Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1731


 

Magistratuur van jaar 1731

Baljuw en meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Burgemeester : Michiel Rockelé

Schepenen : Martinus Lemmens , Jan Mertens , Guilielmus Mertens , Martin De Motte , Gillis Van Vrechem , Gillis Buydens , Jacobus Oriens , Geeraert Callebaut

Officieren : Anthoon Buyl ( DW )


31.01.1731 : Maximiliaen Leijsens fs. Cornelis erkent rente aan Joff. Joanna Christina Vanden Abbeele vidua Sr. Joos Van Heghe over de som van 100 R courant / XXste penninck / beseth op :

1) 102 roeden Xlant op het Hoog Hoenderskot
- oost de vidua en dhoors Cornelis De Smet
- suyt de Herrestraete
- west Jouffr. Marianne Pantecras
- noort Livinus Van Heddeghem

2) 112 roeden bosch nu ten dele in lant verkeert in DW op Cruysvelt
- oost den voetwech van Windicke naer Ninove
- suyt de abdije van Vicoigne
- west selve Vicoigne
- noort Jooris Van Cauwenberghe

3) omtrent 100 roeden bosch
- oost den voetwech
- suyt dheer Villeirs met den bosch genaempt " den Willevair "
- noort de keijtse
- west den vijver

4) 60 roeden lants op de Vlierenpael
- oost de Bieseweijde
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west Cornelis Van Eesbeke causa uxoris
- noort dheer Jan Philips Van Vaerenberch

Present : Anthoen Buyl officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen

Marge : anno 1745 heeft de weduwe Maximiliaen Leijssens deze rente gelost


15.02.1731 : Donatio inter vivos in Geraardsbergen voor notaris Charles Frans D'Hanins in Geraardsbergen

Juffr. Isabella Saeghman fa. Andries geassisteerd met Dhr. Gillis Roman schenkt aan Juffr. Angelina Saeghman weduwe van dhr. en Mr. Dominicus Droesbeke haar zuster :

1) erfelijke rente van 3,5 R sjaers / 16de penninck / verkent bij Guilliam Bosman voor schepenbank van LvW in 1688 alsnu wordende betaald door Pieter Mertens tot DW

2) idem rente van 3 R 2 S 6 grooten sjaers / 16de penninck / verkent bij ene Adriaen Coppens voor schepenbank van Wertbeke en Nauwenhove op 12.04.1639 alsnu betaald door der weduwe Jan De Ro tot Nauwenhove

3) 1/2 bunder land in de prochie van Viane op den Vijvercauter
- oost dhoors Lieven De Boe en Sr. Nicolaes De Bois
- aan dhoors Marten De Poela
- aan derfve van Anthoon De Pelsenere fs. Pieters
- ten westen aen den breden wech

in pachte gehouden door Pieter Dooms

4) 2 dachwant lant in selve Viane op de Renscauter

in pachte bij Martin Vanden Neucker en bij Nicolaes De Bruyn elk 1 dw.

5) 3,5 dachwant in selve Viane liggende in 3 partijen

in pachte gehouden bij Jan De Mechelere en Gillis Lener

6) 1/3de van dachwant io de Renscauter ook in Viane waarvan de 2/3de competeren dhoors Martin Van Aultre

7) een weede in Viane groot 147 roeden gelegen achter de kercke
- oost het curegoedt van Viane
- west het Merckstraetken
- noort " de riviere de Marcke "
- suyt de strate

in pachte ghouden bij Guille Verleijen

8) 62 roeden lochtinck in selve Viane in de lochtinck van dhoors Jacques Cools commende met 2 sijden sheeren strate

in pachte bij deselve Verleijen

9) 49 roeden lant int selve Viane op de Vijvercauter
- oost dhoors Ghijsbrecht Vander Schaureren
- oost dhoors dheer Jan Roelofs

in pachte bij deselven Verleijen

Op voorwaarde dat de donatrice haar leven lanck de croisen van renten en de pachten sal hebben

Ondertekend door de getuigen Dheer Michiel Van Opbrouck , dheer Jacques Van Yperseele , Sr. Petrus Roobaert

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens en Guillielmus Mertens en Jan Mertens schepenen


15.02.1731 : Belening aan de abdij van Vicoigne

Jan Baptiste De Ro fs. Pieters wonend in Gooik samen met zijn moeder Marie Walraevens stelt dat hem competeert

een partij onbehuysde stede in DW groot omtrent 40 roeden wesende een leen van ter Rijst
- oost en suyt het cautergat van het Cruysvelt
- west de proostdije van Vicoigne
- noort de keijtse

en heeft hem samen met zijn moeder geasssisteert voor " soo vele noodt is " met Christiaen Galmaert en hierbij doet zijn moeder afstant van haar tocht costumiere met consente van

- Michiel De Ro broeder van de voorste Jan Baptiste
- Christiaen Galmaert voornoemd x Anna Maria De Ro zuster van de voorste Jan Baptiste
- Franchoise De Ro
- Pieternelle De Ro

en deze onbehuysde stede in beleeninge te geven aan heer Andreas Le Cocq presbyter en proost van de abdij van Vicoigne en dit voor de som van 121 R courant

en dat op deselve partije mag worden " gestelt ofte gebouwt "

dit gedaan ter presentie van Pieter De Frere en Bernard Van Eesbeke

Present en datum : onleesbaar op mijn kopij


15.02.1731 : Carel Van Craenenbroeck fs. Hendriks als apparente hoor en over zijn minderjarige zusters Pieternelle en Josine Van Craenenbroeck en dat :

Hendrik Van Craenenbroeck is komen te overlijden op 21.12.1730 en dat er bij zijn sterfhuys geen meubilaire effecten zijn bevonden om daaruit de schulden en de funeraillen te betalen ,

en dat alle meerderjarige hoors geconsenteerd hebben in de verkoop van de nagelaten gronden van erfve om hiermee de nagelaten schulden en obligaties te betalen

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens , Jan Mertens , Guillielmus Mertens , Martinus Desmotte en Gillis Van Vreckem schepenen


15.02.1731 : de hoors van wijlen Hendrik Van Craenenbroeck en Joanna Lannair te weten :

1) Carel ,
2) Jan ,
3) Jacobus De Mulder  x Barbariene Van Craenenbroeck ,
4) Marie meerderjarig
5) Martine meerderjarig
6) Josine minderjarig
7) Pieternelle minderjarig
8) de 2 weeskinderen van wijlen Adriaen Van Craenenbroeck overleden binnen de stede van Ninove geprocreert met Maria De Pape met name Carel en Pauwel Van Craenenbroeck met toestemming van de schepenen van Ninove ondertekend Vander Haeghen

allen hoors van wijlen Hendrik en Joanna Lannair ,

doen publiek verkopen bepaalde gronden van erve

Te weten dat enige gronden belast zijn met een rente van 3 R ten proffijte van dheer Van Innis causa uxoris en een andere rente ten proffijte van Sr. Pieter Valck van 4 R sjaars en is te weten

VERKOOP AAN JAN VAN CRAENENBROECK

1) een behuysde hofstede te Neijcken groot 140,65 roeden waarin Jan De Neve heeft 50 roeden in het oosten van de hofstede met een rechte linie van het noorden naar het zuiden
- oost Jan Cooreman
- west den keijtse ofte losgat van het Meyersvelt
- noort de strate

op Jan Van Craenenbroeck voor 1 R / roede

2) 60 roeden Xlant op het Appelterrevelt
- oost den Dasputte
- zuyt de weduwe en dhoors Cornelis De Smet
- west cloostergoet Vicoigne
- noort dezelfde wed. en hoors Cornelis De Smet

op Jan Van Craenenbroeck voor 1 R / roede

3) een onbehuysde hofstede te Neycken groot 114,25 roeden
- oost de straete ofte keijtse
- west en noort de straete
- suyt het Meyersvelt

op Jan Van Craenenbroeck voor 16 S / roede

VERKOOP AAN JACOBUS DE MULDER

4) partij schoofland op de Caelcauter groot 102,25 roeden
- oost het goet van Jr. Oostendorp
- west wed. D' Joos De Groote
- suyt Jan Schoonjans
- noort de wed. Jan Cools

op Jacobus De Mulder voor 13,5 S / roede

VERKOOP AAN SR. PIETER VALCKE

5) omtrent 28 roeden in de stede van Anthonius De Lannair groot int geheel 76 roeden gelegen te Roost
- noord de strate
- oost Jooris Bruyland
- west Elisabeth De Doncker
- suyt den Techem

op Sr. Pieter Valcke voor 13 S / roede

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Guillielmus Mertens , M. Lemmens en Martin Desmotte schepenen


22.02.1731 : Jan Van Craenenbroeck fs. Hendriks erkent een rente aan Sr. Pieter Valcke over 100 R courant geld , de schellinck aan 7 S gerekend , en hiervoor een rente van 5 R sjaars / 20ste penning / beseth op

1) een behuysde hofstede te Neijcken groot 90,65 roeden
- oost Jan De Neve met het wederdeel
- west den keijtse ofte losgat van het Meyersvelt
- noort de strate

2) 60 roeden Xlant op het Appelterrevelt
- oost den Dasputte
- zuyt de weduwe en dhoors Cornelis De Smet
- west cloostergoet Vicoigne
- noort dezelfde wed. en hoors Cornelis De Smet

3) een onbehuysde hofstede te Neycken groot 114,25 roeden
- oost de straete ofte keijtse
- west en noort de straete
- suyt het Meyersvelt

Present : de meier en burgemeester Rockelé , Gillis Van Vreckem , Guillielmus Mertens , Jan Mertens schepenen

Anno 1774 is deze rente gelost door Martinus De Quick en Benedictus De Roeck aan Joannes De Cooman


12.04.1731 : Voor leenmannen van het leenhof van Cruyckenburgh van openbare verkoop door Dhr. Livinus Serjacobs baljuw van Zandbergen bij procuratie van de verkopers :

Verkopers : Sr. Jan Baptiste Hofhuys en Hubertus Hofhuys tot Brussel als " naesten hoir fedodael " en dit van 2 leengoederen " soo meersch als bosch "

Het eerste leen releveert van het leenhof van Cruyckenburgh


1) een partij bosch in de Geuvensbosch 222,10 roeden
- oost en suyt Emmanuel T'Lam causa uxoris
- west het gescheede van Santbergen en Windicke
- noort den bergh van Mijnheer Van Welden

De 1ste sitdagh was te Denderwindeke met " een sondaghs kerckgebot binnen de prochie van Denderwindeke op seghel ten uijtcomme van den volcke uytten goddelijcken dienst ter misse "
De 2de sitdagh " ten vierschaer ordinair "
De 3de superabondante sitdagh ook " ten vierschaer ordinair "

is bij openbare verkoop gebleven op Sr. Livinus Serjacobs als het commant hebbende van Sr. Emmanuel T'Lam koopman binnen de stad Gent voor 20 S / roede

Present : Jan De Smet officier van Lande van Wedergrate

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Joannes Van Heghe en Pieter Valck leenmannen , Christiaen Baeyens greffier


12.04.1731 : Voor leenmannen van het leenhof van den Berch van Wedergrate van openbare verkoop door Dhr. Livinus Serjacobs baljuw van Zandbergen bij procuratie van de verkopers :

Verkopers : Sr. Jan Baptiste Hofhuys en Hubertus Hofhuys tot Brussel als " naesten hoir fedodael " en dit van 2 leengoederen " soo meersch als bosch "

Het 2de leen relevereert van de Berch van Wedergrate


een partij meersch groot 170 roeden
- oost de Doorickstrate
- suyt Pieter Valck
- west Mijnheer Van Wassenhove
- noort dhoors Sr. Jan Van Vaerenberch

Gebleven op Sr. Pieter Valck voor 11 S / roede  ( de stroman was de baljuw )

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Joannes Van Heghe en Pieter Valck leenmannen , Christiaen Baeyens greffier


12.04.1731 : Pieter Van Eesbeke fs. Adriaens insetene borger der stad Ninove verkoopt aan Sr. Michiel Rockelé :

een partij Xlant op het Groot Windickevelt groot 104 roeden
- suyt de baene ofte losgat
- west de cooper en de weduwe of dhoors van Cornelis De Brackenier
- noort d''Herrestraete

Dit voor 11 S / roede boven 2 schellingen wisselgelt voor een paar handschoenen

Present : de meier , Gillis Van Vreckem , Jan Mertens , Gillis Buydens schepenen

Redactie : deze partij was eigendom van wijlen Adriaen Van Eesbeke x Petronella Buydens uit Meerbeke


17.04.1731 : Gillis Vanden Abbeelen fs. Pieters verkoopt aan Sr. Pieter Valcke oud-burgemeester van LvW :

een meers int gehuchte te Roost groot 197 roeden
- oost en suyt des coopers ander erve
- west de Doorickstrate
- suyt des cooperanten erve
- noort Gillis De Dijn causa uxoris en de Penitenten van Ninove

Wat betreft de " coorenrente " aan de Armen van DW zal de koper de achterstel van deze rente betalen en hiervoor te leveren 2 sacken coorens

Deze verkoop is gedaan voor 5 pattacons in specie boven 9 schellingen grooten ten gelaege int contracteren deser verteert
Ook ziet de koper af van zijn pretentie die hij heeft op de vader saliger van de verkoper over levering van graan en anderssints

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vreckem


17.04.1731 : Joannes Vander Kelen fs. Christoffel erkent een rente aan Heer Carolus De Witteleer presbyter en directeur van het Choor van de Heerendiensten van Ninove over 100 R wisselgelt en dit aan 5 % , beseth op :

1) een behuysde hofstede in PL groot 157 roeden
- oost Jan De Coninck en Jan Mertens
- suyt het Echelken
- west de weduwe en dhoors Cornelis De Maeseneer fs. Jans
- noort sheeren strate

2) 82 roeden Xlant in DW op de Grooten Swellinck
- oost tgoet van de abdije van Beauprez
- suyt dhoirs Pauwel Bruylandt
- west het leen van Jan De Groote
- noort den Vijvermeersch

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Desmotte

Ook onder Pollare geplaatst , red.


31.05.1731 : Jooris Van Cauwenberghe fs. Jacobus tot DW verkoopt aan Lieven Zeghers ook insetene van DW :

81,65 roeden Xlant in DW int gehucht te Crommekeer
- oost dheer Pieter Van Vrechem
- suyt den Moorputte
- west Jouffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen wed. Sr. Joos Van Heghe
- noort de straete

belast met 9 S sjaers en is deel van een onlosselijcke rente van 18 S sjaers aan de Armen van DW

Present : de meier , de burgemeester , Guilliermus Mertens , Jan Mertens , M. Lemmens


31.05.1731 : Lieven Zeghers x Marie Vanden Bossche filia Gillis erkennen een rente aan Sr. Martinus Lemmens armmeester van DW van 5 R sjaars / 20ste penning en beseth op :

109 roeden Xlant op het Cruysvelt
- oost Jan Vanden Broecke en Joos Evens
- zuyt en west cloostergoet van Vicoigne
- noort Anthoon Buyl

deze partije hun competerende uit hoofde van haar ouders

2) 81,65 roeden meersch te Crommekeer , zie supra

( in de 1ste akte ging het om thiendelandt , in de 2de akte om een meersch , dit is natuurlijk hetzelfde artikel , red. )

Marge : anno 1766 heeft Elisabeth Zegers deze rente gelost

Present : de meier , de burgemeester , Guilliermus Mertens , Jan Mertens


21.06.1731 : Kopij van een akte genoteerd in Cadiz in Spanje :

Op 18.06.1731 voor notaris Henricus Philippe Moors openbaar notaris te Brussel is verschenen :

Jonker Jan Pierre de Rapin de la Tour du Pin x Vrouwe Francisca Gonzales sijne gemaelinne ter eender zijde ,
Pieter Valck inwoonder van DW in lande van Aelst ter andere :

en dit volgens een declaratie van 10.03.1731 binnen de stad Cadix door den heer Don Joseph de Patinho marquis de Sobrena Doccaigne , chevalier de l'ordre de Saint Jacques , surintendant generael de la marine , chef d'Esquarde de sa Majesté catholique etcetera ,

par orde de son Excellence Don August Vicognie bij welke declaratie consteert van den doodt van wijlen den heere Hyacinthus de Gonzales in zijn leven capelaen major van het regiment van den heere van Salablanca ,

Item zekere akte van advoij en procuratie gepasseert binnen de stad Cadix op 15.03.1731 voor den notaris Boria en getuigen gelegaliseert door Don Pedro de Mervillios op 16.03 aldaer ,

bij welke akte blijkt dat mejouffrouwen Marie Therese en Rosalia Franchoise de Gonzales hebben gelaudeert ende geapprobeert den voorste contracte voor mij gepasseert op 05.01.1731

En Jonker Jan Pierre de Rapin de la Tour du Pin x Vrouwe Francisca de Gonzales bekennen ontfangen te hebben van Sieur Pieter Valck de som van 55 L groot in courante gelde en dat in voldoening van vercoop aan de voorste Pieter Valck over een rente van 7 L 7 S groot met de intrest van dien ten laste van Cornelis Van Eesbeke insgelijks inwoonder van DW en dienende tot volledige qitantie

Present als getuigen in Brussel waren Sr. Henricus Vander Schueren en Sr. Frans De Coster

Present ; Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé , Jan Mertens , Martin Desmotte schepenen


28.06.1731 : Jooris Van Cauwenberghe fs. Jacobus en van Anna De Sauter verkoopt aan Pieter Bicque x Petronella Thienpont :

1 dw. land salvo justo waarvan de helft is Xvrij en de andere helft Xlant in DW op het Cruysvelt
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt Juffr. de weduwe Joos Van Heghe
- noort de kinderen van Jan Thienpont

dit voor 100 R sterck wisselgelt

Dit de verkoper toekomend van wijlen Anna De Sauter zijn moeder

Present : de meier , Michiel Rockelé borghemeester , Jan Mertens schepenen


10.11.1731 : Sr. Christiaen Galmaert fs. Christiaens verkoopt aan Pieter Bultrijs fs. Laureijs :

een weijde int gehucht te Dasselt genaempt " de Greetersputte "  groot omtrent 466 roeden
- oost coopers ander erve
- suyt den kets
- west Jan Bultrijs
- noort de beke

en dit voor 23 S / roede

Present : de meier , Michiel Rockelé , Martinus Lemmens


10.11.1731: Pieter Bultrijs fs. Adriaens x Anna Vander Bempt erkennen een rente aan Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe Sr. Joos Van Heghe over de ontfangen somme van 1200 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / een rente van 48 R sjaars makende den penninck XXV / beseth op :

1) de suythelft van een behuysde hofstede groot int geheele 348 roeden int gehuchte te Dasselt
- oost clooster Vicoigne
- suyt de straete
- west den noort de kets

waarvan het wederdeel competeert aan Jan Bultrijs broeder van de eerste comparant

2) partij Xlant op Grooten Lietersberch groot 147,25 roeden
- oost Adriaen Buyl
- suyt de strate
- west Pieter Mertens
- noort dhoors Jacobus Cools

3) 68 roeden Xlant op selve velt wesende de oostseijde van 374 roeden palend int geheel
- oost de wed. en dhoors Jacques D'Hauwer
- suyt dhoors Ingel De Ro
- west Pauwel De Dijn
- noort den wegh

waarvan het wederdeel competeert aan Wed. Pieter Herremans

4) 84 roeden meers en bosch ten Hael van den Broecke wesende de middelste partije deel van een meerdere
- oost de weduwe Pieter Herremans
- suyt dhoors Pieter De Ro
- west Jan Coutteau causa uxoris
- noort Jan Buydens

belast met cheijns van 6 S aan de armen van DW

5) de oosthelft an 116 roeden meersch in de Sluysenmeersch palende int geheel
- oost Andries Pardaens
- suyt de beke
- west de Wed. en dhoirs Jacques D'Hauwer
- noort Brucxken

waarvan wederdeel competeert aan de wed. Pieter Herremans

6) 60 roeden Xlant op Daudegracht
- oost Mijnheer Vander Noot
- suyt de strate
- west Jan Buydens
- noort de ketse

7) 128 roeden Xlant opt Lammersblock deel van meerdere partije van 562 roeden
- oost sheeren strate
- suyt dhoors Cornelis De Groote
- west en noort Dashaege

8) de wederhelft van 330 roeden meers in de Greetersputte palende int geheel
- oost dhoors Guilliam Van Heddeghem
- suyt den Cleijnen Lietersberch
- west dhoors Pieter De Ro
- noort het Gansevelt

belast met 2 jaargetijden voor de vadre en moeder van de 1ste comparant en dit maakt 4 R sjaars
Item belast met heerlijke rente van 1 cappoen sjaers aen den heere van ter Rijst

9) 114,50 roeden Xlant opt Brucxken en is de oostsijde van 224,10 roeden palende int geheel
- oost Pieter Pleck
- suyt de wed. en dhoirs Nicolaes Pauwels
- west den heere van Steenhout
- noort Jaspar D'Hauwer

10) 159 roeden schoofland op de Merckenbeke
- oost Jan Lannair
- suyt Jan De Cooman
- west de wed. en dhoors Jacques D'Hauwer
- noort Pieter Mertens

11) het 1/4de paert van 556,40 roeden Xlant opt Hautemvelt
- oost en noort sheeren strate
- west dhoors Jacobus Cools en Nicolaes Pauwels
- suyt selve goet

waarvan de andere deelen competeren aan de broeder en de 2 zusters van de 1ste comparant

12) partij Xlant op de Cleijnen Lietersberch groot 90 roeden
- oost dhoors Sr. Joos Van Varenberch
- suyt den kerckwech
- west de wed. en dhoors JacquesD'Hauwer
- noort den wech

13) 100 roeden schooflant op de Grooten Lietersberch
- oost Pieter pleck
- suyt den wegh
- west Joos De Smet
- noort armengoet van DW

Alles de 1ste comparant toekomend bij kaveling gedaan in 1721 tussen hem en zijn broeder en zusters

14) de helft van een onbehuysde stede op de Cleijnen Lietersberch groot int geheele 114 roeden salvo justo
- suyt den kets aldaer
- west de goederen van Jan Buydens

De comparant voor deen helft competerende bij erfenisse ten decrete ten versoecke van Jan Buydens fs. Pieters tot laste van de weduwe Adam De Cooman en consoorten als hoors en representanten van Pieter De Cooman x Pieternelle Van Vrechem in date van 09.05.1726


15) een partij meersch te Dasselt genaempt " den Greetersputte " groot 466 roeden

Zie vorige schepenbrief

Present : zie supra

Marge : gelost door Anthoon Du Pongh tot DW in 1772


22.11.1731 : Gillis Vanden Abbeelen fs. Pieters verkoopt aan Jan Buijdens fs. Pieters :

een meers in de Muysenbeke tegenwoordig gebruikt bij Christoffel Cieters groot 75 roeden volgens landtboeck
- oost Pieter De Frain
- suyt Cornelis De Pon ofte Pieter Valcke
- noort de rijte

dit voor 9 S / roede

Present : de meier , Michiel Rockelé borghmre , Jan Mertens en Martin Des Motte


06.12.1731 : leenverhef door Jan Valck fs. Pieters van een leen :

een leen wesende 1/2 bunder releverende van de bergh en land en baronie van Wedergrate gelegen in DW op de Doorenstraete
- oost de Doorentstraete
- suyt leen van Sr. Pieter Valcke
- west leen van Mhr. Jan Baptiste Jacques de Hellin borghgrave an Angist
- noort leen van Jfr. Theresia Van Vaerenberch filia Jans

hem competerende bij coope van Sr. Jan Baptiste Hofhuys op 09.04.1731

Present : de baljuw Joannes Vander Mijnsbrugghen , Michiel Rockelé , Jacobus Oriens en Joannes Judocus De Ruijt leenmannen en Christiaen Baeyens greffier


06.12.1731 : Verzoek door de kinderen van wijlen Pieter Vande Velde x Jaspariene Van Craenenbroeck gezien de minderjarigheid van Cornelis Vande Velde

1) Jan
2) Pieter
3) Cornelis Stevens x Franchoise Vande Velde
4) Pieter Everaert x Adriaene Vande Velde
5) Claude Bellemans x Catharina Vande Velde
6) Pieter Vander Taelen x Anna Vande Velde
7) over hun minderjarige broeder Cornelis oud circa 17 jaar

a) en hierbij heeft Pieter Vande Velde fs. Pieters van zijn 2 broers en 4 zusters gekocht het 1/7de deel van :

een behuysde hofstede groot 202 roeden Xlant in DW te Neycken
- oost de straete
- suyt Jan Baptiste Rollij
- west den selven
- noort de Wolvekeijtse

en is belast met 100 R wisselgelt aan de Penitenten tot Ninove
belast met 1,5 cappoen aan Sr. Block   ( verderop in de tekst staat er als rente aan Sr. Block 1 cappoen )
belast met 2 gansen , 3/4de cappoen en 8 denieren obel aan heer van LvW

Dit voor de som van 99 R 2 S 1 Blanck

b) en hierbij verkocht aan Jan Vande Velde fs. Pieters :

168 roeden bosch te Roost
- oost en suyt de straete
- west het Huybensvelt
- noort Nicolaes Uytenhove

belast aan Block met omtrent 25 S heerlijke rente

Deze verkoop is gedaan voor 12 S / roede

De schepenen aggregeren in de verkoop te meer daar de voorste weese wel 17 maenden heeft sieck gelegen ende alsnoch is ligghende ende de penningen van deze verkoop nodig zijn voor zijn alimentatie ende onderhout , en Jaspariene Van Cranenbroeck is afgaende van haer tocht costumier tgene sij op de voorste artikels mocht hebben

De schepenen consenteren in de verkoop en betreffende Jan De Gand x Jaspariene Van Craenenbroeck nu over 9 a 10 jaar uit dese prochie is vertrocken , ende uijtlandich geweest en de penningen van de verkoop die de weese competeren in handen te stellen van de vierschaar

Present : de baljuw , Michiel Rockelé borghmre , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Geeraert Callebaut schepenen op 06.12.1731 , ondertekend door C. Baeijens

deze hofstede is afkomstig van hun moeder Jaspariene Van Craenenbroeck alsnog in leven die op de hofstede mag blijven wonen in de kamer ten westen , haar in - en uijtganck door den stal , met de helft van de fruijten op de voorste vercochte hofstede ende erfve jaerlijcx te wassen , met 8 a 10 roeden erfve in den lochtinck voor haer gebruyck haer leven lanck sonder last van settingen ofte andere lasten te moeten te betaelen en dit bedroeg 110 R haer recht van tocht die haer en wijlen haeren man waeren competerende


13.12.1731 : Michiel Rockelé verkoopt aan Christoffel De Doncker :

141 roeden schoofland / schoof van Wedergrate / op Dashaghe wesende bosch
- oost en noort de cooper
- suyt Christiaen Langenhaeck
- west denselven en de weduwe Merten Bultrijs

dit voor 12 S / roede courant gelt

Present : de meier , Jacobus Oriens en Martinus Lemmens schepenen