Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1726

BRON : Wedergrate nr. 382 en 383


24.01.1726 : Jan Motterij filius van Lieven en Maria Wauters filia van Jan en van Joanna Van Snick erkennen over de ontfangen som uit handen van dheer Joannes Philips Van Varenberch greffier van Meerbeke als voogd van de minderjarige wees van wijlen Sr. Joos Van Vaerenberch x Marie Van Herreweghen bij name Petronella Virginie Van Vaerenberch de som van 130 R courant / XXste penninck / hiervoor rente van 6,5 R sjaers / beseth op :

1) hun behuysde hofstede in DW int gehuchte te Neijcken groot 69 roeden
- oost de weduwe en hoors Joos O
- suyt en west Jan Baptiste Rollij
- noort de keijtse

2) 50 roeden schooflant opt Apelterenvelt
- oost Jan Roosen
- suyt Jan Leirens
- west sheeren strate
- noort deselve Jan Roosen

3) 1 dw. Xlant op de Cleijnen Swellinck
- oost Eloij De Ro
- west dhoors Gillis De Ro
- noort den gracht

4) 116,75 roeden bosch int quartier van de Gipdaele
- oost den Caelcauter
- suyt de weduwe Pieter Dauwen
- west het gescheede van DW en Samberghen

5) 73 roeden schooflant opt Apelteirenvelt
- oost dhoirs Merten De Vuyst
- west dhoors Jan O
- noort het Neijckenvelt

De 3 leste partijen de 2de comparante competerende uit hoofde van haar moeder Joanna Van Snick

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valcke burgemeester , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Martin Des Motte schepenen

Marge : op 24.12.1754 is Jan Motterie fs. Lievens heeft visie gedaan van deze tekst en ziet dat Jan Cools fs. Pieters aan Petronella Van Varenberch filia Joos het kapitaal en de croisen van deze rente op 18.1.1731 en hiermee is deze rente gecasseert


01.02.1726 : Verkoop van het kapitaal van een rente door Joos Van Droogenbroeck fs. Pieters uit Tollembeek aan zijn zwager Jan Buydens fs. Pieters

Betreft 4 guldens sjaars uit een rente van 4,5 guldens sjaars ten laste van Pauwel Berckmans fs. Pauwels en ten proffijte van Pieternelle Thienpont weduwe Jan Dechamps van 27.11.1670 ondertekend Gillis

De rente is nu ten laste van Martinus Lambrecht


21.02.1726 : Leenverhef door Jan Kestemont x Marie Van Heghe filia Vincent als oudste hoor van wijlent Sr. Joos Van Heghe

midts de doodt en overlijden van Sr. Joos Van Heghe heeft ze verheven een leen wesende :

80 roeden maeymeersch op de Roosenmeersch
- west het goet van de Chartroosen in Ghent
- oost den dam
- noort tegen den Dendere in den hoeck aldaer

doende het verhef ten behoeve van deselve Marie Van Heghe met als bedienelijck man Jan Valcke fs. Pieters

Ter manisse van Jan Lippens officier ten overstaan van Joannes Van Heghe , Jacobus Oeriens , Joannes De Weghe fs. Adriaens , Joannes Frans De Backer en Jan Vierendeel leenmannen en Sr. Christiaen Baeyens greffier van deselven hove


21.02.1726 : Pieter Bultrijs fs. Laureijs x Anna Vander Bempt filia Pieters mitsgaders Maria Vander Bempt dochter als voren bij competente ouderdom geassisteert met Pieter Bultrijs haar zwager als verkoren voogd verkopen aan Christoffel De Doncker fs. Adriaens hun halfven broeder en swager jonckman en insetenen van DW

al hun paerten en delen als hun competerende uit hoofde van hun vader en schoonvader Pieter Vander Bempt te weten

1) een behuysde stede in DW in de Reijstrate groot in erfve 1 dachwant
- noort sheeren strate
- suyt Carel Begin

2) een hoppelochtinck neffens de hofstede groot omtrent 1 dachwant
- oost Christiaen Langenhaecke
- suyt Carel Begin
- west de keijts

3) Item hun paerten en delen als de voornoemde cedenten en transportanten uytten hoofde van Marie De Ro hun moeder beneffens den acceptant , Jan De Doncker , Jan Du Pongh x Joanna De Doncker zijn competerend in een behuysde hofstede in PL

4) Item hun paerten en deelen in de meubilaire effecten , coijen , peerden , graen , vruchten te velde als anderssints die hun competeren uit hoofde van hun overleden vader en die hun nog zullen competeren na het overlijden van Maria De Ro hun moeder en schoonmoeder

Dit transport is gebeurd voor 600 R courant geld

Van deze 600 R zal Pieter Bultrijs profiteren 200 R en zal Marie Vander Bempt profiteren 400 R daerinne begrepen " haer uijtstel " gelijck hare suster genoten heeft

5) Betreffende de conquesten gedaan door wijlen hun vader met Maria De Ro zullen deze gelijk verdeeld worden tussen alle consoorten als naer costuijme

Hierbij heeft Maria De Ro haar accoord op voorwaarde dat Christoffel De Doncker haar zal onderhouden van coste ende dranck , cleeden en gereeden met het verleenen van haer noodich lijnwaert haer leefdach lanck en na haer overlijden een uijtvaert naer staete en mag Christoffel De Doncker de geconquesteerde goeden gebruiken

6) Ook schenkt Maria De Ro aan Christoffel haar meubilaire effecten

Getekend door Pieter Bultrijs , Anna Vander Bempt met een mercq , Marie Vander Bempt , Marie De Ro , Christoffel De Doncker

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


30.03.1726 : Jan Van Peteghem x Catharina Vaerenwijck filia Jans opsetenen van Herlinkhove erkennen rente aan Sr. Martinus Witten insetene en borger van Ninove over 100 R dourant , de schellinck tot 7 stuivers , aan 5 % / beseth op :

de helft van een partij bos in DW in de Cuijpers groot 226 roeden palend int geheele
- oost de strate of het losgat
- suyt Frans Van Lierde
- west Pieter Vijverman
- noort dhoirs Jan Van Vaerenberch

Present : de meier , Martin Des Motte en Jacobus Oriens schepenen 

Deze schepenbrief staat genoteerd na de schepenbrieven van december 1728


11.04.1726 : Pieter Valck fs. Jans junior ex DW erkent een rente aan Sr. Pieter Valcke burgemeester over 150 R courant / 20ste penning / besetht op :

1) sijn behuysde stede in DW te Roos genoempt " de Droogheweede " groot 1/2 bunder
- oost den Nerewege
- suyt de strate
- west Jan Valck en de keijts en Jan Baptiste Rollij

2) 37 roeden land
- suyt en west de strate

3) 61 roeden Xlant op den Hoijsleijts
- oost Adriaen Cautaert
- suyt de strate
- west den voetwech

4) 2 dw. meersch of boomgaert te Roost
- oost de weduwe Pieter Herremans
- suyt den Hoijsleijts
- west Frans De Ro
- noort de straete

Marge : anno 1745 heeft Pieter Valck fs. Jans deze rente gelost aan Adriaen Steenhout x Barbarina Valck

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Joos Caelendries , Martin Des Motte schepenen


( Deze tekst volgt op de schepenbrief opgesteld op 07.06.1704 )

11.05.1726 : de kinderen van wijlen Vincent Van Heghe als eisers te weten :

Anthoon Carion x Jacquemiene Van Heghe tot Ninove
Michiel Vander Poorten x Jaspariene Van Heghe
Pieter Vanden Bossche x Livina Van Heghe

hebben in rechte betrokken Jovr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe van Sr. Joos Van Heghe in sijn leven borghemeester van LvW

en dit over het feit dat er geen staat van goed was gemaakt daar de weduwe zich daartegen " opposeerde "

en besluiten zich neer te leggen bij de voorwaarden van het huwelijkscontract van 1704

Present : Michiel Rockelé , Jan Mertens


16.05.1726 : Jan Coutteau x Petronella Bultrijs verkopen aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro fa. Gillis  ( folio 340 )

122 roeden Xlant op het Groot Lietersberghvelt
- oost Jacques Valcke
- suyt Jan Beeltrijs
- west de strate
- noort Pieter Valcke

en dit voor 111 R en bovendien mag de koper kappen " een essche " staande op de grond van de koper

de koper moet aan de procureur Jan Van Heghe die hetzelfde in pacht heeft voor de tijd van 9 jaar ingaande anno 1726 en moet toestaan dat deze pacht duurt voor de ganse looptijd en dit voor 2 R 8 S sjaars boven het wijngelt bij de verkopers ontvangen

Als getuigen ondertekend door : Jacques D'Hauwer , Gillis Barbe die verklaart niet te kunnen schrijven met een cruysken , Gillis Van Vreckom , Jan Hot en J.F. De Weghe

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valcke burgemeester , Jan De Maeseneer en Martin Des Motte schepenen


17.05.1726 : Verkoop van de eigendommen van Jfr. Jasparyne Van Breuseghem , eerste vrouw van wijlent Mr. Joos Van Heghe , omtrent de openbare verkoop gebeurd in Meerbeke , hierbij zijn verkocht en gebleven op Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeelen

1) 358 roeden land in DW op Kessenbekevelt
- oost cappelrijegoet ofte cloostergoet van Caudenberghe
- suyt de strate
- west dhoors Vincent Van Heghe
- noort selve cappelrije ofte cloostergoet

gebleven op Moran Wangon op 17 S / roede en overgelaten aan de Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeele weduwe Sr. Joos Van Heghe

2) 54 roeden land op Neygenvelt
- oost kerckegoeden van Meerbeke
- west dhoirs Gillis Van Brueseghem
- suyt het begijntje Thienpont wonend in het groot begijnhof tot Mechelen

gebleven op Jan Lemmens voor 15 S / roede en overgelaten aan de Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeele weduwe Sr. Joos Van Heghe

Was ondertekend door Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke , Walravens , Adam Van Vrechem en Gillis De Vidts en Jan Herremans schepenen van Meerbeke

Waren verschenen als erfgenaam van wijlen Jasparyne Van Breuseghem :

1) Jacques D'Hauwer , Jan Lemmens causa uxoris , Jaspar D'Hauwer en hun medeconsoorten over 1/3de staak

2) Dheer Joannes Philips Van Vaerenberch en Sr. Joannes De Weghe fs. Adriaens en over hun medehoors ook over 1/3de staak

3) Jan Baptiste Vanden Abbeelen causa matris en hem sterk makend over zijn medehoors over een gelijke derde staak

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valcke burgemeester , Martin Des Motte schepenen


17.05.1726 : Verkoop van de eigendommen van Jfr. Jasparyne Van Breuseghem , eerste vrouw van wijlent Mr. Joos Van Heghe , omtrent de openbare verkoop gebeurd in Meerbeke , hierbij zijn verkocht en gebleven op Martinus Des Motte :

een partij land op de Drooghweijde groot 200 roeden
- suytoost de heere van LvW
- suyt abdije Vicoigne
- west Jan Lemmens

Hierop een onlosselijke rente van 5 cappoenen en 5 grooten sjaars aan de Scholasterij van Meerbeke

gebleven op Mr. Martin Desmotte voor 9 S / roede

Rest van de tekst : zie supra

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valcke burgemeester , Martin Des Motte schepenen


19.05.1726 : Jan De Groote fs. Joos x Joanna Beerens verkopen aan Jacobus Steppe x Joanna Cools filia van Jacobus en van Anna De Ro (  folio 522 van Wedergrate nr. 382 ) :

403 roeden Xlant op de Biest
- oost Pieter Cools
- suyt den Meerecauter ofte den groenen wegh
- west het goet van de Cappelrije van Nuwenhove
- noort de voorste Pieter Cools

belast met cleijne penninckrente aen de abdije van Vicoigne

Welke partij is verhuurd aan Mathijs Cools voor de duur van 9 jaar vanaf 1725 voor 6 R sjaars welke pachtsom de koper zal van profiteren

dit voor 300 R courant en nog " een paer muijlen " ende " een lijnen laecken " ene " een verckenshespe " voor de huisvrouw van de verkoper

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Jacobus Oriens , Gillis Buydens en Martin Desmotte schepenen


31.05.1726 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw verkoopt aan Martinus Lemmens :

Sr. Frans Vanden Abbeelen bij procuratie op 21.05.1725 stelt dat Sr. Pieter Vanden Abbeelen verkoopt aan Martinus Lemmens een partij Xlant op het Boschvelt
- oost Guilliam Lemmens
- suyt de Armen van Denderwindeke en dhoirs Pieter Van Vreckem muntmeester
- noort Joos Vanden Broecke , Jan Lemmens en Hendrik van Bonte

groot 138 roeden en dat voor 7 S / roede

Getuigen : de verkoper en de koper en Jan Maetens die tekent met een cruysken

De pontpenningen bedragen 3 R 12 S en voldaan aan heere van LvW

Present : Jan Lippens officier , Pieter Valcke burgemeester , Jacobus Oriens en Gillis Buydens


31.05.1726 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw verkoopt aan Martinus Lemmens :

een meers groot 80 roeden in den Cuypbosch
- 3 zijden het Huchtersvelt
- oost Pieter Lemmens fs. Jan Baptiste

groot 80 roeden en dat voor 8 S / roede

Hierop 3 denieren parisis heerlijke rente

Present : zie supra


06.06.1726 werd genoteerd dat :

Jan Lippens bij procuratie voor Notaris Du Bois in Ninove in de presentie van getuigen hierna vermeld kent dat :

1) Joos Watte pachter van Nederbrakel
2) Martinus Watte fs. Mertens opsetene van Erteghem over hemzelf en als voogd van Peeter Watte
3) Jan Obeke pachter tot Steenhuize x Elisabeth Watte fa. Mertens


allen hoirs van Joanna Watte overleden zonder hoors in Ninove en hun sterk makend over hun medehoors verkopen aan Sr. Joos Van Heghe oud-burgemeester van Denderwindeke x Jfr. Joanna Christina Vanden Abbeele :

96 roeden Xlant op het Meersvoordevelt
- oost het Windickevelt
- suyt scoopers erve
- west Sr. Jan Van Vaerenberch
- noort de Herrestraete

en dit voor 28 guldens en 4 schellingen ten gelaghe

Getuigen : Sr. Jaspar Collijns , Petrus Haegeman en dit op 22.05.1705

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


17.08.1726 : Niclaas Van Craenenbroeck fs. Roeland en van Joanna Roosen verkoopt aan Christoffel De Doncker fs. Adriaens :

1/2 dw. bogaert of weijde gelegen in de Rijstrate of Talesbroeck en de verkoper toekomend van zijn moeder wijlen Joanna Roosen
- oost Martinus Beeltrijs
- suyt Carel Beghijn causa uxoris
- west den cooper
- noort de strate

en is schoof van Wedergrate

dit voor 30 guldens boven 4 guldens ten gelaghe

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Martinus Des Motte schepenen


Verkoop op 04.02.1715 , ingeschreven in 1726

29.08.1726 : Jan De Wolf bij procuratie volgens testament van 04.02.1715 zijn voor de notaris verschenen :


Pieter Van Rossum ,
Jovr. Marie Van Rossum x Sr. Joannes Vander Borcht verkopen aan :

Pieter Lemmens insetene van Denderwindeke :


1/2 bunder land onbegrepen van juiste maten gelegen op het Houtemvelt
- noort de goeden van de erfgenamen van Guilliam Van Herreweghen
- oost Jouffr. Lefebure
- suyt Gillis Van Herreweghen
- west den groenen wech

voor de som van 120 guldens courant

getuigen zijn Adrianus Van Goethem en Franciscus Van Muylders

Present : Joannes Vander Mijnsbruggen meier , Pieter Valck burgemeester , Joos Caelendries schepenen


29.08.1726 : Pieter Lemmens pachter in DW verkoopt aan Jvr. Joanna Christina Vanden Abbeelen weduwe wijlent Sr. Joos Van Heghe :

1/2 bunder land op Houtemvelt , zie supra

voor de som van 17 S / roede

Present : zie supra


29.09.1726 : Pieter Cottils kuiper tot Denderwindeke erkent een rente aan dheer Joannes Philips Van Vaerenbergh als voogd paterneel van Jfr. Pieternelle Virginia Van Vaerenbergh , achtergelaten wees van wijlen Joos Van Vaerenberch en Jfr. Maria Vanden Herreweghen van kapitaal van 140 guldens courant geld , de schellinck tot 7 stuivers en aldus een rente van 7 R 4 S sjaars / 20ste penning / beseth op :

zijn behuysde hofstede met de huysingen daarop staande waar de comparant is wonende in DW op de plaetse groot 100 roeden
- oost en noort sheeren strate
- suyt den kets
- west Hendrik Van Belle

de comparant toekomend bij koop bij decrete ten versoecke van dhoors Jan Van Vaerenberch en ten laste van Jan Cornelis Lippens

Present : Joannes Vander Mijnsbruggen meier , Pieter Valck burgemeester , Martin Desmotte en Gillis Buydens schepenen


29.09.1726 : Jan en Peeter Beeltrijs fs. Laureijs erkent een rente aan dheer Joannes Philips Van Vaerenbergh als voogd paterneel van Jfr. Pieternelle Virginia Van Vaerenbergh , achtergelaten wees van wijlen Joos Van Vaerenberch en Jfr. Maria Vanden Herreweghen van kapitaal van 150 guldens courant geld , de schellinck tot 7 stuivers en aldus een rente van 7 R 10 S sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 114 roeden land wesende een block in DW te Dasselt
- oost de Cleijnen Lietersberch
- suyt de keijts
- west en noort Christiaen Galmaert

2) 330 roeden ettemeers in de Greetersputte
- oost Lieven Van Heddeghem
- suyt de Cleijnen Lietersberch
- west Christiaen Galmaert
- noort het Gansevelt

Present : Joannes Vander Mijnsbruggen meier , Pieter Valck burgemeester , Martin Desmotte en Gillis Buydens schepenen


09.10.1726 : Joanna De Smet fa. Adriaens vrouw van Jacques Valck , haar 5 sinnen machtig , maakt testament :

1) een heerlijke uitvaart volgens haar staat

2) schenkt aan haar 3 behouden kinderen te weten :

- Jan Valcke fs. Jacques
- Anna x Anthoon Buyl
- Peeternelle Valck 

a) een partij schoofland op den Weerbosch groot 82,50 roeden
- oost Armengoet DW
- west dhoors Jan De Pester
- suyt Peeter Mertens en Jan Pleck
- noort de Merecauter

b) de helft van 185 roeden land op het Rijsevelt genoempt " het Vosgelege " waarvan de andere helft competeert aan Joos De Smet
- oost Pieter Van Breuseghem
- west Joos Van Snick
- noort de beke

c) aan elk van haar 3 behouden kinderen de som van 66 R 13 S 1 oort 2 denieren

3) maakt als haar universele erfgenamen haar 2 broeders Pieter en Joos De Smet en de kinderen van Anna De Smet in huwelijk geweest met wijlent Jan Vanden Berghe

Getuigen bij het testament : Joanna De Smet met een cruysken , Jacques Valcke ook met een cruysken , Jan Valck met een cruysken , het merck van Joos De Smet

Present : Pieter Valcke , Joos Caelendries en Jan De Maeseneer


17.10.1726 : Procureur De Weghe uit kracht van procuratie door Pieter Nijs x Anna D'Hauwer pachter uit Herne in land van Henegauwen verkoopt aan Maximiliaen D'Hauwer fs. Gillis x Maria Anna Vanden Broecke  :

1) een partij land op het Guchtervelt groot 150 roeden
- oost Maximiliaen D'Hauwer
- suyt Jan Lemmens
- west Jan Roosen
- noort dhoors Pieter De Quick

belast met 6 en 1/4de veertel haver , 1 en 1/4de cappoen sjaars

Deze heerlijke rente was opgelopen tot 75 guldens eens

2) 124 roeden land op het Hautemvelt
- oost en noort en west Cathelijne Stevens weduwe Jan D'Hauwer
- suyt de Wed. Jacobus Cools

en dit alles voor 16 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbruggen meier , Pieter Valck burgemeester , Joos Caelendries en Gillis Buydens schepenen


17.10.1726 : Charles Maes fs. Pieters inwoner van Outer verkoopt aan Andries Suys :

135 roeden land te Dasselt
- suyt Christiaen Galmaert
- oost de Cleynen Lietersberch
- noort Pieter Vanden Broecke
- suyt de Greetersputte

voor som van 90 guldens courant geld

Present : Joannes Vander Mijnsbruggen meier , Pieter Valck burgemeester , Martin Des Motte en Gillis Buydens schepenen


17.10.1726 : Andries Suys fs. Gillis erkent ontvangen te hebben van Sr. Rockelé de som van 92 guldens courant , de schelling tot 7 grooten , hiervoor een rente van 5 R sjaars / beseth op :

1) 135 roeden land , zie supra

2) zijn behuysde stede te Dasselt groot 59 roeden
- oost dhoors Laurijs Bultrijs nu zijn zoon Jan
- suyt Nicolaas Civilio
- west Jan Thiebaut
- noort Jacobus Gennau

Present : zie supra

Marge : in 1764 gelost door dhoors Andries Suys met name het sterfhuys van Pieter Suys x Joanna Bultrijs


24.10.1726 : Maximiliaen D'Hauwer fs. Gillis erkent ontvangen te hebben van Sr. Lieven De Vuyst koopman , insetene van Ninove de som van 200 R courant geld , de schelling tot 7 stuivers , en hiervoor een rente van 10 R sjaars

Beseth op :

1) een behuysde stede in de Linckenbeke groot omtrent 60 roeden
- oost Armengoet DW
- suyt den keijtse
- west de straete
- noort de selve

2) een partij land op het Guchtervelt groot 150 roeden
- oost Maximiliaen D'Hauwer
- suyt Jan Lemmens
- west Jan Roosen
- noort dhoors Pieter De Quick

3) 124 roeden land op het Hautemvelt
- oost en noort en west Cathelijne Stevens weduwe Jan D'Hauwer
- suyt de Wed. Jacobus Cools

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valck burgemeester , Martin Des Motte schepenen


30.10.1726 : Jan Vanden Neucker heeft ontvangen van Sr. Guilliam Van Herreweghen opsetene van Galmaarden de som van 100 guldens , de schellinck tot 7 stuivers , hiervoor rente van 5 R sjaars , beseth op :

1) omtrent 300 roeden Xland op Mespelterenvelt
- oost en suyt cloostergoet Vicoigne
- west dhoors Jan Van Vaerenverch

2) 100 roeden op de Grooten Swellinck
- oost kerckegoeden van Neygen en Jan Vander Stockt
- noort Jan De Smet

Present : Jan Van Bossuyt officier , Martin Des Motte en Joos Caelendries

Marge : in 1753 gelost door Jan Vanden Neucker


21.11.1726 : Guilliam Mostaert fs. Pieters , meester rademaecker , insetene van Brussel daar moeder af was Joanna De Ro over hem selven en procuratie hebbend van Sr. Jan Van Eesbeke voor de proprieteijt en de helft van de tocht , Jfr. Barbara Mostaert dochter Pieter en de voorste Joanna De Ro voor 1/4de paert gepasseert voor notaris Guiot verkopen aan Philips Vander Eijcken insetene van DW :

1) 128 roeden schoofland op de Vlierenpael
- oost kerckengoet DW
- suyt Jan Vander Stockt
- west sheeren strate
- noort den Berteleere

2) 91 roeden schoofland opt Merrevelt
- oost Christoffel Bruylant
- suyt dhoors Joos Piccaert
- west Jan Vanden Neucker
- noort clooster van Eirden ( lees : Herne )

3) 48 roeden schoofland op Nederhoenderskot
- oost wed. en dhoors Cornelis De Brackenier
- suyt den groenen wech
- west Joncker Van Beughem
- noort Jan Van Cauteren

dit voor 100 guldens courant geld

Getekend door Guilliam Mostaert , Philips Vander Eijcken met een cruysken , Gillis Mostaert en Gerardus Cosijn

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck burgemeester , Jacobus Oriens en Gerardus Cosijn schepenen

Zie ook de staat van goed van het gezin Philips Vander Eijcken x Maria De Smet in Wedergrate nr. 224 nr. 11


21.11.1726 : Philips Vander Eijcken erkent een rente aan Gerardus Cosijn schepen van Wedergrate over de ontvangen som van 274 guldens en hiervoor rente van 14 guldens sjaars beseth op :

1) sijn behuysde hofstede met de huysingen daarop int gehuchte te Neuringen groot omtrent 300 roeden waarvan 100 roeden ligt op Pollaerde
- oost Jan Baptiste Rollij causa uxoris
- suyt Jan Vander Stockt
- west sheeren strate
- noort dhoors Jan De Coninck of de voetwegh

2) en 3) en 4) zie supra

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


11.12.1726 : Maria De Vos weduwe van Antoon Allebosch geassisteert met Hendrik Allebosch verkopen aan Isaac Maesfrancx :

de helft van 1/2 oud bunder land in DW op Neyckenvelt palende int geheele
- oost de strate
- suyt cloostergoet Vicoigne
- west Pieter Verdonck
- noort het losgat van den Hoendekensberch

welke koop is geschied voor 50 guldens eens

De koper zal stellen op de helft van de gekochte partij een huys

Present :
Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck burgemeester , Joos Caelendries schepenen


11.12.16726 : Isaak Maesfrancx fs. Adriaens erkent een rente aan de Eerwaarde Zusters  Penitenten Recollectinen van Ninove van 3 guldens sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) Bezet op de helft van oud 1/2 bunder , zie boven

2) op de gone van de huysvrouwe van de voorste comparant na de dood van haar moeder Maria De Vos

Present : zie supra

Marge : in 1786 werd deze rente gecasseert door de baljuw over de wezen van Pieter Maesfrancx fs. Isaac


18.12.1626 : Jan Beeltrijs fs. Laureys erkent ontvangen te hebben van Joannes Philips Van Vaerenberch greffier van Meerbeke de som van 65,5 guldens contant , de stuiver aan 7 schellingen .

Bovendien zegt de comparant nog ontvangen te hebben van Joannes Van Vaerenberch de som van 134,5 guldens dus samen 200 guldens en hiervoor een rente van 10 guldens sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 148 roeden land opt Lammersblock wesende Xland
- oost sheeren strate
- suyt Cornelis De Groote
- west Pieter Herremans
- noort den voetwech

2) 152,2 roeden land opt Brucxken
- oost Joos Vanden Bossche
- suyt scomparanten ander goedingen
- west Jan Coutteau
- noort de strate

3) 122 roeden schoofland op de Groote Lietersberch
- oost Maximiliaen Vander Meeren
- suyt Christiaen Van Langenhaecke
- west sheeren strate
- noort Adriaen De Mol

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer schepenen


19.12.1726 : Vrijwillige verkoop door de meier Vander Mijnsbrugghen op verzoek van Sr. Jan Fierens tot Ninove x Juffr. Anna Maria Pleck fa. Pieters de voorste Fierens competerende causa uxoris verkopen aan Pauwel Vanden Haute :

een partij schoofland in DW opt Reijsevelt groot 183 roeden
- oost Jan Buydens
- suyt de wed. Jacobus Cools
- west Jan Thienpont fs. Cornelis
- noort Jacques Thienpont en dhoors Thienpont tot Eychem

is in pacht gehouden door Jan Thienpont fs. Adriaens

Hierbij verkoopt Joanna Schoonjans getrouwd geweest met Pieter Pleck fs. Pieters en nu getrouwd met Cornelis De Bremaeker ook wonend tot Ninove en schoonmoeder van de voorste Jfr. Anna Maria Pleck af te zien van haar tocht

Gebleven op Pauwel Vanden Haute voor 11 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valck burgemeester , Gerardus Cosijn , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer schepenen


20.12.1726 : Jacquemiene Van Heghe fa. Vincent weduwe Antoon Carion tot Ninove met Pieter Vanden Bossche als verkoren voogd verkoopt aan Jfr. Christina Vanden Abbeele weduwe Sr. Joos Van Heghe :

een partij Xlant in DW op Kessenbeke groot 61 roeden
- oost wed. wijlen Joos Van Heghe
- west Scholasterij Meerbeke
- noort goet van Vicoigne

dit voor 15,5 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck burgemeester , Joos Caelendries schepenen-