Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1730


12.01.1730 : Openbare verkoop door Gillis Vanden Abbeele fs. wijlen Pieter in zijn leven baljuw van Wedergrate van diverse partijen van land toebehorend aan zijn vader wijlen Pieter Vanden Abbeelen te weten

1) 125 roeden schoofland opt Meyersvelt in een meerdere partije van 308,30 roeden volgens de parochielandboeck palende int geheele
- oost wed. Adriaen Vanden Broecke
- west de straete
- suyt de Herrestraete
- noort Carel Van Craenenbroeck

in pachte gehouden bij de wed. Pieter De Clippel en belast aan Mijnheer Block met een obel sjaars

op Cornelis De Smet fs. Cornelis ten behoeve van zijn moeder voor 6 S / roede

2) een meers int gehuchte te Roost groot 197 roeden
- west de Doorickstrate
- oost dhoors Joos Van Snick en Joos Vander Rumst
- suyt denselven Vander Rumst en deselve hoors Joos Van Snick

in pachte bij de weduwe Joos De Vos en is samen met een partij daar nevens belast aan Mijnheer Block met 2,5 veertels rogge int geheele en hier dus 1,5 veertel rogge en 7 denieren

Is volgens Martinus Lemmens armmeester van DW belast met 2 veertels cooren sjaars aan dezelfde Armen waarvan de verkoper zegt " ignorant te weesen "

op Pieter Valck voor 2 S / roede

3) een meers te Roost groot 267 roeden
- oost Guillaume en Josine Sterck , de weduwe Jan Cools en Gillis Cortvrient
- west Elisabeth en Jooris De Doncker , Gabriel De Lanair en Adriaen Cautaert
- suyt het Huybensvelt

belast aan Mijnheer Block met 1,5 veertel evene , een schel , 1 en vierendeel cappoens

op Nicolaes Uyttenhove voor 7 S / roede

4) partij weede en bosch nu " in lant verkeert " gelegen te Roost groot 151,50 roeden
- oost de erfgenaemen Franchois Roelofs
- suyt Jooris De Doncker
- west Jan Vander Rumst
- noort Jan Van Snick en de Wed. Adriaen Vanden Broecke

is in pacht beseten bij Philips Carion , hierin is 125 roeden schooflant en deze partije is deel van een meerdere partij van 1 bunder belast aan Mijnheer Block met 2 schellingen 7 denieren obel , 3 en 1/4de en 1/8ste cappoens , 2 veertelen en een vierlinck evene , een poit

op Pieter De Frain voor 5 S / roede

5) een meers nu in landt verkeert groot 112 roeden
- oost Guilliam De Doncker
- west Jooris en Elisabeth De Doncker
- suyt Pauwel De Dijn
- noort Jan Van Snick fs. Joos

in pacht bij Pieter Verdonck belast aan Mijnheer Block met 15 stuivers 3 oorden sjaars

op Pieter Van Berchem voor 8 S / roede

6) een meers nu in landt verkeert groot 80 roeden
- oost Jan Baptiste Rollij causa uxoris
- suyt de Drooghe Weyde de koper competerende
- west en noort Pieter Valck oud-burgemeester

belast aan Mijnheer Block met 7 S 1 Oort

op Pieter De Frain voor 6 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbruggen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martin Desmotte , Martinus Lemmens , Guilielmus Mertens , Gillis Van Vreckem schepenen

19.01.1730 : Present Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen


19.01.1730 : Frans De Ville x Pieternelle Inveu erkennen een rente aan Martinus Lemmens fs. Jan Baptiste over 100 R courant de schellinck tot 7 S en dit aan 6 % , beseth op :

1) behuysde hofstede te Meersvoorde groot 216 roeden
- oost Joos Vanden Bossche
- suyt mijnheer Crabeels en Sr. Michiel Rockelé
- west Jan Vanden Haute
- noort de strate en Jan Maeten

is vrij van renten e.a. behoudens 25 roeden cheijns van de heere van LvW liggende tegen de stede van Jan Maeten

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martin De Motte en Gillis Buydens


Ingeschreven op 09.02.1730

12.05.1710 : Adriaen Verdonck heeft bij procuratie van Joanna De Clippel weduwe van Mathijs Van Ophaere insetene van de stad Brussel geassisteerd met Franchois Van Ophaere haeren sone verkoopt ten behoeve van Pieter Cools fs. Joos ( ** ) insetene en pachter der prochie van Nauwenhove te weten :

( Pieter Cools fs. Joos koopt in naam van Pauwels De Dijn en Joos De Smet )


1) 174 roeden land op de Meerecauter genaamd " de Wilghe "
- oost cappelrijegoet van Nauwenhove
- suyt dhoors Pieter Dauwen
- west dhoirs Cornelis Roosen
- noort Gillis Pardaens

2) een partij half schooflant opt selve velt en is schoof van Vicoigne op selve velt groot 122 roeden
- oost dhoirs Pieter Van Vreckem
- suyt Geeraert De Clippel
- west sheeren strate
- noort dhoors Adriaen De Smet

3) 267 roeden schooflant , schoof van de heere van Wedergrate , ook op de Meerecauter
- oost dhoirs Adriaen De Smet
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Joos De Clippel
- noort dhoors Vander Varent

welke coop is gedaan voor 14 pond groot courant te betalen ten huize van de verkoopster in Brussel in " drie paeyementen " te weten de eerste in jaar 1710 , de 2de op Kerstmis 1710 , de derde in 1711

Welke partijen de verkoopster toekomen uit hoofde van haar vader saligher Bernaert De Clippel en haar zuster Maria De Clippel

Anno 1713 heeft Joanna De Clippel bekent de som van 14 pond groot ontvangen te hebben en zijn Joos De Smet en Pauwel De Dijn eigenaars als " gedeclareerte commanten " van Pieter Cools fs. Joos

Ter griffie innegebracht op 09.02.1730 door Pauwels De Dijn

Present op 09.02.1730 : Jan Vierendeel officier , Jan Lemmens en Michiel Rockelé schepenen


23.02.1730 : Sr. Frans Beghin insetene en borger van Geeraardsbergen verkoopt aan Sr. Michiel Rockelé :

70 roeden land salvo justo op het Cruysvelt
- oost den wegh
- suyt Geeraert Tiebaut
- west den Armen van Ninove
- noort Pieter Neuckermans

dit voor de som van 40 R eens

Presend : de meier , Jan Mertens , Gillis Van Vreckem , Martin Desmotte


10.03.1730 : Pieter Meganck als voogd van de weesen van Jan Frans De Joncker tot laste van Pieter Vanden Brempt fs. Adriaens over obligatie van 146 R gesproten over de koop van 2 partijen land :

1) 415,5 roeden land op de Cleijn Merckenbeke
- oost derve Adriaen Roosen
- noort sheeren strate

2) 135 roeden op Dassaghe
- oost derve Ingel De Ro
- suyt Gillis De Quick
- oost tegen den groenenwegh

en gecompeteert hebbende dhoirs Lieven De Quick

Welke  obligatie is gecasseert in 1728 door Christoffel De Doncker als " hoir unique " van deselven Pieter Vanden Brempt

En gemerkt dat over deze koop geen erfenis is gedaan bij Sr. Jan Janssens als cooper van deselve partijen van lande soo ist dat den gemelden Sr. Pieter Meganck hem is ontgoedende en onterfende van de voorste 2 partijen op den 30.03.1730

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Guilielmus Mertens


14.03.1730 : Cornelis Vander Schilt fs. van Cornelis en Anna Maria Pauwels opsetenen van Herlinkhove verkopen aan Sr. Joannes De Coen x Juffr. Anna Catharina Vollens sijne huysvrouwe soo over hen selven als over hun voordere medehoors ten sterfhuyse van Jan Vollens x Maria Theresia Piccart hun ouders te weten :

de helft van 113,50 roeden bosch in DW in den Cuypbosch
- oost de straete
- suyt Pieter Valcke oud-burgemeester
- west weduwe en hoors van Jan Vander Stockt
- noort Lieven De Vuyst

is belast aan de Armen van DW met rente van 7,5 S sjaers

Deze coop is gedaen voor 60 R courant

Present : Jan Vierendeels officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


16.03.1730 : Leenverhef voor het leenhof van Wedergrate door Anna Maria Somers weduwe wijlent Jan De Doncker

een leen en is de helft van 323 roeden land op het Hautemvelt
- oost Frans Van Lierde causa uxoris
- suyt het leen van Jr. Vander Noot
- west en noort het losgat van het hof te Vreckem

en is ten behoeve van haar zoon Jan De Doncker fs. Jans op hem gesuccedeert bij het overlijden van zijn vader

als tselve leen gekocht was door Jan De Doncker x in 1ste huwelijk met wijlent Maria De Quick

Als bedinckelijck man is aangesteld Maximiliaen Vanden Haute

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen baljuw , Joannes Van Heghe , Michiel Rockelé , Martinus Lemmens , Jan Lemmens , Jan Valcke leenmannen mitsgaders Christiaen Baeyens greffier van LvW


16.03.1730 : Leenverhef voor het leenhof van Wedergrate door Maximiliaen Vanden Haute fs. Jans

een leen en is de helft van 323 roeden land op het Hautemvelt
- oost Frans Van Lierde causa uxoris
- suyt het leen van Jr. Vander Noot
- west en noort het losgat van het hof te Vreckem

Hem comparant verstorven van zijn ouders wijlen Jan Vanden Haute x Maria De Quick

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen baljuw , Joannes Van Heghe , Michiel Rockelé , Martinus Lemmens , Jan Lemmens , Jan Valcke leenmannen mitsgaders Christiaen Baeyens greffier van LvW


23.03.1730 : Jacobus Thienpont fs. Adriaens insetene van DW erkent een schuld van 34 R 8 S aan de heer Carolus Van Innis licentiaat in de medecijnen x Juffr. Theresia Van Vaerenberch volgens de obligatie aangegaan door Adriaen Thienpont vader van de comparant aan wijlent Sr. Jan Van Vaerenberch wesende van daete 04.03.1693 en ook nog een som van 25 R courant die hij ontfangen heeft van Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch maeckende een totale somme van 62 R 1,5 S courant en belooft daarom te betalen een rente aan Sr. Carolus Van Innis van 3 R 2 S sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) een partij schooflant op het Reijsevelt groot 81 roeden
- oost Jan Thienpont
- suyt Pauwel Vanden Haute
- west Pieter Vande Velde
- noort het Vosgelege

2) een behuysde stede int gehuchte te Boterdaele en is Xlant groot 40 roeden
- oost de kets
- suyt het losgat
- west de meersch van dhoirs Joos Uytenhove
- noort dhoors Anthoon Sterck

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen

Marge : anno 1758 heeft Floris Thienpont deze rente gecasseert en betaalt aan Virginia Theresia Van Vaerenberch


23.03.1730 : Matheus Van Snick fs. Pieters x Joanna De Bonte opsetenen van DW erkennen een rente aan Jvr. Petronella Françoise Vander Haegen over de ontfangen somme van 150 R courant den schellinck aan 7 stuivers en hiervoor rente van 4 R 10 S sjaers par cento maeckende 6 R 15 S sjaers / beseth op :

1) een behuysde hofstede met de edificien van huysingen daerop staende int gehucht te Steenhout groot 180 roeden genoempt " den Heitsaert "
- oost de straete
- suyt en west het gescheede van Henegauwe
- noort Nicolaes Pauwels

2) 1/2 dw. schooflant te Nedersteenhout opt Waterleeveldeken
- oost de comparant ander erve
- suyt Jan Crispeels
- west den Diepenbroeck
- noort deselve comparanten

Present : de meier , burgemeester , Gillis Van Vreckem , Martinus Lemmens schepenen


18.03.1715 : Judocus De Ruyt bij procuratie van Pieter Suys x Adriaene De Cunsel filia Bernaert verkopen aan Jan De Bont fs. Gillis :

47 roeden schoofland uit meerdere partij van 103 roeden in DW op de Weerbosch welcke gekochte partije
- west de straete
- noort de Wed. Guilliam Vande Velde
- oost Lieven Mertens
- suyt Merten De Cleer

dit voor 23 R courant

Present op 30.03.1730 : de meier , Gillis Van Vreckem , Guilliam Mertens

Genoteerd bij schepenbrieven van 1715


30.03.1730 : Jan De Bonte fs. Gillis x Pieternelle De Mol erkennen een rente aan Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe Sr. Joos Van Heghe over de ontfangen somme van 700 R courant en hiervoor een rente aan 4,75 % maakt 33 R 5 S sjaers / beseth op :

1) een behuysde hofstede met de hoplochtinck daarop gelegen te Nedersteenhout groot 225,50 roeden
- oost het veldeken ten Haute of Pieter D'Hauwer
- suyt de weduwe en dhoirs Jacques D'Hauwer
- west de strate
- noort de weduwe en dhoors Nicolaes Pauwels

Red. : zie landboek artikel 706

2) 280 roeden meers te Nedersteenhout
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt de ketse
- west de straete
- noort Pieternelle de Steenhout douariere de Merbois

3) 80 roeden schoofland op Steenhoutveldeken
- oost den Diepenbroeck
- west Veewautersblock
- suyt de weduwe Nicolaes Pauwels
- noort de comparanten

4) 60 roeden schoofland opt selve velt
- oost de Diepenbroeck
- suyt de voorste partije
- west Veewautersblock
- noort den groenen wech

5) 206 roeden Xlant salvo justo voortijts geweest 2 partijen en nu 1 partije
- oost vrouwe Petronella Van Steenhout douariere de Merbois
- suyt Andries Pardaens
- west cloostergoet der Chartroosen van Herne ofte het gescheede van DW en Henegauw
- noort Jaspar D'Hauwer

6) 1/2 dw. schooflant opt selve velt

- oost Jaspar D'Hauwer
- west Andries Pardaens
- suyt de heere Baron van Steenhout
- noort den groenen wech

7) 103 roeden schooflant op den Weerbosch
- oost Lieven Mertens
- suyt Pauwel De Dijn
- west de straete
- noort Jan Mertens als pachter van de kercke of Armen van Nieuwenhove

8) 75 roeden Xlant op het Hoog Hoenderskot
- west Van Heddeghem , geen andere locaties vermeld

9) 89 roeden land in Pollaer op Nederhoenderskot
- oost Jan Van Herreweghen
- suyt gescheede van DW en PL
- west Laureijs Hemmerijckx
- noort dhoirs Adriaen Van Eesbeke

10) 200 roeden ettemeers in PL genoempt " den Rijsman "
- oost de straete
- suyt Jan De Maeseneer fs. Jans
- west het Boterveldeken
- noort Jan Cautaert en Judocus Van Overstraeten en het Cappelrijegoet van PL

welke partijen belast zijn met 3 distincte renten te weten

- 12 R sjaars deel van meerdere rente van 22,5 R sjaars ten proffijte van de Paters Chartroosen van Sint Martens Bossche
- 8 R 15 S aan het hospitaal van Ninove
- 7,5 R sjaars aan edelen heere van LvW

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Guilielmus Mertens

Marge : in 1730 heeft Jan De Bonte fs. Gillis de rente aan de Paters Chartroosen in Sint Maria Lierde gelost en hiermede is gedood de rente van 12 R sjaars competerende aan het klooster bij transport van Jan Vincx tot Edingen

Marge : in 1778 hebben Jacobus en Nicolaes De Bont deze rente gecasseert


16.05.1730 : Anna Maria Somers weduwe Jan De Doncker doet leenverhef van een leen van den Berch van Wedergrate te weten :

de helft van 323 roeden land gelegen op het Hautemvelt palende int geheele
- oost Frans Van Lierde causa uxoris
- suyt het leen van Joncker Vander Noot
- west en noort het losgat van het hof te Vrechem

leenverhef gedaan ten behoeve van haar zoon Jan De Doncker fs. Jans op hem gesuccedeert bij het overlijden van zijn vader Jan De Doncker als hetzelfde leen gekocht samen met zijn eerste huysvrouw Maria De Quick

Gesteld als bedienelijck man Maximiliaan Vanden Haute

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Joannes Van Heghe , Michiel Rockelé , Martinus Lemmens , Jan Lemmens , Jan Valcke leenmannen mitsgaders Christiaen Baeyens greffier van desen lande


25.05.1730 : Jan Leerens x Barbara Vanden Broecke erkennen over de ontvangen som van 70 R courant uit handen van Sr. Pieter Valcke oud-burgemeester van desen lande en hiervoor rente aan 5 % , beseth op :

1) 142 roeden Xlant in DW opt Walborrenvelt
- oost Sr. Pieter Valcke
- suyt dhoors Sr. Jan Van Varenberch
- west de strate
- noort het Armengoet van Nieuwenhove

2) 100 roeden Xlant opt Verreveldeken
- oost het Neyckenvelt
- suyt Apelteirenvelt
- west de straete
- noort de weduwe Philips Hemmerijckx

en is belast met rente van 6 R sjaars aan dezelfde Valcke

3) 105,75 roeden schooflant op de Caelcauter
- oost Sr. Jan Van Varenberch
- suyt Sr. Pieter Valcke
- west Lieven O
- noort den Armen van DW

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Guillielmus Mertens , Gillis Van Vrechem en Martin Des Motte schepenen

Marge : is gelost op 07.03.1780 door Joannes Leirens fs. Jans


OMTRENT DE SCHOOF VAN DENDERHOUTEM


01.06.1730 : Nicolaes Van Sinaij tot Denderhautem doet leenverhef in naam van de heer graaf François de Salosto op hem gesuccedeert met den doot ende overlijden van sijne Excelentie den grave d'Aerschot de Riviere Baron d'Offalice etc.

is de 2/3de van een schoof binnen de prochie van Denderhoutem op " groote menichte van landen " en is een leen staende ten reliefve van de beste vrome ,

ende is oock van selven leene gehouden een fonsier groot 25 roeden gelegen binnen selve prochie staende oock ten reliefve van 10 ponden parisis , Bailliu enz.

en heeft de comparant hem gestelt voor " bedienelijck man "

Present  de baljuw en als leenmannen : Michiel Rockelé , Martinus Lemmens , Jan Lemmens en Gillis Van Vreckem leenmannen en Sr. Christiaen Baeyens greffier


12.06.1730 : Omtrent verkoop op 15.05.1730 , de onjuiste verkoopprijs was genoteerd in de akte

Jan Roosen fs. Jans en Pieter Cardoens fs. Pieters x Marie Bruylandt fa. Pieters beiden opsetenen van DW hadden " ten goeder trauwen " verkocht aan Cornelis Vander Stockt fs. Jans :

110 roeden Dendermeersch in DW
- noort den Dender
- suyt cloostergoet Vicoigne

" aen den cooper genoechsaem bekent "

en dit voor 42 R courant gelt

Doch de tekst moet " gecorrigeert " worden en de koopsom bedraagt 54 R

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vreckem en Jan Mertens schepenen


14.06.1730 : Jan De Smet fs. Geeraerts verkoopt aan Sr. Pieter Valck

42 roeden land op de Schipstoel
- oost het losgat van den Quaetbroeck
- suyt Peeter Valcke
- west Pieter Van Berchem
- noort den voorste Valcke

dit voor 24 R courant

Deze partij werd in 1725 verkocht door Merten Lambrecht x Marie Valck aan Jan De Smet fs. Geeraerts 

Genoteerd op 14.06.1730 : present de meier , Martinus Lemmens , Gillis Van Vreckom en Jan Mertens schepenen


22.06.1730 : Voor baljuw en leenmannen en griffier van LvW is verschenen Sr. Joannes De Weghe procureur die midts de doodt ende overlijden van Christoffel De Ro die bedienelijck man geweest was van het leen competerende aan St. De Lauw tot Ghendt om te voldoen " aen de heerelijcke devooren bij heesch ende conclusien " van wegens de voorste baljuw alhier gedient tot laste van de voornoemde De Lauw en stelt zich bij desen als " bedienelijck man van Dheer en Mr. Albert Anthone De Lauw advocaet in den raede tot Vlaenderen tot Ghendt ,

en heeft hierbij " den behoorlijken eedt van feautijtscap '" gedaan

Present : de baljuw , Michiel Rockelé , Gillis Van Vreckom en Jan Lemmens leenmannen , als greffier C. Baeijens


23.06.1730 : Jan Coutteau fs. Pieters doet leenverhef van 1 dw. meersch in de Cruepelstrate
- oost Jan O
- suyt derve van de comparant
- west Joos Vanden Bossche
- noort de straete

Op de leenheffer gekomen uit hoofde van zijn moeder Maria Hevens

Zie landboek nr. 90

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Joannes Van Heghe , Michiel Rockelé , Martinus Lemmens , Jan Lemmens , Jan Valcke leenmannen mitsgaders Christiaen Baeyens greffier van desen lande


01.07.1730 : Leenverhef door Mr. Jan Charles de Hellin fs. Mr. Jan Baptiste Jacques de Hellin borchgrave van Aelst , heer van Wassenhove etc. van een leen :

1/2 bunder leen op de Doorentstrate
- een sijde het leen van Adriaen Cautaert nu Sr. Pieter Valcke
- ander sijde het leen van de Heer Grave de Lalaing
- inde de Cleynen Doorent

Leenverhef bij de baljuw J. Vander Mijnsbrugghen , Joannes Van Heghe en Joos Lippens leenmannen , Christiaen Baeyens als greffier


11.07.1730 : Voor officier en schepenen van Ressegem zijn verschenen :

Sr. Philippus Frans Van Melckenbeke baljuw van Ressegem als borge voor de persoon van Geeraert De Vuyst binnen selve Ressegem ter causen van de ontfanck en de administratie gedaan als voogd van Maria Anna Mertens geproceeert bij Pieter Mertens x Josyne Vanden Bossche

Present : Jan Baptiste Roggeman officier , Sr. Jan De Meyer en Jan Aelbrecht schepenen

Red. : Maria Anna Mertens was geboren in Appelterre op 19.01.1708 , haar moeder overleed op 10.02.1708 , haar vader hertrouwde met Pieternelle Prieels en overleed op zijn beurt op 08.04.1717


15.07.1730 : Pauwel Mignon fs. Pieters bij competende ouderdom heeft ontfangen van Dheer Daneel Walckiers oudt schepenen der stede van Ninove en dit als voogd van de weese van wijlen Adriaen Vander Schilt x wijlent Sara Van Branteghem met name Cornelis Vander Schilt de som van 100 R courant / hiervoor 6 R courant sjaers / beseth op :

de naervolgende goederen hem toekomend bij verkaveling van 16.02.1730 te weten :

1) behuysde stede te Meerschvoorde groot 150 roeden wesende schooflant
- oost dhoors Pieter Vanden Bossche
- suyt de straete
- west den groenen wech
- noort Frans Van Lierde causa uxoris

2) 119 roeden land van ouds genoempt " Verkeelen lochtinck "
- oost Jan Neels
- suyt de straete
- west de wed. en dhoors Cornelis De Smet
- noort het Meerschvoordevelt

belast aan Sr. Block met 1/2 cappoen heerlijke rente

3) 12 roeden broek uit meerdere partije van 104 roeden palende int geheele
- teghen de Keelgote
- suyt de beke
- west - onleesbaar op mijn kopij -
- noort de straete

4) 214 roeden lants op Meerschvoordevelt en is schooflant / voor een deel schoof van Wedergrate /
- oost Gillis Allert
- suyt Armengoet van DW
- west den groenen wech
- nnoort cloostergoet van Vicoigne

Present : de meier , Martin Des Motte , Gillis Van Vreckom


14.08.1730 : Nicolaes Fibremont fs. Joos heeft ontfangen van Sr. Martinus Witten borger en apotheker van Ninove de som van 170 R courant / schellinck tot 7 stuivers / hiervoor rente van 8,5 R sjaers ( penninck XX ) / beseth op :

1) behuysde hostede te Neijcken groot 119 roeden en is Xlant
- oost Jan Jous
- suyt sheeren strate
- west dhoors Pieter Schoonjans
- noort Jan Baptiste Rollij causa uxoris

2) 117,50 roeden lants en is XXXIIIste schoof op de Windickebosch
- oost dhoors Jacques Reijgaerts
- suyt de straete
- west het gescheede van Santbergen ende Denderwindicke
- noort den heere Canoninck Vander Varent

Present : Jan Lippens officier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vreckem schepenen

Marge : op 14.02.1763 heeft de weduwe van Nicolaas Fibremont deze rente gelost aan A.J. Witten


18.10.1730 : verkoop van 1/3de van een hofstede van wijlen Adriaen Van Eesbeke op Steenberch ( de huidige Flierendries )

Jan Roosen fs. Jans en Anna Maria Van Eesbeke fa. Adriaens syne huysvrouwe opsetenen der prochie van Denderwindeke hebben verkocht bij forme van uytgrootinge aan Adriaen Van Eesbeke fs. Adriaens en Paesschier Vander Poorten x Catharina Van Eesbeke fa. zelfde Adriaen hunnen swaeger , broeder ende zuster :

hun derde paert ende deel in eene behuijsde hofstede ende erfve in Denderwindeke int gehuchte te Steenberch groot 2 dw. 94 roeden :
- oost Christoffel Vander Kelen ofte de keijtse
- west dhoirs Gillis Coppiau
- suyt den effelterren
- noort den steenberchdries

als hen is gesuccedeert uyt hoofde van Adriaen Van Eesbeke hunnen vadere ende schoonvader ende alsnoch staende te succederen van Magdalena Van Herreweghen hunnen moeder ende schoonmoeder

Welcken coop over tderde is gedaen voor de somme van 84 guldens eens couranten gelde

Voor accoort Magdalena Van Herreweghen geassisteert met Sr. Pieter Valck by haer vercooren tot deugdelyck vooght

Onderteekent door Jan Roosen met een cruysken daer bij tmerck van Anna Maria Van Eesbeke die verclaert niet te connnen schrijven , Adriaen Van Eesbeke en Passchier Vander Poorten met een cruijsken daer bij comt t'merck van Madalena Van Herreweghen en ook getekend door Pieter Valck

Present : Pieter Valck


26.10.1730 : Sr. Pieter Valcke oudt burgemeester van LvW verkoopt aan Cornelis Vander Stockt fs. Jans insetenen tot Pollaerde :

120 roeden meersch in DW op den Oppersten Quaetbroeck
- oost Jan Roosen
- suyt den dam
- west de Dendere
- noort het cloostergoet van Vicoigne en Glaude Walravens

dit voor 20 L groot courant geld

Present : de meier , burgemeester , Martinus Lemmens en Gillis Van Vreckem schepenen


16.11.1730 : voor baljuw , leenmannen en greffier van leenhove des berghs , lande en baronie van Wedergrate :

Mits het overlijden van Sr. Jan Vander Eecken als bediendelijck man van een bodem van leene wesende 60 roeden meersch op de Roosenmeersch
- oost den Dender
- west de Chartroosen
- noort Sr. Pieter Valcke

Jan Valck fs. Pieters daude stelt zich als bedienelijck man van het leen en doet " de eedt van feauteijtschap "

Present : de baljuw Michiel Rockelé , Martinus Lemmens , Gillis Van Vreckem en Pieter Valcke leenmannen ,


16.11.1730 : Jan Valcke fs. Jacques en van Joanna Herremans , Anthoon Buyl x Anna Valck filia Jacques , Cornelis Bourgignon x Pieternelle Valcke verkopen aan Sr. Pieter Valcke oud-burgemeester van LvW :

1) 82 roeden Xlant op de Weerbosch
- oost de goedingen van de Armen van DW
- west Merten Thienpont
- noort Pauwel De Dijn

2) 66 roeden schooflant op de Merecauter
- oost Armen van Nieuwenhove
- suyt Christoffel De Doncker
- west de straete
- noort Joos De Smet

3) 82 roeden schoof- en Xlant in het Vosgelege
- oost Joos De Smet met de wederhelft
- suyt den voetwegh
- west Adriaen Uytenhove
- noort Jaspar D'Hauwer causa uxoris

4) 78,80 roeden lant en is XXXIIIste schoof gelegen op de Grote Lietersberch
- oost , suyt en west Pieter Pleck
- suyt ( ? ) Christiaen Langenhaecke

is alles samen 313,80 roeden

verkocht voor 14 S / roede , het schooflant en Xlant " deen door dandere "

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens en Gillis Van Vreckem schepenen


23.11.1730 : Adriaen Prieels fs. Antoons erkent rente aan Sr. Nicolaas Van Wingen , borger en oudt schepenen van Ninove over de ontvangen som van 50 R courant / croiserende aen de 20ste penninck en beseth op :

1) 1 dachwant Xlant op den Effelteren
- oost dhoors Sr. Jan Van Varenberch
- suyt den wech
- west Guillaume Vander Kelen
- noort deselve Vander Kelen

2) sijn behuysde hofstede te Stebbingen
- oost de kets
- suyt Guilliam Vander Kelen
- west en noort den Effelteren

groot int geheele 1/2 bunder belast aan deselve Nicolaes Van Winghen met rente van 2,5 R sjaers

Present : de meier , Jan Mertens en Guilielmus Mertens schepenen