Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1722

Als meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Bruylandt Pieter fs. Pieters verkoopt op 03.07
 2. Buydens Catharina filia Gillis x Jan Van Vreckem kopen bij naarhede op 02.06
 3. Buydens Franchoise filia Gillis x Jan Baptiste Segers verkopen op 16.02
 4. Buydens Jan fs. Pieters koopt op 23.12
 5. Callebaut Josine x Jan Vande Velde fs. Pieters kopen op 22.03
 6. Cardoen Joanna fa. Pieters x Guilliam Vander Kelen verkopen op 20.03 , 2 x op 23.06
 7. Cardoen Pieter fs. Pieters verkoopt op 23.06
 8. Cools Louis fs. Jacobus tot Gooik verkoopt op 23.12
 9. Cools Pieter fs. Joos tot Nieuwenhove koopt op 12.03
 10. De Boeck Jan x Catharina De Blander tot Neigem kopen op 16.02
 11. De Blander Catharina x Jan De Boeck tot Neigem kopen op 16.02
 12. De Pape Christina weduwe Jan Janssens tot Ninove doet schenking op 07.03
 13. De Pape wijlen Joos tot Ninove zijn kinderen verwerven een schenking op 07.03
 14. De Ro Christiaen fs. Pieters rentegelder op 16.04
 15. Lemmens Guilliam fs. Jan Baptiste rentegelder op 23.12
 16. Rockelé Sr. Michiel koopt op 23.06
 17. Segers Jan Baptiste x Franchoise Buydens verkopen op 16.02
 18. Soetens Jan Baptiste tot Appelterre verkoopt op 23.06
 19. Tresenie Marcus zijn weduwe en kinderen tot Nieuwenhove verkopen op 12.03
 20. Valcke Sr. Pieter koopt op 12.03 , 2 x op 03.07
 21. Vander Kelen Guilliam x Joanna Cardoens verkopen op 20.03
 22. Vande Velde Jan fs. Pieters x Josine Callebaut kopen op 22.03
 23. Van Heghe Jan x Joanna Dufour filia Pieters tot Ninove renteheffers op 16.04
 24. Van Heghe Joos rentegelder op 03.07
 25. Van Vreckem Jan fs. Gillis x Catharina Buydens kopen bij naarhede op 02.06
 26. Van Winghen Nicolaas tot Ninove renteheffer op 23.12
 27. Verdonck Pieter fs. Cornelis verkoopt op 23.12
 28. Vicoigne , de abdij , rentegelder op 03.07
 29. Weverberg Jan tot Pollare koopt op 23.12

Ondertekend door : Pieter Vijverman fs. Pieters tegenwoordige koster van DW die gesommert om SvG te maken door de meier van LvW en dit van de baten en kommeren ten sterfhuyse van wijlen Marie De Coster filia Pieters tsaemen geprocrieert hebbende 2 kinderen :

1) Pieter Vijverman bij competente ouderdom sijn selfs beleghen
2) Jan Vijverman oud omtrent 24 jaar tegenwoordig wonend ten huize van Martinus Lemmens pachter binnen DW als dienstbode tsijnen eijgen baete

En gemerkt dat er " na ondersoeck weinig baete of voordeel daerinne is steckende " ,

verclaert de voorste houder Pieter Vijverman fs. Pieters als houder met sijn 2 kinderen in plaats van een staat van goed te maken aan zijn kinderen belooft :

a ) - te betalen elk een som van 25 R courant " soo haest sij het selve noodich sullen hebben "

b) Hiervoor transporteren de 2 kinderen aan hun vader x Petronella Van Heijmbeke sijn jegenwoordige huysvrouwe sekere behuysde stede in DW op de Boeckendriesch paelende
- oost Petronella Van Varenbergh filia Sr. Joos
- suyt den Driesch
- west Eloy Verckens en de erfgenaemen van Jan De Mesmaecker

groot 3 lijnen en belast aan Adriaen Eliaert met een rente van 6 R sjaers en aan de Armen van DW met een rente van 4 veertelen cooren sjaers sonder meer

c) Op conditie dat aan de kinderen zal volgen de eigendom van de voordere goederen uit hoofde van hun moeder Marie De Coster behoudens de tocht costumier voor hun vader

d) te leveren aan sijn sone Jan Vijverman " 3 nieuwe hemdens jaerlijcx tot 2 jaeren vervolgens sonder meer " , oock sijn vuijl lijnwaet te wasschen tot hij Jan Vijverman sal gecommen sijn tot eenighen geapprobeerden staete

e) te leveren aen sijn sone Pieter Vijverman 200 nieuwe hoppestaecken

Deze transactie is gebeurd zonder voorgaande permissie van de baljuw , burgemeester en schepenen van LvW  , de baljuw en meier en schepenen geven de toestemming tot deze transactie

Pieter Vanden Abbeele baljuw , Pietr Plecke , Jan Mertens , Pieter Vijverman , Pieternelle Van Heyenberch met een cruysken die verklaart niet te kunnen schrijven Pieter Vijverman fs. Pieters en Jan Vijverman


16.02.1722 : Jan Baptiste Segers x Franchoise Buydens filia Gillis verkopen aan Jan De Boeck x Catharina De Blander :

1) de oosthelft van zekere partij land binnen DW op Kessenbeke groot 73,30 roeden
- oost de scholasterije van Meerbeke
- suyt de strate
- west het wederdeel
- noort de voorste Scholasterij

2) een partij bosch binnen de prochie van Neygen op het Groot Steent groot 43 roeden
- oost goet van Sr. Pantecras
- suyt en west de heere van LvW

3) 73,95 roeden meersch in NG in een meerdere partije op de Froonenmeersch
- suyt de strate
- oost de jonge weesen van Gillis Buydens
- west Jan Van Vreckem
- noort de Molenbeeke

dit voor 136 R eens

welke partijen de verkopers competeren bij de verkaveling tussen dhoirs van wijlen Gillis Buydens en wijlen Anna Vander Donckt

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens schepenen

red. : ook onder Neigem geplaatst


02.06.1722 : Jan Van Vreckem fs. Pieters x Catharina Buydens betwisten deze verkoop aan Jan De Boeck x Catharina De Blander en dit " bij naerhede "

Hiermee werd de vorige verkoop teniet gedaan en zijn Jan Van Vreckem x Catharina Buydens de nieuwe eigenaars mits betaling van de coopsomme en de interest op deze coopsomme en de kosten

Present : de meier , Lemmens en Jacobus Oriens


07.03.1722 : omtrent een welgestelde weduwe in Ninove , de familie De Pape

Juffrouw Christina De Pape weduwe Sr. Jan Janssens wonende tot Ninove en dit omdat zij grote hulp heeft genoten van Sr. Frans De Pape , Joffr. Petronella De Pape en hun voorder broeders en zuster allen kinderen van wijlen Dheer Joos De Pape en Jor. Clara Vollens ,

en uit grote affectie voor de voorste kinderen heeft ze bij donatio inter vivos gegeven :

1) een rente van 96 pond in cappitaels wisselgelt van Alexander Bode fs. Jan Baptiste insetene van Aelst aan de penninck XVI

2) een rente van 200 R guldens cappitaels ten laste van Pieter Jous fs. Jans croiserende aan de penninck XX

3) een rente van 150 R guldens courant ook ten laste van dezelfde Pieter Jous aan penninck XX

4) rente van 16 pond groot bij transport verkregen van dhoors Sr. Hendrik Bellot x Jovr. Catharina Van Waesberghe fa. Gillis volgens schepenbrief van 1654

5) een obligatie van 900 R wisselgelt ten laste van Joannes De Weghe fs. Adriaens ook insetene van Ninove croiserende aan 6 %

6) verder nog
- 20 vrouwenhemdens
- 12 neusdoecken
- 12 coffuren
- 4 paar aguyanten
- 3 robben met de rocken  ( robben zijn vertaling van het Frans " des robes "
- al haar voordere meubilaire effecten

De ontvangers van deze schenking moeten hiervoor  :

1) in " forme van lijfrente " aan Maria Constantia De Pape religieuse in de Abdije van ter Roosen te Aelst 3 pond groot courant sjaers

2) aan Juffrouwe Cecilia De Pape novitie in de Abdij ten Maegdendaele in de stede van Audenaerde 2 pond groot sjaers

beiden zusters van de begiftigden

3) te betalen de uitvaart en het waslicht en de zielemissen

Dit alles gedaan in de presentie van dheer Jan Baptiste Sturtewagen burgemeester van Ninove en Josephus De Meerbeck schepenen , mitsgaders ter manisse van Joos Vierendeel poortbaljuw

Present : Jan Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn schepenen


12.03.1722 : Sr. Adriaen Van Damme meier van Waarbeke en Nieuwenhove bij procuratie van de weduwe Marcus Tresenij mitsgaders Pieter Tresenij en Gillis Van Haesbroeck als voogden paterneel en materneel van de weesen van de voorste Marcus Tresenij , evenals Pieter Cortvrient en eveneens Gillis Somers aanwezig bij de akte voor de wethouders van Waarbeke - Nieuwenhove

en doen openbare verkoop

I ) verkocht aan Pieter Cools fs. Joos voor 18 S / roede

1,5 dagwand land op de Meercauter
- oost de goeden van den hove te Vreckem
- west Sinte Claren tot Ghent
- noort cappelrijegoet Nauwenhove
- suyt den Weerbosch

en over de penningen van deze verkoop aan Gillis Somers af te lossen het kapitaal en de croisen van een rente van 12 R sjaars ten proffijte van Gillis Somers bij transport verkregen van dheer Michiel Van Opbroeck

II ) verkocht aan Sr. Pieter Valcke voor 9 S / roede

de helft van een partij meersch groot int geheele 3 dagwand
- west de Doorickstrate
- oost derfve Pieter Sterck
- noort derfve Jooris De Groote

waarvan de andere helft competeert aan Jan De Blander tot Galmaarden

Present in Wedergrate : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Lemmens en Jan De Maeseneer schepenen


20.03.1722 :  Guilliam Vander Kelen x Joanna Cardoens fs. Pieters opsetenen van DW verkopen aan Jan Vande Velde fs. Pieters x Josine Callebaut ook tot DW :

een besloten block groot 90 roeden in DW te Neycken
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt Jan Roosen fs. Guilliams
- west sheeren strate
- noort Joos Modderij

belast met heerlijke rente van 5 S sjaers aen heere van LvW

dit voor 90 R en een halven patacon voor de huysvrouw van de verkoper

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens schepenen


DEZE AKTE GEEFT DE INFO OVER DE FAMILIE PIETER DE RO x JOANNA VAN BOSSUYT EX LIEFERINGE

16.04.1722 : Christiaen De Ro fs. Pieters ex DW erkent een rente aan Joannes Van Heghe fs. Jans greffier van Waarbeke - Nieuwenhove x Joanna Du Four fa. Pieters insetenen van Ninove over 144 R courant de schellinck tot 7 stuivers , hiervoor rente van 7 R 10 S sjaers , beseth op :

1) behuysde hofstede in DW te Prindael groot 290 roeden voortijds geweest een meers genaempt " den Bontenman "
- oost Jan Thibaut causa uxoris
- suyt den wegh
- west Christiaen Langenhaecken
- noort dhoors Van Vreckem ofte de Prindaelmeersschen

2) 109 roeden broeck te DW genaempt " den Boucht "
- oost de Cauwaert
- suyt de drij dachwanden
- west cloostergoet Vicoigne
- noort de Grooten Cortenbosch

3) 87 roeden schooflant opt Gansevelt
- oost wed. Jacobus Cools
- suyt de meersschen
- west den Armen van DW
- noort Pieter Verdonck

deze partijen aan de rentegelder toekomend te weten de 1ste partij bij kaveling tussen hem en dhoirs wijlent Pieter De Ro x Joanna Van Bossuyt

de 2 leste partijen bij uitgrootinge gedaan in 1721 gedaen jegens
- Gillis De Ro
- Jaspar Walraevens x Maria De Ro
- Jan De Ro x Joanna De Ro

allen kinderen en schoonzonen van de voorste Pieter en de voorste Joanna Van Bossuyt

Marge : deze rente is in 1724 gelost door Christiaen De Ro

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Lemmens schepenen


20.04.1722 : Gillis Buydens verkoopt aan Adriaen De Mol bij uitgrootinge :

een coestal met een peerdestal in het hof van Pieter Buydens saligher met den gront den selve Gillis daerin pretenderende in de hofstede ,

dit voor de som van 200 R courant

welke aan Gillis Buydens ten deele waren gevallen uit hoofde van zijn ouders

genoteerd in Wedergrate nr. 384 folio 120


23.06.1722 : verkoop bij decreet ten proffijte van Eerwaarde Vrouwe Prieuse en de Religieusen van het Hospitaal der stede van Ninove tegen :

1) Pieter Cardoens fs. Pieters
2) Guilliam Vander Kelen x Joanna Cardoens fa. Pieters
3) Jan Baptiste Soetens in huwelijk gehadt hebbende Maria Cardoens ook fa. Pieters

allen hoors van Pieter Cardoens de oude die hoor was van Adriaen Cardoens

: een behuysde stede in DW te Neijcken
- oost sheeren strate
- suyt de edelen vrouwe van desen lande
- west de Caelcauter
- noort Lieven O

Na 3 kerkgeboden werd deze hofstede verkocht aan Sr. Michiel Rockelé als meestbiedende voor 12 S / roede

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Joos Lippens officier , Pieter Pleck , Jacobus Oriens , Jan Mertens , Lemmens , Jan De Maeseneer

Zie ook de SvG in Wedergrate nr. 231A bij het gezin Rockelé - De Ro


JOOS VAN HEGHE LEENT AAN DE ABDIJ VAN VICOIGNE 2000 GULDENS

03.07.1722 : Andreas Le Cocq presbiter en proost der Abdije van Vicoigne tot Denderwindeke erkent over de Abdij en de Religieusen van Vicoigne over 2000 R courant geld den schellinck tot 7 stuivers ontvangen van Sr. Joos Van Heghe x Joanna Christina Vanden Abbeelen en hiervoor een rente aan 3,5 % makende 70 R sjaers


Hiermee zal de Abdij van Vicoigne een obligatie betalen aan Sr. De Lobelle bankier tot Bergen in Henegouwen , en beseth op :

1) een bosch groot omtrent 6 bunder salvo justo
- oost en meersch
- suyt het gescheede van Henegauwen
- west de edele heeren hoors van den heere van Steenhault
- noort Mevrouw Merbois en dheer Pieter Vanden Abbeelen en anderen

2) 12 bunder land gelegen op het Neygenvelt nu ter tijdt in pachte gehouden door Joos Vanden Broecke en Jan De Boeck

3) op alle goederen bij deselve abdije in eigendom competerende

Present : Anthoon Buyl officier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens schepenen

Verdere notitie :

Le soussigne connoit avoir recue la ditte somme de deux mille florins de la maine de Mons. Le Cocq pour le compter au Sieur De Lobel bancquier a Mons ce 27 juin 1722 , signee F. P. Capron Relet Recevr. de Vicoigne


03.07.1722 : Pieter Bruylandt fs. Pieters verkoopt aan Sr. Pieter Valck oudt-burgemeester van Denderwindeke :

51 roeden Xlant met het rontsaet daerop staende in DW op de Schipstoel
- oost de damstraete
- suyt den paddenkeijts
- west Pieter Verdonck
- noort dhoors Jooris Bruylant

dit voor 32 R courant voor het land en 14 R courant voor het rontsaet daerop staende

Present : de meier , Jan Lemmens , Jacobus Oriens , Jan Mertens schepenen


TOT HIER

03.07.1722 : Sr. Pieter De Vuyst fs. Pieters en Jooris Leselliers beiden borgers van Ninove verkopen aan Sr. Pieter Valck oudt-burgemeester van Denderwindeke :

omtrent 100 roeden schoofland op de Groote Lietersberch
- oost Pieter Valcke
- suyt de strate
- west Pieter Herremans
- noort . . .

dit voor 10 S / roede

en Pieter Vanden Bempt pachter aan 2 R 8 S / roede zal de pacht betalen aan de koper met Kerstmis 1722

Present : de meier , Jan Lemmens , Jacobus Oriens , Jan Mertens schepenen


10.09.1722 : Noel Bouvard erkent aan Sr. Niclaes Van Winghen insetene van Ninove over de som van 28 L 16 S groot wisselgelt , de schellinck tot 6 S , en hiervoor een rente van 9 R sjaars / beseth op ( folio 184 )

1) 1 dw. meers te Renderstede
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt sheeren strate
- west Judocus Sterck en de voorste Van Eesbeke

2) 1,5 dw. land op het Apelterenvelt
- oost het armengoet van DW
- suyt armengoet van Wiese
- west armengoet van Neygen
- noort Joos Caelendries als gebruiker

3) sijn behuysde hofstede te Renderstede vrij van thiende en schoof groot 3 dw.
- oost en west sheeren strate
- suyt den driesch
- noort dhoirs Pauwel Bruylandt

4) 116 roeden Xlant op den Techem
- oost Sint Lambrechtsbosch
- suyt Lieven De Vuyst
- west den Cuypbosch
- noort Pieter Valck

5) 1 dw. Xlant op de Swellinck
- oost Jan Vander Stockt
- suyt den gracht
- west clooster der Chartroosen van Herne
- noort Sr. Jan Van Vaerenberch

de voorste 3 partijen belast met een rente van 15 R sjaers aen deselve Niclaes Van Winghen

6) 1/2 dw. Xlant opt Merrevelt
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt de Herrestraete
- west Adriaen De Vos causa uxoris
- noort Cornelis De Brackenier

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens schepenen

Marge : in 1765 is deze rente gelost door Cornelis Bouvaert , ik vermoed dat de ontvanger van het kapitaal J. Dupont was doch de tekst is slecht leesbaar


11.11.1722 : Jan Buydens fs. Pieter en van Elisabeth Pleck verkoopt aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro filia Gillis daar moeder af was dezelfde Elisabeth Pleck :

1) 551,50 roeden land waarin ligt 150 roeden schooflant palende alsnu int geheele
- oost de weduwe en dhoors Jacobus Cools
- suyt Pieter Vanden Neucker met Berckmanslochtinck
- west en ook suyt scoopers ander erve
- noort Juffr. Anna Maria Pantecras en de hoogenwegh

2) partij lant op de Grooten Lietersberch groot 110 roeden
- oost Juffrouw Maria Anna Pantecras
- suyt Gillis Buydens en coopers erve
- west de goeden van sijn medehoirs
- noort den wagenwegh

3) 122 roeden Xlant op selve Lietersberch
- oost de voorste partije
- suyt Gillis Buydens en Pieter Mertens
- west Pieter Pleck
- noort den hooghen wegh

4) 65 roeden bosch in de Paeyenbosch
- oost de weduwe en dhoirs Joos Brijs
- suyt Grote Lietersberch
- west en noort Gillis Buydens

5) 41,75 roeden meersch in de Peijenbekemeersschen
- oost coopers ander erve
- suyt Pieter Mertens
- west coopers ander erve
- noort Pieter Pleck en de Peijenbeke

6) 109,65 roeden bosch genaempt " den Peijenbosch "
- oost des coopers ander erve
- suyt de Grote Lietersberch
- west dhoirs Joos Brijs en Jan Bultrijs
- noort Pieter Mertens

dit voor 989 R 18 S courant boven een pistool voor een handtdoeck voor de huisvrouw van de verkoper

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens


12.11.1722 : Pieter Bruylandt fs. Pieters insetene van DW verkoopt aan Jan Buydens fs. Pieters :

90 roeden bosch in Sinte Lambrechtsbosch
- oost de wed. Dhr. Jan Philips Vander Waerden
- suyt coopers ander erve
- west den Techem
- noort de Armen van DW

dit voor 12 L groot boven een permissen patacon drinckgelt boven rente van 1 stuiver sjaers heerlijke rente aan de heere van der Rijst

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan Mertens schepenen


24.11.1722 : Jan Joes tot DW erkent een rente aan Christiaen De Bruyne tot Voorde die het transport heeft van Norbertus Bonjours hem gesuccedeert bij het overlijden van Jfr. Bonjours tot Brussel van 80 R capittaels / croiserend aan de penninck XVI ,  en dit volgend op een obligatie van het jaar 1711 en beseth op :

1) 177 roeden schooflant op het Rietvelt
- west Frans Wasteels
- noort en oost de straete
- suyt de goederen van Pieter Schoonjans

2) 1 dw. schooflant op de Dasputte
- oost de straete
- suyt de Armen van Wiese en Guilliam Sterck

3) 1/2 dw. Xlant op het Neijckenvelt
- oost Jan Baptiste Rollij
- suyt het Apelterenvelt
- west Jan Cooremans
- noort Pieter Valcke

Present : de meier , Jan Lemmens en Jacobus Oriens


25.11.1722 : Jan Buydens fs. Pieters verkoopt aan Pieter D'Hauwer tot Vollezele :

2) 126 roeden schoofmeersch te Nedersteenhout
- oost den keijts
- suyt Guilliam Vander Voorden
- west Jacques D'Hauwer
- noort de beke en de kets

3) 541 roeden Xlant genaempt " het Hemelrijck "
- oost dhoirs Max. Vander Noodt
- suytwest het gescheede van Henegouwe
- noort Jr. Lefebure

dit voor 436 R courant

Redactie : anno 1728 stelt Pieter D'Hauwer fs. Jacques deze partijen als pand bij een rente aangegaan door zijn vader

Present : de meier , Jan Lemmens en Jacobus Oriens


26.11.1722 : Jan Vande Velde fs. Pieters erkent een rente aan Lieven De Vuyst insetene en coopman tot Ninove over 100 R courant  / aan 5 % / beseth op :

1) een besloten block gelegen int gehuchte te Neijcken in coope vercregen van Guilliam Vander Kelen groot 1 dw. salvo justo
- oost Vicoignegoet
- suyt Jan Roosen fs. Guilliams
- west sheeren strate
- noort Joos Modderij

2) de edificien van huysingen daarop te stellen

Anno 1746 is dit gelost door zijn weduwe Josine Callebaut

Present : de meier , Pieter Pleck burgemeester , Jan De Maeseneer en Pieter De Cueleneer


05.12.1722 : Catharina Pleck weduwe Pieter Cools insetene van Waarbeke en haar zoon Jan Cools erkennen een rente aan Vrouwe Petronella de Steenhault douariere van Jr. Jan Louis Huysman in sijn leven heere de Merbois tot Edingen over de ontvangen som van 700 R wisselgelt , en hiervoor een rente van 35 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

in Nieuwenhove en Waarbeke

1) 2/3de van 420 roeden behuysde hofstede waarvan het 1/3de deel competeert aan Adriaen Cools
- oost des comparanten ander erve en de straete of plaetse te Waerbeke
- suyt het gescheede van Waerbeke en Galmaerden
- west Jan De Jonghe
- noort de straete

2) 202,2 roeden land op de Waerbeke Steenberch
- oost den Lodderdries
- suyt Jan Sirjacobs
- west Pieter Crispeels
- noort de straete

3) 295 roeden land op de selven Steenberch
- oost Pieter Crispeels
- suyt Vincent Van Heghe en de weduwe Augustijn Maesfrancx
- west Jan Van Neijgen
- noort Cornelis Van Snick en Adriaen Cools en Jan Van Neijghen

4) 139 roeden land op de selven Steenberch
- oost Adriaen Clerebaut en de weduwe Augustijn Maesfrancx
- suyt de Steenberchbosch en Jan Sirjacobs
- noort de kercke of Armen

5) 250 roeden XXXIIIste schoof op het Langhevelt
- oost Jaspar Vidtskens
- suyt Jan Serjacobs
- west Carel Coppens
- noort de beke

6) 138 roeden land op de Lodderdriesch
- oost Jan Van Neijghen
- suyt Pieter Verdonck en Pieter Valcke
- west en noort de Cappelrijediensten van Ninove

In Denderwindeke

7) een partij land op de Hoelbeke groot 170 roeden
- oost dhoirs Saegheman
- suyt de straete
- noort de Reijsenbosch

8) 436 roeden land voortijts 2 partijen op de Boschweijde
- oost dhoors Joos Roosen
- west de vrouwe dourariere de Merbois
- suyt den bosch der abdij van Vicoigne

is belast met 1 cappoen aan de heere van ter Rijst

9) 345 roeden land genaempt " den Boucht ende Preetersmeersch "
- oost dhoirs Lieven Reyniers
- suyt het cloostergoet van Vicoigne
- west dhoirs Jfr. Duchamps
- noort de Bonteweijde

10) 180 roeden land op Dashaege
- oost het Lammersblock
- suyt cloostergoet Vicoigne

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Jan De Maeseneer

Marge : anno 1737 heeft Jean Baptiste Cools over hemzelf en zijn medehoirs deze rente gelost


23.12.1722 : Louis Cools fs. Jacobus insetene van Gooik verkoopt aan Jan Weverbergh insetene van Pollaer :

122,70 roeden Xlant in DW genaempt " Schrevenbosch "
- oost Pieter De Frain
- suyt den Driesch
- west dhoirs Christoffel Van Eesbeke
- noort Jan Vander Sleijen

dit voor 100 R courant en het rasphaut blijft ten proffijte van de moeder van de verkoper die het binnen de 14 dagen moet kappen

Deze koopsom werd omgezet in een rente van 5 R sjaars / 20ste penning / beseth op de voorste partij

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Heghe burgemeester  , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer


23.12.1722 : Pieter Verdonck fs. Cornelis verkoopt aan Jan Buydens fs. Pieters :

75 roeden Xlant op de Vuylbuyck
- oost Henderick Van Belle
- suyt Lieven Van Heddeghem
- west Jan Vanden Broecke
- noort sheeren strate

dit voor 75 R courant en 30 S ten gelaege

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Heghe burgemeester  , Jacobus Oriens en Jan De Maeseneer


23.12.1722 : Guilliam Lemmens fs. Jan Baptiste erkent rente aan Nicolaes Van Winghen koopman tot Ninove over de som van 400 R courant en dit aan 4,25 % maakt 17 R sjaars / beseth op :

1) op sijn huijse en erve met alle de edificien daerop staende int gehuchte te Herdenhove met den bogaert daeraen gelegen groot 287 roeden
- oost Jan Buydens fs. Pieters
- suyt Adriaen Droesbeke
- west Gillis Buydens
- noort de keijtse

2) een veldeken te Herdenhove wesende Xvrij
- oost dhoirs Pieter De Cooman
- suyt Jan Lemmens
- west het Boschvelt
- noort de straete

3) 250 roeden Xlant op het Boschvelt
- oost de weduwe Adriaen De Braekeleer
- suyt Barbara Lemmens
- west Jan Kestemont
- noort de weese van Joos Van Vaerenberch

4) 104 roeden lant op Boschvelt
- oost des comparants ander erve
- suyt Jan Somers
- west Gillis Buydens
- noort Augustijn Crispeels

Present : Jan Van Bossuyt officier , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Jan De Boeck schepenen

Marge : op 02.12.1748 heeft Guilliam Lemmens fs. Jan Baptiste schepenen van LvW deze rente gelost aan Joannes Michiel De Hu en Anna Maria De Hu en hun minderjarige broeder Ludovicus


23.12.1722 : Jacques Jenno fs. Louis erkent een rente aan Sr. Michiel Rockelé over 100 R courant en dit aan 5 % / beseth op :

een behuysde stede te Dasselt groot 182 roeden en is Xlant
- oost en noort dhoirs Jan Buydens en Pieter De Ro
- suyt de ketse
- west Jan Thibaut

en hiermee te lossen een meerdere rente van 12 R sjaers ten proffijte van Pieter Vanden Bossche zv. Guilliam x Jenneken De Quick volgens rentebrief van 1660

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke Jacobus Oriens , Jan De Maeseneer schepenen

Marge : in 1762 werd deze rente gelost door Jacobus Jenno aan E.H. Rockelé pastoor van Korbeek aan de Dijle