Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1721 , met index

Als meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Bruylandt Paulus x Josine De Groote hun 5 kinderen of kindskinderen verkopen op 13.03
 2. Bruylandt Pieter fs. Pieters verkoopt op 03.07
 3. Buydens Gillis fs. Pieters vraagt emancipatie op 23.10
 4. Buydens Jan fs. Pieters koopt op 23.01
 5. Cardoens Pieter fs. Pieters renteheffer op 27.11
 6. Carion Philip x Petronella Schutijser kopen op 13.03
 7. De Bonte Jan fs. Gillis stelt zich borg op 13.05
 8. Dechamps Anna Maria x Jacobus Vande Putte ruilen op 16.10
 9. De Groote Josine x Paulus Bruylandt hun 5 kinderen en kindskinderen verkopen op 13.03
 10. De Vogel Joos fs. Joos verkoopt op 17.12
 11. De Vuyst Lieven tot Ninove renteheffer op 27.11
 12. De Weghe Jan fs. Adriaens x Joanna Christina Van Vaerenberch tot Ninove verkopen op 03.07
 13. Lecocq E.H. Andreas proost van Vicoigne laat borg stellen op 13.05
 14. Lefebure Joncker x Margriete Verhaegen renteheffers op 16.01
 15. Leirens Jan fs. Adriaens x Barbara Vanden Broecke filia Adams kopen en rentegelders op 06.03
 16. Leymiers Cornelis ontvangt een schenking op 26.04
 17. Leysens Maximiliaen verwerft bij uitgroting op 29.11
 18. Lievens Matheus x Adriana Rivoy tot Beveren verkopen op 13.04
 19. Lippens Jan Cornelis verkoopt op 15.12
 20. Motterij Joos koopt op 13.04
 21. Pleck Adriaen fs. Charles verkoopt op 23.01
 22. Prieels Adriaen fs. Antoons x Josine Sterck filia Joos rentegelders op 04.09
 23. Rivoy Adriana x Matheus Lievens verkopen op 13.04
 24. Rivoy Jan tot Oetingen verkoopt op 13.04
 25. Rockelé Michiel koopt op 15.12 , 2 x op 15.12
 26. Sterck Josine fa. Joos x Adriaen Prieels fs. Antoons rentegelders op 04.09
 27. Valck Sr. Pieter koopt op 23.05 , 2 x op 03.07 , 3 x op 03.07
 28. Valck Sr. Pieter verkoopt en rentegheffer op 06.03
 29. Vanden Abbeele Pieter x Franchoise Vertol verkoopt op 15.12
 30. Vanden Bossche Pieter x Livina Van Heghe rentegelders op 16.01
 31. Vanden Broecke Barbara filia Adams x Jan Leirens fs. Adriaens kopen en rentegelders op 06.03
 32. Vanden Haute Joanna haar hoors doen uitgroting op 29.11
 33. Vande Putte Jacobus x Anna Maria Dechamps ruilen op 16.10
 34. Vander Eecken Pieter verkoopt op 23.05
 35. Vander Eijcken Philip fs. Gillis koopt op 17.12
 36. Vander Poorten Michiel x Jaspariene Van Heghe rentegelder op 16.01
 37. Van Heghe Joos maakt testament op 23.08
 38. Van Langenhaecke Christiaen ruilt op 16.10
 39. Van Varenberch Joanna Christina filia Jans x Jan De Weghe tot Ninove verkopen op 03.07
 40. Van Vreckem Catharina Anthonetta tot Brussel doet schenking op 26.04
 41. Van Winghen Nicolaes schepenen tot Ninove renteheffer op 04.09
 42. Verhaegen Margriete x Joncker Lefebure renteheffers op 16.01
 43. Vertol Franchoise x Pieter Vanden Abbeele verkopen op 15.10

16.01.1721 : Michiel Vander Poorten fs. Christoffels x Jaspariene Van Heghe en Pieter Vanden Bossche fs. Gillis x Livina Van Heghe erkennen ontvangen te hebben van Jonker Lefebvre x Margriete Verhaegen tot Brussel de som van 650 R courant en hiervoor een rente van 24 R sjaars / beseth op :

1) een partij Xlant opt Groot Windickevelt groot 83,50 roeden
- oost Arent Cools
- suyt kerckenwech
- west weduwe Gheert Thienpont
- noort Cornelis De Smet

2) partij Xlant op de Flierenpael groot 67,60 roeden
- oost en west Lieven Van Heddeghem
- noort Nederhoenderskot

3) een bosch in de Siebdaelbosch groot 48 roeden
- oost Vicoignegoet
- west dhoors Vander Varent
- noort den Caelcauter

4) 425 roeden meers of drooghe weijde en is XXXIIIste schoof gelegen te Meerschvoorde
- oost en noort het Cleijn Windickvelt
- west de straete
- suyt en oost Jan en Virginia Van Vaerenberch

5) de behuysde hofstede met alle de edificien van huysingen , stallingen , schuren daerop staende in DW op de Plaetse groot 122 roeden
- oost de straete
- suyt Adriaen Vierendeel
- west dhoors Cornelis De Brackenier
- noort dhoors Christiaen De Smet

6) 19 roeden Xlant opt Meerschvoordevelt
- oost Anthon Carion
- suyt het Cleijn Windickevelt
- west Pieter Maesfranckx
- noort den groenen wech

7) 41 roeden schoofland opt Schuermanneken
- oost " den Bocht "
- suyt Adriaen Van Eesbeke
- west Pieter Van Laethem
- noort Jan De Wolf

8) een partije geweet en bosch te Herdenhove in cheijns van de Armen van DW en is schoof van de pastoor van DW groot 138 roeden
- suyt het Herdenhoveveldeken
- west den keijts
- noort kerckengoet DW

en jaarlijks aan de Armen van DW met één gulden

9) partij schooflant opt Brucxken schoof van de Baron groot 86,40 roeden
- oost mijnheer Huysman
- west dhoirs Jan Allebosch
- noort Augustijn Crispeels

10) partij schooflant en is schoof van Vicoigne groot 40 roeden
- oost Cornelis De Smet
- suyt den groenenwech
- noort deselven Cornelis De Smet

11) partij Xlant opt Apelterenvelt groot 72 roeden
- oost de Armen van Neygen
- suyt Cornelis De Ro nu Pieter Maesfrancx
- noort Cornelis De Brackenier

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan De Maeseneer en Jan Lemmens

Marge : deze rente werd reeds gelost door Michiel Vander Poorten x Jaspariene Van Heghe in 1731


23.01.1721 : Adriaen Pleck fs. Charles en van Joanna De Ro filia Christoffels beneffens Adriaen Pleck fs. Adriaens en Cornelis De Ro als voogden van de voorste Adriaen verkopen aan Jan Buydens fs. Pieters :

1 dw. schooflant op het Mespelterenvelt deel van meerdere partije
- oost cappelrijegoet Neygen
- suyt Joos Van Heghe
- west de straete
- noort Cornelis De Ro

dit voor 45 R 12 S courant

De verkopers stellen als onderpand bij deze verkoop :

een partij Xlant op voorste Mespelterenvelt groot omtrent 1 dw.
- oost dheer Jan Vander Eecken
- suyt Joos Van Heghe
- west de straete

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Jan De Maeseneer en Gerardus Cosijn schepenen


06.03.1721 : Sr. Pieter Valck verkoopt aan Jan Leirens fs. Adriaens x Barbara Vanden Broecke filia Adams op voortane rente van 6 R sjaars :

2 partijckens lant samen groot 150 roeden waarin ligt 50 roeden schoofland op het Apelteirenvelt

1) 100 roeden Xlant
- oost het Neijckenvelt
- suyt Pieter Maesfrancx
- west de strate
- noort de weduwe Philips Hemmerijckx

2) 50 roeden Slant
- oost Jan Roosen fs. Guilliams
- suyt dhoors Vincent Van Heghe
- west de straete
- noort Lieven Modderij

dit voor 100 R boven een patacon aan de huisvrouw van de verkoper

De kopers hebben de koopsom omgezet in een rente van 6 R sjaars en beseth op de voorste partijen

Present : de meier , Pieter Pleck , Jacobus Oriens , Jan De Maeseneer


13.03.1721 : Christoffel , Lucas en Jan Bruylandt allen kinderen van Pauwel en Joosientje De Groote en hun sterk makend over hun zuster Joanna Bruylandt en ook over de weesen van Jooris Bruylandt verkopen aan Philips Carion x Petronella Schutijser te vorent weduwe van wijlen Jan Bruylandt :

1 dw. land op het Walborrevelt
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt sheeren strate
- noort gasthuysgoet van Ninove

dit voor 15 R courant eens boven een obligatie van 3 R sjaers ten proffijte van Jo. N. Pijl tot Geraardsbergen

Present : de meier , de burgemeester Pieter Valck , Jacobus Oriens schepenen


13.04.1721 : Jan Rivoy insetene van Oetingen en Matheus Lievens x Adriana Revour ( is totaal andere schrijfwijze , red. ) insetenen van Beveren verkopen aan Joos Motterij :

1) de 2/3de van een behuysde hofstede in DW groot int gehele 124 roeden Xlant waarvan het resterende 1/3de competeert aan Maria Revoir ( 3de schrijfwijze ! ) palende int geheele
- oost de abdije Vicoigne
- suyt hoirs Pieter Cardoens
- west de straete
- noort Pieter De Smet

2) de 2/3de van een partij schooflant op den Caelcauter
- oost kerckengoet DW
- suyt Pieter Valcke ofte den groenen wech
- west en noort Gillis De Dijn causa uxoris

Welke koop is gedaan voor 12 L groot boven de lasten van :

- de 2/3de van een rente van 3 R sjaers / 16de penninck / aan Jor. Jacques De Smet borghemeester tot Aelst
- de 2/3de van een rente van 24 S sjaers aen de abdije van Beauprez

en 15 S verteerd ten gelaege

Present : de meier , Jan Lemmens , Pieter De Cueleneer schepenen

Redactie : in deze akte werden 3 schrijfwijzen gebruikt voor de familienaam Rivoy


26.04.1721 : SCHENKING AAN CORNELIS LEYMIERS DOOR Jfr. CATHARINA ANTHONETTE VAN VRECKEM

26.04.1721 : voor notaris in Brussel is verschenen Jfr. Catharina Anthonette Van Vreckem huisvrouw van Dheer Jan Remacle Tisquen , " sieckelijck te bedde ligghende " , " maer haere memorie verstant en vijf sinnen wel machtigh sijnde " heeft gegeven bij " donatio inter vivos al haere goederen soo huysen , landen , renten , weyden als andere " :

1) een rente van 6 gansen , 6 cappuynen en 6 oude grooten sjaers geredimeert op 14 R sjaars op een geleege binnen Beete op den Dries onder Pepingen

2) een rente van 25 R 16 S sjaars / 16de penning / tot laste van Jan De Ro bepandt op goeden in DW

3) een rente van 6 R sjaars / 16de penning / tot laste van Merten Vanden Haute bepandt op een onbehuysde hofstede groot 1 dw. in DW

4) een rente van 6 R sjaars / 16de penning / tot laste van deselve Merten Vanden Haute bepandt op 260 roeden schooflant in DW

5) een block Xlant in DW omtrent het hof daer Jan De Ro is woonende achter de groote schuere groot 1 bunder

6) een partij Xlant op het Cleijn Windickevelt groot 215 roeden

7) een partij Xlant item op het Cleijn Windickevelt groot 215 roeden

8) een partij Xlant item op het Cleijn Windickevelt groot 215 roeden met een andere partij " geuniëert " groot 200 roeden welke 2 leste partijen sijn leenroerig onder het leenhove van Vicoigne tsamen 415 roeden
- oost het goet van Vicoigne
- suyt het leen van Guilliam Van Vreckem

9) een block Xlant in DW ten Broecke omtrent het voorschreven hof van 2 partijen ineen geuniëert groot 437 roeden
- noort sheeren strate
- oost de keijtse

10) een partij Xlant op het Cleijn Lindickenvelt groot omtrent 1 bunder leenroerig onder leenhove van Vicoigne
- noort en suyt Jan Van Vreckem

11) een weijde of boomgaert ten deele genaempt " den Boslochtinck " groot 625,75 roeden
- noort het Windickevelt ende den achtersten bosch
- oost den lochtinck van Simon Van Vreckem
- suyt de straete
- oost de stede en west de Loiverbeke

belast aen den heere van LvW met 1 en 1/3de cappuyns , 3 schautveertelen evene , 6 stuivers 1 denier obel sjaers

12) een meersch gemeijnelijck genoempt " den achtersten bosch " omtrent de voorste hofstede daar Jan De Ro in woont groot 248,60 roeden
- oost het Windickevelt
- suyt den Boslochtinck
- west en noort het Cappelrijegoet van DW

13) item de schuere en andere edificien die staen op de hofstede van de voorste Jan De Ro

14) seker blocxken gemeijnelyck genaempt " het Looverblocxken " groot 145 roeden
- west het Cleijn Windickevelt
- oost den Boschlochtinck

Al deze partijen komend uit de verkaveling anno 1698

15) Ook een rente van 4,5 R sjaers / 16de penninck / tot laste van Gillis Pauwels en Meijcken Van Heent gehypothekeert op hun goeden gelegen onder DW

16) een rente van 4 R sjaers / 16de penninck / gehypothekeert op Pierijne Vanden Broecke weduwe wijlen Anthoon Vander Eeckt en beseth op haer hofstede gelegen onder DW

17) een stucxken lant groot 52,50 roeden op de Meercauter
- oost Cornelis Roosen
- suyt de Peijenbeke

18) een meersch ofte weijde groot 305 roeden in DW te Stebbinghen
- oost de kets
- suyt de Swellinck
- west het veldeken genaempt " Symoenslochtinck "

belast met 1 denier sjaers aen den heere van der Rijst en 7 denieren aen de pastoor van DW en 2 denieren aan het klooster van Vicoigne

19) een rente van 1,5 R sjaers / penninck 16 / tot laste van de weduwe Jan Herremans beseth op 124 roeden Xlant gelegen in DW op Deyghen
- west Gillis Buydens

20) een rente van 12 R 5,5 S sjaers / penninck 16 /  ten laste van Christoffel Van Eesbeke beseth op een behuysde hofstede in DW

21) een rente van 6 R sjaers /16de penninck / ten laste van Andreas De Doncker nu Jan Baptiste Lemmens als besitter van het pandt en gehypothekeert op een stuck maeymeersch en een stuck lant in DW

22) een rente van 3 R 2,5 S sjaers / 16de penninck / ten laste van Joos Buydens fs. Joos nu N. Hollard beseth op seker weijken gelegen onder Pollaerde in den Hollander groot omtrent 1 dw.

23) een partij meersch " soo erfve als leen " groot 547 roeden van 2 stucken geuniëert in DW tegen t'meersch goet
- suyt den Grooten Cortenbosch
- west de weduwe Joos Van Vreckem
- oost Eloy Van Eesbeke

en is hierin een partij van 335 roeden belast met 3 groten sjaers aen clooster Vicoigne en dander partij van 212 roeden belast met 4 schellingen deniers en een schautveertel evene aent selve clooster

al deze partijen komend uit een voordere lotinghe of subdivisie gedaan in 1698

en heeft al deze partijen gegeven aan Sieur Leymiers en alleen gereserveert met de tocht aen Catharina Franchoise Straeten weduwe wijlen den heer Jan Baptiste Van Vreckem in sijn leven auditeur van de provinciën van Limbourgh en Gelderlant aen eenighe van de voorste partijen van goederen uyt hoofde van haeren voorsten vader toecommende

Getuigen bij deze akte zijn Sr. Nicolaes Waeffelaers en Andreas De Cuyper

Present in Wedergrate : de meier , Jan Lemmens , Jacobus Oriens schepenen

Voor de 2de schenking zie Pollare anno 1721


13.05.1721 : Jan De Bonte fs. Gillis stelt zich borg over heer Andreas Lecocq proost van Vicoigne in de zaak tegen Jr. Louis Frans Hellinckx gecondempneerde verweerder

Present : Joos Lippens officier loco de meier , Vander Waerden greffier , Jan Van Heghe procureur


23.05.1721 : Pieter Vander Eecken verkoopt aan Sr. Pieter Valck :

140 roeden land salvo justo in DW op de Caelcauter
- oost den cooper en het kercken of Armengoet van DW
- west Lieven O
- suyt Gillis De Dijn causa uxoris
- noort Lieven Motterie

dit voor 50 R courant geld eens
ook 7 R aan de huisvrouw van de verkoper
ook 3 R ten contracteren deser verteirt

Present : de meier , Pieter Pleck , Jan De Maeseneer


03.07.1721 : Joannes De Weghe fs. Adriaens tot Ninove x Jfr. Barbara Christina Van Vaerenberch fa. Jans verkopen aan Sr. Pieter Valcke burgemeester van LvW :   ( folio 180 van Wedergrate nr. 381 )

1) een partij Xlant in DW op het Neijckenvelt groot 150 roeden
- oost Jacques Corthals
- suyt dhoors Pieter Coppens
- west dhoors Jan Schoonjans
- noort Pieter Cardoens en Joos Van Snick

2) 116 roeden Xlant in DW op selve velt
- oost Pieter Cardoens
- suyt den Armen van Wiese
- west den groenen wech
- noort langs den voetwegh

Bij de koper sinds vele jaren in huur bezeten

en dit voor 15 S / roede

Present : de meier , Pieter Pleck , Pieter De Cueleneer , Jacobus Oriens


03.07.1721 : Pieter Bruylandt fs. Pieters verkoopt aan Sr. Pieter Valcke insetene en borghemeester van den lande van Wedergrate :

90 roeden Xlant in DW te Roost
- oost den Beverlinck competerende Pieter Verdonck
- suyt en west coopers ander erve
- noort de keijtse van de Parremeersch

dit voor 42 R courant

De koper zal in bezit komen van deze partij " na het scheren der vruchten "

en voor deze verkoop heeft Pieter Cardoens fs. Pieters zich borg gesteld

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jacobus Oriens en Pieter Pleck


23.08.1721 , het testament van Sieur Joos Van Heghe oud-burgemeester van lande van Wedergrate

1) een solemnele gezongen mis van Requiem in de kerk van DW volgens zijn staat

2) na zijn overlijden zal de eerste donderdag een gezongen mis ter Ere van het Heilich Sacrament en dat eeuwigdurend ( ! )

De eerste 3 maand van het jaar voor de ziele van de testateur
De volgende 3 maand voor de ziel van zijn 1ste huisvrouw Jfr. Jaspariene Van Breuseghem
De volgende 3 maand voor de ziel van zijn overleden ouders Sr. Jan Van Heghe en Jfr. Marie Van Mullem en zijn overleden broeders en zusters
De laatste 3 maand voor de ziel van Jouffrouwe Catharina Vanden Abbeele sijne testateurs jegenwoordige huysvrouwe

I ) Begeert dat voor de funeraille rechten van de te zingen funeraille H. Sacramentsmisse zal betaald worden aan de pastoor , koster en kerk de som van 36 guldens te weten
- de pastoor 20 R
- de koster 8 R
- de kerk 8 R

Dit bedrag zal betaald worden door zijn weduwe en na haar overlijden door zijn erfgenamen

II ) Schenkt aan de oudste dochter van zijn zwager met name Josine Vander Poorten fa. Michiels een partij land op het Groot Windickevelt groot 310 roeden gelegen bij het Waijgat
- oost sheeren strate
- suyt en west het Curegoet van Meerbeke
- noort het goet van Vicoigne

III ) Schenkt aan de dochter van Pieter Vanden Bossche met name Joanna Christina Vanden Bossche ook testateurs nichte :

a ) een 1/2 bunder land opt selve velt
- oost goet Vicoigne
- suyt den wech
- west Jan Couttou
- noort Theresia Van Vaerenberch

b ) 1 dagwand land opt selve velt
- oost den wegh loopende naar den Schoonen Godt
- suyt het voorste half bunder
- west en noort het cloostergoet van Vicoigne

Deze schenkingen gebeuren nochtans met het behoud van de volle tocht aan zijn 2de huisvrouw

IV ) Heeft tot meerdere zekerheid van de eeuwige donderdagse misse al zijn eigendommen in handen gesteld van de meier om hierop te verhalen de jaarlijkse 36 guldens

Present : Joos Van Heghe , Joos Lippens , Pieter Valcke en Pieter Plecke


04.09.1721 : Adriaen Prieels fs. Antonis x Josina Sterck filia Joos erkennen een rente aan Sr. Niclaes Van Winghen schepenen van Ninove over de ontfangen somme van 32 R wisselgelt en hiervoor rente van 2 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) een behuysde hofstede in DW te Stebbingen geheeten " Simoenslochtinck " groot 185 roeden
- oost de keijtse lopende naer Renderstede
- suyt den vijvermeersch
- west den meersch genaempt " Godts gratie "
- noort Jan Van Vaerenberch

waarvan 1 dw. in het suyden belast met 3 guldens sjaers aan dhoors dheer Pieter Van Vreckem

2) 1/2 dw. opt Apelteirenvelt
- oost het Rietvelt
- suyt Pieter Valcke
- west Joos Caelendries
- noort dhoors Joos De Voghel

Present : Jan Van Bossuyt meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter De Cueleneer en Gerardus Cosijn

Deze rente is in 1765 gelost aan Jaspar Van Vreckem fs. Quintens te Ninove

Zie ook de vorige rente van datum 04.07.1720


16.10.1721 : Jacobus Vande Putte x Anna Maria Dechamps ruilen met Christiaen Van Langenhaecke :

1) de helft van 362 roeden Xlant in DW op den Cortenbosch
- oost kerckengoet of Armengoet van Neijgen
- zuyt Pieter Buydens
- west Pieter Van Droogenbroeck

te nemen de helft naast de kercke van Nauwenhove

2) 1/3de van een partij schoofbosch groot int geheele 173 roeden
- oost Charles Beghin
- suyt Jr. Pantecras
- west Pieter Mertens

deze beide partijen de verkoper toekomend uit hoofde van zijn huisvrouw

Christiaen Van Langenhaecke ruilt hiervoor :

150 roeden Xlant op Grote Lietersberch
- oost Pieter Pleck
- suyt den wech
- west dhoirs Pieter Buydens

Ook zal Christiaen moeten opleggen de som van 40 R courant

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter Pleck , Pieter De Cueleneer en Jan Lemmens


23.10.1721 : Gillis Buydens fs. Pieters oud 19 jaar vraagt toestemming om zelf zijn goederen te beheren , zijn administratie werd tot op heden beheerd door de voogden Adriaen Serjacobs en Pieter Mertens

Als één der redenen haalt hij aan dat hij de XXste penning over zijn administratie moet betalen aan zijn voogden

De schepenen geven toestemming doch verbieden hem om zijn erfgoederen te verkopen vooraleer hij bij competente ouderdom is

Present : Pr. Vanden Abbeelen , Pieter Valck , Pieter Pleck , J. Lemmens en Oriens


27.11.1721 : Sr. Pieter De Vuyst insetene van Ninove heeft in naam van zijn dochter Juffr. Josephine De Vuyst begijntje tot Aalst aan Pieter Cardoens fs. Pieters een som van 350 R courant , 7 stuivers de schellinck

Dit over vermindering van de weesepenningen die Pieter aan zijn dochter moet geven over haar moederlijke weesepenningen , en hiervoor een rente aan 6 % , makende 21 R sjaars

Pieter Cardoens fs. Pieters bezet deze rente op

1) 217 roeden meers en lant eertijts 2 partijen int gehuchte te Roost
- oost Jan Roosen fs. Guilliams
- suyt Sr. Pieter Vanden Abbeelen causa uxoris
- west dhoirs Maria Cardoens
- noort den Hemelveerdegem en is een meers van de paters Chartroosen tot Gendt

2) sijn behuysde hofstede met alle de edificien te Neycken groot 2 dw. en enkele roeden
- oost sheeren strate
- suyt den edelen heere deser lande
- west den Caelcauter
- noort de hofstede van Lieven O

3) 350 roeden bosch in de Geuvensbosch wesende een leen onder het leenhof van Cruyckenburgh
- oost den Caelcauter
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen causa uxoris
- west Pieter Valck fs. Jans , Sr. Joos Van Heghe en het gescheede van Santberghen
- noort Sr. Joannes De Weghe fs. Adriaens causa uxoris

De rentegelder heeft dit bedrag opgelicht om een rente van 18 R sjaars te lossen die hij schuldig was aan de Penitenten van Ninove daar deze Penitenten bij decrete dreigen om de panden van hun rente openbaar te verkopen wat ertoe zou leiden dat Pieter Cardoens fs. Pieters die deze erfgoeden bij verkaveling heeft verkregen van Pieter Cardoens de oude zou " geruineert " zijn

Te weten dat de rentegelder de interest op deze rente kan betalen aan 5 % indien hij binnen de 2 maand na de vervaldag betaalt

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter Pleck schepenen, Joos Lippens officier loco de baljuw , Joannes Van Heghe en Christiaen Baeyens leenmannen


Marge : in 1729 werd deze rente gedood


29.11.1721 : Uitgroting door Maximiliaan Leijsens fs. Cornelis weduwnaar van Anna Van Belle en getrouwd geweest met Joanna Vanden Haute fa. Adriaens , geen hoors uit zijn 2de huwelijk

" Soo is er door tusschen spreken van goede mannen " tussen

1) Maximiliaan Leijsens fs. Cornelis ter eendere

2) de broeders en zusters van wijlen Joanna Vanden Haute te weten

- Peeter Neuckermans x Anna Vanden Houte 1ste staak
- Jaspar D'Houwer x Petronella Vanden Houte 2de staak
- Christoffel Vanden Haute 3de staak
- de 3 kinderen van wijlen Jan Vanden Haute 4de staak
- de 2 weeskinderen van Elisabeth Vanden Haute verwekt met Jan Pauwels

Met Jaspar D'Hauwer , Christoffel Vanden Haute en Pieter Vanden Neucker als voogden over de weeskinderen

Maximiliaan Leijsens  :

1) is afgaande de tochte die hij is hebbende aan de erfgoederen van wijlen Joanna
2) de conquesten blijven bij Maximiliaan " mits de coopsommen nog niet zijn voldaan " daar " immers daar de penningen daertoe ten intereste zijn gelicht "
3) alle meubilaire effecten blijven bij Maximiliaan die belooft elke staak te betalen de som van 27 R 16 S

Pieter Neuckermans , Jaspar D'Hauwer en Christoffel Vanden Haute bekennen ontvangen te hebben de som van 27 R 16 S , de wezen zullen 5 % interest krijgen op de hun toekomende som

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valcke burgemeester , Pieter Pleck schepenen , getekend door de betrokkenen behalve Anna en Petronella Vanden Haute die verklaarden niet te kunnen schrijven

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valcke , Pieter Pleck , Jan De Maeseneer , Gerardus Cosijn


15.12.1721 : Jan Cornelis Lippens verkoopt aan Sr. Rockelé :

een besloten veldeken te Smehove groot 126 roeden en de verkoper kompeterende de 6/8ste , de overige 2/8ste deelen competeren aan Adriaen Lippens en Jan Pardaens causa uxoris
- oost Jan De Smet fs. Geeraerts
- suyt het Frijthof
- west Augustijn Crispeels en Pieter Lafillade
- noort de strate

dit voor de som van 45 R courant

Ten selven dage zijn gecompareert Adriaen Lippens en Jan Pardaens x Pieternelle Herremans en hebben zich ook ontuijt van hun 1/8ste paert en dit voor 15 R courant

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter Pleck , Jan Lemmens

Redactie : in 1704 huwde Jan Pardaens x Petronella Herremans

Alle verkopers zijn afstammelingen van Maria Van Vreckem ex Neigem


15.12.1721 : Dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw van LvW x Franchoise Vertol tevoren weduwe D' Pieter De Groote verkopen aan Sr. Michiel Rockelé :

106,50 roeden Xlant in DW op Mespelterenvelt
- oost dhoirs Vincent Van Heghe
- noort Cornelis De Brackenier en Pieter Valcke
- suyt Pieter Maesfrancx
- west Cornelis De Smet

dit voor 12 S / roede

welke partije de verkoopster competeerde

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter Pleck schepenen


17.12.1721 : Joos De Voghel fs. Joos verkoopt aan Philip Vander Eijcken fs. Gillis :

1 dagwand meers int gehuchte te Neuringen
- oost de weduwe en dhoirs Jan Vanden Haute
- suyt Jan Baptiste Rolij
- west de Heerendiensten van Ninove
- noort Jan Vander Stockt

belast met 2,5 S sjaers aen de kercke van DW

Zowel de koper als de verkoper verklaarden niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Jan De Maeseneer