sr. Louis Cools opsetene van Gooik
2) Jan Mertens x Marie Cools
3) Jouffr. Joanna Cools x Sr. Gratianus Rigauts

alle erfgenaemen van wijlen Jacobus Cools en Elisabeth Pleck hebben samen verkocht aan Dhr. Joannes Philips Van Vaerenberch griffier van Meerbeke  ten behoeve van Juffr. Petronella Virginia Van Vaerenberch filia Joos

1) 65 roeden Xlant op het Frijthof
- oost dhoirs Jan Baptiste Lemmens
- suyt Geeraert Tiebaut
- west - niks
- noort den voetwegh

2) een partije Xlant opt selve Frijthof , de grootte de koper welbekend
- oost , suijt en west Jouffr. Petronella Van Vaerenberch
- noort den voetwech

dit voor 15 S / roede

Present : de meier , Gillis Van Vrechem , Jacobus Oeriens schepenen


19.06.1732 : Sr. Gillis Vanden Abbeelen fs. Dhr. Pieter opsetenen van DW verkoopt aan Sr. Pieter Valcke oudt burgemeester van LvW :

1) een partij bosch in de Geuvensbosch groot 62 roeden 12 voeten salvo justo
- oost Lieven O
- suyt dhoors Joos De Groote
- west de cooper en de wed. Joos Van Heghe
 - noort Pieter Cardoen

2) een partij maeymeersch op de Ondersten Quaetbroeck groot omtrent 1 dachwant
- oost Max. Vanden Haute
- suyt dhr. Joannes Philips Van Vaerenberch
- west de voorste Vanden Haute
- noort den dam

De 1ste partije is gekocht met de houtwasch daerop staende voor 2 pistolen wisselgelt

De 2de partije voor 64 R 8 S courant boven een sister cooren

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Jacobus Oeriens schepenen


Vermelding van de magistraat van Schendelbeke

30.10.1732 ; akte voor de meier , burgemeester en schepenen van de prochie en heerlijkheid van Schendelbeke zijn verschenen :

Lucas Prieels fs. Antoons die op 26.1.1730 heeft gekocht een huys , stede en erfve staende in Ideghem onder de jurisdictie temporael van Schendelbeke groot 21 roeden
- van vooren ter straeten
- nevens de kercke
- suyt Pieter De Mulder
- west dhoors Jan Van Heghe
- noort Charles De Bodt

dit voor de som van 46 L groot courant gelt waarop de comparant moet corten een rente van 5 R sjaers in proffijte van de Armen van tvoorste Schendelbeke en dus blijft van de coopsomme maar 183 R 4 S 1 O waarvan de deurgaende helft competeert aen de weese van Peeter Thomaes fs. Passchier gewonnen met Catharina Joanna Lelievre en waarvan de helft dus bestaat uit 91 R 12 S 3 O

en aangezien de koper " onversien is van penningen " soo erkent hij een rente aan de voorste Peeter Thomaes als voogd over sijne gemelde weese en tot haer behoef van 5 R sjaers en beseth op

1) sijn huys en erfve voorseijt

2) Adriaen Prieels vader van de rentegelder stelt als contersekere :

1 dachwant vrij lant in DW opt Apelteirenvelt
- oost het Rietvelt
- suyt den Armen van Wiese
- west Pieter Valcke
- noort dhoors Joos De Vogel

Gedaan in Schendelbeke ter maning van Lieven De Mulder officier loco de meier , Adriaen Droesbeke burgemeester , Gabriel Mehoudens e.a. schepenen

Present in Wedergrate : de meier , burgemeester en Laureijs Van Oudenhove schepenen


09.12.1732 : Maximiliaen D'Hauwer fs. Jans pachter in DW erkent rente aan Sr. Livinus De Vuyst fs. Pieters borger en coopman binnen de stede van Ninove over de som van 220 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / en hiervoor rente aan 5 par cento / beseth op :

1) 110 roeden lant op de Cauwaert
- oost den comparant
- suyt Adriaen De Mol
- west deselve comparant
- norot den wagenwegh

2) 140 roeden lant op de Grooten Cortenbosch
- oost de wed. Adriaen Van Eesbeke
- suyt de wagenwech
- west Cornelis Van Snick
- noort den Moorputtebosch

de voorste 2 partijen de comparant toekomend bij cavelinge ten sterfhuyse van Catharina Stevens weduwe Jan D'Hauwer op 22.02.1726

3) 220 roeden Xlant op de Cauwaert
- oost en suyt Gillis De Ro met consoorten
- west Engel De Ro
- noort den Grooten Cortenbosch

De comparant competerende bij coope ten sterfhuyse van Cornelis D'Hauwer

Present : de meier , Geeraert Callebaut , Laureijs Van Oudenhove schepenen

Marge : op 26.11.1742 heeft Pieter Van Langenhaecke deze rente betaald aan Lieven De Vuyst en deze is hiermee gecasseert