Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1723

Deze schepenbrieven zijn van uitzonderlijke kwaliteit en geven nieuwe inzichten in tenminste 4 stambomen


21.01.1723 : Philips Carion x Pieternelle Schutijser te voorent weduwe Jan Bruylandt filius Jooris en Christoffel Bruylandt als voogd over diens weesen met Pieternelle Schutijser hebben actie genomen van een klacht door Elisabeth Pleck weduwe Sr. Jacobus Cools als eiseres bij klachte tegen Jan Bruylandt fs. Jooris en van Joosyne Van Ginderdeuren en dat Jan Bruylandt fs. Jooris in 1700 aan Jacobus Cools x Elisabeth Pleck had gecedeert 2 partijen landts te weten

1) 109 roeden Xlant optWalborrevelt
- oost en noort dhoors Pieter Cardoens
- suyt het goet van de abdije van Ninove

2) 70 roeden Xlant opt selve velt
- oost Simon Gonzales
- suyt de strate
- west gasthuysgoet van Ninove

en maakte deel uit van een rente van 9 R sjaars aan Jacobus Cools bij wijlent Jooris Bruylandt verkent

en dat Pieter Bruylandt fs. Pieters die zoon was van Jooris Bruylandt en Pieter Cardoens x Maria Bruylandt filia Pieters voornoempt in 1720 de weduwe Jacobus Cools hadden gedaagd " tot afstant van de eerste partije lant " en dit " op pretext dat de partije hun toecomende was uyt hoofde van wijlen Martijncken Cools eerste huysvrouwe van Jooris Bruylandt "

de schepenen verklaren dat Philips Carion in naam van de weesen aan de weduwe Jacobus Cools moet compenseren over de acte van afstandt van de 1ste partije en aangezien Philips Carion en de voogd Christoffel Bruylandt onvoorzien zijn van gereede penningen over de somme van de condempnatie gaan ze over tot de verkoop van goederen de voorste weesen competerende te weten :

1) een block lants ofte lochtinck met de edificien daerop staende gelegen in DW genaemt " de Steenbeke groot 110 roeden
- oost dhoirs Jan Sieters
- suyt cloostergoet Sinte Cornelis neffens Ninove
- west dhoirs Pieter Bruylandt
- noort de straete

2) 128 roeden op de Techem
- oost de Zepe
- suyt dhoirs Jooris Bruylandt
- west de wed. Eloy De Vuyst
- noort dhoors Sr. Jan Van Varenberch

3) 144 roeden lants opt Bovenste Roosenvelt
- oost den groenen wech
- suyt en noort Pieter Valcke
- west Pieter Van Berchem

De schepenen geven de toestemming tot de openbare verkoop om de proceskosten te voldoen

Present op 21.01.1723 : Pr. Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens , Oriens , Jan De Boeck


23.01.1723 : Sr. Jan De Pape x Pieternelle Vanden Broecke verkopen aan Lieven Van Heddeghem fs. Guilliams :

1) 190 roeden Xlant op de Cleijen Vuylbuyck
- noort de weduwe Pieter De Ro
- suyt het Cruysvelt
- west de straete
- oost Pieter Vanden Broecke

2) 131 roeden Xlant in een block genaempt " de Sasseneer "
- suyt en west de straete
- noort de weduwe en dhoirs Pieter De Ro
- oost Cornelis Van Snick

3) een meersch in de Muysenbeek groot 40,75 roeden
- suyt het Roosenvelt
- noort den Ondersten Quaetbroeck

4) 103 roeden lant opt Neygenvelt
- oost het kerckengoet van DW
- suyt het kerckengoet van MBK
- west den heer van Wedergrate erve
- noort Jan Vanden Broecke met de wederhelft

5) 102,65 roeden lant op het Hautemvelt
- oost den voornoemden Jan Vanden Broecke
- suyt Pieter Lemmens als pachter
- west den groenen voetwegh
- noort den waegenwegh

6) in Pollare 1/3de van een meersch groot over dit paert 91,65 roeden gelegen in de Hollanders
- oost Pieter Vanden Broecke
- suyt Armengoet van PL en DW
- west den voornoemde Jan Vanden Broecke
- noort de weduwe of dhoirs Adriaen Van Eesbeke

Dit aan de verkopers competerende bij verkaveling van het sterfhuis van Catharina Buydens in huwelijk geweest met Hendrik Vanden Broecke en naardien met Guilliam Van Heddeghem op 02.03.1714

7) 50 roeden land op het Cruysvelt
- oost Armen van Ninove
- suyt Jan De Doncker
- west sheeren strate
- noort Jan Vanden Broecke

dit alles samen voor 390 R courant

8) 200 roeden schoofland op de Grooten Vuylbuyck
- oost Jan Thienpont
- west en noort de straete
- suyt met een eijnde dese vercoopers nu de cooper

dit voor 80 R courant en de bomen en de houtwas daarop staande voor 36 R courant

En is alles samen tot 506 R courant

Present : de meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck


23.02.1723 : Jan De Ro fs. Jans innegesetene pachter van Nauwenhove verkoopt aan Nicolaes De Mol fs. Franchois x Agnes Persoons insetenen van DW :

een partij Xlant in DW te Boterdaele groot 154 roeden waarin ligt 50 roeden schooflant , is schoof van Vicoigne
- oost Gillis Buydens fs. Pieters
- suyt en west de ketse aldaer men gaet naer het Rijsevelt ende naer het Vijvervelt
- noort Jan Thienpont

dit voor 130 R eens

Aangezien de kopers " onvoorsien sijn van gereede penningen " erkennen ze een rente van 6,5 R sjaers / 20ste penning / beseth op de voorste partije

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen

Marge : op 19.04.1764 is gekomen Pieter Vander Poorten van DW heeft deze rente met de croisen gelost aan dhoirs van Dheer Judocus Vanden Herreweghen en was ondertekend Pieter Van Herreweghen als voogd van de weesen van wijlen Sr. Judocus Van Herreweghe


25.02.1723 : publieke verkoop door Philips Carion x Pieternelle Schutijser te voorent weduwe Jan Bruylandt filius Jooris en Christoffel Bruylandt als voogd over diens weesen met Pieternelle Schutijser

 128,60 roeden op de Techem   ( groot 133,80 roeden daarvan afgetrokken 5,20 roeden over de wegh )
- oost de Zepe
- suyt dhoirs Jooris Bruylandt
- west de wed. Eloy De Vuyst
- noort dhoors Sr. Jan Van Varenberch

gebleven op Jan De Maeseneer fs. Jans voor 19 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jacobus Oriens , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


25.02.1723 : Sr. Pieter Valcke verkoopt aan Pieter Wantens :

210 roeden Xlant in DW op den Effelteren
- oost Jan Roosen fs. Adriaens causa uxoris
- west het Walborrevelt en Joos Van Heghe
- suyt dhooirs Sr. Jan Van Varenberch
- noort den heere baron van Kieseghem

dit voor 140 R courant

Present : de meier , Joos Van Heghe borghmre , Jacobus Oriens , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck


22.04.1723 : Voor notaris P. De Cuyper in Brussel is verschenen :

Joffrouwe Marie Françoise De Groote huijsvrauwe van Sieur Martinus Backx borgher der stadt Brussel en meester vleckslaegher verkoopt aan :

Dhr. en meester Petrus Joannes Josephus Blocq licentiaet in de medicijnen woonachtich binnen de stede van Geeraerdsberghen :

1) een leen genoempt " den schoofboeck van Cruyckenbourgh " bestaende in achterlenen , cheijns ende schoofrenten

2) een 2de leen genoempt " Meerschvoorde rolle " oock inhoudende eenighe cappuynen , coren , evene , cheijnsrenten en schoof

Welke beide lenen liggen in DW en verheffende onder de heer van Wedergrate

3) een leen bestaende in 125 roeden landts in DW op het Rietvelt
- suyt den Dasputte
- oost Joos Van Heghe

4) een partij landts groot 150 roeden op selve velt
- oost Jooris De Groote
- west het Apelterenvelt

beide lenen verheffende onder den heerlijcken leenhove der Abdije van OLV van Vicoignen

Welke lenen haar competeren uit hoofde van wijlen haar broeder Jooris De Groote

De 2 eerste lenen werden verkocht voor 100 pistolen wisselgeldt
De 2 andere partijen voor de som van 6 permissie patacons eens

Mede gecompareert is Jouffrouwe Pieternelle Bacx als oudste hoir feodael x Sr. Roelant Peemans haar man mitsgaders Jouffrouwe Joanna Backx haer andere dochter hen hebben met deze verkoop ingestemd

Present in Brussel ter presentie van Sr. Jan Cornelis meier van Zandbergen en Pieter Michiels als getuigen

( Vleckslaegher is een blikslager )

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Gillis Buydens , Jan Lemmens , Michiel Rockelé , Jacobus Oriens leenmannen en Christiaen Baeijens greffier


10.06.1723 : Publieke verkoop van het sterfhuis van Barbara Faut

Verkopers zijn :
1) Adriaen en Lucas Prieels kinderen van wijlen Antoon Prieels
2) Jan De Vogel x Stoffelijne Vander Kelen soo over hem selven als over de kinderen en kindskinderen van wijlen Philips Vander Kelen en van de voorste Barbara Faute
3) Anthoon Vander Kelen fs. Gillis over hemzelf en over het weeskind geprocreert bij Gillis Vander Kelen en Catharina Helinckx

en ook bij autorisatie van de schepenen van Schendelbeke en Vloerzegem

A ) een behuysde stede in Denderwindeke met de edificien van huysen daerop staende int gehuchte te Stebbinghen groot 66,65 roeden Xlant
- oost de keijtse
- suyt alsnu Guilliam Vander Kelen
- west Adriaen Prieels
- noort Peeter Wantens

belast met heerlijke rente van 5 schelen parisis aan de heere van LvW
belast met 3 R sjaars aan de Armen van PL

gebleven op Lucas Bruylandt voor 130 R courant

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Gerardus Cosijns , Gillis Buydens


B ) 1/2 dw. tiendelant opt Stebbinghevelt
- oost Sr. Jan Van Vaerenberch
- suyt den wege loopende naer Nienove
- west en noort Guilliam Vander Kelen

van welcke partije Anthoon Prieels staende het selve huwelijck heeft gekocht het 1/3de deel van Pieter Van Wilderode

gebleven op Adriaen Prieels voor 18 S / roede

Present : ut ante


C )  67 roeden thiendelant op den Effelterren
- oost Sr. Jan Van Vaerenberch
- suyt Cornelis De Groote
- west Pieter De Frain
- noort deselve Van Vaerenberch

gebleven op Jan De Maeseneer fs. Cornelis voor 17 S / roede

D ) 1/2 dw. op Deyghen
- oost den groenen wech
- suyt en west Sr. Jan Van Vaerenberch
- noort de weduwe en dhoirs Christoffel Faute


gebleven op Jan De Maeseneer fs. Cornelis voor 24 S / roede

Present : ut ante


E ) 66 roeden thiendelant te Stebbinghen in het oudt gheleghe van de voorste Anthoon Prieels en Barbara Faut
- oost de weduwe en dhoirs Christoffel Faute
- suyt den Tresenoy
- west Jan De Cooman
- noort deselve weduwe en dhoirs Christoffel Faute

belast met 2 guldens sjaers aen dhoirs Jacobus Van Branteghem tot Nienove

gebleven op Jan De Cooman fs. Adriaens voor 7 S / roede

Present : ut ante


F ) een partije meersch binnen de prochie van Pollaer op den Ondersten Quaetbroeck groot 25 roeden
- oost Jan Mertens fs. Charles
- suyt Jan Vander Stockt
- noort de rijte

gebleven op Pieter Wantens voor 5 S / roede

Present : ut ante


23.04.1723 : Lieven Van Heddeghem fs. Guilliams erkent een rente aan Dheer Jooris Vastensavents insetene en borger der stede van Ninove de som van 360 R wisselgelt en dit aan 5 % , beseth op :

1) de helft van een behuysde hofstede met de helft van 73 roeden waarvan de andere helft competeert aan Anna Van Heddeghem
- oost den dreve
- suyt de Vuylbuyck
- west den dam tot jegens de 2de vijver
- noort de gemeene rede ofte losgat van den nast

2) 143 roeden lant op het Groot Windickvelt
- oost de straete
- suyt Guilliam Buydens
- noort Joos Van Heghe

3) de helft van 110 roeden daaraf de wederhelft ook competeert deselve Anna genaempt het Huyseveldeken opt oosteijnde van de Vuylbuyck
- suyt de hofstede voorseijt
- noort de Herrestraete
- oost de straete en dhoirs Simoen Van Vreckem

4) de helft van 214,50 roeden lant op de Bisselbosch waarvan de andere helft competeert aan Anna Van Heddeghem
- oost den kets
- suyt de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- west Vicoignegoet
- noort de strate

5) 39,20 roeden schooflant opt Herdenhoveveldeken
- oost en suyt de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- west Merten Buydens

6) 102,65 roeden lant op het Hautemvelt
- oost Jan Coutteau
- suyt Pieter Lemmens als pachter
- west Jan Vanden Broecke
- noort den waegenwegh

7) in Pollare 1/3de van een meersch groot over dit paert 91,65 roeden gelegen in de Hollanders
- suyt Pieter Vanden Broecke
- west Jan Vander Stockt
- noort  Jan Vanden Broecke

8) 120 roeden landt in PL op Nederhoenderskot
- suyt den Armen van PL
- west Adriaen Van Eesbeke
- noort Pieter Van Hecke
- oost met een bijl tegen " de 10 dachwant "

Dit alles de rentegelder competerende bij verkaveling van het sterfhuis van Catharina Buydens

9) op de kavel van Jan De Pape x Petronella Vanden Broecke , zie hoger

Present : de meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck

Marge : in 1736 heeft Lieven Van Heddeghem deze rente gelost


03.06.1723 : Adriaen Prieels fs. Antoons erkent een rente aan Sr. Lieven De Vuyst koopman tot Ninove x Juffr. Anna Daen ( lees D'Haen ) mitsgaders Joffr. Marie en Barbarina Daen begijntjes in het begijnhof te Aelst zusters van zijn vrouw over ontvangen som van 100 R courant aan 5 %  / beseth op :

1) een behuysde hofstede in DW te Stebbingen geheeten " Simoenslochtinck " groot 185 roeden
- oost de keijtse lopende naer Renderstede
- suyt Guilliam Vander Kelen
- west en noort den Effelterren

waarvan 1 dw. in het suyden belast met 3 guldens sjaers aan dhoors dheer Pieter Van Vreckem

2) 60 roeden Xlant opt Apelteirenvelt
- oost het Rietvelt
- suyt Joos Caelendries
- west Pieter Valcke
- noort dhoors Joos De Voghel

Present : de meier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer schepenen

Redactie : is quasi identiek aan de schepenbrief van 04.07.1720


10.06.1723 : Lucas Bruylant erkent een rente aan Jan Mertens fs. Charles tot PL over de som van 150 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , en dit aan de XXste penninck maakt 7,5 R sjaars / beseth op :

1) behuysde stede te Stebbingen en is groot 66 roeden
- oost , suyt en west de ketse
- noort Pieter Wantens

2) Item is ook gecompareert Christoffel Bruylant uijt crachte van procuratie van zijn moeder Josyne De Groote die als verder onderpand heeft gesteld een partij land te DW groot 1,5 dw
- oost Jan Vander Stockt
- suyt den Driesch
- west Pieter De Frain
 noort de strate

3) Item door dezelfde Joosyne De Groote een partij Xlant opt Neijckenvelt groot 50 roeden
- oost den groenen wech
- west den voetwech
- suyt het Apelterenvelt

Marge : Lucas Bruylandt heeft deze rente gelost die door successie was toegekomen aan Adriana Mertens en dan bij coope bij Gillis Vanden Abbeelen en is gelost aan Joanna Mertens mijn moeder leste weduwe van Sr. Gillis Vanden Abbeelen , ondertekent door Walravens

Present : niet genoteerd


10.06.1723 : Jan De Cooman fs. Adriaens tot DW erkent een rente aan Sr. Jan Baptiste Van Branteghem voor de helft en aan de weese van Sara Van Branteghem filia Jacobus met name Adriaen Vander Schilt fs. Cornelis en de voornoemde Sara Van Branteghem over de andere helft over de som van 100 R wisselgelt . ten advenante van 5,5 % / beseth op :

sijn behuysde hofstede in DW te Stebbingen groot 133 roeden
- oost de wed. en dhoors Christoffel Faute
- suyt de keijtse
- west Lucas Bruylant
- noort de voornoemde weduwe Faute

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens schepenen


25.06.1723 : Jan Buydens fs. Pieters bij procuratie in de vrijwillige verkoping van goederen en renten op 22.06.1723 gedaan door dhoors van wijlen Sr. Philips Thienpont en ondertekend door :

1) Alexander Theodore de Landre hooftmeijer der meierij van ter Hulpen
2) Jacobus Albertus Cornet baljuw van . . .
3) dheer Jan Frans Schockaert
4) Jaspar Thienpont
5) Pieter Van Droogenbroeck
6) Jan Thienpont
7) Jaspar Thienpont
8) Jaspar Rollij
9) Sr. Jan Philips Van Varenbergh en over
10) Martinus Thienpont

verkopen aan Andries Pardaens :

118 roeden schoofland in DW op het Steenhoutveldeken
- oost Mevrouwe Merbois
- suyt Jaecques D'Hauwer
- west den wegh
- noort steven Vaeremans en de voornoemde Jacques D'Hauwer

dit voor 56 R 10 S

Present : de meier , Joos Van Heghe borghmre , Jan De Maeseneer schepenen

Redactie : het gaat hier om afstammelingen van Merten Thienpont x Adriana Van Brueseghem


25.06.1723 : Omtrent een akte uit 1698 , zie aldaar


08.07.1723 : Gillis Buydens keurt de verkoop van de hofstede in Hernove goed gedaan door :

Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Guilliam Lemmens fs. Jan Baptiste en dit op 10.11.1722


250 roeden hofstede in DW te Hernove wesende Xvrij
- oost svercoopers ander erve
- suyt het kerckegoet
- west den cooper
- noort de keijtse

welke koop is gedaan voor 200 R courant boven de last van 4 veertelen evene en 2 cappoenen sjaers in proffijte van den heere van Steenhout en Joos De Groote , waarvan de verkoper de achterstel van de heerlijke renten moet betalen tot het jaar 1720 en nadien moet de koper deze betalen

Van deze 200 R heeft de koper 100 R betaald en de overige 100 R moeten betaald worden " onthier ende drij maenden naer daete deser "

Present op 10.11.1722 waren de koper , verkoper en getuigen P. Van Snick en Frans Van Boterdaele

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens schepenen


23.07.1723 : Guilliam Vander Kelen x Joanna Cardoen erkennen een rente aan Sr. Jan Baptiste Van Branteghem als maternele voogd van de weese Cornelis Vander Schilt filius van Adriaen en van Sara Van Branteghem tot Ninove

en dit over de ontvangen som van 340 R courant , schellinck aan 7 stuivers , en dit met de schepenen als oppervoogden van de voorste Cornelis , rente is aan 4 R 15 S par cento / beseth op :

1) 435 roeden meersch te Roost
- oost Jan Roosen
- suyt Pieter Valck en Dhr. Pieter Vanden Abbeelen
- west Gillis De Dijn
- noort de meersschen van de Chartroosen in Gendt

2) 232 roeden Xlant op den Roodtbosch
- oost , west en noort de . .
- suyt Jan Roosen

3) 72 roeden 5 voeten schooflant op den Effelteiren
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen
- suyt en noort de Kercke ofte Armengoeden van Pollaerde
- west Adriaen Prieels

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen

Marge : in 1728 heeft Guilliam Vander Kelen het kapitaal van deze rente betaald aan Sr. Jan Baptiste Van Branteghem als voogd over het weeskind


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels ( het betrof 9 partijen )

A ) Joanna Crispeels weduwe Jooris Matten

B) de hoors van Catharina Crispeels te weten

      B1) over de weese van Maria Anna Bastain filia Jean Louis geproceeert met Catharina Crispeels met Sr. Jan Baptiste Van Branteghem als voogd

      B2) Jenne , Catharina en Pieternelle Eliaert kinderen van Nicolaes en Catharina Crispeels

C) de hoors van Anna Crispeels

C1) Nicolaes Van Hertbrugghe x Jenne Marie Floren filia Adriaens en van Anna Crispeels
C2) Geeraert Janssens schepenen in Lille in het quartier van Turnaut als procuratie hebbend van Florens Floren als momboir van Floren Florens daar moeder af was Anna Crispeels
C3) Adriaen Govaert als man en momboir van Catharina Floren filia Adriaens daar moeder af was Anna Crispeels gepasseert voor de schepenen van Lille ondertekend secretaris Veugts

De volgende partijen werden publiek verkocht

1) 182 roeden Xlant op den Moorputte
- oost dheer Peeter De Groote
- suyt de vercoopers
- noort de straete

belast met 2 denieren parisis sjaers aan dheer Petrus Joannes Josephus Block en in pachte gehouden door Cornelis De Brackenier tot kerstmis 1724 samen met de 3 volgende partijen voor 8,5 R sjaars

gebleven op Joos Vanden Bossche voor 12 S / roede


2) partij Xlant op selve Moorputte
- oost Nicolaes Van Vrechem
- suyt de Moorputtebroecken
- noort de vercoopers

groot 200 roeden en ook belast met 2 denieren sjaers aan Sr. Block

gebleven op Joos Vanden Bossche voor 9 S / roede


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

94,60 roeden onbehuisde stede gelegen in DW te Crommekeer en is nu weijde
- oost en west de Moorputte
- noort de straete

Ook in pacht gehouden door dezelfde Cornelis De Brackenier

gebleven op Martinus Neuckermans voor 15 S / roede

Present : de meier , burgemeester en Jan de Maeseneer schepenen


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

42,30 roeden Xlant opt Groto Windickevelt
- oost dhoors Jooris De Sautere
- suyt Eloy Van Eesbeke
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort dhoors Peeter Vanden Bossche

ook in pacht gehouden door Cornelis De Brackenier

gebleven op Jan D'Hauwer voor 13 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

166 roeden schoofland in DW op het Meerschvoordevelt
- oost Eloij Van Eesbeke en dhr. Jooris Van Vrechem
- suyt den voetwegh
- west Armengoet van DW
- noort de Herrestraete

in pacht bij Pieter Mignon voor 5 R sjaars

gebleven op Jan Mignon voor 7 S / roede

Present : de meier , burgemeester en Jan de Maeseneer schepenen


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

80 roeden land op de Moorputte in een meerdere partije
- oost Cornelis De Smet
- west de vercoopers
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- noort de strate

in pacht bij Pieter Vierendeels voor 30 S sjaers

gebleven op Sr. Jan Baptiste Van Branteghem voor 6 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Pieter Valck en Jan De Boeck schepenen


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

89 roeden land sijnde schooflants in DW
- oost en noort D'hashaege
- suyt den Stroyselmeersch
- west dhoors Varenberch nu Maria Anna Pantecras

in pacht gehouden bij Jaspra D'Hauwer met de naarvolgende partije

Gebleven op Jaspar D'Hauwer voor 4 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Pieter Valck en Jan De Boeck schepenen


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

een meersch groot 64 roeden in DW te Talisbroeck
- oost de wed. Jeronimus Van Auter
- west Mevrouw Merbois
- suyt het gescheede van Vullezele en dese prochie
- noort Maria Anna Pantecras

in pacht bij Jaspar D'Hauwer met de vorige partij

Gebleven op Augustijn Crispeels voor 16 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Pieter Valck  schepenen


23.07.1723 : Publieke verkoop door dhoirs Adriaen Crispeels :

49,50 roeden schooflant opt Meerschvoordevelt in pacht gehouden door Cornelis De Smet
- oost , suyt en west Cornelis De Smet
- noort de Herrestraete

gebleven op Cornelis De Smet voor 5 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Pieter Valck en Jan De Boeck schepenen


04.08.1723 : Andries Pardaens fs. Jans opsetene van DW erkent rente aan Dhr. Nicolaes Van Winghen insetene , borgher en oudt schepenen van Nineve over 8 L groot wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers / en hiervoor rente den penninck XVI , beseth op :

1) 33 roeden Xlant in DW te Nedersteenhout
- oost en noort Jaspar De Hauwer
- suyt Jan De Bonte
- west sheeren strate

is belast met 2,5 S sjaers aen de Armen van DW

2) 113 roeden schooflant in DW op het Steenhautveldeken
- osot Mevrouw Merbois
- suyt Jacques De Hauwer
- west den wegh
- noort Steven Vareman en de voorste Jacques De Hauwer

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen

Marge : op 06.05.1757 heeft Jacquemiene Pardaens weduwe Pieter Persoons deze rente gelost


16.08.1723 : Pauwel Van Herreweghen x Maria De Dijn erkennen een rente aan Sr. Pieter Valcke schepenen van LvW en insetene van DW over 250 R courant , schellinck tot 7 stuivers , en dit aan de penninck XX , maakt 2 R 10 S sjaers / beseth op :

1) een behuysde hofstede te Boterdaele met een veldeken daeraen gelegen geheeten " den Swerten " tsaemen groot 225 roeden
- oost Pauwel De Dijn
- suyt het Vosgelege
- west de voornoemde Valcke
- noort de straete

2) 328 roeden Xlant opt Reijsevelt
- oost Gillis Buydens fs. Pieters
- west en suyt tgoet van Leijsbroeck
- noort den wegh

3) 162 roeden landts op de Weerbosch
- oost de comparanten hun ander erfve
- suyt de straete
- west Pauwel De Dijn
- noort Jan De Bonte

4) een veldeken ofte hoplochtinck groot 85 roeden
- oost Lieven Mertens
- suyt de strate
- west hun selfs erfve
- noort den Weerbosch

5) 40 roeden meersch in den Hockaert
- oost Lieven Mertens
- west den Cleijnen Hockaert en het gescheede van Vullezele
- noort  Jan Thienpont

Alles vrij belhalve met rente van 15 R sjaers aen deselve Valcke

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester en Jan De Boeck schepenen

Marge : Op 15.07.1751 heeft Jaspar D'Hauwer fs. Gillis het kapitaal van deze rente betaald aan Jan Valck als ontfanger van zijn zwagers en zusters en ook de som van 65 R 5 S en dit per moderatie over de achterstel van 22 jaar van deze rente


19.08.1723 : Jan De Ro fs. Jans x Isabella Buydens filia Gillis verkopen aan Jan De Boeck :

de 2/6de van een partij bosch op Kessenbekevelt groot int geheele 130 roeden
- oost Joos Van Heghe
- suyt den edele heer van LvW
- west de Armen van Neijgen
- noort het cappelrijegoet van Meerbeke

dit voor 24 R courant geld boven de last van 2/6de van 1,5 R sjaars

Welke 2/6de de verkopers competeren uit hoofde van Gillis Buydens voor 1/6de en bij koop van Jan Van Vreckem x Catharina Buydens

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer schepenen


07.10.1723 : Gillis Buydens fs. Pieters verkoopt aan Jan Cooreman insetene van DW  :

204 roeden wesende XXXIIIste schoof in DW en is een veldeken
- oost Pieter Cools
- suyt Jr. Louis Frans Heijlinckx ofte het losgat van de Cortenbosch
- west en noort de strate

en dit op voortane rente van 8,5 R sjaars / ten advenante van penninck XX /  beseth op :

1) de voorste 204 roeden

2) 127 roeden behuysde hofstede in DW te Neycken
- oost de weesen Pieter Hemerijcx
- suyt Jan Callebaut
- west Hendrick Van Craenenbroeck
- noort de strate

Present : de meier , burgemeester , Jacobus Oriens schepenen

Marge : op 03.08.1733 heeft Geeraert Weverbergh fs. Jans betalende over Jan Cooreman deze rente gelost


07.10.1723 : Jan Vercauteren fs. Jans x Anna De Vogel inwoonders van DW erkennen rente aan Sr. Nicolaes Van Winghen insetene van Ninove van 4, 75 R sjaars over de ontvangen som van 100 R courant , beseth op :

1) een behuysde hofstede te Neuringen
- oost Geeraert De Vogel
- suyt en noort de keijts
- west Joanne De Vogel

2) 40 roeden landts opt Walborrevelt
- oost de goederen van Sinte Cornelis abdij tot Ninove
- suyt de rewegh
- noort Pieter Maesfrancx

3) 22 roeden bosch te Neuringen
- oost en noort Jan Baptiste Rollij
- suyt Nederhoenderskot
- west dhoirs Gillis Van Wilderode

4) 151 roeden landts op het Nederhoenderskot
- oost de goederen van de wed. Joos De Groote
- west Pieter Maesfrancx en Pieter Van Wilderode
- noort de goederen van het hospitael tot Ninove

Present : de meier , de burgemeester , Jan De Maeseneer

Marge : op 02.07.1734 heeft Jan Vercauteren deze rente gelost , ondertekend J. De Carnoncle


14.10.1723 : Nicolaes Pauwels fs. Joos opsetene van DW heeft ontfanghen van Sr. Nicolaes Van Winghen borgher en oudt schepenen van Ninove de som van 225 R wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers / dit aan 5 % / en beseth op :

1) sijn behuysde hofstede in DW te Nedersteenhout groot 105 roeden Xlant
- oost de straete
- suyt Adriaen Pardaens
- noort Geeraert Weverbergh

( red. : deze hofstede werd aangekocht in 1699 door Nicolaes Pauwels x Maria Vande Velde )

2) 102 roeden Xlant op het Brucxken
- oost de weesen Gillis Roosen
- suyt den Valckeneere ( red. : dit is een plaatsnaam )
- west het wilghenblock toebehoorende den heere van Steenhout
- noort Laureijs Bultrijs

3) 102 roeden Xlant opt Hautemvelt
- oost Jan Bultrijs
- suyt den wegh
- west Sr. Galmaert
- noort de straete

4) 148 roeden schooflant op het Waterleeveldeken
- oost dhoros Jan Hevens
- suyt den groenen wech
- west den comparant
- noort Andries Pardaens en Joos de Bonte

5) 117 roeden schooflant op het veldeken te Steenhout
- oost Andries Pardaens
- suyt den Steenhoutmeersch
- west den heere van Steenhoult
- noort den groenen wech

6) 33,50 roeden half schooflant op Waterleeveldeken
- oost de comparant
- suyt den groenen wech
- west Jacques D'Hauwer
- noort Joos De Bonte

7) een gelege met de edificien daerop staende in Nedersteenhout groot 62 roeden Xlant
- oost Jan De Bonte
- suyt Jaspar D'Hauwer
- west sheeren straete
- noort Charles Claes als gebruycker

8) 65 roeden schooflant op Steenhoutvelt
- oost Louis Persoons
- west Andries Pardaens
- noort het Resenveldeken

Present : de meier , Pieter Valck , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : op 10.02.1778 heeft den officier Jan Baptiste Pauwels opsetene van DW heeft visie gedaan van de rentebrief en gemerkt dat anno 1763 de meier over dhoirs Joos Pauwels tot Denderwindeke de som van 145 R 1 Oort courant en dit over de helft van het kapitaal met 13 R 15 S 1 oort interest en heeft Jan Baptiste Pauwels de som van 179 R 13 S 3 O betaald over de rest van het kapitaal en de interesten naer raete waarmee de originele rente is gedoodt


18.10.1723 : Openbare verkoop in Ninove , ook genoteerd voor schepenbank van Wedergrate ten behoeve van de weeskinderen van greffier Vander Waerden

Sr. Frans Vander Waerden fs. Jans als voogd paterneel en over de minderjarige kinderen van wijlent Dheer Jan Philips Vander Waerden in sijn leven greffier van LvW x Joffrouwe Marianna De Fraije sijne huysvrouwe verkopen publiek goederen in de stede van Ninove en in de prochien van Pollaerde , Denderwindicque ende Denderhautem

Bij dit openbaar opbod moeten de biedingen omhoog gaan met 3 guldens eens voor het huis en 1 stuiver eens / roede voor de bossen en meersen , en voor de renten met 1 gulden eens , onder deze condities is te koop gesteld :

POLLARE

1) een bos in Pollaerde genaemt " de Kuesele " groot 162 roeden
- tegen de Pollaermeerschen
- oost de Armen van PL
- suyt de strate

is belast met gans aan heere van LvW

a) eerste kerckgebot op Dheer Jan Vander Eecken voor 10 S / roede

b) 2de kerckgebot met als getuigen J.B. Sturtewagen , Jan Vander Eecken , J. Vastersavens , Frans Godier , S. Michiels en gebleven op Pieter Verhasselt voor 30 S / roede

c) 3de kerckgebot op Dhr. Jan Vander Eecken tot 31 S / roede

DENDERWINDEKE

2) een bos in DW groot 164 roeden en is deel van Sinte Lambrechtsbosch
- oost dhoors Jacques Van Eesbeke
- west den procureur Lauwaert

is belast met 2 schelen 10 deniers sjaers aan den heere van Steenhout van sijnen renteboeck van Reijst

a) eerste kerckgebot op Dheer Jan Vander Eecken tot 10 S / roede

b) 2de kerckgebot op Dhr. Jan Vander Eecken voor 18 S / roede

c) 3de kerckgebot op Dhr. Jan Vander Eecken tot 18 S / roede  ( by niemant meer verhooght )

DENDERWINDEKE

3) een bos ook in DW groot 162 roeden en is deel van Sinte Lambrechtsbosch
- oost den bosch van den heere Camargo
- suyt en west de andere erfve van dese hoors en weesen

a) eerste kerckgebot op Dheer Jan Vander Eecken tot 10 S / roede

b) tweede kerckgebot op Sr. Jan Vander Eecken tot 21 S / roede

c) derde kerckgebot op Sr. Jan Vander Eecken voor 21 S  / roede ( door niemant meer verhooght )

NINOVE

het huis is eerst gebleven op Dhr. Daneel Walckiers , ondertekend door J.B. Sturtewagen , Jan Vander Eecken , Sebastiaen Milo , J. Vastensavens en S. Michiels en Joos Vierendeel

3de kerckgebot gebleven op Pieter De Pape voor 1900 R

Present in Land van Wedergrate : de meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


21.10.1723 : Pastoor van Bertem ontvangt het kapitaal van een rente

Heer en Mr. Daneel Thienpont pastoor van Bertem bij Leuven is in persoon verschenen en heeft ontvangen van Nicolaes Pauwels de som van 16 L groot wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers , en dit over een rente van 6 R sjaars die hij is heffende op de goederen van de voornoemde Nicolaas Pauwels

E.H. Thienpont verklaart zich akkoord met de cassatie in het register van de originele constitutiebrief die echter door de oorloghen is gedemanueert , moest de schepenbrief toch nog voor de dag komen dat zak hij beschouwd worden als " extinct "

Ondertekend oor D' Thienpont , J. Vander Mijnsbrugghen , Joos Van Heghe , Jan De Maeseneer , Pieter Valcke , Jacobus Oeriens en mij Baeyens als greffier


29.10.1723 : 2 partijen gaan naar Wed. Jacobus Cools

Pieter Wantens had op 07.03.1720 gekocht van Pieter Bruylandt en Pieter Cardoens fs. Pieters beiden ook insetenen van DW :

112 roeden land op Walborrevelt
- oost Judocus Sterck
- suyt goet van abdije van Sinte Cornelis
- west Jan Verdonck
- noort Pieter Cardoens

en dit voor 84 R

En gemerkt dat Philips Carion ook insetene is veroordeeld ten proffijte van Wed. Jacobus Cools en moet garanderen onder andere de actie van afstant van de voorste partije en bij deze ziet Pieter Wantens af van de conventie gemaakt met Philips Carion en aldus gaat deze partij naar de Wed. Jacobus Cools

Philips Carion x Pieternelle Schuteijser te voren weduwe Jan Bruylandt had op 13.03.1721 gekocht van Christoffel , Lucas en Jan Bruylandt alle kinderen van wijlen Pauwel Bruylandt en Joosynten De Groote een partij Xlant op Walborrevelt groot omtrent 100 roeden
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt sheeren strate
- noort gasthuysgoet van Ninove

en doen bij deze afstand van deze partij aan Wed. Jacobus Cools

Present : de meier , Joos Van Heghe , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens en Gerardus Cosijn


04.11.1723 : Guillielmus Stevens daar moeder af was Catharina De Groote filia Cornelis zo over hem zelven als bij procuratie Jacobus Stevens zijn broeder , item Sr. Carolus Stevens medecomparant verkopen aan Joos Caelendries insetene van DW :

1) een lochtinck in DW ter Hellen groot 125 roeden
- oost de keijtse
- suyt des vercoopers ander erfve
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort den Effelteren

2) 55 roeden Xlant op Mespelterenvelt
- oost Sr. Guilliam Van Herreweghen
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- west den groenen wech
- noort jan Buydens fs. Pieters

3) 92 roeden schoofland op het Apelteirenvelt
- oost de wed. Pauwel Bruylandt
- suyt Gillis De Dijn
- noort kerckengoet van Nauwenhove

4) 30 roeden meersch wesende de helft van " het Papenmeerselken "
- oost de keijtse
- suyt de wederhelft
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort het Geweirslochtinck

5) 42 roeden landts opt Mespelteirenvelt
- oost Mijnheer Lauwaerts
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- noort Jan Buydens

dit alles voor 10 S / roede en is alles samen 324 roeden en dus 162 R 7,5 S , gedaan in Brussel

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer schepenen

Marge : Op 13.02.1731 is gekomen Joos Caelendries en hierbij is gebleken dat er 14 roeden is die ook de koper moet volgen , er is dus ergens een probleem met de ware grootte


04.11.1723 : Guilliam Vander Sijpen fs. Jans x Maria De Lannair filia Adriaens insetenen der prochie van Wemmel in Brabant resorterende onder de meierij van Merchtem verkopen aan Jan Buydens fs. Pieters insetenen van DW :

1) een veldeken in den Meijersbosch
- oost Pieter Maesfranckx met den Meyersbosch
- suyt Jan De Smet
- west Lieven en Joos Vanden Bossche en den Puttenmeersch
- noort het naervolgende veldeken

2) een veldeken
- oost Pieter Maesfranckx
- suyt het voorschreven veldeken en de weesen Jan Vanden Haute
- west de huysstede van de cooper
- noort lancx de Swellinck

En zijn samen 550 roeden groot

Zie in het landboek van Denderwindeke bij Jan en Adriaen De Lannair nr. 1784 ( gehucht Renderstede )

op de 2de partije is cappoenrente aan Dhr. Blocq

3) 140 roeden op het Neyckenvelt
- osot Jan Baptiste Rollij als pachter van de weese Schollaert
- suyt het Apelteirenvelt
- west Armegoet van DW
- noort Sr. Pieter Valcke

4) 140 roeden op den Grooten Swellinck
- osot Joos Caelendriesch
- suyt Pieter Maesfranckx
- west Pieter De Frijn
- noort Cornelis De Groote

Ook is er nog de helft van een heerlijke rente aan heere van LvW van 3 veertelen evene  , 5 denieren obele

De koper zal direct de 2 eerste partijen mogen gebruiken , de 3de en 4de partij pas in 1725 na het einde van de pacht van Christoffel Bruylandt.

Ook zal de koper profiteren de openstaande jaren pacht van partijen van leen die Jan De Maeseneer aan de verkopers ofte Guilliam Van Herreweghen schuldig is

Dit alles voor 700 R courant

Ondertekend door de koper , de beide verkopers tekenen met een kruisken , ook ondertekend door de procureur Jan Van Heghe en Jan Van Parijs

Present voor schepenbank van LvW : de meier , Pieter Valcke en Jan De Maeseneer


04.11.1723 : Jan Buydens fs. Pieters erkent rente aan Sr. Joannes Van Heghe x Juffr. Joanna Du Four over 400 R courant , schellinck tot 7 stuivers ; een rente van 20 R sjaars / beseth op :

1) 204 roeden behuisde hofstede te Renderstede
- oost ander erve van de comparant
- suyt de weesen van Jan Vanden Haute
- west den Driesch ende straete
- noort de straete ofte losgat

2) een veldeken in den Meijersbosch
- oost Pieter Maesfranckx met den Meyersbosch
- suyt Jan De Smet
- west Lieven en Joos Vanden Bossche en den Puttenmeersch
- noort het naervolgende veldeken

3) een veldeken
- oost Pieter Maesfranckx
- suyt het voorschreven veldeken en de weesen Jan Vanden Haute
- west de huysstede van de cooper
- noort lancx de Swellinck

en zijn samen 550 roeden of daaromtrent

4) 140 roeden op het Neyckenvelt
- osot Jan Baptiste Rollij als pachter van de weese Schollaert
- suyt het Apelteirenvelt
- west Armegoet van DW
- noort Sr. Pieter Valcke

5) 140 roeden op den Grooten Swellinck
- osot Joos Caelendriesch
- suyt Pieter Maesfranckx
- west Pieter De Frijn
- noort Cornelis De Groote

Marge : deze rente werd reeds op 15.12.1724 gecasseert


10.11.1723 : Jr. Jean Remacle Thiskens tot Brussel x Catharina Antoinette Van Vrechem verkopen aan Guilliam Vander Kelen fs. Christoffels insetene van DW :

een meersch groot 305 roeden gelegen in Stebbingen
- oost de keijtse
- suyt dne Swellinck
- west het veldeken genoempt " Simoens lochtinck "

dit voor 312 R 10 S wisselgelt , schellinck tot 6 stuivers ,

Hiervoor zal de koper een rente aangaan van 12,5 R courant geld / penninck XXV

Ook moet de koper op deze meers een behoorlijk huis timmeren en dit dienend voor de hypotheque

Ook is de rente verder bezet op :

1 dw. land in DW op Apelterenvelt
- osot en west het goet van Pieter Valck

Deze partij aan de koper competerende causa uxoris en komend van de patrimoine van zijn vrouw

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


17.11.1723 : Pieter Wantens insetene van DW erkent over 216 R courant ontvangen van Sr. Pieter Valck " jegenwoordich dienende schepenen van lande " een rente van 13 R sjaars croiserende den penninck XVI , beseth op :

1) sijn behuysde hofstede te Stebbinghen groot 175 roeden
- oost de keijtse
- suyt Lucas Bruylandt
- west de groene keijtse
- noort den rewegh

2) 200 roeden Xlant op den Effelteren
- oost Jan Roosen fs. Adriaens causa uxoris
- suyt dhoors Sr. Jan Van Varenberch
- west het Walborrevelt en Joos Van Heghe
- noort Joncker Camargo met zijn bos

3) 75 roeden Xlant op den Bovensten Swellinck
- oost dhoirs Eloij De Ro
- suyt dhoirs Gillis Hevens
- west het cappelrijegoet van Neijghen
- noort de weese vvan Jan Wauters

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan De Boeck schepenen


27.11.1723 : Christiaen Persoons x Josyne Cools kennen dat :

dhoors wijlen Pieter Buydens x Elisabeth Pleck het verloop van een rente van 6 R sjaars aangegaan door Jan Cools vader van Joosyne in proffijte van Sr. Anthoen Van Opbroeck tot Geraardsbergen en nu bij transport naar dhoors Pieter Buydens ,

en decreteren de hypotheque van deze rente , te weten dat Sr. Joos Van Heghe ook op enige goederen een rente was hebbende van 4,5 R sjaars en verachterd van 22 jaar en hierbij komt tot een bedrag van 127 R 4 S

Hierbij wordt aan Sr. Joos Van Heghe afgestaan de volgende partijen en dit " om oncosten te vermijden " :

1) 81 roeden schoofland in DW op de Biest
- oost dhoors Cornelis De Smet
- suyt Frans Jacobs
- west de strate
- noort dhoors Pieter Schoonjans

2) 75 roeden meersch in Pollaerde op den Pollaermeersch
- oost Christoffel Van Eesbeke
- geen verdere locatie

3) 52 roeden meersch in PL op de Weirt
- oost den Armen van PL
- suijt de reijte
- west Pieter Cools

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Boeck schepenen

Red. : ook onder Pollare genoteerd


06.12.1723  : Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Dheer Arnoldus Crabeels Raet en rentmeester van de Edelen Heeren Staeten van Brabant van de stadt en het district Loven x Anna Rosalia Antheunis verkopen aan Laureys Bultrijs fs. Mertens x Elisabeth De Cooman fa. Pieters :

een block Xlant bij de huysstede van Pieter Vanden Abbeelen baljuw
- oost tegen den meersch genaempt " den Resch "
- suyt de Broeckenmeersch
- west Jan Mertens
- noort sheeren strate

groot 551 roeden waarin is gelegen 150 roeden leen , en is leen van Wedergrate

Welke partij de verkopers toekomt uit hoofde van Anna Van Vreckem moeder van Anna Rosalia Antheunis

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen


06.12.1723  : Laureijs Bultrijs erkent een rente aan Dheer Arnoldus Crabeels raet en rentmeester van de Edelen Heeren Staeten van Brabant van de stadt en het district Loven x Anna Rosalia Antheunis over de koop zie supra en dit op voortane rente van 16 R sjaars / penning XXV / beseth op :

1) een block Xlant bij de huysstede van Pieter Vanden Abbeelen baljuw
- oost tegen den meersch genaempt " den Resch "
- suyt " de Broeckenmeersch "
- west Jan Mertens
- noort sheeren strate

groot 551 roeden waarin is gelegen 150 roeden leen , en is leen van Wedergrate

Dit voor de som van 400 R wisselgelt , dit omgezet in een rente van 16 R sjaers / 25ste penninck

2) de rentegelder belooft op deze partij te stellen een " behoorlijck huys ten minste van 3 vloeren binnen de 2 jaeren "

Genoteerd op 19.01.1730 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen

Marge : in 1753 heeft Laureijs Bultrijs deze rente gecasseert


09.12.1723 : Jan Bultrijs fs. Laureijs insetene van DW verkoopt aan Maximiliaen Vander Meiren insetene der Baenderije van Goijck :

de helft van partij bosch groot int geheele 64,20 roeden in de Prindaelmeersschen waarvan wederdeel competeert aan de cooper paelende int geheele
- oost , west en noort Adriaen De Mol
- suyt Christiaen Langenhaecke

dit voor 46 R courant en 24 S ten gelaege

Present : de meier , Pieter Valcke en Jan De Boeck schepenen


16.12.1723 : Openbare verkoop door dhoirs Gillis Hevens te weten :

1) Margareta Hevens fa. Gillis bij getijdigen ouderdom met Adriaen Vierendeel als verkoren voogd
2) Jooris Jacquemijns x Joanna Hevens fa. Gillis


En dit van de volgende partijen waarop een rente drukt van 600 R in proffijte van Mhr. Jacques de la Laing heere van Santeberghen en de verkopers beloven deze rente en de croisen te lossen

Bij het bieden zal men instellen per roede en men zal verhogen met 1 stuiver per roede maar niet met min en ook 1 R 10 S voor het wijngelt

Het eerste sondaeghs kerckgebot binnen de prochie van Denderwindicke " ten uytcommen van den volcke uyt den goddelijcken dienst " en dit op 17.11.1713
Het 2de sondaeghs kerckgebot idem en dit op 24.11.1723

Het doen van de erfenissen zal gebeuren op donderdag wesende den 09.12.1723 ter vierschare van desen lande tot Neijgen om 9 uren voor noene

De volgende partijen werden openbaar verkocht :

1) partij Xlant op Nederhoenderskot groot 75 roeden  ( zie landboek nr. 94 )
- oost Gillis Vanden Broecke
- west Roelant De Bonte
- suyt Olivier Van Eesbeke
- noort de wed. Mathijs De Ro

op Jan Vercauteren voor 11 S / roede

3) een etteweijde te Neuringen groot 112,50 roeden  ( zie landboek nr. 93 )
- oost cloostergoet van Vicoigne
- suyt Joos Hevens
- west het leen
- noort dhoors Jan Van Vaerenberch

op Jan Vercauteren voor 14 S / roede

4) etteweijde te Neuringhen groot 61,10 roeden ( zie landboek nr. 93 )
- oost t'Merrevelt
- suyt cloostergoet en tgoet van dese hoors
- west dhoors Sr. Jan Van Varenberch
- noort cloostergoet

op Jan Vercauteren voor 10,5 S / roede

alles samen voor de som van 157 R 5 S voor de koopsommen en het wijngelt

2) Xlant op Apelterenvelt groot 88,75 roeden ( zie landboek nr. 95 )
- oost Armengoet van DW
- suyt Laureijs Herremans en Eloij Van Eesbeke
- west Jan De Groote
- noort dhoors Cornelis De Groote

op Sr. Pieter Valcke voor 14 S / roede

en is de som van 63 R 12,5 S en dit voor de koopsom en het wijngeld

5) Schooflant opt Groot Windickevelt schoof van Joos De Groote groot 105 roeden ( Zie landboek nr. 96 )
- oost Adriaen Hevens
- west de wed. Adriaen Vanden Broecke
- noort de herrestraete

op Burgemeester Sr. Joos Van Heghe voor 13 S / roede

en is de som van 87 R 3 S over de koopsom en het wijngeld

6) 119 roeden Xlant op de Dasputte ( Zie landboek nr. 97 )
- oost Cornelis De Vleeschauwer
- west Apelterenvelt
- suyt Augustijn Hevens
- noort Matthijs De Ro , Joos Vander Eeckt en Jan De Poille

op Lieven Vanden Bossche voor 16 S / roede

en is som van 96 R 14 S over koopsom en wijngelt

7a) 60 roeden schooflant opt Hautemvelt , schoof van Vicoigne  ( zie landboek nr. 100 )
- oost Cornelis De Hauwer
- suyt Pieter Buydens
- west Aernoult Oerens
- noort het goet van Jacques Van Bossuyt

7b) 93,50 roeden schooflant opt Hautemvelt , schoof van Vicoigne  ( zie landboek nr. 618 )
- oost Mijnheer van Brounswijck
- west en suyt dhoors Jan Buydens
- noort Jacques Van Bossuyt

op Jan De Hauwer voor 13,5 S / roede

en is som van 106 R 12 S 1 O over koopsom en wijngelt

8) 112 roeden Xlant in een veldeken int quartier te Vrechem genaempt " de Elskens "  ( zie landboek nr. 102 )
- oost het cauterken genoempt " d'hooghstrop "
- suytwest de straete
- noort de beke

op Jan De Doncker voor 20 S / roede ( dit na flink opbieden tussen de kandidaat-kopers , red. )

en is som van 125 R 15S over de koopsom met het wijngeld en het mesvet in de voorste partije bevonden

( Redactie : sommige partijen waren bemest en aldus is de waarde soms hoger dan de verkoopprijs per roede doet veronderstellen )

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen


16.12.1723 : Jan Vercauteren erkent een rente aan Nicolaes Van Winghen insetene en oudt schepenen van Ninove ( er staat letterlijk Ninove , red. ) en dit over 75 R courant en dit aan 4 R 15 S par cento ( lees : 4,75 % ) en hiervoor rente van 3 R 11 S 1 Oirt sjaars / beseth op :

Noteer dat hier bij de localisatie de actuele eigenaars van percelen werden vermeld , red.

1) partij Xlant op Nederhoenderskot groot 75 roeden  ( zie landboek nr. 94 )
- oost Dhr. Pieter Vanden Abbeelen causa uxoris
- suyt Jan Vander Stockt
- west cloostergoet Vicoigne
- noort Cornelis De Brackenier

2) een etteweijde te Neuringen groot 112,50 roeden  ( zie landboek nr. 93 )
- oost cloostergoet van Vicoigne
- suyt Joos Hevens
- west het leen van Margareta Hevens
- noort dhoors Jan Van Vaerenberch

3) etteweijde te Neuringhen groot 61,10 roeden ( zie landboek nr. 93 )
- oost t'Merrevelt
- suyt cloostergoet en tgoet van dese hoors
- west dhoors Sr. Jan Van Varenberch
- noort cloostergoet

Present : de meier , burgemeester , Pieter Valcke schepenen

Marge : op 20.04.1740 heeft Jan Vercauteren de jonge deze rente gelost aan Joseph De Carnoncle , Actum Enghien den 20ste meerte 1740


16.12.1723 : Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Pauwel Vanden Haute fs. Pieters ook insetene van DW :

220 roeden Xlant in DW op D'Audegracht
- oost dhoors Laureijs Bultrijs
- suyt het veldeken " D'audegracht "
- west sheeren strate
- noort Cornelis Schoonjans

dit voor 17 S / roede met last van 5 schelen parisis aan de abdij van Vicoigne , de pontpenningen en 3 R ten gelaege

Present : de meier , burgemeester , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen

20.01.1724 : Deze aankoop werd ongedaan gemaakt door Pieter Mertens x Joanna Maria Buydens die deze partij opeisen " bij naerhede "

Present : Pauwels Vanden Haute fs. Pieters die verklaart niet te kunnen schrijven , C. Baeijens greffier en Gerardus Cosijn


23.12.1723 : Jan Thienpont fs. Adriaens insetene van DW int gehuchte te Boterdael erkent aan Eerw. vrauwe Prieuse van het hospitael in Ninove een rente over de som van 150 R courant / schellinck tot 7 stuivers / penninck XX / beseth op :

1) 75 roeden schooflant in DW te Boterdaele
- oost Sinte Claerengoet in Ghent
- suyt Nicolaes De Mol
- west de strate
- noort comparant sijn huijsstede

2) sijne behuysde stede te Boterdaele groot 75 roeden
- oost de Rijcke Claren in Ghendt
- suyt de voorste partije
- west sheeren strate en Gillis Pardaens ofte Eloij D"Hauwen

belast aan abdij van Vicoigne met 1/2 veertel haver sjaers

3) 1 dw. Xlant opt Rijsevelt
- oost Matthijs Vanden Borre
- suyt dhoors Pieter Buydens
- west Jan De Ro
- noort Lieven Mertens

4) 50 roeden meersch in den Hockaert
- oost Lieven Mertens
- suyt Pauwel Van Herreweghen
- west het goet van het hof te Leijsbroeck
- noort het Cuerengoet van Nauwenhove

5) 140 roeden Xlant en bosch op den Meerecauter ten Hale van den Broeck
- oost dhoors Laureijs Bulterijs
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen
- west Cappelrijegoet van Nauwenhove
- noort de weesen van . . . en Ingel De Ro

Present : de meier , burgemeester , Gerardus Cosijn en Jan De Boeck schepenen

Marge: op 30.04.1753 hebben Jan Thienpont en Gillis Appelman x Catharina Thienpont deze rente gelost , ondertekend door C. Thienpont vrouw Prieuse van Hospitael binnen Ninove


Omtrent Pauwel Van Wilderode x Pierijne Herremans filia Jacques , nageslacht bij 2 kinderen , zie ook het landboek nr. 122

31.12.1723 : Sr. Michiel Rockelé bij procuratie hem gegeven op 15.05.1720 door Pieter Van Wilderode fs. Pauwels :

Pieter Van Wilderode fs. Pauwels verkoopt aan Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen :

1/2 van een meersch in DW in de Sluysenmeersch groot int geheele 125 roeden waarvan de helft competeert aan de cooper bij coope jegens Geeraert Boddijn fs. Jacques als voogd van de weese van Jacques Boddijn daer moeder af was Joozijne Van Wilderode fa. Pauwels palende int geheel
- oost Jan Roosen
- suyt Jan De Doncker
- west dhoirs Adriaen Vanden Houte
- noort den Armenbosch

de verkoper toekomend bij successie van zijn overleden moeder Pierijne Heremans fa. Jacques

Dit voor 42 R courant / schellinck tot 7 stuivers

En gemerkt dat de voorste helft in tochte is aan de vader van de vercooper zijnde Pauwels Van Wilderdode als hauder ten sterfhuyse van Pierijne Herremans ,

en is gecompareert Pauwels Van Wilderode en is afgegaen van sijn tocht

Zowel Pauwel als Pieter Van Wilderode verklaren niet te kunnen schrijven en tekenen met een cruysken , Jaspar D'Hauwer tekent evenals J. Van Bossuyt

Present  de meier , Gillis Buydens , Jan De Maeseneer


31.12.1723 : Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen erkent rente aan het hospitael binnen Ninove over de som van 200 R courant / schellinck tot 7 stuiver /  penninck van 5 par cento / beseth op :

1) sijne behuysde hofstede in DW  int gehuchte te Steenhout groot in gronde 228 roeden en is Xlant
- oost het Veewautersblock
- suyt en west de Steenstrate
- noort den Vettensmeersch

2) 333 roeden meersch genaempt " de Vettensmeersch "
- oost het Veewautersblock
- suyt de hofstede van den comparant
- noort Jacques D'Hauwer fs. Maximiliaen

3) 60 roeden Xlant op het Brucxken
- oost den groenen wech
- suyt Mevrouw Merbois
- west en noort Nicolaes Pauwels

4) 125 roeden meersch in de Sluysenmeersch
- oost Jan Roosen fs. Cornelis
- suyt de weesen van Jan Vanden Haute
- west het Brucxkensvelt
- noort tselve Brucxken

Present : zie supra

Marge : op 29.07.1741 is verschenen de procureur Baeijens in naam van dhoors Jaspar D'Hauwer te weten Jan , Pieter en Joanna D'Hauwer kinderen van Jaspars en hebben deze rente gelost aan Mevrouw de Prieuse van het hospitael van Ninove en was ondertekend Thienpont