Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1729


27.01.1729 : Jan De Bonte fs. Gillis x Pieternelle De Mol opsetenen van DW erkennen rente aan Sr. Van Cauteren , heere van LvW , van Meerbeke , van Brakel , Parike , Zalardinge etc. over 150 R / de schellinck tot 6 stuivers / 20ste penning / beseth op :

1) een meers in DW te Nedersteenhout groot 280 roeden
- oost de goederen van Vicoigne
- suyt de ketse
- west sheeren strate
- noort mijnheer Merbois

2) 80 roeden schoofland te Steenhout
- oost de Diepenbroeck
- west Veewautersblock
- noort ander erfve van de comparanten

Red. : deze rente werd reeds in 1730 door Jan De Bonte gecasseert

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Jan Mertens schepenen


25.02.1729 : Nicolaes Van Craenenbroeck opsetene van DW verkoopt aan Christoffel de Doncker ook opsetene van DW :

31,50 roeeden land in DW te Alisbroeck
- oost , suyt en noort des coopers ander erve
- west den keijtse

Dit voor 26 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmens , Martin Desmotte , Jan Mertens schepenen


05.05.1729 : Cornelis Carpentier x geweest met Joanna Maria De Vuyst filia Merten en Joannes Carpentier zv. Cornelis en wijlen Joanna Maria verkopen aan Joos Motterij fs. Lievens :

een onbehuysde stede in DW groot 196 roeden gelegen te Roost
- oost Sr. Pieter Valcke en des coopers ander erfve
- suyt Sr. Philips Thienpont fs. Jans
- west de voornoemde Valcke
- noort de strate en de erfve van de cooper

Dit voor 102 R courant geld

en is belast met heerlijke rente van 1,5 S sjaers aen den heere Doctoor Blocq tot Geraardsbergen

Noch de verkopers en noch de koper konden schrijven

Present : de meier , Martin Desmotte en Jacobus Oriens schepenen


05.05.1729 : Bartholomeus Schoreels x Maria Rivoij fa. Pieters verkopen aan Joos Motterij fs. Lievens :

het 1/3de paert en deel van een behuysde stede des vercoopers huijsvrouwe competerende , sonder de huysingen van den nieuwen bauw bij den cooper daerop alreede gemaeckt , groot int geheele 125 roeden daaraf de andere 2 delen competeren de cooper gelegen in DW te Nijcken
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt Jan Vande Velde
- west de straete
- noort Pieter De Smet

belast int geheele met 3 R sjaars aan de douariere Smeth tot Aelst
belast met 1 R 4 S sjaars aan de Abdij van Beaupré

het 1/3de van 1 dw. landt op de Caelcauter
- oost kerckengoet DW
- suyt Gillis Valcke
- west Gillis De Dijn

daarvan de andere delen de cooper competerend

Deze koop is gedaan voor 45 R 6 S , getekend door Bertel Schoreels , Maria Rivoij en Joos Motterij verklaren niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Martin Desmotte en Jacobus Oriens schepenen


05.05.1729 : Joos Motterij fs. Lievens erkent een rente aan Juffr. Joanna Vander Eecken fila Dheer Jan soo over haar als over haar medehoors ten sterfhuis van haar vader insetene der stede van Ninove en dit over 100 R wisselgelt , schellinck tot 6 stuivers , en dit aan 6 % en hiervoor een rente van 9 R sjaars / beseth op :

1) een onbehuisde stede groot 197 roeden
- oost en west Sr. Pieter Valcke
- suyt Sr. Philips Thienpont fs. Jans
- noort de strate en comparants ander ever

2) 2 dw. meersch te Roost
- oost Pieter Valcke fs. Jans de jonge
- suyt Pieter Valcke oudt burgemeester
- west de comparant ander erve
- noort ter straten

3) een behuysde stde te Neycken groot 125 roeden , zie vorige akte

Present : zie supra

Marge : anno 1768 heeft Joos Motterij fs. Joos deze rente gelost


05.05.1729 : Nicolaas Van Craenenbroeck insetene van DW verkoopt aan Lieven De Quick ook opsetene van DW :  ( insetene en opsetene werd in dezelfde zin gebruikt , red. ) :

een hofstede in de Reijsstrate groot omtrent 24 roeden
- oost de keijtse
- suyt de reijtse
- west sheeren strate

ghemeenelijck genoemp " de Leeste "

dit voor 32 R courant en 2 permissie schellingen ten gelaeghe en noch 3 stuivers heerlijke rente aan de abdij van Vicoigne

Ook zijn gecompareert Joannes De Point x Anna Maria Van Craenenbroeck en hebben toegestemd in de verkoop

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martin Desmotte en Jacobus Oriens schepenen


07.05.1729 : Joos Cools fs. Jans opsetene van Nieuwenhove en Jan Cooreman x Petronella Cools fa. Jans hebben " bij forme van uitgrootinge en mangelinge " gecedeert aan Christiaen Persoons x Josina Cools ook opsetenen van Denderwindeke :

de 2/3de van een behuysde stede in DW te Meerschvoorde met al de edificien van huysinghen daerop staende groot in grond 1 dagwand
- oost Pieter Cools
- zuyt deselven
- west kerckengoet van Nuwenhove
- noort de straete

belast aan klooster van Vicoigne met enige heerlijke rente

De koper neemt te zijnen laste alle kommers die daarop zouden rusten uit hoofde van hun vader en schoonvader Jan Cools

Als tegenprestatie transfereert Christiaen Persoons x Josina Cools zijn 1/3de deel van 1/2 dw. Xland in DW op de Biest
- oost de Armen van Neyghen
- suyt de kerckegoederen van Nieuwenhove
- west Pieter Cools
- noort Jan Van Eesbeke als pachter

Getekend door Christiaen Persoons met een cruysken , Jan Cooreman fs. Frans met een cruysken , Joos Cools fs. Jans met een cruysken ,

Getekend door de getuigen Adriaen Maesvranckx en Gillis De Smet en de officier Jan Lippens


22.05.1729 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw verkoopt aan Sr. Michiel Rockelé burgemeester

 1. 62,50 roeden Xlant op Rietvelt
  - oost en west dhoirs Dheer Joos De Groote , Adriaen Cautaert en Jan De Groote
  - noorteijnde den gracht
   
 2. 94,50 roeden lants opt selve Rietvelt
  - osot en suyt de weduwe Dheer Joos De Groote
  - west den Dasput
  - noort Jan Matthijs
   
 3. 1 dw. wesende halven schooflant en is deel van 360 roeden gelegen op Apelteirenvelt
  - geen locatie vermeld
   
 4. 96 roeden lants op den Dasputte
  - oost Joos Van Snick
  - west Gillis De Ro
  - suyt de wed. Joos De Groote
  - noort het Rietvelt
   
 5. 245,35 roeden lants daaraf 145,35 roeden schooflant op het voorste Rietvelt
  - oost Gregoor De Groote
  - suyt den selven en Jan Matthijs
  - west het Apelterienvelt
  - noort dhoirs Franchois Roelofs

Dit voor 9 S / roede " deen door d'andere "

De verkoper competerende uyt hoofde van zijn huysvrouwe Francisca Vertol saligher memorie en ten dele competerende aan Gillis Vanden Abbeele des vercoopers soone en aen Joanna Cornelia Vanden Abbeelen

Present : de baljuw , Jan Mertens , Martin Des Motte en Jacobus Oeriens schepenen


07.07.1729 : Verkoop door de kinderen van Jacques Valck aan Erasmus Moriau

1) Anthoen Buyl x Anna Valck
2) Jan Valck fs. Jacques
3) Cornelis Bourguignon x Petronella Valcke

Ook nog 4) Jan Valcke fs. Jans als gewesen vooght ,

allen wonend in DW en verkopen aan Erasmus Moriau ook tot DW :

1) een partij Xlant weseznde een onbehuysde stede int gehuchte te Roost groot 75 roeden salvo justo
- oost Lieven De Vuyst
- zuyt dhoors Jan Vander Stockt
- west Adriaen Vanden Hove
- noort de strate

belast met rente van 30 S sjaers en is de helft van een meerdere rente aan de meier van LvW

2) 40 roeden onbehuisde stede te Roost
- oost cloostergoet van Ninove
- suyt den Armen van Ninove
- west het losgat
- noort Mattheus Thoens

Dit alles voor 100 R courant en 3 R verteert ten gelaeghe

Present : de meier , burgemeester , Gillis Van Vreckem , Martinus Lemmens schepenen


10.07.1729 : Erasmus Moriau fs. Pieters erkent ontfangen te hebben van Martinus Lemmens Armmeester van DW de som van 150 R courant / schellinck tot 7 stuivers / dit aan de penninck XX / beseth op :

1) syn behuysde hofstede te Roost groot in gronde 1,5 dw.
- oost het losgat van de Quaetbroecken
- suyt de strate
- west Pieter Verdonck
- noort dhoors Pieter Bruylandt

2) en 3) zie de vorige akte

Present : de meier , burgemeester , Gillis Van Vreckem en Martin Des Motte schepenen


29.08.1729 : Schenking met warme hand door Jan Mertens fs. Lievens x Maria Cools fa. Jacobus aan Adriaen Mertens fs. Lievens :

De tweede comparante " uijt besondere liefde ende affectie " geeft " metter warmer handt "

( Doch haar biezondere liefde en affectie bleef niet duren , zie schepenbrieven van 1733 ; er volgde ook nog een proces voor de Raad van Vlaanderen en in 1741 schenkt ze aan haar broer Sr. Ludovicus Cools uit Gooik , red. )

I ) DENDERWINDEKE


1) 285,7 roeden land in de Stentens
- oost Jan De Clippel met consoorten
- suyt de beke
- west dhoors Pieter Buydens
- noort de straete

2) 55 roeden Xland op Neijghenvelt
- oost en suyt kerckengoet DW
- west en noort kerckengoet Meerbeke

3) 90 roeden meers in de Prindaelmeersch
- oost Pieter De Smet
- suyt het beecxken
- west en noort Gillis De Ro

4) 125 roeden Xland op D'hashaege
- noort Peeter Buydens
- suyt Bernaerd Van Breuseghem met de wederhelft

5) 113 roeden Xland op de Cleijnen Lietersberch
- oost de strate
- suyt de wed. Joos Roosen
- west den voetwech
- noort de wed. Joos De Ro

6) 328 roeden Xland op de Meerecauter
- oost de wed. Cornelis Van Vrechem
- west den Weerbosch
- suyt dhoirs Adriaen De Ro
- noort Adriaen Thienpont

7) een veldeken groot 1 dagwand gelegen ter Straten
- oost Merten Tibaut
- suyt het goet van de abdij van Vicoigne
- west de straete
- noort de beke

8) 85 roeden Xland op de Cleynen Lietersberch
- oost de straete
- suyt Bernaert Van Breuseghem
- west den voetwech
- noort Jan Van Varenberch

9) 118 roeden land gelegen " ten Broucke "
- oost Pieter Van Vreckem muntmeester
- west de keijtse
- suyt de beke
- noort de straete

10) 85 roeden Xlant op het Neijgenvelt
- oost dhoors Jooris De Sauter
- west Pieter Buydens
- suyt den herwech
- noort dhoors Jan Buydens

11) 216,6 roeden schoofland op D'hashaege en is deel van een meerdere partije
- oost de straete
- suyt de Lammerstraete

12) 83,8 roeden bosch in den Esschenbosch en is deel van een meerdere partije
- suyt Mijnheer Buelens en de weduwe Gillis Van Waesberghe
- west de weduwe Roosen
- noort de Paijenbeek
- oost Gillis De Ro

13) 13,60 roeden schoofbosch in de Peijnbeke deel van de voorste partije
- oost weduwe Joos Roosen
- suyt weduwe Gillis Van Waesberghe

14) 84 roeden meers te Mesvael deel van meerder partije
- oost Pieter Dauwen
- suyt den Meerecauter
- west Jacques Vander Stockt
- noort de Grooten Cortenbosch

15) 178 roeden Xland genaamd " de Schoenlapper "
- noort en oost de straete
- suyt de beke
- west Joos Van Vreckem

16) 83,50 roeden land op het Gansevelt
- oost Jan De Ro
- suyt den Greetersputtemeersch
- noort Jacobus Cools

II ) WAARBEKE

17) 304 roeden Xlant in Warbeke op de Lodderdriesch
- oost cloostergoet St. Adriaens
- suyt Cappelrijegoet Nauwenhove
- west Jan Van Lierde
- noort den groenen wegh

III ) NIEUWENHOVE

18) 145 roeden land in Nuwenhove op de Bevere
- oost Jacques Cools
- suyt Adriaen Roosen
- west Abraham Bultrijs
- noort " de ses dachwanden "

IV ) ONKERZELE

19) het 1/3de paert van 302 roeden binnen de prochie van Onkerzele in " de Gavere "
- oost dhoors Bernaert De Clippel
- suyt en noort de rijte

V) DE HOFSTEDE IN DENDERWINDEKE

20) hun behuysde hofstede met alle de huysingen , schueren , stallen , duijvequit , hoven ende nast met alle de boomen en anderssints groot int geheele met den bogaert en meersch en de wallen 367,50 roeden
- oost dhoors Hendrik Wattie
- suyt het Munninckhof
- noort de beke
- west de straete

De eerste comparanten toekomend een deel bij successie en een deel bij coope en uytgrootinge

De ontvanger belooft de comparanten te onderhouden van " aet , drancke en cleederen en andere nootsaeckelijckheden sieck ende gesont "

Ook te beloven de beide comparanten te begraven met de grote dienst en een heerlijke uitvaart en jaarlijks op elk respectieve sterfdag een solemnele gezongen mis tot laeffenisse van hunne zielen , met 13 missen na elke begrafenis ,

Ook met het leggen van een sercksteen op hun graf , enzovoorts

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


22.09.1729 : Franchois Vanden Abbeelen procureur van desen land bij procuratie van Urbanus Keyaerts x Maria Lemmens ingesetenen de stad Mechelen verkopen aan Jan Baptiste Lemmens fs. Pieters x Maria De Coninck insetenen van Meerbeke :

een partij Xland in DW op de Cleijnen Lietersberch groot 96 roeden
- oost Jan Lemmens ende den wegh en het gasthuysgoet van Geraardsbergen
- noort Jacques D'Hauwer

en dit voor 1 R / roede

Welke partij de verkopers is toekomend uit hoofde van haar ouders

Alle kopers en verkopers hebben deze akte getekend

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé burgemeester , Jan Mertens schepenen


15.10.1729 : Joannes Judocus De Reijdt uit procuratie van :

Cornelis De Ro fs. Mathijs opsetene van Herfelingen in de provincie Henegouwen evenals Hendrik De Ro fs. Mathijs jonkman ook wonend te Herfelingen verkopen aan Judocus Jous fs. Jans x Elisabeth De Ro fa. Pieters :

1) circa 100 roeden land op de Swellinck
- oost de naervolgende partije
- suyt cloostergoet van Cauwenberghe in Brussel
- west Jan Kestemont
- noort Jan Buydens en de beke

en is belast met 30 S sjaars aan het godshuys van Nazareth in Ninove , de verkopers beloven deze rente te voldoen

2) 50 roeden land op de Swellinck
- oost Merten Verckens
- suyt voorste cloostergoet Vicoigne
- west de 1ste verkochte partije
- noort tegen de beke

dit voor de somme van 75 guldens eens

De verkopers en de koper verklaren niet te kunnen schrijven

Present  op 03.11.1730 : Jan De Coninck officier , Martinus Lemmens en Guillielmus Mertens schepenen


20.09.1729 : Sr. Louis Vander Eecken insetene van Ackere verkoopt aan Pieter D'Hauwer fs. Jacques :

150 roeden schooflant op het Veldeken ten Haute , schoof van Vicoigne
- oost de Diepenbroecken
- suyt de weduwe en dhoirs Jacques D'Hauwer
- west Jan De Bonte
- noort wed. Nicolaes Pauwels

dit voor 82 R courant boven het schoofrecht

de verkoper competerende uyt hoofde van wijlen zijn moeder Maria D'Hauwer

Present : de meier , Martin Des Motte , Gillis Van Vreckem


20.09.1729 :  De kinderen van Jan Vander Eecken x Maria D'Hauwer verkopen aan Jan Baptiste Lemmens fs. Pieters x Maria De Coninck insetenen van Meerbeke

1) Sr. Louis Vander Eecken inwoner van Heckere
2) Joanna Vander Eecken weduwe Floreins Wasteels inwoner van Ninove

verkopen aan Jan Baptiste Lemmens fs. Pieters insetenen van Meerbeke :


232 roeden Xlant op Kessenbeke
- oost den edelen heere van LvW
- suyt de strate
- west mijnheer Vander Noodt
- noort den wegh

dit voor 1 R / roede

boven heerlijke rente van 1 en 1/3de cappoens en 4 schelen 8 deniers parisis sjaers

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Buydens , Martin Des Motte , Gillis Van Vreckem

Deze verkoop wordt teniet gedaan door Jan D'Hauwer fs. Jans als " naerlinck " , zie verder
Deze verkoop wordt ten tweeden male betwist door Jan Schoonjans , schoonzoon van Joanna Vander Eecken


Betwisting van verkoop door Jan D'Hauwer zv. Jan en van Cathelijne Stevens die zijn ouders waren en dit over " naerhede "

Dus Jan D'Hauwer fs. Jans is gevende dat hem ter kennisse is gekomen dat Louis en Joanna Vander Eecken kinderen van wijlen Maria D'Hauwer hadden verkocht aan Hendrik Van Eesbeke , Jan Baptiste Lemmens fs. Pieters of het kint van Jan Baptiste Lemmens een partij land hadden verkocht

en " calengiert als naerlinck " deze verkoop

Dit is gebeurd op 10.11.1729

Present : de meier , de burgemeester , Martin Des Motte , Gillis Van Vreckem en Guillielmus Mertens


15.11.1729 : Betwisting van verkoop (  opnieuw ! ) , betwist bij naerhede door Jan Schoonjans x Elisabeth Wasteels filia Florentius en van Joanna Vander Eecken uit hoofde van Maria D'Hauwer moeder van Joanna Vander Eecken

en over de verkoop aan Jan Baptiste Lemmens x Maria De Coninck , zie supra en supra

Present : Jan Vierendeels , Guilielmus Mertens en Gillis Van Vreckem


21.10.1729 : Hendrik Van Belle fs. Pieters x Anna De Sauter verkopen aan Jan Buydens fs. Pieters ( allen insetenen van DW ) :

75 roeden Xlant in DW op de Vuylbuyck
- oost dhoirs Jan Baptiste Lemmens
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west den cooper
- noort de Herrestraete

dit voor 54 R courant en 3 R ten gelage

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens


07.11.1729 : Hendrik Van Belle x Anna De Sauter te voren weduwe Jacobus Van Cauwenberghe verkopen aan Pieter Cotteels kuiper :

een behuysde hofstede in DW op de plaetse groot 100 roeden salvo justo
- oost den voorsten cooper
- suyt dhoirs Hendrik Watté  ( in de andere akte als " Watthieu " )
- west de keijtse
- noort de straete

dit voor 400 R couranten gelde boven de heerlijke renten daarop uitgaande

Welke hofstede de verkopers competeert uit hoofde van Anna De Sauter

De koper zal slechts de volle possessie van deze hofstede hebben na het overlijden van de verkopers mits zij reserveren het liber gebruyck hun leefdaghe lanck

De koper zal echter reeds zijn " inganck ende uytganck " hebben en bovendien 15 roeden " tot sijn gerief "

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens


Een geval van slechte communicatie tussen moeder en zoon

23.11.1729 : Deze bovenstaande verkoop werd gecalengierd door Jooris Van Cauwenberghe zv. Jacobus en van Anna De Sauter

Dit als zoon van de verkoopster en als " naerlinck "

De " naerlinck " verwerft de hofstede van Pieter Cottiels

Present : de meier , de burgemeester , Jan Lemmens


17.11.1729 : openbare verkoop ten huize van Pieter Vanden Bossche door de afstammelingen van Adriaen De Ro in Kortrijk

Dheer Arnoldus Neerinckx tot Kortrijk als voogd van Sr. Petrus Jacobus Van Daele alsnog wees en deze wees competerende  :

ten deele uyt successie van Sr. Wauter De Ro fs. Adriaens

- het resterende deel bij uitgrooting jegens Sr. Jan Baptiste De Ro fs. Wauters Hermanis van het derde ordre geseijt Bonfils tot Rijsel mitsgaders van Jfr. Maria Francisca De Ro begijntje gepasseert voor Notaris De Wulf tot Kortrijk in 1729

1) 204 roeden Xlant in DW op het Neygenvelt
- oost gasthuysgoet Neygen
- suyt de Kessenbekemeersschen
- west Jacques Van Bossuyt
- noort cloostergoet Vicoigne

gebleven op Jan De Boeck voor 19 S / roede

Redactie : hier laat Martinus Lemmens zijn " naerhede " spreken en maakt deze koop ongedaan en koopt hetzelfde perceel voor 21 S / roede

2) 98,20 roeden bosch
- noort de Grooten Cortenbosch
- oost dhoirs Ingel De Ro
- suyt cappelrijegoet Nauwenhove

gebleven op Christoffel De Doncker die het commant heeft van Sr. Rockelé burgemeester voor 12 S / roede

3) 93 roeden Xlant op de Weerbosch
- oost dhoirs Jacques Valcke
- suyt dhoirs Merten De Cleir
- west Lieven Mertens
- noort idem De Cleir

op Floris Thienpont voor 12 S / roede

4) 133 roeden Xlant opt Rijsevelt
- oost N. De Quick
- suyt en west Lieven Mertens
- noort den wegh

op Christoffel De Doncker voor 15 S / roede

Zie landboek nr. 1003

5) 366 roeden land op de Meerecauter
- oost dhoors Jacobus Cools
- suyt Jr. Vander Noot
- west den Weerbosch
- noort de voorste hoors Cools

op Christoffel De Doncker voor 13 S / roede

Zie landboek nr. 974

6) een meers groot 66 roeden te Prindaele
- oost de keijts
- suyt Pieter Mertens
- west Adriaen De Mol
- noort de weduwe Ingel De Ro

op Adriaen De Mol x Catharina De Ro

Present : meier , burgemeester Rockelé , Martinus Lemmens , Jan Lemmens , Martin Des Motte en Gillis Van Vreckem schepenen en greffier Baeyens


Een proces tussen de 2 schoonzonen van Jacobus Cools x Elisabeth Pleck

29.11.1729 : acte van borgstelling

Adriaen Mertens fs. Lievens stelt zich borg over Jan Mertens zijn broeder in zijn zaak als eiser tegen Gratianus Rigaudts

Present : de borgsteller en Christiaen Baeyens griffier


01.12.1729 : Joos De Smet fs. Adriaens erkent een rente aan Sr. Pieter Valck over ontvangen geld tot de som van 200 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , hiervoor rente van 10 R sjaers , beseth op :

1) een behuysde hofstede te Boterdael groot 64 roeden genaamd het Vosgelege
- oost de straete
- suyt dhoirs Adriaen De Smet
- west de weduwe Pieter De Clippel
- noort Pauwel De Dijn

2) 140 roeden schoofland op de Merecauter
- oost Pauwel De Dijn
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Pieter Valcke
- noort ten hael van den Broecke

3) 100 roeden schoofland op de Merecauter
- oost Pieter Valcke
- suyt Gillis Vanden Bossche
 - noort djoors Jacobus Cools

4) 87 roeden schoofland op de Merecauter
- oost cappelrijegoeden Nauwenhove
- suyt dhoors Cathelijne Dauwen
- west Gillis Roosen
- noort Pauwel De Dijn

5) 61 roeden schoofland op de Merecauter
- oost dhoors Mijnheer Van Vreckem
- suyt Pauwel De Dijn
- west de straete
- noort dhoors Adriaen De Smet

6) 110 roeden Xland op deselve Merecauter
- oost cappelrijegoet Nieuwenhove
- suyt dhoors Jacques Valcke
- west de straete
- noort dhoors Geeraert De Clippel

Op 03.03.1758 hebben Adriaen De Smet , Jacobus De Smet , Gillis Appelmans over het paert van Petronella De Smet hebben deze rente gelost aan J. Bogaert

Present : de meier , M. Rockelé burgemeester , Jan Mertens schepenen


03.12.1729 : Gillis Vanden Abbeelen soon wijlen Pieter in zijn leven baljuw van LvW verkoopt aan Catharina Buydens weduwe Cornelis De Smet met Cornelis De Smet haar zoon

1) een partije bosch nu " in lant verkeert " op de Groote Cortenbosch groot 181 roeden en is schoofland
- oost dhoirs Pieter Van Vreckem in zijn leven " generael van sijne Majesteits Munte te Brussel "
- west Pieter Cools
- noort Merten Lambrecht en Gratianus Rigaudts causa uxoris

2) 93,50 roeden Xlant op de Grooten Lietersberch
- west dhoirs van voorste Pieter Van Vreckem
- noort den wegh
- oost Gratianus Rigaudts causa uxoris

3) een partij schoofland opt Meerschvoordevelt voordien 2 partijen
- oost de voorste weduwe Cornelis De Smet
- suyt deselve weduwe en Mijnheer van Steenhoudt
- west cloostergoet Vicoigne
- noort Gillis Allert

de 1ste en de 3de partije voor 6 S / roede
de 2de voor 18 S 1 blanck de roede

en 2 courante patacons voor een paar handschoenen ten behoeve van de voorste verkoper

Present : Anthoon Buyl , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


09.12.1729 : Gillis Vanden Abbeelen soon wijlen Pieter in zijn leven baljuw van LvW verkoopt aan Jacobus Jenno :

1) 91 roeden schoofland op het Huchtersvelt
- oost Pieter Lemmens
- suyt Jan Bultrijs
- noort den groenen wech

2) 45 roeden schoofland op selve Huchtersvelt
- noort abdij Vicoigne
- oost dheer Crabbeels ofte dhoirs Van Vreckem
- suyt den groenen wech
- west dhoirs Jacques D'Hauwer

dit voor 9,5 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Jan Mertens schepenen


09.12.1729 : Frans Beghin inwoner van Geraardsbergen verkoopt aan Sr. Pieter Valck fs. Jans oudt-burgemeester van Denderwindeke :

125 roeden land gelegen te Boterdaele
- oost en suyt de voorste Valcke koper
- noort sheeren strate
- west de straete

voor 86 R courant geld

Present : de meier , burgemeester , Martinus Lemmens , Martin Des Motte


09.12.1729 : Merten Lambrecht x Marie Valcke fa. Geeraerts verkoopt aan Sr. Pieter Valck ofte sijnen commant alhier present :

1 dagwand land op de Schipstoel
- oost de voorste Valcke
- suyt dhoors Jan Vander Sleijen en het leen van Pieter Cieters
- west Jan De Smet
- noort Pieter Van Berchem

en is voor de helft leen en voor de andere helft allodiaal goet

dit voor 23 R 5 S 1 O

en is leen van het leenhof van ter Rijst

Present : zie supra


31.12.1729 : Sr. Michiel Rockelé verkoopt aan Sr. Martinus Lemmens " oock modernen schepenen van desen lande " :

204 roeden Xlant in DW opt Neyghenvelt
- oost gasthuysgoet Neygen
- suyt Kessenbekemeersschen
- west Jan Van Bossuyt
- noort Vicoignegoet

dit voor 21 S / roede

en dat deselve partije hem is competerende bij naerhede gedaen tegen Jan De Boeck die tselve oock in coope voluntaire had verkregen ten versoecke van Arnoldus Neirinckx als voogd over de weese Petrus Vanden Dale

Present : J. Lippens officier , Jan Mertens en Gillis Buydens schepenen


30.07.1739 : Pieter Cardoens x Marie Bruylant fa. Pieters en Pieter Jous x Cornelia Bruylant ook fa. Pieters verkochten in 1729 aan Adriaen Mertens fs. Dominicus en wijlent Marie Sieters sijn huysvrouwe

Zie schepenbrieven van 1739