Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1725


 1. Bacx Martinus x Maria Franchoise De Groote verkopen op 11.05
 2. Blocq Petrus Joannes koopt op 11.05
 3. De Bonte Jan fs. Gillis x Pieternelle De Mol rentegelders op 28.05
 4. De Groote Maria Franchoise x Martinus Bacx verkopen op 11.05
 5. De Sauter Maria x Evens Joos fs. Cornelis rentegelders op 09.05
 6. De Vuyst Lieven tot Ninove renteheffer op 09.05
 7. Evens Joos fs. Cornelis x Maria De Sauter rentegelders op 09.05
 8. Leirens Matheus x Adriana Rivoy verkopen op 29.11
 9. Ninove , het klooster der Penitenten renteheffer op 28.05
 10. O Jan x Barbara Tiebaut doen leenverhef op 06.12
 11. Pijl Sr. Antonius koper bij naarhede op 08.03
 12. Rivoy Adriana x Matheus Leirens verkopen op 29.11
 13. Rivoy Jan tot Oetingen verkoopt op 29.11
 14. Rivoy Maria verkoopt op 29.11
 15. Tiebaut Barbara x Jan O doen leenverhef op 06.12
 16. Vanden Bossche Gillis fs. Pieters doet leenverhef op 13.12
 17. Van Oostendorp Joanna Justina haar hoir verkoopt bij naarhede op 08.03

05.01.1725 : Jean De Gan x Cathelijne De Roij insetenen van DW hebben in cheijns uitgegeven aan Lieven Motterij insetene van DW :

een behuysde hofstede in DW int gehuchte te Neijcken groot omtrent 240 roeden salvo justo voortijts geweest sijnde 2 partijen en alsnu eene
- oost Jan Roosen fs. Guilliams
- suyt Jan De Vogel
- west de weesen Joos O
- noort het cautergat van Vicoigne

dit voor termijn van 99 jaar en dit voor 10 R sjaers

De acceptant mag op deze 10 R sjaers korten de som van 6 R sjaers en is losselijke rente aan de Armen van PL
De acceptant mag ook korten 2 R 8 S sjaers voor een jaergetijde te doen na het overlijden van haer eerste comparante te doen in de parochiekerk van DW

Present : Anthoon Buyl officier loco de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen

Redactie : Catharina De Roy overleed op 07.01.1725 , een venditieboek werd opgesteld bij haar overlijden


05.01.1725 : Jean De Gan x Cathelijne De Roij insetenen van DW hebben in cheijns uitgegeven aan Joos Motterij fs. Lievens insetene van DW :

1/2 bunder meers in DW te Roost
- oost Jan De dijn
- suyt Pieter Valcke
- west de weesen van Cornelis Carpentier
- noort shereen straete

voor termijn van 36 jaar / voor 5 R sjaers

Hierop rust een rente van 5 R sjaers aan het hospitaal van Ninove

Present : zie supra

Redactie : Catharina De Roy overleed op 07.01.1725 , een venditieboek werd opgesteld bij haar overlijden


11.01.1725 : Geeraert De Vogel fs. Joos verkoopt aan Joos De Vos fs. Mertens :

1) 44 roeden Xlant op de Caelcauter
- west den Armen van DW
- suyt Sr. Joos Van Heghe
- oost dheer Pieter Vanden Abbeelen causa uxoris
- noort het Geuvensvelt

2) 75 roeden Schooflant op Apelterenvelt , is schoof van Vicoigne
- oost het Rietvelt
- noort het goet van Vicoigne
- west Pieter Valcke
- suyt Adriaen Prieels

3) 1/2 dw. Xlant op Apelterenvelt
- oost cloostergoet van Vicoigne
- suyt de kercke goederen Nauwenhove
- west de voorgaende partije
- noort het Neyckenvelt

dit alles voor 10 S / roede

Present : de meier , Gerardus Cosijn , Gillis Buydens en Jan De Maeseneer schepenen


11.01.1725 : Joos De Vos fs. Mertens erkent een rente aan Jan Mertens fs. Charles opsetene van Pollaerde over 50 R courant / penninck XX / beseth op :

de 3 partijen , zie de vorige akte

Present : zie supra

Marge : anno 1767 heeft Jan De Vos over zichzelf en zijn broeder Gillis De Vos beiden zonen van wijlen Joos deze rente gelost aan Sr. Mertens


18.01.1725 : Adriaen Pleck fs. Charles soldaet onder het regiment van den heere Cornel Van Eck van Pandthaleon in garnisoen binnen de stede van Yperen verkoopt aan Sr. Michiel Rockelé :

136 roeden schooflant in DW op het Schuermanneken en is schoof van de Cuere van DW
- oost den cooper
- suyt het kerckengoet van DW
- west en noort de straete

Dit voor 36 R eens courant gelt

De koper zal in gebruik komen op Kest 1725 en zal profiteren 1 jaar pacht van de pachter Pieter Lemmens

Present : Jan De Coninck officier , Pieter Valck , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


18.01.1725 : Adriaen Vanden Hove fs. Pieters insetene van DW verkoopt aan Cornelis Van Snick fs. Joos insetene van Nieuwenhove  ( hier : Nauwenhove )

3 dw. lants en is XXXIIIste schoof in DW int quartier van de Sutters genoempt " den Bullen "
- oost kerckengoet van Nauwenhove
- suyt de meersschen
- west en noort de strate

belast aen kercke of Armen van DW met 4 stuivers sjaers

deze verkoop is gedaan voor de som van 82,50 R courant geld

Present : Jan De Coninck officier , Pieter Valck , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


25.01.1725 : Peeter Biltrijs insetene van DW heeft ontfangen van Sr. Lieven De Vuyst coopam tot Ninove de som van 130 R courant / penninck XX / beseth op :

1) 150 roeden Xlant op de Grooten Lietersberch
- oost Adriaen Buyl
- suyt de strate
- west Pieter Mertens
- noort de weduwe Jacobus Cools

2) 100 roeden Xlant op de Cleenen Lietersberch
- oost de weese van Joos Van Vaerenberch
- suyt den kerkwech
- west Jacques D'Hauwer
- noort den wegh

3) 138 roeden Xlant
- oost Pieter Herremans
- siut Cornelis De Groote
- west Jan Coutteau
- noort " Verckenslochtinck "

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen


26.01.1725 : Baljuw , burgemeester en schepenen " aggrieren en approberen " over de wezen van wijlen Joos O het verzoek over hun erfenis

Jan O insetene van DW als voogd van de minderjarige weesen van wijlen Joos O verklaart :

dat hij met consoorten in proces is geweest als heesschers van requeste op 08.05.1724 tegen Jan De Loose als houder gebleven ten sterfhuyse van Josine O en dit voor de Borghmeester en schepenen van den Polder ende heerlijckheijt van de Weirt :

en hij met sijn consoorten als hoors van de voorseijde Josyne O over de vaderlijke sijde hebben veraccordeert op 05.12.1724 voor de som van 800 R wisselgelt , de helft voor de vaderlijke sijde en de helft voor de moederlijke sijde

Deselve is biddende om gedient te wesen van den voorste accorde en te autoriseren Noel Bouvard den Lieven Motterij om de penningen van de weesen in de helft van de voorste somme competerende te ontfangen

Redactie : Josyne O was dus een nicht van wijlen Joos O


 25.01.1725 door Guillaume Tollebeecke x Marie Crispeels verkopen aan Jan Pardaens :

het part en deel van de behuysde stede van wijlen Jan Crispeels vader van Maria Crispeels haar te kavel gevallen liggende in DW int gehucht genaempt " den Linckenbeke " groot omtrent 25 roeden uyt meerdere portie van omtrent 50 roeden beneffens haeren broeder Jacobus Crispeels die oock heeft omtrent 25 roeden
- oost Max. D'Hauwer
- suyt desen cooper
- west de keijtse

dat voor de som van 22,5 R boven 2 permisse schellingen voor een doecklaecken en 2 permisse schellingen ten gelaege

Present op 23.01.1738 : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens


30.01.1725 : Jan De Groote fs. Joos insetene van Nauwenhove verkoopt aan Sr. Jan De Maeseneer fs . Cornelis opsetene van Pollaerde en schepenen van LvW :

50,50 roeden Xlant in DW op den Effelteren
- oost dhoirs Sr. Jan Van Varenberch
- suyt den groenen voetwegh
- west den rewegh loopende naer Ninove
- noort cloostergoet van Beauprez

dit voor 15 S / roede boven 3 R bij deze verkoop verteirt

Present : Jan Lippens officier , Pieter Valcke , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck schepenen


05.02.1725 : Dheer Pieter Vanden Abbeelen gehuwd geweest met Jfr. Franchoise Vertol en baljuw van LvW verkoopt aan Sr. Michiel Rockelez :

1) de helft van een onbehuysde stede in DW te Neycken voordien toebehoort hebbende Jan Van Rumpst
- oost de straete
- west de Caelcauter
- suyt de behuysde stede van Geeraert O
- noort het Groot Geuvensvelt

en is groot 210,25 roeden

2) een onbehuysde stede te Neycken voorseyt wesende Xlant
- oost de straete
- west de Calcauter
- noort Jan Van Rumpst

groot 156 roeden

3) de helft van een onbehuysde stede ofte block landts in selve gehuchte te Neycken
- oost de strate
- suyt de behuysde stede van Geraert O
- west de Caelcauter
- noort het Groot Geuvensvelt

groot over deselve helft 210,25 roeden

Dit alles voor 7 S / roede

De verkoper toekomende uit hoofde van zijn overleden huisvrouw en nu vooralsnog in pacht gehouden door Cornelis Van eesbeke

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen


05.02.1725 : Dheer Pieter Vanden Abbeelen fs. Adriaens baljuw van LvW gehuwd geweest met Jfr. Franchoise Vertol als enige erfgenaam van zijn overleden huisvrouw heeft verkocht aan Sr. Joos Van Heghe x Jouffrouwe Joanna Christina Vanden Abbeelen :

partij Xlant op de Grooten Swellinck uijt een meerdere partije
- oost Adriaen Thienpont en Matthijs De Ro
- west het kerckengoet van Pollaer ende het clooster van Beauprez
- suyt Jan en Adriaen De Lannair
- noort de meersschen

groot over deze portie tot 300 roeden

Deze koop is gebeurd voor 10 S / roede

De kopers en de verkopers zijn er helemaal niet gerust in want de erfenis van Sr. Pieter Vanden Abbeelen was uiteraard niet naar de zin van de familie De Groote

Daarom stelt Gillis Vanden Abeele , zoon van Sr. Pieter zich borg , " tot meerdere vasticheijt ende indempniteijt van de vercoopers "

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen

Nota bene : de familie Vanden Abbeelen had een goed neus voor erfenissen , niet alleen de baljuw had een flinke buit bemachtigd door zijn huwelijk met de rijke weduwe van Pieter De Groote maar ook Joanna Christina Vanden Abbeelen had een voordelig huwelijkscontract dat haar toeliet alle conquesten van Sr. Joos Van Heghe te verwerven , dit uiteraard tot ongenoegen van de kinderen van Vincent Van Heghe


Deze nu volgende akte geeft een inzicht in mijn kwartierstaat , blijkt dat ik 3x afstammeling ben van Gillis Vander Kelen , zie onder jaartal 1716 op 02.02.1716

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Pieter Valcke schepenen


08.02.1725 : Jan Buydens fs. Pieters pachter tot DW verkoopt aan Jacobus de Mulder x Barbarina Van Craenenbroeck :

Doch aangezien deze partij was gekocht door Jan Buydens fs. Pieters op 24.12.1724 doch daar Jr. Antoine Pijl op dezelfde partij " de naerhede had gelegd " op 08.03.1725 en op 12.03.1725 is het gevolg dat Jacobus De Mulder afziet van de koop en doet hiermee ook de rente teniet

een onbehuysde hofstede te Neycken en dit voor 357 R courant gelt , hiervan hebben de kopers de som van 57 R direct betaald en de overige 300 R worden omgezet in een rente bezet op de voornoemde stede

Red. : deze verkoop ging niet door , zie de akte van 08.03

Present : de meier , Gillis Buydens , Gerardus Cosijn en Jan De Boeck schepenen


01.03.1725 : Sr. Pieter Vanden Abbeelen in huwelijk geweest met Joffr. Franchoise Vertol te voorent weduwe van Sr. Pieter De Groote
Sr. Martinus Bacx x Marie Franchoise De Groote als oudste hoir van de voorste Pieter De Grote bij consente van Roelant Peemans x Jouffr. Petronella Bacx sijne huysvrouwe als oudste hoir feodael van de voornoemde Juffr. Marie Franchoise De Groote verkopen aan Sr. Pieter Valcke :

361 roeden meersch in DW te Roost
- oost de Doorickstrate
- suyt dhoirs Michiel Cooreman en cloostergoet van Beauprez
- west den heere van Santberghen
- noort Sr. Jan Baptiste Hofhuys tot Brussel

in welke partij is gelegen 1/2 bunder leen releverende van de Berch een lande van Wedergrate en de resterende grond is allodiaal

De koop is gedaan voor 225 R courant , hiervan zal Martinus Bacx hebben 100 R over zijn leen en de resterende 125 R gaan naar de voornoemde Vanden Abbeelen

Ten laste van de koper blijft de Xde penninck , relief , camelrinckgelt mitsgaders erfven ende onterfven

Present : de meier , Gillis Buydens , Geert Cosijn schepenen , Anthoon Buyl officier en leenvinder , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens leenmannen


08.03.1725 : Jr. Antonius Pijl zoon van Jr. Jan Van Baptiste en van vrouwe Bernardina Van Oostendorp die zijn ouders waren toen ze leefden hoogbaljuw van land van Boelare en hebben bij manier van naerhede een verkoop betwist van :

3 dw. land en lochtinck in Neycken
- oost Jan Baptiste Rolij
- suyt het Neyckenvelt
- west Jan De Vogel of de keijtse
- noort de keijtse en Jan Roosen

die partij was verkocht in december door Jr. Albertus Hyacinthus De Bie in proffijte van de weese van Max Bruckman als erfgenaem van wijlent Joanna Justina Van Oostendorp en consoorten aan Jan Buydens fs. Pieters voor 16 S / roede

Hiermee werd de vorige verkoopt teniet gedaan

Present : de meier , Pieter Valcke , Gerardus Cosijn , Gillis Buydens


16.03.1725 : over verkoop gedaan op 15.05.1709 door Jan De Dijn aan Pauwel De Dijn van :

1) 80 roeden op de Weerbosch
- oost . . . De Smet
- suyt Lieven Mertens
- west Pieter Pleck
- noort den Meerecauter

2) 50 roeden Schooflant
- oost Armen DW
- suyt de strate
- noort Pieter Pleck

welke verkoop is gedaan voor " eene rode coijbeeste gelevert aen den vercooper op 15.05.1709 "

Deze koop werd pas geregistreerd in 1725 , zie het jaar 1709

Present : Antoon Buyl officier , Pieter Pleck burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


09.04.1725 : Merten Lambrecht x Marie Valcke verkopen aan Jan De Smet fs. Geeraert x Joanna Valck :

42 roeden land op de Schipstoel
- oost het losgat van den Quaetbroeck
- suyt Peeter Valcke
- west Pieter Van Berchem
- noort den voorste Valcke

dit voor 24 R courant

Deze partij werd in 1730 verkocht aan Sr. Pieter Valck

Genoteerd op 14.06.1730 : present de meier , Martinus Lemmens , Gillis Van Vreckom en Jan Mertens schepenen


08.05.1725 : Frans Van Lierde x Anna Lemmens erkennen rente aan Dhr. Petrus Joannes Josephus Block stadhouder der stede en district van Geeraertsberghen een rente van 320 R wisselgelt / schellinck tot 6 stuivers / penninck XVI / beseth op :

1) 177 roeden schooflant opt Hautemvelt
- oost de groenstraete
- suyt des comparanten ander erfve
- west Joncker Vander Noodt
- noort de weduwe Engel De Ro

2) 95 roeden schooflant opt selve velt
- oost en west Lieven Van Heddeghem
- noort Jan Lemmens

3) 144 roeden schooflant opt selve velt
- oost Lieven Vanden Bossche
- suyt den selven
- west de wed. Engel De Ro
- noort de straete

4) 160 roeden Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost en west de voetweh
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- noort dhoors Lemmens

5) 164 roeden meersch en bosch in de Cuypers
- oost en suyt het Neijghenvelt
- west het Huchtersvelt
- noort Jan Meganck

6) 100 roeden schooflant op de Belinck
- oost cloostergoet van Beauprez
- west de wed. Jan Lambrecht
- suyt het Meersvoordevelt
- noort Jan De Groote

7) 100 roeden schooflant opt Hautemvelt
- oost Jan D'Hauwer
- suyt mijnheer Vander Noot
- west Jan De Doncker
- noort de comparanten ander erfve

8) 105 roeden op de Cleijnen Lietersberch
- oost kerckengoet van DW
- suyt den wech
- west de weese Joos Van Vaerenberch
- noort den wegh

9) item op hun huys en erfve in DW op het Huchtersvelt groot 65,75 roeden
- oost cloostergoet van Vicoigne
- suyt de strate
- west en noort het kerckengoet van DW

10) item op 81 roeden schooflant opt Huchtersvelt
- oost dheer Pieter Vanden Abbeelen
- suyt Peeter Beeltrijs
- west den selven Beeltrijs
- noort Maria Lemmens

11) item en ten lesten op 68 roeden schooflant opt Meersvoordevelt
- west en suyt Pieter Mignon
- noort dhoors Joos De Groote

Alles gelegen binnen DW

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens , Gerardus Cosijn en Gillis Buydens schepenen

Marge : op 14.04.1752 is gecompareert Jan Baptiste Oriens fs. Jans en Francis De Vleminck betaald voor de generaele hoors van Francis Van Lierde het kapitaal en de croisen van deze rente aan P.J.J. Blocq medicijn licentiaet en hiermee is deze rente gecasseert


09.05.1725 : Joos Evens fs. Cornelis x Maria De Sauter erkennen over ontvangen geld aan rente aan Sr. Lieven De Vuyst fs. Pieter borger tot Ninove de som van 75 R courant en hiervoor rente van 3 R 15 S sjaars en beseth op :

1) 169 roeden Xlant te Dasselt
- oost de Cleijnen Lietersberch
- suyt het Capelleveldeken toebehorend aan Michiel Rockelé
- noort Jan Thibaut
- west dhoors Pitteurs

2) 90 roeden maeymeersch in de Lavondel
- oost Joos Van Heghe
- west en suyt de beke
- noort cloostergoet van Vicoigne

3) een behuysde hofstede te Meersvoorde groot 150 roeden
- oost de keijtse
- suyt de straete
- noort deselve keijtse
- west Lambrecht Brijsens

Present : de meier , Jacobus Oriens en Martin Desmotte

Marge : in 1750 gelost door Joos Evens fs. Cornelis aan Josina De Vuyst


11.05.1725 : voor meier van LvW in plaats van de baljuw als stadhouder van het leenhof van Wedergrate en Jan Lippens zijn verschenen :

Sr. Martinus Bacx x Maria Françoise De Groote ingesetenen van Brussel verkopen aan Sr. Petrus Joannes Jacobus Blocq stadhouder van de stede en het district van Geraardsbergen 3 distincte bodems van leene , hiervan zijn de 2 eerste releverende van het leenhof van Wedergrate en de derde van het leenhof van Vicoigne

I ) 1ste leen is een meers groot 370 roeden
- oost de keijtse
- suyt lancx de Cleijnen Cortenbosch
- noort de drooghe weijde genaempt " DEN PEERDENMEERSCH "

2) 2de leen is een partij land op de Cleijnen Cortenbosch groot 170 roeden
- noort Vid. Jacobus Cools
- oost de straete
- suyt Vicoignegoet
- west Crabbeels

3) 227 roeden land en is leen van Vicoigne op het Huchtersvelt
- oost Jan Lemmens
- suyt Jan Roosen
- west Jan Lemmens
- noort Jaspaert D'Hauwer

de 2 eerste lenen zijn verkocht voor 300 R eens , het 3de leen voor 50 R eens

En zijn verschenen de 2 dochters van de verkopers te weten :

Juffr. Petronella Backx x Sr. Roelandt Peemans als oudste hoir feodael en dochter van Sr. Martinus en Maria Françoise De Groote evenals haar jongere zuster Juffrouw Joanna Backx hun andere dochter toegestemd in deze verkoop

Present : de meier loco de baljuw , Pieter Valck , Jacobus Oriens , Frans Vanden Abbeelen leenmannen , Christiaen Baeyens greffier


11.05.1725 : Leenverhef door Mr. Petrus Josephus Blocq stadhouder van Geerasberghe heeft 2 lenen verheven die vallen onder het leenhof van den Berch en baronie van Wedergrate

1) een meersch groot 370 roeden liggend tegen de Peerdenmeersch , zie supra

2) 170 roeden land , zie supra

De leenhouder toekomend bij coope jegens Sr. Martinus Bacx x Franchoise De Groote

Prsent : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier loco de baljuw en de leenmannen


28.05.1725 : Jan De Bonte fs. Gillis x Pieternelle De Mol ingesetenen van DW hebben ontvangen van de Eerwaarde Moeder Prieuse en religieusen van het Hospitaal van Ninove de som van 175 R courant geld , de schellinck tot 7 stuivers , hiervoor een rente van 8 R 15 S / 20ste penning / en beseth op :

1) 75 roeden Xlant op Hoenderskot in DW
- oost cloostergoet Vicoigne
- west Guilliam Van Heddeghem

2) 89 roeden Xlant in PL op het Hoog Hoenderskot
- oost Jan Van Herreweghen
- suyt gescheede van DW en PL
- west Lauwereys Hemmerijckx
- noort Adriaen Van Eesbeke

3) 25 roeden bosch in PL in de Rottenbosch
- oost Pieter Cardoens
- suyt de strate
- west Pieter Verhasselt
- noort Laureijs Hemmerijckx

4) 27,50 roeden meers in de Pollaermeersch
- oost de heerendiensten van Ninove
- noort de reijte
- west Laureijs Hemmerijckx

5) 2 dagwand ettemeers in PL genaempt " DE REIJSMAN "
- oost sheeren strate
- suyt Jan De Maeseneer
- west de wed. en dhoirs Cornelis De Maeseneer
- noort " DE CLOPPAERT "

al deze partijen komend van de ouders van de verkoopster te weten wijlen Frans De Mol en Jenneken Hemmerijckx

Marge : anno 1730 gelost door Jan De Bonte fs. Gillis aan Anna Maria De Pelseneer prieuse van het hospitaal van Ninove


07.06.1725 : Charel Claessens fs. Anthone erkent rente aan Klooster der Recollectinen binnen Ninove over 55 R courant / penninck XX / beseth op :  ( Folio 475 van Wed. 382 )

1) 136 roeden lant opt Cruysvelt waarin ligt 20 roeden schooflant en de rest is Xvrij
- oost den bosch van Jan Coutteau en Sr. Guill. Van Herreweghen
- suyt den heere pastor
- west Pauwel Agneessens
- noort Sr. Joos Van Heghe

Zie de aankoop op 22.01.1724 van deze partij

2) 100 roeden lant op de Vlierenpael
- oost Guill. Van Herreweghen
- suyt Jan Baijens
- west Jan Baptiste Rollij
- noort de voornoemde Guilliam Van Herreweghen

Present : de meier , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : deze rente werd in 1758 gelost door Cornelis Claes


23.06.1725 : Sr. Mr. Pieter Van Waesberghe oud-greffier der stad en lande van Aelst verkoopt aan Joos Van Caelendries lantsman tot DW twee partijckens van lant groot samen omtrent 2 bunderen

1) partij op het Boschvelt
- oost de prochie van Meerbeke
- suyt Jan Baptiste Van Herreweghe , de weduwe Hendrick De Bonte en de weese van Jan Lemmens en Joos Vanden Broecke
- noort de straete

2) partij op hetselve Boschvelt
- oost Martinus Lemmens
- suyt de weese van Jan Lemmens
- west Jan Philips Van Varenberch
- noort de prochie van Meerbeke

en zijn belast met heerlijcke cappoenrente als andersints

dit voor 420 R courant

( Indien de koper deze som niet direct betaald zal hiervoor een rente gemaak worden aan de penninck XVI )

Marge : op 13.02.1731 heeft Joos Caelendries de som van 420 R betaald met de uitstaande croisen en hiermee is de rente gecasseert

Present : de meier , Martijn De Motte en Jacobus Oeriens schepenen


12.07.1725 : Carel Begijn meester chirurgijn x Petronella Dagelinckx zijn in rechte betrokken van dheer Joannes Arnoldus Crabbeels , raed ende rentmeester der stad Loven door de procureur De Weghe bij clachte tot betaeling van een bedrag van 77 R 6,5 S over verschenen croisen van rente van 12,5 R sjaers gehypothequeert op hun huysstede binnen DW op de Plaetse rontomme in sheeren strate

En aangezien hij onvoorzien is van penningen tot " stuttinge van de selve genomen clachte " bekennen den Eerw. heere Le Cocq proost int voorschreven DW voor hem aen Dhr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw der prochie en heerlichheyt van Meerbeke als agent van de voorste Crabbeels betaelt de som van 40 R in mindernisse van de voorste verloopen en 10 R ter rekening van de kosten

Hiervoor als compensatie door Carel Begijn aan de proost in " beleeninghe " gegeven ten proffijte van de Abdij van Vicoigne :

een partij Xlant gelegen op het Cruysvelt groot 70 roeden
- oost , suyt en west de goederen van de voornoemde Abdije

aen den voornoemde Beghijn competerende bij coope van Guilliam Matthijs fs. Adriaens op 29.10.1693 en door de voorste Beghijn " in emphiteuse " gegeven voor de tijd van 99 jaar aan Anthoen Buyl officier der selve prochie voor 28 S sjaers volgens contract van 15.01.1717 ,

welke cheijns de proost in de toekomst zal " trecken ende proffiteren "

Ondertekend door C. Beghijn en Petronella Dachelinckx , A. Le Cocq proost der abdije van Vicoigne in DW , Joos Van Heghe en J. De Weghe als getuigen

Present : de meier , Jacobus Oerins , Martin Des Motte , Gerardus Cosijn


11.10.1725 : Schepenen van LvW certifieren 2 sententien ten proffijte van Christiaen Van Langenhaecke opsetene van DW ten laste van Guilliam Gielen x Joffr. Petronella Des Champs tot Sint Truiden

Dit om de 2 sentencies te maken " executoir "

Met de ordinaire segel des scependoms en ondertekend door de greffier C. Baeyens


24.10.1725 : Jan Buydens fs. Pieters x Marie Van Drooghenbroeck erkennen rente aan de Prieuse en Religieusen van hospitael van Ninove over 400 R courant / hiervoor een rente van 20 R sjaers / beseth op :

1) 372,50 roeden meersch in de Mesvael
- oost Pieter Pleck
- suyt Jr. Pieter Josephus Le Febure
- west Jan Dauwe
- noort den Grooten Cortenbosch

2) 240 roeden meersch in de Mesvael
- oost de keijtse
- suyt des comparanten ander erfve
- west de weduwe Cools en Frans De Vroede
- noort Jr. Pieter Josephus Lefebure

3) 133 roeden weede genaempt " Merten Verckens geleghe " int gehuchte te Prindael
- oost de keijtse
- suijt den Merecauter
- west deselven Merecauter
- noort des voorschreven comparanten ander erfve

4) 145 roeden weijde int voorste gehuchte te Misval
- oost het goet van het hospitael van Ninove
- suyt den keijtse
- west den andere keijts
- noort Pieter Pleck

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen

Marge : op 19.04.1736 is deze rente gelost door Jan Buydens fs. Pieters en is ondertekend door F. Thienpont vrouwe Prieuse van het hospitael


08.11.1725 : Leenverhef in Denderhoutem van het leen van een schoof

Voor de baljuw en stadhouder van het leenhove des berghs en baronie van Wedergrate is verschenen :

Adriaen Van Gijseghem fs. Jaspaert insetene van Denderhoutem als paternele voogd van Judocus Van Gijsegem fs. Pieters daar vader af was de voorste Jaspaer Van Gijseghem als oudste hoor van zijn vader en heeft verheven :

de 2 deelen van het vierde van een schoof binnen Denderhoutem op 52 bunderen en is oock een fonsier van 75 roeden landts nu meersch binnen tselve Denderhoutem int gehuchte ten Borreken paelende int geheele
- oost de straete
- suyt Cornelis De Pauw
- west de beke
- noort Jan De Saedeleer

Present : Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen , Frans Vanden Abbeelen , Gillis Buydens en Jan Lemmens

Lees : de 2 deelen als de 2/3de , het betreft hier dus 1/6de van de schoof


08.11.1725 : Leenverhef in Denderhoutem van het leen van een schoof

Voor de baljuw en stadhouder van het leenhove des berghs en baronie van Wedergrate is verschenen :

Jaspaert Baeyens fs. Joos insetene der prochie van Aeltert Keskens als oudsten hoir van sijnen vader doet leenverhef van :

1/4de van 1/3de van een schoof binnen Denderhoutem op 52 bunderen benevens een fonsier van 75 roeden landts nu meersch in Denderhoutem ten Borreken , zie supra

Het betreft hier 1/12de van de schoof

Present : Dheer Joannes Vander Mijnsbrugghen , Frans Vanden Abbeelen , Gillis Buydens en Jan Lemmens


15.11.1725 : Jan De Wolf fs. Cornelis x gehadt hebbende Anna Cobbaert daer moeder af was Catharina Buydens midts overlijden van zijn vrouw :

doet leenverhef als vader en voogd van zijn minderjarige dochter Maria De Wolg van een leen haar verstorven bij de dood van haar moeder gelegen in PL opt Beeckvelt
- oost de goedingen van het clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove en den bosch van de kercke van Meerbeke
- suyt het leen van - - niets genoteerd - -
- noort het leen van Jan De Maeseneer fs. Cornelis

En doet in naam van zijn dochter de eedt van feauteijtschap

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joannes Van Heghe , Joannes De Weghe fs. Adriaens en mij C. Baeyens als greffier

Zie de wettelijke passeringen van Pollare , red.


25.11.1725 : Pieter De Ro fs. Pieters opsetene van Gooik verkoopt aan Sr. Christiaen Galmaert opsetene van DW :

1) 250 roeden Xlant in DW op de Cleijnen Lietersberch
- suyt het gasthuysgoet van Geerarsberghe
- oost den groenen wech
- noort den Greetersputte
- west Sr. Pieter Valcke

2) 440 roeden weede binnen deselve prochie
- oost dhoors Du Champs
- suyt de keijtse
- noort de beke

3) 75 roeden genoempt " den Raschop "
- oost en noort sheeren strate
- suyt Pauwel Vanden Haute
- west den voornoemden Pauwel Vanden Haute

Zie landboek nr. 413

Dit voor de som van 500 R courant

Present : de meier , Pieter Valcke en Gerardus Cosijn en Jan De Maeseneer schepenen


29.11.1725 : Leenverhef in Denderhoutem van het leen van een schoof

Voor de baljuw en stadhouder van het leenhove des berghs en baronie van Wedergrate is verschenen :

Sr. Martinus Everaert tot Aelst bij procuratie van sijne Excellentie den grave d'Harschot de Riviere , Baron de Doffalice etc. doet leenverhef ten behoeve van de voornoemde heere grave van de 2/3de van een schoof op 52 bunderen landts binnen DW en is een fronzijn van den selven lene groot 75 roeden , zie supra

Het betreft hier de 8/12de van de schoof

Present : Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joannes Vander Mijnsbrugghen , Pieter Valcke , Joannes Van Heghe , Joannes De Weghe leenmannen en Christiaen Baeyens greffier

Redactie : de schoof van Denderhoutem was een leen van het leenhof van Windicke


29.11.1725 : Leenverhef in Denderwindeke van leen in de huidige Krepelstraat

Voor de baljuw en stadhouder van het leenhove des berghs en baronie van Wedergrate is verschenen :

Jacobus De Brackenier fs. Cornelis doet leenverhef van een leen :

128 roeden meersch in DW in de Cruepelstrate
- oost Jan O
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Jan O
- noort sheeren strate

dit door het overlijden van zijn vader Cornelis De Brackenier

Present : Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joanes Vander Mijnsbrugghen, Joannes Van Heghe , Joannes De Weghe leenmannen en Christiaen Baeyens greffier


29.11.1725 : Leenverhef in Denderwindeke van leen gelegen op Kessenbeke door de heer van Liefferingen

Voor de baljuw en stadhouder van het leenhove des berghs en baronie van Wedergrate is verschenen :

Jan Van Stalle opsetene van Gooik bij procuratie hem verleend bij Jr. Philips Colins heere van Eetvelt en Liefferingen , Chevalier en licentiaet in de beijde rechten doet leenverhef van ene leen in DW groot 3,5 dw. gelegen opt Kessenbeke
- oost den heere van desen lande
- suyt het losgat
- noort de kercke van Meerbeke

op de comparant gesuccedeert bij den doot van sijn moeder Mevrouwe Jacoba Van Leefdael en heeft als " bedienelijck man " gesteld Sr. Gillis Van Vrechem baljuw van de prochie en heerlijkheit van Liefferingen

Present : Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joanes Vander Mijnsbrugghen, Joannes Frans De Backer , Pieter Valcke , Michiel Rockelé , Joannes De Weghe , Jan Lemmens en Jacobus Oeriens leenmannen en Christiaen Baeyens als greffier


29.11.1725 : Matheus Leirens x Adriana Rivoy , Jan Rivoy , Maria Rivoy geassisteerd met haar broeder en zwager verkopen aan Joos Motterij :   ( Wedergrate nr. 382 folio 495 )

een meersch int gehuchte te Roost met al de boomkens daarop staende groot omtrent 200 roeden
- oost Jan De Dijn
- suyt Cooremans lochtinck en Pieter Valcke
- west en noort de straete

de verkopers competerende als hoirs van Jan De Roy en Cathelijne De Roy

belast met een rente van 3 R sjaars aan het hospitaal van Ninove

Deze koop is gedaan voor 24 R courant geld boven de voorste rente

Deze koop zal slechts zijn effect sorteren bij het aflopen van de cheijnspacht aangegaan door de koper jegens Jan De Gand x Cathelijne De Roy

Present : de meier , Pieter Valcke , Geeraert Cosijn , Martin Desmotte , Jacobus Oriens schepenen


06.12.1725 : Leenverhef door Jan O x Barbara Tiebaut daar moeder af was Adriana De Brackenier van een leen op het Groot Windickevelt groot 30 roeden  ( Wedergrate nr. 382 folio 496 ) :

- oost de straete
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- west de comparant zijn ander erve

Op Barbara Tiebaut gesuccedeert bij het overlijden van Cornelis De Brackenier

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen , Pieter Valck en Joannes Van Heghe leenmannen , Christiaen Baeyens greffier


13.12.1725 : Leenverhef door Gillis Vanden Bossche fs. Pieters opsetene van DW van een leen hem verstorven van zijn broeder Joos Vanden Bossche , is leen van de Bergh van Wedergrate :

1 dw. meersch of daaromtrent in de Cruepelstrate
- oost Jan Coutteau
- suyt weduwe en dhoirs Jacobus Cools
- west weduwe en hoors Cornelis De Smet
- noort sheeren strate

Present : Pieter Vanden Abbeele stadhouder en baljuw van LvW , de meier , Joannes Frans De Backer , Joannes Van Heghe leenmannen , Christiaen Baeyens greffier


13.12.1725 : Vrijwillige verkoop door dhoirs van het sterfhuis van wijlen Jan De Dijn x wijlen Livina Mignon , de eerste koper is Mattheus Thoens

1) een behuysde hofstede te Roost groot 73,5 roeden
- oost Elisabeth De Doncker
- suyt Pieter Herremans
- west en noort de straete

2) 182,25 roeden land te Roost
- oost cloostergoet Vicoigne en dhoirs Jan De Naeyer
- west Jan Van Snick
- suyt . . . De Doncker

belast met rente van 9 R sjaars aan de Armen van Sint Nicolaas en de Arme Scholieren tot Brussel op de voorste partijen

dit voor 55 R

Present zijn de hoors te weten :

A) Pauwel De Dijn over zichzelf en hem sterk makend over zijn broeder Jacobus De Dijn en Maria De Dijn

B) Cornelis Van Eesbeke en Sr. Pieter Valck hun sterck maeckende over hun medehoirs

C) Pieter Mignon hem sterk makend over zijn medehoirs

Present : de meier , Joos Caelendries en Jan De Maeseneer


13.12.1725 : Vrijwillige verkoop door dhoirs van het sterfhuis van wijlen Jan De Dijn x wijlen Livina Mignon , de tweede koper is Pieter Valck fs. Jans de jonghe

1) 61 roeden Xlant op den Hoijsleyts
- oost Adriaen Cautaert
- suyt de strate

voor 8,5 S / roede

2) 200 roeden meersch en boomgaert te Roost
- oost de weduwe Pieter Herremans
- suyt den Hoeysleyts
- west Frans De Roy
- noort de straete

voor 14,5 S / roede

Present zijn de hoirs zie supra

Leenverhef van leen van de Berg en baronie van Wedergrate


13.12.1725 : Vrijwillige verkoop door dhoirs van het sterfhuis van wijlen Jan De Dijn x wijlen Livina Mignon , de derde koper is Sieur Pieter Valck burgemeester

een veldeken in de Cuypbosschen groot 40 roeden
- oost de strate
- suyt de weesen Adriaen De Pongh
- west en noort Cornelis De Bremaeker

dit voor 9,5 S / roede

Present zijn de hoirs zie supra


13.12.1725 : Vrijwillige verkoop door dhoirs van het sterfhuis van wijlen Jan De Dijn x wijlen Livina Mignon , de vierde koper is Pieter Vanden Bossche fs. Gillis

105 roeden land op het Meerschvoordevelt sijnde femelschoof
- oost dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw
- suyt de strate
- west Pieter Mignon
- noort Frans Van Lierde causa uxoris

voor 7,5 S / roede

Present zijn de hoirs zie supra

Present : zie supra


13.12.1725 : Cornelis De Vleeschauwer mitsgaders Jan De Vleeschauwer en ook Cornelia De Vleeschauwer allen kinderen van wijlen Philips De Vleeschauwer verkopen aan Catharina Buydens filia Jans en weduwe van Cornelis De Smet :

115 roeden XXXIIIste schoof van thiende gelegen binnen DW in een veldeken genaempt " den Buelinck "
- oost Sr. Frans Beghin
- suyt de straete
- west de voornoemde weduwe

dit voor 14 S / roede

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Gerardus Cosijn , Martin Des Motte , Jacobus Oeriens schepenen


31.12.1725 : Jan Baptiste Rollij x Barbara De Middeleer erkennen een rente aan Sr. Nicolaes Van Winghen coopman binnen de stede van Ninove over de som van 416 R courant gelt / de schellinck tot 7 stuivers / aan penninck 4,5 par cento / hiervoor dus rente van 18 R 14 S sjaers / beseth op :

1) 150 roeden meersch te Roost
- oost dhoors Adriaen Schollaert
- suyt Pieter Valcke
- west Dhr. Pieter Vanden Abbeelen
- noort Jan De Dijn

2) 75 roeden landt opt Merrevelt
- oost dhr. Carolus Innis causa uxoris
- suyt Cornelis De Brackenier
- west het cloostergoet van Vicoigne
- noort hetselve goet

3) 112 roeden landts op den Walborre
- oost de voornoemde Van Innis
- suyt Pieter Valcke
- west het goet der abdije van Nineve
- noort de Sepe

4) 75 roeden landts op selve velt
- osot de goederen gebruyckt bij Joos Sterck en het Armengoet van Wiese
- suyt den wege
- west Pieter Verdonck
- noort Pieter Wanten

5) 100 roeden landts op de Caelcauter
- oost derfve van deselve Rollij
- suyt Anthoon Vanden Bossche
- west cloostergoet der abdije van Vicoigne
- noort Hendrick Van Craenenbroeck

6) 60 roeden meersch int gehucht te Roost
- oost Guilliam Vander Keelen
- suyt denselven Verkeelen
- west Gillis De Dijn
- noort den dam

7) 150 roeden landts op de Caelcauter
- oost de weduwe Pieter Vande Velde
- suyt hun oplichters ander erfve
- west de Caelcauter en de keijtse

8) hun behuysde stede int gehuchte te Neijcken groot 1 bunder
- oost sheeren strate
- suyt Jan Calendries
- west Jan Jours
- noort de weduwe Pieter Vande Velde

9) ten leste 175 roeden landts in Pollaerde beneden den Nedercautere
- oost dheer Jan Philips Van Vaerenberch
- suyt den selven
- west Philip Vander Eijcken
- noort den Nedercautere

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Martin De Motte schepenen

Marge : anno 1748 zijn verschenen Jan Baptiste en Jacobus Rollij en doen visie van de rentebrief die hierbij gecasseert is

betaald aan mij als voogd en administrateur van de goederen van de weese Juffr. Catharina Theresia Carnoncle door de weduwe van Jan Baptiste Rollier de som van 416 R courant en was ondertekend J. Du Pont