Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1727

 


Magistratuur in 1727

Baljuw : Pieter Vanden Abbeelen
Meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Schepenbank : Valck Pieter ( B ) , Rockelé Michiel ( B ) , Buydens Gillis , Caelendries Joos , Cosijn Gerardus , De Duffeleer Pieter , De Maeseneer Jan , Desmotte Martin , Lemmens Martinus , Mertens Jan , Oriens Jacobus ,

Officieren :  De Coninck Jan , Lippens Jan , Van Bossuyt Jan , Vierendeel Jan


23.01.1727 : Leenverhef door Jr. Niclaes Frans Vander Noot fs. Jr. Jacobus van een vol leen gelegen in Denderwindeke en is :

een watermolen gelegen te Vreckem met de vijvers , dammen , planterijen en zijn toebehoorten tsamen 8 dw. int geheele te Vreckem staande en releverende van den leenhove van de Berch te Wedergrate


Eed van feodijtschap in handen van de meier loco de baljuw met als bedienelijck man Gerardus Cosijn

Leenmannen : Joannes Van Heghe , Jan Frans De Backer , Jan De Maeseneer , Joannes De Weghe leenmannen op den 23.01.1727

Present : J. Vander Mijnsbrugghen , Peeter Valcke , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Michiel Rockelé , Jan De Houwer , Pieter Pleck , J. Van Heghe , J.F. De Backer , J. De Weghe en tenslotte Christiaen Baeyens als greffier


23.01.1727 : Leenverhef door Jr. Niclaes Frans Vander Noot fs. Jr. Jacobus van een deel van een leen gelegen in Denderwindeke en is groot int geheele 3 bunder 2 dagwand 23 roeden en 3/4de roede sijnde deel van een leen van 14 bunder 1 dagwand 66 roeden land en meers gelegen int gehuchte te Vreckem en staat in het leenboek folio 6 artikel 1

Leenmannen : zie supra

Present : zie supra


23.01.1727 : Leenverhef door Jr. Niclaes Frans Vander Noot fs. Jr. Jacobus van een deel van een leen gelegen in Denderwindeke en is groot int geheele 3 bunder 2 dagwand 34 roeden en 3/4de roede sijnde deel van een leen van 14 bunder 1 dagwand 66 roeden land en meers gelegen int gehuchte te Vreckem en staat in het leenboek folio 6 artikel 2

Leenmannen : zie supra

Present : zie supra


23.01.1727 : Leenverhef door Jr. Niclaes Frans Vander Noot fs. Jr. Jacobus van een deel van een leen gelegen in Denderwindeke en is groot int geheele 3 bunder 2 dagwand 94 roeden en 1/4de roede sijnde deel van een leen van 14 bunder 1 dagwand 66 roeden land en meers gelegen int gehuchte te Vreckem en staat in het leenboek folio 6 artikel 3

Leenmannen : zie supra

Present : zie supra


23.01.1727 : Leenverhef door Jr. Niclaes Frans Vander Noot fs. Jr. Jacobus van een deel van een leen gelegen in Denderwindeke en is groot int geheele 3 bunder 2 dagwand 94 roeden en 1/4de roede sijnde deel van een leen van 14 bunder 1 dagwand 66 roeden land en meers gelegen int gehuchte te Vreckem en staat in het leenboek folio 6 artikel 4

Leenmannen : zie supra

Present : zie supra

Red. : deze 4 lenen zijn quasi dezelfde grootte , zij waren in het oorspronkelijke renteboek eigendom van Jacquemart le Sauvaige voor 3/4de en van Colaert Van Vrechem voor 1/4de ,  zie renteboek van 1482

Hier dus 1423,75 roeden en 1434,75 roeden en 1494,25 roeden en 1494,25 roeden


14.03.1727 : Adriaen De Vos x Elisabeth Busson hebben ontvangen van Jfr. Margareta Thienpont geestelijke dochter tot Meerbeke de som van 150 guldens courant , de schellinck tot 7 stuivers , hiertoe een rente van 7,5 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1 ) een behuysde stede daar de comparanten op wonen in DW bij de kercke groot 86 roeden
- suyt Jan Coutteau
- oost Antoon Buyl
- west en noort de strate

2 ) 170 roeden Xlant opt Merrevelt
- oost Noel Bouvard
- suyt de Herrestraete
- west het Mespelterenvelt
- noort Peeter Van Belle

3) 1 dagwand land op Herdenhoveveldeken
- oost Vicoignegoet
- noort Armengoet van DW
- west Vicoignegoet
- suyt Jan De Wolf

Marge : in 1742 is verschenen Anthoon D'Hauwer en heeft het kapitaal en de croisen van deze rente gelost aan M. Thienpont

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Joos Caelendries schepenen


24.04.1727 : Jacobus Stevens fs. Nicolaes insetene van Herne verkoopt aan Christoffel Van Wilderode fs. Pieters :

1) een behuysde hofstede met alle edificien daarop staende in DW int gehuchte te Stebbingen groot 61 roeden
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen causa uxoris
- suyt Jan De Cooman
- noort en west de kets

2) een lochtinck groot 66 roeden 13 voeten wesende 1/3de van een half bunder
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen causa uxoris
- suyt Carolus Van Innis causa uxoris
- west Jan De Cooman met het wederdeel
- noort de voorste behuysde stede

en dit voor 325 guldens courant geld

Welke voorste partijen de verkoper competeren bij overlijden van Christoffel Faut x Anna Du Pont

Present : Jan De Coninck officier , Pieter Valck burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


30.04.1727 : Christoffel Van Wilderode fs. Pieters jonkman in Denderwindeke erkent ontvangen te hebben van dhoors Jan Vander Eecken in zijn leven burgemeester der stede van Ninove de som van 300 R courant , de schellinck tot 7 stuivers gerekend , en hiervoor te betalen een rente van 15 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) een behuysde stede in DW te Stebbingen groot 61 roeden
- oost Sieur Guilliam Van Herreweghen
- suyt Jan De Cooman
- west en noort de keijtse

2) 66,65 roeden lochtinck en is Xlant
- noort de voorseijde hofstede
- oost de voorste Van Herreweghen
- suyt dheer Cornelis Van Innis causa uxoris
- west de voorste Jan De Cooman

alleen belast met 1/3de van 2 stuivers aan de pastorij van DW en door de comparant verkregen bij coope van Jacobus Stevens fs. Nicolaas en heeft Pieter Van Wilderode vader van de comparant als onderpand gesteld :

1) 75 roeden allodiaal goed in een meerdere partije van 325 roeden waarvan 250 roeden is leen wesende samen een hofstede met boomgaert en wallen mitsgaders een veldeken daaraan gelegen in DW te Neuringen
- oost Gillis De C. . . met zijn bosch
- suyt Adriaen Van Wilderode en Denijs De Lannair
- west de straete
- noort Adriaen Van Eesbeke

2) een partij schoofland op de Vlierenpael / schoof van Mijnheer van Steenhout /  groot 54,20 roeden
- oost Merten Buydens
- west het Armengoet van DW en Eloy Van Eesbeke
- suyt de Herrestraete
- noort gasthuysgoet van Geraardsbergen

3) een onbehuysde hofstede te Neuringen groot 160 roeden
- oost en suyt het Nederhoenderskot en Pieter Nive
- west de straete
- noort Gillis Van Wilderode en Pieter Nive

4) partij tiendeland op Merrevelt groot 55,50 roeden
- oost de straete
- suyt en west cloostergoet der Chartroisen van Eirne ( lees : Herne )
- noort Pieter Nive

5) een meersch en bosch te Neuringen komend van Adriaen Van Wilderode groot 26,25 roeden
- oost Gillis Van Wilderode
- west de strate
- suyt Pieter Inveu
- noort de voorste Gillis Van Wilderode

Present : Jan Lippens officier , Pieter Valcke burgemeester , Joos Caelendries schepenen

Marge : in 1754 is comparerende Joanna Vander Eecken soo over haar selven als over haar medehoors en heeft gekend dat de 5 partijen van Pieter Van Wilderode die hier als borg zijn gesteld zullen verdeeld worden in 5 staken en dit volgens akte van jaar 1742 en heeft dezelfde comparante op verzoek van Martina De Maeseneer weduwe van Christoffel Van Wilderode de zuidhelft van de 3de partije van deze rente te ontlasten

Redactie : opgelet in verband met de familienamen bij de locatie van de partijen , sommige persoonsnamen komen uit het landboek van 1674


02.05.1727 : Peeter Bultrijs fs. Laureys verkoopt aan Hendrik Van Eesbeke inwoner van Meerbeke x Joanna Vanden Broecke :

60 roeden Xlant opt Neijgenvelt
- oost Wed. Jacobus Cools
- suyt de kercke of Armengoet van DW
- west den edele heere van desen land
- noort de kerckegoeden van Meerbeke

de koop is gedaan om 15 S / roede

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier loco de baljuw , Peeter Valcke burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens schepenen


15.05.1727 : Mr. Charles Beghin x Pieternelle Dachelinckx tot DW verkopen aan Bernardus Van Eesbeke fs. Frans jonkman tot Waarbeke :

zeker huys en erve in DW op de plaetse bij de kercke aldaer
- rontomme aen sheeren strate

Op de volgende condities :

- contant te betalen de som van 9 pond groot
- item dat de koper tsijnen laste neemt het kapitaal van een rente van 12 guldens en enkele stuivers sjaars ten proffijte van Mr. Crabbeels tot Brussel
- item neemt de koper tsijnen laste de heerlijke rente van 2 cappoenen en enkele denieren in proffijte van de heere van LvW

De verkopers mogen gebruiken in de verkochte hofstede hun leven lang " een camere en een spinde ten suyden en den solder boven de voorste camere "
Ook mogen de verkopers blijven gebruiken de helft van den hof of de coollochtinck , de helft van de vruchten van de wijngaert en de fruijtbommen daar inne staende

Bovendien moet Bernaert aan Mr. Beghin x Petronella Daegelingx dagelijks zal moeten betalen de som van 3 stuivers courant en elke week een tarwebroodt ter waarde van 3 S , welke dagelijkse betaling zal geschieden den 1ste juli 1727

Indien één der verkopers kwam te sterven moet de koper aan de overledene betalen 2 S sjaars boven het voorste tarwebroodt elke week

Ook is de koper verplicht elke maand te betalen aan de huisvrouw van Michiel Rockelé elke maand de som van 2 R

Bovendien wordt er gesteld door Frans Van Eesbeke vader van de koper en Adriaen Buyl " sekere " voor de huidige koop

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens schepenen


19.06.1727 : Jan Mertens fs. Lievens erkent dat zijn vader Lieven Mertens gekocht heeft van Jan Baptiste en Anna Beckmans kinderen van Daneel en Maria Erpegnie zaliger op 20.07.1714 :

de helft van 3 dw. land in DW op de Holbeke gelegen in 2 partijen en dit voor 18 guldens

En te weten dat de voorste 3 dagwand zijn belast met 2 rentes te weten
- aan Jfr. Saegemans met een rente van 3,5 R sjaars
- aan Christoffel Torde met een rente van 3 R sjaars

De andere helft van deze rentes is ten laste van de 2 onderjarige weeskinderen te weten Peeter en Joos Beckmans

Anno 1725 verkopen Pieter en Joos Beckmans op hun beurt hun part in de partij van 3 dagwand

Present : de meier , Jacobus Oriens en Martinus Desmotte schepenen


10.07.1727 : Gillis Vanden Abbeele uit crachte van procuratie dat zijn vader Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Wedergrate verkoopt aan Michiel Rockelé :

650 roeden schoofland in DW op de Merckenbeke welke partij in pacht wordt gehouden door Christoffel De Doncker aan 14 R sjaars

Deze koop is gedaan voor 8 S / roede

Deze partij competeert Sr. Pieter Vanden Abbeelen uyt hoofde van zijn overleden huisvrouw Juffr. Franchoise Vertol die te voren weduwe was van Sr. Pieter De Groote en waarbij de voorste Gillis als zoon van de verkoper en Cornelia Vanden Abbeelen als dochter van Sr. Pieter toestemming geven tot de verkoop

De koper zal moeten betalen aan Dheer Van Innis causa uxoris en Jan Cornelis tot Ninove de som van 92 R en dit over veroordeling bij decrete

Present : de meier , Martinus Lemmens , Jacobus Oriens en Martinus Desmotte

Zie ook Wedergrate nr. 231A bij de staat van goed opgemaakt bij overlijden van Maria De Ro filia Ingels


10.07.1727 : Jacques Valcke opsetene van DW verkoopt aan zijn broeder Pieter Valcke ook opsetene van DW :

1) partij Xlant op den Hoeijsleijts groot 280 roeden
- oost Jan Vander Stockt causa uxoris
- suyt en west den cooper
- noort Pieter Valck fs. Jans junior

2) een partij bosch genaempt " DE CLUYSE " groot omtrent 90 roeden
- oost dhoirs dheer Jan Vander Eecken
- suyt en west den cooper
- noort dheer Jan Van Heghe

Deze koop is gedaan voor 250 R courant en de verkoper heeft zich ontuyt evenals ook de gonne van zijn weduwe en hoors en naercomers

Present : de meier , Jacobus Oriens en Martin Desmotte


18.09.1727 : Jan Jous ex DW erkent ontvangen te hebben van Sieur Lieven De Vuyst fs. Pieters tot Ninove de som van 100 R , de schellinck a 7 stuivers gerekend , hiervoor rente van 5 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 1 dw. land op de Dasputte
- oost sheeren strate
- suyt en west den Armen van Wiese
- noort Joos Caelendries

2) 57 roeden land op het Apelteirenvelt
- oost Gillis De Dijn
- suyt sheeren strate
- west den Armen van DW
- noort Joos Caelendries

Present : Jan Lippens officier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Buydens en Peeter De Duffeleer schepenen

Marge : in 1773 is deze rente gelost door Jan Jous fs. Joos


18.09.1727 : Jan Jous geeft aan zijn zoon Joos Jous x Elisabeth De Ro bij " forme van uytgrootinge " :

een hofstede te Renderstede groot 177 roeden
- oost sheeren strate
- suyt Jan Baptiste Rollij
- west Judocus Sterck
- noort sheeren strate

welke uitgrooting is gedaan voor de som van 175 R courant en dit verminderd met de som van 100 R van een rente ten proffijte van Sr. Lieven De Vuyst

Present : zie supra


19.09.1727 : Joos Jous fs. Jans erkent over de ontvangst van 150 guldens courant een rente aan Sr. Pieter Bruylandt , borger en coopman der stede van Ninove , een rente van 8 R 5 S / den penninck 5,5 % / beseth op :

een behuysde hofstede met huysingen te Renderstede , zie supra

Present : Jan Lippens bij absentie van de meier , Michiel Rockelé en Martin Des Motte

Marge : anno 1774 is deze rente gelost door Jan Baptiste De Lé


24.09.1727 : Titel presbyteriaal voor Heer Petrus Lemmens , theologant in het seminarie tot Mechelen , en die om te geraken tot het priesterlijk ambt , stelt als onderpand diverse partijen van land

1) 150 roeden land op het Schoonvelt in het Jongenhaut geprezen op 2 R / roede
- oost het Bogaertvelt
- suyt Joos Vanden Broecke en Pieter Mertens
- west dhoirs Adriaen N. ( ? , familieaam slecht leesbaar )

2) 141,50 roeden land op het Boschvelt geprezen op 2 R 10 S / roede
- oost Virginia Van Vaerenberch
- west Joos Vanden Broecke
- noort Max. Leijsens

3) een partij bosch in de Cuypbosch groot 140,75 roeden geprezen op 2 R 15 S / roede
- oost Neijgenvelt
- suyt dhoors Joos Van Vaerenberch
- west Huchtersvelt
- noort Jacquemijntje Van Heghe

4) 296 roeden land op het Schoonvelt gepresen op 2 R 10 S / roede
- oost het Camveldeken
- suyt den Vijvermeersch
- noort Martinus Lemmens

5) 106,35 roeden Xlant op Boschvelt gepresen op 2 R 10 S / roede
- suyt de weese van Joos Van Vaerenberch
- west dhoirs Adriaen Vanden Broecke
- noort Virginia Van Vaerenberch

6) een hofstede met een veldeken daer aen gelegen groot 464 roeden gepresen op 2 R 10 S / roede
- suyt den Vijvermeersch en Jan De Doncker
- west de straete en Joos Lippens
- noort de keijtse loopende naar het Schoonvelt

7) 75 roeden Xvrij op het Frijthof gepresen op 3 R / roede
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt de meersschen
- west den groenen wech

8) partij bosch in de Cuypbosch groot 87 roeden gepresen op 2 R 15 S / roede
- suyt en noort het Huchtersvelt
- west Martinus Lemmens
- oost Pieter Vijverman

9) partij Xland op het Schoonvelt groot 150 roeden gepresen op 2 R 10 S / roede
- suyt de beke
- west Sebastiaen Godier
- noort cloostergoet Vicoigne

10) partij Xlant op het Boschvelt groot 231,50 roeden gepresen op 2 R / roede
- oost het Jongenhaut
- suyt Guilliam Lemmens
- west de weese van Joos Van Vaerenberch
- noort Virginia Van Vaerenberch

11) partij Xlant op het Frijthof groot 70 roeden gepresen op 2 R 10 S / roede
- oost en noort den wech
- suyt Cornelis De Smet

12) partij Xlant op het Kerckvelt groot 63 roeden gepresen op 2 R / roede
- suyt en west cloostergoet Vicoigne
- noort de keijtse

Dit alles hem toekomend van zijn ouders wijlen Jan Baptiste Lemmens en wijlen Maria Buydens en komt tot 4605 R 11 S

Dit alles opgedragen aan het aartsbisdom om te dienen als onderpand voor zijn levensonderhoud

Present : Jan Lippens bij absentie van de meier , Michiel Rockelé en Martin Des Motte


09.10.1727 : Adriaen Mertens fs. Dominicus x Maria Cieters fa. Jans erkennen over ontvangen geld een rente aan Jan Mertens fs. Charles tot Pollaerde van 5 R sjaars / 20ste / beseth op :

1) 1 dagwand land in DW te Roost
- oost en noort sheeren strate
- suyt en west comparant zijn ander goet

2) 90 roeden land op het Bovenste Roosenvelt
- oost dhoors Jan Bruylandt
- suyt Pieter Van Berchem
- west Pieter Valcke
- noort Jan Roosens

Present : Jan Lippens bij absentie van de meier , Michiel Rockelé , Martin Desmotte , Jacobus Oriens


09.10.1727 : Jaspariene Van Craenenbroeck weduwe Pieter Vande Velde geassisteerd met haar zoon Jan Vande Velde fs. Pieters verkoopt aan Pieter De Neve fs. Joos x Marie Jous ook insetene van DW :

95 roeden Xlant int gehuchte te Neijcken
- oost sMeijersvelt
- suyt Pieter Van Herreweghen
- west sheeren strate
- noort cloostergoet van Vicoigne

belast aan de heer van LvW met een cappoen en een veertel haver heerlijke rente sjaars

Dit voor 1 R / roede

Getekend door Jan Vande Velde , Adriaen De Smet en Pieter De Smet , Jaspariene Van Craenenbroeck verklaarde niet te kunnen schrijven

Present : Jan Lippens bij absentie van de meier , Michiel Rockelé , Martin Desmotte , Jacobus Oriens


09.10.1727 : Pieter De Neve fs. Joos erkent over ontvangen geld van Sr. Pieter Valck een rente van 5 R 10 S sjaars / 20ste penning / beseth op :

: een hofstede van 95 roeden te Neijcken , zie supra

Present : Jan Lippens bij absentie van de meier , Michiel Rockelé , Martin Desmotte , Jan Mertens

Anno 1743 heeft Pieter De Neve deze rente gelost aan Adriaen Steenhout x Barbarine Steenhout


23.10.1727 : Anna Vanden Neste fa. Lievens en van Anna Vanden Dorpe weduwe Christoffel De Leeuw insetene der prochie van Borchgrave Lombeek geassisteerd met Guilliam Eijlenbosch haar schoonzoon bij haar verkoren als bijstaande voogd verkopen aan Jan Beeltrijs fs. Laureijs x Joanna Maria De Dijn :

1,5 dagwand meers in de Greetersputte
- oost Christiaen Galmaert
- suyt Jacques Jenno en dhoirs Jan Buydens
- west Petronella De Ro
- noort de weduwe Jacobus Cools en het Gansevelt

Deze koop is gedaan voor 90 R

Present : Jan Van Bossuyt officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martin Des Motte , Jacobus Oriens

Redactie : Anna Vanden Neste fa. Lievens
                    Lieven Vanden Neste x Anna Vanden Dorpe is schoonzoon van Laureijs Vanden Dorpe
                    Laureijs Vanden Dorpe is schoonzoon van Jan Buydens x Geertruyde Wasteels
                   Jan Buydens is zoon van Adam Buydens
                   Adam Buydens is zoon van Zegher Buydens fs. Pieters , waard van de Aarschot , zie het 20ste penningkohier van 1572


28.11.1727 : Pieter Vanden Abbeele baljuw van LvW verkoopt aan Sr. Rockelé voor hem of " sijn commant "  :

een blocxken Xlant rontomme in sijn haeghen waarvan echter de halfve haeghe ten westen competeert aan Cornelis Van Snick groot 50 roeden
- oost de keijtse
- suyt de straete
- west Cornelis Van Snick
- noort Pieter Lemmens

dit voor 18 S / roede boven een pattacon courant

de verkoper toekomende uit hoofde van wijlen Franchoise Vertol sijne huysvrouwe saliger

dit is in pacht gehouden door Jan Pardaens voor 3 R sjaers

De echte koper is Jan Pardaens fs. Adriaens die " het commant " van deze koop heeft

Present : Jan Lippens officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


28.11.1727 : Jan Pardaens fs. Andries erkent een rente aan Sr. Rockelé over ontvangen geld ter somme van 75 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , en hiervoor 3 R 15 S sjaars / 20ste penninck / beseth op :

1) 1/2 dw. Xlant , zie supra

2) op sijne behuysde hofstede met alle edificien daerop staende groot salvo justo 1 dw. gelegen in de Linckenbeke
- oost Max. D'Hauwer
- suyt Jacques Jenno
- west den keijtse
- noort de weesen van Jacobus Crispeels

Present : Jan Lippens loco de meier , Martinus Lemmens , Pieter De Duffeleer

Marge : in 1752 heeft Jan Pardaens deze rente gelost aan Sr. Rockelé , ondertekend door Van Yperzeele


30.12.1727 : Christoffel De Doncker fs. Adriaens erkent over ontvangen geld een rente aan Marie en Barbara De Haen beijden begijntjes in den begijnhove van Aelst over 700 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , en hiervoor een rente van 35 R sjaers / 20ste penning / beseth op :

1) 180 roeden Xlant op Dashaeghe
- oost Jacques D'Hauwer
- suyt de straete
- west Pieter Mertens
- noort Jan Pardaens

2) 150 roeden lant opt selve velt
- oost Christiaen Langenhaecken
- suyt de straete
- west Mevrouw Merbois
- suyt Mr. Charles Beghin
- noort des comparants ander erfve

3) 1 dw. hoplochtinck int gehucht van de Reijstrate
- oost de comparant ander erfve
- suyt Merten Biltrijs
- west Christiaen Van Langenhaecke
- noort de keijtse

4) 50 roeden Xlant te Talesbroeck
- oost Jan Roosen fs. Pieters
- suyt en west den keijts
- noort dheer Pieter Vanden Abbeelen

5) 125 roeden lant op de Meerecauter
- oost cappelrijegoeden Nauwenhove
- suyt Pauwel De Dijn
- west de straete
- noort Jacques Valcke

6) sijne behuysde hofstede met de E.H.  in de Rijstrate groot 100 roeden
- oost Merten Biltrijs
- suyt de straete
- west den voorste hoplochtinck
- noortoost Carel Beghin

7) omtrent 500 roeden schooflant in de Reijstrate
- oost Merten Biltrijs
- suyt dheer Pr. Vanden Abbeelen baljuw
- west Jan De Lannair
- noort sheeren strate

8) 150 roeden Xlant op Dashaeghe
- oost Adriaen Berckmans
- suyt Jan Somers
- west den groenenwech
- noort Jaspar De Hauwer

Present : meier , burgemeester Rockelé , Peeter De Duffeleer

Marge : in 1754 heeft de wed. Christoffel De Doncker visie gedaen van aflos van 400 R als " minderinge " van deze rente , was ondertekend door Barbara De Haen