Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1724


03.01.1724 : Notatie van een verkoop uit 1706 , zie aldaar

Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams pachter DW 

gepasseert voor notaris De Bois in Ninove op 22.05.1706 met als getuigen Joannes Van Bossuyt en Joannes De Weghe

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


03.01.1724 : Notatie van een verkoop uit 1713 , zie aldaar

Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams x Elisabeth Pleck

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


03.01.1724 : Notatie van een verkoop op 19.01.1714 , zie aldaar

Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams x Elisabeth Pleck

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


03.01.1724 : Notatie van een verkoop op 09.10.1714 , zie aldaar

Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams x Elisabeth Pleck

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


03.01.1724 : Notatie van een verkoop op 28.03.1715 in Geraardsbergen , zie aldaar

Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Juffr. Josyne De Ro wedduwe van Dheer Adriaen Droesbeke wonend tot Geraardsbergen verkoopt aan Pieter Buydens x Elisabeth Pleck

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


13.01.1724 : Jan Jous insetene van DW erkent rente aan Sr. Lieven De Vuyst insetene en coopman tot Ninove over 100 R courant , hiervoor rente van 5 R sjaars / beseth op :

1) 127 roeden schooflant in DW op het Rietvelt
- oost de strate
- suyt Jan Baptiste Rolij
- west Judocus Sterck
- noort de strate

2) 100 roeden schooflant op de Dasputte
- oost de straete
- suyt en west de Armen van Wiese
- noort Joos Caelendries

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen

Marge : op 21.09.1727 heeft Jan Jous doet visie van deze rentebrief en stelt dat zijn zoon Joos Jous deze rente over hem heeft betaald aan Lieven De Vuyst


13.01.1724 : Pieter Mertens fs. Lievens x Marie Buydens " presenteert zich als naerlinck " en betwist verkoop van 16.12.1723 door Jan Buydens fs. Pieters aan Pauwel Vanden Haute fs. Pieters

Hij verwerft het verkochte perceel :

220 roeden Xlant in DW op D'Audegracht
- oost dhoors Laureijs Bultrijs
- suyt het veldeken " D'audegracht "
- west sheeren strate
- noort Cornelis Schoonjans

Pieter Mertens koopt deze partij

Present : de meier , Joos Van Heghe en Gerardus Cosijn


17.01.1724 : Publieke verkoop van de goederen en renten van wijlen Sr. Philips Thienpont in de prochie van DW , Apelteren , Pollaer en Samberghen en Vullezeele

en staat genoteerd :

Item een veldeken in de prochie van DW genaempt " Coensels lochtinck " groot 1 dw. salvo justo in pachte gebruyckt bij Lieven Mertens
- oost , suyt en west de voornoemde Mertens
- noort de straete

gebleven op Lieven Mertens voor 14 S / roede en bedraagt dus 70 R

Achter het slot van deze verkoop staat genoteerd :

de somme van de vercoopinge beloopt ter somme van 977 R 2 S daervan jeder staeck toecompt 1/5de te weten :

1ste staak :

Jacobus Albertus Cornet baljuw van Ottignies en Cours St. Etienne
Alexander Theodor de Landre hooftmeier van de meijerij van Ter Hulpen en baljuw van Limantre , die hebben ontfangen 195 R 8 S

2de staak :

Dheer Joannes Frans Schockaert idem supra

3de staak :

Pieter Van Droogenbroeck idem supra

4de en 5de staal zijn innegehouden bij Sr. Martinus Vanden Broecke

En was ondertekend door J. Van Heghe als greffire van de prochien van Warbeke en Nauwenhove

Present : de meier , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck schepenen


19.01.1724 : Jan Thienpont fs. Jaspar insetene van Eychem verklaart te bieden de naerhede op de partij verkocht aan Lieven Mertens oudt burgemeester te weten :

de Coenslochtinck in DW , zie de vorige akte , red.

Present : de meier , Joos Van Heghe en Pieter Valcke


19.01.1724 : Adriaen Vander Meiren als vader van Pieter Vander Meiren daer moeder af is Theresia Vetsuypens over dewelcke hij " de naerhede is pretenderende " :

uyt den hoofde van Marie Thienpont haere grootmoeder insetene der proche ende Baronnie van Goycke , dat hij vernomen heeft dat Lieven Mertens de Coenslochtink deze heeft gekocht van N. Thienpont

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck


19.01.1724 : Opeisen van de weesepenningen van Catharina Kieckens fa. Erasmus , hierbij moet haar man een onderpand geven om te kunnen optreden als hoir in het sterfhuis

Jan Lemmens fs. Jan Baptiste x Catharina Kieckens fa. Erasmus doet schriftelijke eis als eiser causa uxoris ter eender sijden

Joosijne Godaer weduwe wijlen Erasmus Kieckens schoonmoeder en eijgen moeder van sijne huysvrouwe verweerderigge

Eis : de som van 898 R 9,5 S en dit ter causen van de liquide weesepenningen de comparant causa uxoris ten laste van haar moeder preternderende in het sterfhuis van haar vader wijlen Sr. Erasmus Kieckens en dit volgens SvG van 26.06.1719

De verweerder is daartegen gekomen in oppositie en heeft via haar procureur Van Heghe bij verbaal antwoord op 13.01.1724 lestleden gesteld dat :

" volgens de costume locaele der twee steden ende lande van Aelst gestatueert is dat een houder ofte houderigge geen hoir ten sterfhuyse en moet admitteren ten sij alvooren bij deselven hoor gestelt hebbende sekere om baete te heffen en commere te gelden

( blijkbaar is de schoonmoeder onwillig om de penningen te betalen , haar advocaat doet beroep op juridische spitsvondigheden )

De comparant zal daarom " tot becortinge van de saecke " in seker stellen de volgende partijen in land van Wedergrate te weten :

1) een meersch in DW genaempt " den Rinckelinck " groot 88 roeden
- oost en suyt het Neijghenvelt
- noort de beke

2) de gront daer het woonhuys te Heddenhove op staet met de coolhof ten noorden , het boomgaerdeken ten westen van den coolhof , met alle de haeghen in ronde groot 140 roeden
in een meerdere partije van 650 roeden wesende Xvrij
- oost het veldeken van den sterfhuyse van des comparanten overleden ouders  ( hier staat ouders en niet het vroegere " houders " ) en den boomgaert van Jan Buydens separerende van aen den bogaert van den selven Buydens ten westwaert ten midden door het hof
- suyt den gront van de nieuwe schuere
- west en suyt lancx de ketse
- noort het verldeken van selven sterfhuyse

3) item een veldeken neffens den coolhof te Herdenhove groot 140 roeden wesende Xvrij
- oost mijnheer Vander Noot en het goet van desen sterfhuyse
- suyt de keijtse
- west den coolhof
- noort dhoors Pieter De Cooman

4) een meersch op het Ruelenscot groot 48 roeden  16 voeten
- oost de straete
- suyt de wed. Nicolaes De Ro
- west de wed. Jan Ondermercx
- noort cloostergoet van Sinte Cornelis neffens Ninove

5) een stuck Xlant op den Vuylbuyck groot 107,50 roeden
- oost Pieter Maesfrancx
- suyt Guilliam Van Heddeghem
- west dhoirs Adriaen en Jan De Lannair
- noort de Herrestraete

6) stuck Xlant op Boschvelt groot 141 roeden
- suyt en west den wegh naer " den Bril "
- noort het Cuerengoet van DW
- oost cloostergoet van Beauprez

is belast met 1,5 cappoen en 3 denieren sjaers

7) stuck Xlant opt selve Boschvelt groot 63,50 roeden
- oost Augustijn Crispeels                        
- suyt het goet van den voorsten sterfhuyse
- west Pieter Plecke
- noort Jan De Wolf met sijn hofstede

8) stuck Xlant op selve Boschvelt groot 79,30 roeden
- oost Hendrick Van Bonte
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen
- west Joos Vanden Broecke
- noort Joos Caelendries

9) stuck Xlant op het Steenbergh nu in 2 partijen groot 170,50 roeden
- oost cloostergoet Beauprez
- suyt dhoors Joos Van Vaerenberch
- west de wed. Joos Van Vaerenberch

10) partij Xlant op selve Steenbergh groot 112,75 roeden
- suyt de wed. of weese van Joos Van Vaerenberch
- west Jan Buydens met sijn veldeken

11) stuck Xlant op selve Steenberch groot 82,75 roeden
- oost de weese Joos Van Vaerenberch
- suyt de voornoemde partije
- west den wegh
- noort het Camerken

12) stuck Xlant op selve Steenberch groot 100 roeden
- suyt den wegh
- west de weese Joos Van Vaerenberch
- noort cloostergoet van Beauprez
- oost de andere goederen van voorste sterfhuyse

13) partij Xlant opt selve Boschvelt groot 66,75 roeden
- osot dhoirs Adriaen Vanden Broecke
- suyt Mijnheer Vander Noot
- west dhoirs Pieter De Cooman
- noort het Armengoet van DW

14) partije Xlant uijt een meerdere partije opt Boschvelt groot 77 roeden
- oost en suyt de Armen van DW
- west Pieter Plecke
- noort de goederen van dese sterfhuyse en Augustijn Crispeels

15) een partij meersch in de Rinckelinck groot 80 roeden
- suyt Anthoen Carion
- west het Huchtersvelt
- noort de beke

16) partije Xlant opt voorste Steenberch groot 90,50 roeden
- oost de keijtse
- suyt de Warande
- west de volgende partije
- noort het Boschvelt

17) partije Xlant op voorste Steenberch groot 95,60 roeden
- oost de voornoemde partije
- suyt den wegh
- west de andere goeden van sterfhuyse uijt meerdere partije
- noort het Boschvelt

18) veldeken int quartier te Herdenhove groot 104 roeden
- oost het Steenbergh
- suyt de keijtse
- west de andere goeden van sterfhuyse
- norot Mijnheer Vander Noodt

19) partij opt gemelde Steenbergh groot 92 roeden
- oost het Boschvelt
- suyt de volgende partije
- west Jan De Doncker causa uxoris
- noort de Cleijn Stelte

en is belast beneffens de partije van Jan De Doncker met een veertel coorens sjaers aen Armen van DW

20) een partij Xlant op het Steenberch groot 95 roeden
- oost het Boschvelt
- suyt cloostergoet van Beauprez
- west de Groote Stelte
- noort Jan De Docnker causa uxoris

21) partij Xlant op de Vlierenpael groot 104,80 roeden
- oost het Hoogh Hoenderskot
- suyt het Armengoet van DW

Alle partijen hem toecomende bij verkaveling ten sterfhuyse van wijlen Jan Baptiste Lemmens fs. Jans en Marie Buydens sijn vader en moeder saligher volgens verkaveling van datum 07.02.1719

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck

Redactie : een beter onderpand is moeilijk denkbaar


22.01.1724 : Elisabeth De Braeckeleer weduwe van Pieter Vander Elst opsetene van Meerbeke met Joos Van Hecke als verkoren voogd verkoopt aan Charles Claessens opsetene van DW :

136 roeden lant opt Cruysvelt waarin ligt 20 roeden schooflant en de rest is Xvrij
- oost den bosch van Jan Coutteau en Sr. Guill. Van Herreweghen
- suyt den heere pastor
- west Pauwel Agneessens
- noort Sr. Joos Van Heghe

en dit voor 49 R courant

De verkoopster en haar voogd verklaren niet te kunnen schrijven , Charles Claessens tekent de akte van verkoop

Genoteerd op 07.06.1725 en present : de meier , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen


17.02.1724 : de hoirs van wijlen Joos Lippens te weten

1) Adriana Vanden Cortenbossche weduwe wijlen Joos Lippens geassisteerd met Jan Lippens haar zoon
2) Jan Lippens
3) Frans Van Vreckem x Maria Helena Lippens
4) Gillis Notaert x Joanna Lippens
5) Adriaen Gijssels x Barbara Lippens
6) Jan Baptiste Van Herreweghen x Catharina Lippens
7) Frans Van Bossuyt x Joosyne Lippens
8) Anna Lippens

erkennen ontvangen te hebben van Vrouwe Petronella de Steenhault douariere van Jr. Jan Louis Huysman heere de Merbois te Edingen de som van 270 R wisselgelt en hiervoor rente aan penning XVI , beseth op :

1) hun behuysde hofstede op de Varenbergh groot 120 roeden
- oost en suyt dhoors Jan Baptiste Lemmens
- west de straete
- noort het losgat van het Schoonvelt

2) 50 roeden Xlant op Steenberch
- oost en west en noort dhoirs Guilliam Buydens
- suyt den groenen wech

3) 103 roeden lants op het Boschvelt
- oost suyt en noort dhoirs Jan Baptiste Lemmens
- west dhoors Jan Somers

4) 270 roeden lant voortijts 2 partijen int quartier te Smehove
- oost de keijtse
- noort de straete
- west Jan De Smet
- suyt het Freijthof

5) 60 roeden lant op het Schoonvelt
- oost suyt en west dhoors Jan Baptiste Lemmens
- noort de weduwe Cornelis De Smet

6) 100 roeden land op het Boschvelt
- oost weduwe Cornelis De Smet
- suyt Jan Michiels en dhoors Lemmens
- west en noort de voorste hoors Lemmens

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Joos Van Heghe burgemeester , Peeter Valck , Jacobus Oriens , Gillis Buydens , Gerardus Cosijn , Jan De Maeseneer


17.02.1724 : openbare verkoop in Neigem en Denderwindeke van het vague sterfhuis van Jacoba De Smet weduwe Guilliam Schoonheijt en voordien van Jan Van Lierde

Zie onder de hoofding Neigem , verkoop van 2 partijen

De tweede partij Xlant in Denderwindeke op Kessenbeke groot 300 roeden salvo justo
- noortoost de Armen van Neyghen
- ten tweeder de strate
- ter derdere de Cappelrijegoederen van Neyghen
- ter vierde de Elsbroecken aldaer

Dit ging naar Jan De Boeck voor 16 S / roede

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke , Jacobus Oriens , Gillis Buydens , Jan De Maeseneer , Geert Cosijn , Jan De Boeck schepenen


09.03.1724 : Guilliam Vander Kelen x Joanna Cardoens insetenen van DW erkennen rente aan Jan Mertens fs. Charles insetene van PL over 165 R courant / penninck 5 par cento / beseth op :

1) 1 dw. lant op het Neijckenvelt
- oost Jan Roosen fs. Guilliams
- suyt en west Pieter Valcke
- noort den wegh

2) 1/2 dw. op selve velt
- oost sheeren strate
- suyt Lieven O
- west en noort Lieven Rockelé

3) 1/2 dw. op den Effelteren
- oost Adriaen Prieels
- suyt den rewegh
- west den groenen wegh
- noort Guilliam Van Herreweghen

4) 75 roeden schooflant opt selve velt
- oost Guilliam Van Herreweghen
- suyt Adriaen Prieels
- west kerckengoet van PL
- noort kercken ofte Armengoet van PL

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : Guilliam Vander Kelen heeft in 1745 het kapitaal en de croisen van deze rente betaald aan Pieter Mertens als voogd van de minderjarige kinderen van Jan Mertens


14.03.1724 : Testament door Maria Cools fa. Jacobus vrouw van Jan Mertens fs. Lievens

Zij geeft te kennen dat :

- datter niet sekerder is dan de doodt
- ende niet onsekerder dan de ure der selver

Soo ist dat de comparante niet willende scheijden uyt desen weirelt sonder tevooren hebben gemaeckt mijn testamente ende uijttersten wille ,

Ze wenst in de kerk begraven te worden

Verclaere te willen begraven te worden binnen de prochiale kercke van Denderwindicke ende mijn graf beleijt te worden met eenen blauwen sarcksteen , vijf voeten lanck ende drij voeten breet metten opschrift vanden overlijden van mijnen voorn. man ende voorts recomandere mijne siele in den handen van mijnen schepper ende salichmaecker , aen sijne gebenedijde moeder mijne patronesse , ende alle heijlighen ende mijnen Engelbewaerder ,

Ze doet een milde schenking aan haar geliefde echtgenoot

daer mede commende tot mijne tijdelijcke goedreen wille ende begeire dat naer mijnen doodt aen Jan Mertens fs. Lievens mijnen voornoemden man uijt puere liefde ende affectie die wij aen elck anderen sijn draegende uijtte eerste ende gereetste goederen bij mij achter te laeten , prompetelijck uijterlijck 14 daeghen naer mijnen overlijden sal gegeven worden een beheste hooft ofte tamelijck juweel , een somme van 1200 R wisselgelt , den schellinck tot 6 stuivers ,

tenzij mijne hoirs liever aen den selven mijnen man laten volgen mijn paert ende deel mij competerende in alle de huijsinghen ende edificien staende op de hofstede bij mij tegenwoordich bewoont en mede oock het derde van alle mijne erfgoederen mij competerende uyt hoofde van mijne houders ,

Verder sijn de hoirs verobligeert te betaelen aen de Armen der prochie van DW jeder 200 R wisselgelt

Voorts wenst ze ook een jaargetijde :

Een jaergetijde voor haere siele in alsulcken parochiale kercke daert hem sal gelieven ( haar echtgenoot , red. ) mette vigilien teckent ten daeghe van haer overlijden , den selven dach verledight sijnde soo niet op des anderdaeghs ofte den volgenden dach , daarvoor aan de pastoor te betaelen 1 R , de koster 10 S , de kercke voor licht en wijn 10 S

Verder te celebreren tot 50 missen van Requiam

Ook aanwezig haar man die hiertoe verbindt zijn persoon

Present : Jan Mertens en Marie Cools , Gerardus Cosijn , Jan De Maeseneer en present J. Van Heghe als greffier

Marge : la donna é mobile

Op 18.06.1729 compareerde Marie Cools fa. van Jacobus en van Elisabeth Pleck mitsgaders haar man Jan Mertens en ze wederroepen het testament

Nadien zal ze alles schenken aan haar zwager Adriaen Mertens en dit wegens haar " grote liefde en affectie " , deze donatie eindigde met proces in Raad van Vlaanderen , nadien schenkt ze alles aan haar broeder Louis Cools die in Gooik woonde , dit eveneens wegens haar reeds voornoemde " grote liefde en affectie " .


16.03.1724 : Problemen omtrent een haag tussen 2 percelen , een compromis werd bereikt tussen de rechtmatige eigenaar Mattheus Van Snick en tussen Nicolaes Pauwels , deze laatste krijgt wel de beste kerselaar die in de haag groeit

Nicolaes Pauwels insetene van DW geeft te kennen dat hij " was pretenderende de haeghe ende hautwasse met de boomkens daer inne staende " ten noorden van zijn hofstede in DW int gehucht van Nedersteenhout palende int geheele
- oost sheeren strate
- suyt Mattheus Van Snick
- west het gescheede van Vlaenderen en Henegauw

Mattheus Van Snick was ook " deselve haeghe pretenderende ten suyden aen sijn hofstede "

Mattheus Van Snick verklaart zich akkoord met het compromis te weten dat de 1ste comparant de haag met de boomkens voor nu en ten eeuwigen dage is latende in volle eigendom aan Mattheus Van Snick , mits te kappen " den meersten kersselaer staende in de haeghe "

Present : Pieter Valcke , Jan De Maeseneer en Gillis Buydens


31.03.1724 : Jan Buydens fs. Pieters erkent rente aan Dhr. Jooris Vastensavens borger en schepenen van Ninove over 800 R sterk wisselgeld , de schellinck tot 6 S , en hiervoor een rente a 5 % in courant gelt sijnde 40 R sjaers / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede met alle de schueren en stallingen in DW int gehuchte te Renderstede groot 204 roeden
- oost Jan Vanden Broecke en Adriaen De Lannair
- suyt denselven Vanden Broecke
- west de straete

2) 123,75 roeden landts op de Middelste Swellinck
- oost den Armen van DW
- suyt den Cleijnen Swellinck
- west cloostergoet van Chartroosen in Eirne

3) de helft van partij landts in DW , de ene helft Xlant en de andere helft Slant
- oost de Cueregoederen van Neijghen
- suyt de Cappelrije van Neijghen
- west de strate

groot over de helft 184,25 roeden

4) 96 roeden Xlant op Apelterenvelt
- oost dheer Pieter Vanden Abbeelen causa uxoris
- suyt de Herrestraete

5) 134 roeden op Apelterenvelt
- oost de Heerendiensten van Ninove
- suyt de Herrestrate

6) 100 roeden op de Dasputte uyt meerdere partije paelende int geheele
- oost Jan Roosen
- suyt Jan Hevens
- west dhoirs Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

7) 120 roeden Xlant in meerdere partije
- osot Pieter Maesfranckx
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- west Joos Caelendries

Alle partijen de comparant competerende bij coope van 09.12.1719 ten laste van de Weduwe Pieter De Ro

8) een veldeken in de Meyersbosch
- oost Pieter Maesfrancx metten Meyersbosch
- suyt Jan De Smet
- west Lieven en Joos Vanden Bossche en den Puttenmeersch
- noort het naervolgende veldeken

9) een veldeken binnen voorste prochie
- oost Piteer Maesfrancx
- suijt het voorschreven veldeken en de weesen Jan Vanden Haute
- west den comparant met sijn behuysde stede
- noort langhs den Swellinckvelde

deze veldeken zijn samen 550 roeden groot salvo justo

10) 140 roeden landts op Neijckenvelt
- oost Jan Baptiste Rollij
- suyt het Apelterenvelt
- west het Armengoet van DW
- noort Sr. Pieter Valcke

11) 140 roeden landts op de Grooten Swellinck
- oost Joos Caelendries
- suyt Pieter Maesfrancx
- west Pieter De Frain
- noort Cornelis De Groote

belast met cappoenrente op de voorste 2 veldekens aan Dher. Block en ook de helft van heerlijke rente van 3 veertelen evene en 5 denieren obel aan de heere van LvW en met een losselijcke rente van 20 R sjaars in proffijte van Sr. Jan Van Heghe tot Ninove

Deze 4 partijen gekocht van Guilliam Vande Sijpe x Maria De Lannair op 04.11.1723

12) 90 roeden bosch in Sinte Lambrechtsbosch
- oost Dhr. Jan Vander Eecken
- suyt Sr. Jan Van Heghe
- west de Techem
- noort de Armen van DW

in coope verkregen van Pieter Bruylandt op 12.11.1722

13) 75 roeden Xlant op de Vuylbuyck
- oost Hendrik Van Belle
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west Jan Vanden Broecke
- noort sheeren strate

in coope verkregen jegens Pieter Verdonck fs. Cornelis op 23.12.1722

14) 100 roeden schooflant opt Mespelterenvelt
- oost Cappelrijegoet van Neijghen
- suyt Joos Van Heghe
- west de straete
- noort Cornelis De Ro

in coope verkregen jegens Adriaen Pleck fs. Charles op 23.01.1721

15) 187 roeden Xlant op de Cortenbosch
- oost dhoirs Gillis Van Vaerenberch
- suyt Sr. Pieter Van Droogenbroeck
- west Anthoen Buyl causa uxoris
- noort Joos Cools

16) 167 roeden Xlant
- oost Mijnheer Crabeels en de kercke van DW
- suyt dhoors Jan Crispeels
- west den groenen voetwegh
- noort het Armengoet van DW

deze partijen competerende bij cavelinghe tussen sijne mede condivitenten  ( condivitenten is een nieuw woord , red. ) ten sterfhuyse van Pieter Buydens en Elisabeth Pleck

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen

Marge : op 12 juli 1735 heeft Jan Buydens fs. Pieters deze rente gelost


04.05.1724 : Jan Assche x Jenno De Bus leste weduwe van wijlent Seger Van Craenenbroeck verkopen aan Lieven De Quick :

een huys en erfve groot 24 roeden salvo justo genoempt " den Leest "
- oost Dashaech
- noort sheeren straete
- suyt Adriaen Berckmans
- west Nicolaes Van Craenenbroeck

dit voor 38 R 10 S courant

bezet met heerlijke rente van 3 S 3 oorden sjaers aen de Abdij van Vicoigne

Bij de verkoop melden de beide verkopers en ook de koper dat zij niet kunnen schrijven

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen

Redactie : in de parochieregisters lees ik de naam van de verkoper als Jan Asschez


04.05.1724 : Openbare verkoop van het sterfhuis van Christoffel Faut x Anna De Pont en dit op verzoek van hun erfgenamen

1) Pieter Wantens x Josine Fault
2) Jacobus Stevens x Philippine Fault
3) Jacobus Stevens als maternele voogd over  Franchoise De Bast filia Joos daar moeder af was Marie Fault overleden in Ninove  **

** : letterlijke tekst is in begin van elke verkoopsakte " Jacobus Stevens als voogd van de weese van Franchoise De Bast filia Joos daar moeder al was Marie Fault overleden in Ninove  "

** : letterlijke tekst is op einde van elke verkoopsakte " Jacobus Stevens als voogd van Franchoise De Bast filia Joos daar moeder af was Marie Fault overleden in Ninove "

1) een behuysde hofstede groot 61 roeden int gehucht te Stebbingen
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen
- suyt Jan De Cooman
- west en noort de keijts

is gebleven op Jacobus Stevens voor 250 R  ( hij was de enige bieder )

2) een lochtinck te Stebbingen groot 1/3de van oudt half bunder en is groot 66 roeden 13 voeten en is Xlant
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen
- suyt Dheer Carolus Hinnens causa uxoris ( lees Carolus Van Innis )
- west Jan De Cooman met het wederdeel
- noort de behuysde stede van dese hoirs

belast met 1/3de van 2 stuivers sjaers onlosselijck aen de pastorije van DW
belast met rente van 2 R sjaers ten proffijte van Pieter Wantens

Hier boden Jacobus Stevens en Pieter Wantens tegen elkaar op , het begon met 12 S / roede en het ging naar 13 , 14 , 15 enzovoorts , uiteindelijk won Jacobus Stevens het pleit en kocht dit voor 21 S / roede

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen


04.05.1724 : Openbare verkoop van het sterfhuis van Christoffel Faut x Anna De Pont en dit op verzoek van hun erfgenamen

Zie landboek nr. 1609 bij de weduwe Gabriel Faute ( moeder van Christoffel )

3) 50 roeden Xlant op D'Eyghen
- oost de groenen wegh
- suyt Sr. Jan De Maeseneer
- west Guilliam Van Herreweghen
- noort kerckegoet van Pollaerde

op Jan De Maeseneer fs. Cornelis voor 21 S / roede

Present : zie supra


04.05.1724 : Openbare verkoop van het sterfhuis van Christoffel Faut x Anna De Pont en dit op verzoek van hun erfgenamen

Zie landboek nr. 1610 bij de weduwe Gabriel Faute ( moeder van Christoffel )

4) 63 roeden schooflant in DW op Deijghen
- oost sheeren strate
- suyt het kerckengoet van PL
- west de groenen voetwegh
- noort Curengoet van PL

belast met 6 denieren aan mijnheer van Steenhout

op Pieter Wantens voor 10 S / roede

Present : zie supra


16.06.1724 : Jan De Smet fs. Geeraerts erkent rente aan Juffr. Joanna Crispeels weduwe van Jooris Mattens tot Ninove over 100 R wisselgelt / rente van 5 R 5 S par cento / beseth op

1) 250 roeden lant en bosch in DW te Roost
- oost de straete ofte de weduwe Jooris Bruylandt
- west en noort dhoors Jan Sieters
- suyt Pieter Valcke

belast met 3 schelen parisis in het renteboek van ter Reijst

2) 236 roeden meersch in DW te Roost
- oost den Schipstoel
- suyt het goet der abdije Van Ninove vercheijnst aen Pieter Verdonck
- west de Chartroosen in Gendt
- noort Lieven De Vuyst

belast met 2 schelen parisis in het renteboek van ter Reijst

Present : de meier , Pieter Valck , Gillis Buydens en Jan De Boeck schepenen


28.09.1724 : Eloy Dauwe filius Jans woonachtig tot Nauwenhove ( lees Nieuwenhove ) erkent aan Sr. Petrus Van Bouckhaute woonachtich binnen de stede van Geeraertsberghe over de som van 48 L groot wisselgelt , de schellinck a 6 stuivers . en hiervoor rente van 18 R sjaers / penninck XX / beseth op :

1) een meersch groot 199 roeden
- osot den bosch van dhoirs Jan en Josyne Varenberch
- noort Jacobus Elman
- suyt Jan Thienpont fs. Cornelis en Jacques Valcke
- west Pieter Pleck

2) 132 roeden lant op de Cortenbosch
- oost Jacques D'Hauwer
- west Peeter Pleck
- suyt den groenen wegh
- noort Augustijn Cockerman

3) partije lants op de Cortenbosch groot 196 roeden
- oost Geeraert De Clippel
- noort Jan De Ro
- suyt dhoors Pieter De Clippel
- west Armengoet van DW

4) 300 roeden op D'hasselt
- oost Nicolays ...  ( niets genoteerd )
- noort de wed. en dhoors Jacobus Cools
- suyt het goet van Ninove
- west de strate

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Boeck schepenen


12.10.1724 : Jan Van Droogenbroeck fs. Pieters insetene van Tollebeke verkoopt aan Jan Buijdens fs. Pieters en zijn huisvrouw :

1) 300 roeden landts in DW waarvan 120 roeden schoofland en 180 roeden Xlant op de Flierenpael
- oost Christiaen Langenhaecke
- suyt de Herrestraete
- west Pieter Van Wilderode
- noort Charles Claes en Lieven Van Heddeghem

2) 100 roeden Xlant op het Hoenderscot
- oost Juffr. Marianna Pantecras
- suyt de Herrestraete
- west Lieven Van Heddeghem
- noort Martinus Neuckermans

3) 100 roeden bosch en meersch in Pollaer
- oost Bartholomeus Van Bonte
- suyt den selven Van Bonte
- west het gescheede van DW en PL
- norot de keijtse

4) 67,15 roeden schooflant uyt meerdere partije van 84 roeden in DW op het Reijsenvelt palende int geheele
- oost Jan Thienpont fs. Christiaens
- suyt de wed. en dhoors Jacobus Cools
- west Cornelis De Bremaecker causa uxoris
- noort Jan Thienpont fs. Cornelis

De verkoper competerende bij verkaveling tussen zijn medehoirs ten sterfhuyse van Pieter Van Droogenbroeck x Petronella Deschamps op 26.06.1724

Deze koop is gedaan voor de som van 380 R courant gelt

Present : de meier , Pieter Valcke , Gerardus Cosijn , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck schepenen


Omtrent het levensonderhoud van een seminarist Pieter Valcke , oudste zoon van Sr. Pieter Valcke

06.11.1724 : voor meier en wethouders van LvW en voro baljuw en leenmannen van het leenhof van Vicoigne is verschenen :

Sr. Pieter Valcke fs. Jans insetene van DW en oudt schepen van LvW en tegenwoordig schepenen aldaar en verklaart dat zijn oudste zoon Pieter Valcke tegenwoordig is studerende in het seminarie van het aartsbisom van Mechelen om zich te begeven tot de geestelijke staat en dat hij moet worden voorzien van behoorlijke en suffisante levenmiddelen soo tot ontlastinge van sijne Eminentie den heere Cardinael d'Alsace ende Boussu aartsbisschop van Mechelen en primaet van dese Nederlanden ,

en te geven een jaarlijks emolument te weten :

a ) de croisen van een rente van 1900 R wisselgelt en is de helft van een rente van 3800 R staande ten laste van de generaliteijt van de prochie van DW , vroeger gecroyseert aan de penninck XVI en nu in advenante van de penninck 5 par cento ( XXste penninck )

b) de croisen van rente van 800 R wisselgelt ten laste van idem DW ook gecroyseert aan penninck XVI en nu eveneens den penninck XX

c) het jaarlijks revenu ( lees : inkomen ) van 552 roeden bosch in DW in St. Lambrechtsbosch
- oost mijnheer Crabbeels
- suyt den heere Baron van Kieseghem en dheer Jan Vander Eecken
- west de kercke ofte Armen van DW
- noort Jan De Smet

d) het jaarlijks emolument ( lees : inkomen ) van een hoplochtinck met het vijverken daeraen geleghen binnen DW te Roost en hiervan is 200 roeden leengoedt van het leenhof van OLV van Vicoigne
- oost , suyt en noort de comparants andere goedinghen
- west de goedinghen van Jan De Dijn

e) het jaarlijks emolument ofte revenu ( de griffier was verzot op gallicismen , red. ) van 3 dw. landt en bosch oock leen van OLV van Vicoigne geleghen te Roost
- oost het losgat
- suyt en west de andere goedinghen van de comparant en van Jan Vander Stockt
- noort deselven Vander Stockt

De 2 lenen hem competerende uyt hoofde van zijn vader en de 2 capitaelen van renten en de partije bosch van 552 roeden verkregen bij coope , erfenisse en transporte

De 2 lenen zijn geprezen door Sr. Michiel Rockelé oudt afgegaen schepenen van LvW en door Joannes Van Heghe greffier van het leenhof tot 990 R wisselgelt en het bosch van 552 roeden gepresen op 824 R wisselgelt

Dus alles samen tot de somme van 4514 R wisselgelt

En het jaarlijks crois in handen te stellen van de meier Joannes Vander Mijnsbrugghen en de emolumenten van de lenen in handen van Dhr. Christiaen Baeyens bailliu van den leenhove van OLV van Vicoigne

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen, Christiaen Baeyens baljuw van het voornoemde leenhof , Peeter De Frain en Jan Lemmens leenmannen met een zegel van 2 R 8 S en een zegel van 6 S

Redactie : de kosten van een seminarist waren naar onze begrippen enorm


06.11.1724 : Omtrent " acte van naerhede " voor Jan Buydens

Jan Buydens fs. Pieters x Anna Van Droogenbroeck filia van Pieter en van Petronella Du Champs haere houders doen sy leefden kennen dat :

Jan Van Droogenbroeck haar broeder en Merten De Champs om omtrent 1 maand geleden hadden verkocht aan Christiaen Van Langenhaecken :

100 roeden schooflant in DW opt Reijsevelt
- oost de straete
- west den voorn. Langenhaecke
- suyt Jan Thienpont
- noort de goedingen gebruikt bij Clara Evens

De comparanten leggen op deze partije de naerhede

Present : de meier , Pieter Valcke , Jacobus Oeriens , Gerardus Cosijn en Gillis Buydens


06.11.1724 : Charles Gillan x Catharina Van Droogenbroeck filia Pieters insetenen van Groot Akren ( lees : Deux Acres ) verkopen aan Jan Buydens fs. Pieters x Anne Marie Van Droogenbroeck fa. Pieters :

1) een weede te Mesvael groot 237 roeden
- oost Pieter Pleck
- suyt Nicolaes Van Droogenbroeck
- west Selliersbosch
- noort Jor. Petrus Josephus Lefebure

Zie landboek nr. 948

2) 77 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost Christiaen Van Langenhaecke
- suyt dhoirs van Jan Baptiste Lemmens
- west den wech
- noort het kercken- ofte armengoet van DW

Deze koop is geschied voor 288 R courant

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen


06.11.1724 : Jan Buydens fs. Pieters x Anna Van Droogenbroeck filia Pieters verkopen aan Merten Thienpont fs. Cornelis x Livina De Brempt :

1) 88 roeden Schooflant op het Rijsevelt
- oost de straete
- suyt Christiaen Van Langenhaecke
- west Jan Thienpont fs. Cornelis en de goedingen gebruikt bij Clara Evens

2) 4/5de van 84 roeden schooflant opt selve Reijsevelt
- oost dhoors Adriaen Thienpont
- suyt en west dhoirs van Jacobus Cools
- west Anna Maria Pleck x Jan Fierens ( ** )
- noort Jan Thienpont fs. Cornelis

in pachte bij Jan Neuckermans

Deze koop is gebeurd voor 150 R courant en 2 pattacons ten gelaeghe

Aangezien de kopers onvoorzien zijn van " gereede penningen " hiervoor een rente ten advenante van 5 % en is 7 R 10 S sjaers / deze rente is beseth op

1) en 2) : de 2 gekochte partijen

3) 110 roeden schooflant op de Meercauter
- oost de wed. Jacobus Cools
- noort en west de Werbosch
- suyt deselve weduwe

4) op 60 roeden behuysde hofstede in DW int gehucht te Boterdael
- osot den voornoemde Buydens
- suyt Geeraert Thienpont
- west den keijts
- noort de wed. en hoors van Jan Breijs

Marge : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen

Marge : anno 1763 is gecompareert Gillis Appelmans en heeft visie gedaan van de renteboek

Betaald aan Dheer Jan Baptiste Ignace Jacopssens mijn swaeger van Gillis Appelmans soo over hem selven als over de weduwe en dhoirs van Merten Thienpont de som van 150 R over de aflos van het kapitaal van de rente en bovendien de som van 91 R over verschenen croisen aan mij en mijn swaeger competerende en dit bij transport van Jan Buydens en zijn huisvrouw Anna Maria Van Droogenbroeck op 26.04.1736 en aldus gecasseert in 1757 , was ondertekend door de greffier Van Ypersele .
Hiermee is deze rente gecasseert

Redactie : hier bij de plaatsnamen is er een vermelding omtrent de familie Pleck :

** : Jan Fierens x Anna Pleck zijn insetenen van Ninove en erfgenamen van Pieter Pleck uit Lieferinge ( zie landboek )

*** :  Maria Pleck dv. Egidius huwde met Joos Brijs uit Gooik in 1709 , hier staat overduidelijk " dhoors Jan Brijs " genoteerd )


06.11.1724 : Joos Caelendries insetene van DW erkent een rente aan Juffr. Margareta Thienpont fa. Dheer Martinus Thienpont geestelijke dochter wonend in Ninove en dit over de som van 100 R courant / losrente van 5 R sjaars / XXste penning / beseth op :

Zie de verkoop door Guilliam Stevens fs. Catharina De Groote , zie 04.11.1723

1) een lochtinck in DW ter Hellen groot 105 roeden ( en niet 125 roeden zoals ik in de andere akte genoteerd had , red. )
- oost de keijtse
- suyt comparants ander erfve
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort den Effelteren

2) 55 roeden Xlant op Mespelterenvelt
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- west den groenen wech
- noort jan Buydens fs. Pieters

3) 92 roeden schoofland op het Apelteirenvelt
- oost de wed. Pauwel Bruylandt
- suyt Gillis De Dijn
- noort kerckengoet van Nauwenhove

4) 30 roeden meersch wesende de helft van " het Papenmeerselken "
- oost de keijtse
- suyt de wederhelft
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort het Geweirslochtinck

5) 42 roeden landts opt Mespelteirenvelt
- oost Mijnheer Lauwaerts
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- noort Jan Buydens

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer

Marge : op 08.06.1734 heeft Joos Caelendries deze rente gecasseert


09.11.1724 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw verkoopt aan Sr. Pieter Valcke oudt borghmre van desen lande :

148 roeden schooflant op de Caelcauter
- oost dhoors van Sr. Jan Van Varenberch
- suyt het Armengoet ofte Kerckengoet van DW
- west Gillis De Dijn en Lieven O
- noort dhoors Jan Vivramont

is in pachte bezeten bij Joos De Vos

deze koop is geschied voor 8 pond groot

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan De Maeseneer schepenen


09.11.1724 : Christiaen De Ro fs. Pieters insetene van DW erkent rente aan Egidius Buydens fs. Pieters ook opsetene van DW over de som van 200 R courant / rente van 10 R sjaers / 20ste penning / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede met schuur , stallingen enz. in DW int gehucht te Prindael groot 290 roeden voordien meers geweest genaempt " den Bonteman "
- oost Jan Thibaut causa uxoris
- suyt den wegh
- west Christiaen Langenhaecken
- noort dhoors Van Vrechem ofte de Prindaelmeersschen

de 1ste partij hem toekomend bij kaveling tussen hem en dhoors van wijlent Pieter De Ro en Joanna Van Bossuyt

2) 109 roeden broeck in DW genaempt " den Boucht "
- oost tegen den Cauwaert
- suyt tegen " de Drij Dachwant "
- west het cloostergoet van Vicoigne
- noort den groenen Cortenbosch

3) 87 roeden schooflant op het Ganseveldeken
- oost de wed. Jacobus Cools
- west de Armegoederen van DW
- noort Pieter Verdonck

Deze partijen komen bij " uytgrootinge " tegen Gillis De Ro , Jaspar Walravens x Anna De Ro mitsgaders Jan De Ro x Joanna De Ro ook kinderen en schoonkinderen van de voorste Pieter en Joanna Van Bossuyt

4) 114 roeden schooflant
- oost de erfgenaemen van Laureijs Beeltrijs
- suyt dhoors van Anna De Cooman
- noort de strate

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen

Marge : anno 1743 werd deze rente gelost door Christiaen De Ro fs. Pieters , ondertekend door P. Mertens


16.11.1724 : de kinderen van wijlen Cornelis Van Wilderode x Susanne De Cooman allen insetenen van Ninove verkopen :

1) Geert Van Wilderode
2) Adriaen Torrekens x Marie Van Wilderode
3) Gillis Van Aelst x Petronella Van Wilderode

verkopen " gesamenlijck " aan Christiaen Van Langenhaecke fs. Jans :

: een partij land groot 1 bunder en 1 dachwant en . . . roeden landt en maakt omtrent 6 dachwanden
- oost Jaspar D'Hauwer
- suyt Joffr. Pantecras en Joffr. de weduwe Merbois
- west deselve weduwe
- noort Pieter Vanden Bempt en Carel Beghijn

is belast met rente van 200 R courant / penninck XX / aan wijlent Dhr. Maximiliaen Buydens en nu bij coope competerende aan E.H. De Bundel tot Iddergem

is belast met onlosselijcke rente van 8 S sjaers aan heere van LvW

De koop is gebeurd voor 315 R courant , de koper zal de rente betalen en dus blijft nog 115 R

Verder werd er nog betaald de som van 3 R aan de volgende personen en dit over hun eventueel deel in de voorste verkochte goederen te weten -

- aan P. Matthijs 3 R
- aan Huybrecht Christiaens 3 R
- aan Marie Schouts fa. Joos en van Maria Van Wilderode 3 R
- aan Pauwels Van Wilderode wordt betaald de som van 3 R voor " zijn paert en deel in de voorste verkochte goederen "

De 5 verkopers en de koper verklaren niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


16.11.1724 : Christiaen Van Langenhaecke fs. Jans erkent een rente aan Sr. Pieter De Vuyst fs. Jans schepenen der stad Ninove over de som van 700 R courant / penninck XX / en dus te betalen 35 R sjaers / beseth op :

1) 6 dachwant op de Grooten Lietersberch
- oost Gillis Vanden Bossche en Pauwel De Dijn fs. Merten
- west de Reijstraete
- suyt het block van dhoors Merten Thienpont
- noort de Jaegersmeersschen

2) 97 roeden Xlant op de Meirecauter
- suyt de wed. en hoors Jacobus Cools
- west de Weerbosch
- noort Francis De Vrue causa uxoris
- noort dhoirs Pieter De Clippel

3) omtrent 6 dachwanden ( zie supra )
- oost Jaspar D'Hauwer
- suyt Joffr. Pantecras en Joffr. de weduwe Merbois
- west deselve weduwe
- noort Pieter Vanden Bempt en Carel Beghijn

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


16.11.1724 : Charles Beghijn x Pieternelle Daghelijnckx verkopen aan Sr. Michiel Roeckele x Marie De Ro :

1) een partij bosch in DW int gehuchte te Dashaeghe groot omtrent oudt half bunder en is schooflant van den heere van LvW
- oost Pieter Vanden Bempt
- noort en west den selven
- suyt Christiaen Langenhaecke

dit voor de som van 12 S / roede

2) een bosch en is oock schooflant in DW in het gehuchte de Puijenbeke groot 1 dachwant salvo justo
- tegen de kets
- noort Pieter Pleck
- west Christiaen Langenhaecke
- suyt de selven Pleck

dit voor 12 S / roede

De verkopers mogen deze 2 partijen terugkopen voor de koopsom en voor de interest daarop aan de penninck XVI

De kopers zijn gehouden binnen de tijd van 2 jaar in dezelfde schoofbosschen " niet en sullen vermoghen te cappen "

Is ondertekend door de beide verkopers en door de koper

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


23.11.1724 : Jan Lemmens fs. Jan Baptiste innegesetene pachter van Neijghen en " afgaenden schepenen van LvW " x Jaspariene D'Hauwer verkopen aan Pauwel Vanden Houte fs. Pieters insetene van DW :

113 roeden Xlant in DW op de Cleijnen Lietersberch
- oost de onbehuysde stede genoempt de Raschop ende sheeren strate
- suyt de weduwe en dhoirs Jacobus Cools
- west de weese van wijlen Sr. Joos Van Vaerenberch
- noort Cornelis Van Snick en sheeren strate

dit voor 20 S / roede en een " paer muylen aen de voorste vercooperigge van 9 schellingen groot courant "

Deze partije was aan de koper verpacht voor 30 S sjaers in 1723 voor een periode van 6 jaar en hij mag deze pacht uitdoen in cas van naerhede

Ondertekend door de beide verkopers , de koper verklaart niet te kunnen schrijven , verder ondertekend door Sr. Vanden Abbeelen en Gillis Lemmens

Present : de meier , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen


07.12.1724 : Publieke verkoop door Joos Van Droogenbroeck fs. Pieters , de 3 partijen werden gekocht door Pieter Pleck

Dit van zijn erfgronden hem gesuccedeert van wijlen zijn ouders wijlent Sr. Pieter Van Droogenbroeck x Peeternelle Deschamps :

1) 232 roeden Xlant op de Merecauter
- noort pieter Buydens
- west deselven
- suyt de Paijbeke

belast met 3 cappoenen en 1/6de cappoens aen den heere van LvW en in pacht gehouden door Pieter Pleck voor 10 R / bunder

is gebleven op Pieter Pleck voor 7 S / roede

2) 181 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost kerckengoet of Armengoet van Neijghen
- suyt Pieter Buydens
- west Chrstiaen Langenhaecke

is gebleven op Pieter Pleck voor 10 S / roede

in pacht gehouden bij Pieter Pleckvoor 10 R / bunder

3) 150 roeden XXXIIIste schooflant op de Grooten Cortenbosch
- paelende aen de groenen wech en aan Jan De Ro
- west Pieter Pleck en Eloij Dauwe
- oost Gillis Allert

in pacht gehouden door Pieter Coppens tot Kerst 1731 aan 4 R 5 S / roede

is gebleven op Pieter Plecke voor 17 S / roede

Present : de meier , Joos Van Heghe borghemeester , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


22.12.1724 : Jr. Albertus Hyancinthus De Bie zo over hemzelf als over zijn medehoirs van wijlen Juffr. Joanna Justine Van Oostendorp overleden binnen de stede van Aelst met toestemming van de weesheren en oppervoogden der stad Aalst over de weese Maximiliaen Bruckman doet openbaar verkopen :

1) een onbehuysde hofstede te Neycken groot 3 dachwant  ( zie landboek nr. 1291 )
- oost den cooper
- suyt het Neyckenvelt
- west sheeren strate
- noort Jan Roosen

gebleven op Jan Buydens fs. Pieters voor 16 S / roede

2) 95,75 roeden Xlant op het Neyckenvelt  ( zie landboek nr. 1293 )
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt Pieter Valcke
- west Pieter Vereeceken
- noort den wegh

gebleven op Jan Buydens fs. Pieters voor 28 S / roede

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens , Jacobus Oeriens en Gerardus Cosijn schepenen


22.12.1724 : Jr. Albertus Hyancinthus De Bie zo over hemzelf als over zijn medehoirs van wijlen Juffr. Joanna Justine Van Oostendorp met toestemming van de weesheren en oppervoogden der stad Aalst over de weese Maximiliaen Bruckman doet openbaar verkopen :

1) meersch groot 50 roeden op het Ruelenscot , zie landboek nr. 1308
- oost Lieven De Vuyst
- suyt den Schipstoel
- west Pieter Valcke
- noort Jan Baptiste Rolle

aan Jan Roosen fs. Guilliams voor 18 S / roede

2) een meersch groot 60 roeden op den Oppersten Quaetbroeck , zie landboek nr. 1287
- oost Joos Evens
- suyt den dam
- west Pieter Valck
- noort cloostergoet van Vicoigne

aan Jan Roosen fs. Guilliams voor 7 S / roede

De koper zal zich tevreden stellen met de groottes zoals vermeld in het landboek

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens , Jacobus Oeriens en Gerardus Cosijn schepenen