Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1720 , met index

Bron : Wedergrate nr. 382 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Baudison Bartholomeus en Jacobus Vanden Bossche tot Aalst verkopen op 19.01
 2. Bouvaert Noël koopt op 08.02
 3. Bouvaert Noël verkoopt op 14.11
 4. Bruylandt Pieter fs. Pieters verkoopt op 06.03 , 2 x op 07.03
 5. Buydens Jan fs. Pieters verkoopt op 13.01
 6. Buyl Antoon officier x Catharina Van Herreweghen rentegelders op 07.03
 7. Cardoen Adriaan uitlandig sinds omtrent 20 jaar , verkoop van de kavel van zijn broeder , op 29.10
 8. Cardoen Joanna fa. Pieters x Guilliam Vander Kelen fs. Christoffels verkopen op 14.11
 9. Cardoen Pieter fs. Pieters verkoopt op 06.03 , 2 x op 07.03
 10. Cardoen Pieter fs. Pieters verkoopt aan zijn zwagers zijn kavel van zijn uitlandse broeder Adriaen , op 29.10
 11. Cools Louis koopt van zijn zwager op 06.02
 12. De Champs Vincent fs. Gerardus militair tot Dendermonde verkoopt op 31.10
 13. De Dijn Jan verkoopt op 10.05
 14. De La Geurra Andreas verkoopt op 13.05
 15. De la Geurra Francisco verkoopt op 13.05
 16. De Mol Adriaen x Catharina De Ro fs. Gillis kopen op 13.01
 17. De Pape Christina weduwe Sr. Jan Janssens tot Ninove renteheffers op 14.11
 18. De Ro Catharina fa. Gillis x Adriaen De Mol kopen op 13.01
 19. De Ro Cornelis fs. Mathijs verkoopt op 16.12
 20. De Ro Jan x Catharina Tibaut tot Meerbeke verkopen op 19.09
 21. De Smet Anna , Joos , Pieter en Joanna x Jacques Valck verkopen op 17.12
 22. De Smet Jan koopt op 07.03
 23. De Smet Jan x Joanna Valcke kopen op 18.04
 24. De Smet Martijne x Martinus Neuckermans kopen op 14.11
 25. De Vriese Jan fs. Guilliam tot Vollezele verkoopt op 08.02
 26. Dubois Maria Anna x Jooris Vastenavonts renteheffers op
 27. Janssens Sr. Jan zijn weduwe tot Ninove renteheffers op 14.11
 28. Jous Pieter fs. Jans koopt op 14.11
 29. Jous Pieter fs. Jans rentegelder op 14.11
 30. Lambrecht Machiel x Maria Valcke verkopen op 18.04
 31. Lemmens Anna x Frans Van Lierde rentegelders op 07.09
 32. Maesfranckx Pieter fs. Augustijns rentegelder op 02.03
 33. Mertens Arent x Elisabeth Oriens verkopen op 20.06
 34. Mertens Jan koopt van zijn zwager op 06.02
 35. Neuckermans Martinus x Martijne De Smet kopen op 14.11
 36. Ninove , het Hospitaal renteheffer op 14.11
 37. Ninove , de Zusters Recollectinen renteheffers op 02.03
 38. O Jan x Barbara Tibaut kopen op 19.09
 39. Oriens Elisabeth x Arent Mertens verkopen op 20.06
 40. Oriens Jan verkoopt op 20.06
 41. Prieels Adriaen fs. Antonis x Josine Sterck fa. Joos rentegelders op 04.07
 42. Rigaut Gratianus verkoopt aan zijn zwagers op 06.02
 43. Rockelé Michiel koopt op 16.12
 44. Saegeman Angelina weduwe Mr. Dominicus Droesbeke koopt van haar zuster op 15.02
 45. Saegeman Joanna filia Adriaens ex Geraardsbergen verkoopt aan haar zuster op 15.02
 46. Scheerlinck Adriane en Barbara tot Aalst erfgenamen van hun tante Catharina Scheerlinck verkopen op 19.01
 47. Snoeck Albert tot Meerbeke verkoopt op 29.02
 48. Soetens Jan Baptiste en Guilliam Vander Kelen fs. Christoffels kopen van hun zwager op 29.10
 49. Somers Marianna weduwe Pieter Van Vreckem koopt op 13.05 , 2 x op 13.05
 50. Sterck Joos koopt op 12.12
 51. Sterck Josine x Adriaen Prieels fs. Antonis rentegelders op 04.07
 52. Tibaut Barbara x Jan O kopen op 19.09
 53. Tibaut Barbara x Jan O rentegelders op 14.11
 54. Tibaut Catharina x Jan De Ro verkopen op 19.09
 55. Valcke Jacques x Joanna De Smet verkopen op 17.12
 56. Valcke Joanna x Jan De Smet kopen op 18.04
 57. Valcke Maria x Michiel Lambrecht verkopen op 18.04
 58. Valck Sr. Pieter rentegelder op 07.03 , 2 x op 07.03 , 3 x op 07.03
 59. Valck Sr. Pieter verkoopt op 07.03 , 2 x op 12.12
 60. Valck Sr. Pieter koopt op 19.01 , 2 x op 07.03 , 3 x op 14.11 , 4 x op 17.12
 61. Valck Pieter fs. Jans koopt op 10.05
 62. Vanden Abbeelen Joanna Christina x Joos Van Heghe kopen op 07.05
 63. Vanden Abbeelen Pieter baljuw x Franchoise Vertol verkopen op 07.05
 64. Vanden Bossche Anna x Lieven Vanden Bossche kopen op 20.06
 65. Vanden Bossche Lieven x Anna Vanden Bossche kopen op 20.06
 66. Vanden Broecke Joos fs. Joos tot Meerbeke verkoopt op 14.11
 67. Vander Kelen Guilliam fs. Christoffel en Jan Baptiste Soetens tot Appelterre kopen van hun zwager op 29.10
 68. Vander Kelen Guilliam fs. Christoffel x Joanna Cardoen fa. Pieters verkopen op 14.11
 69. Vande Voorde Guilliam fs. Jans x Catharina Vrancx kopen en rentegelders op 23.12
 70. Van Droogenbroeck Pieter tot Tollembeek kopen op 31.10
 71. Van Heghe Joos x Joanna Christina Vanden Abbeelen kopen op 07.05
 72. Van Herreweghen Catharina x Antoon Buyl rentegelders op 07.03
 73. Van Lierde Frans x Anna Lemmens rentegelders op 07.09
 74. Van Snick Cornelis fs. Joos tot Nieuwenhove verkoopt op 23.12
 75. Van Vreckem Pieter zijn weduwe Marianna Somers koopt op 13.05 , 2 x op 13.05
 76. Van Yperseele E.H. Josephus pastoor van Meerbeke koopt op 29.02
 77. Van Winghen Sr. Nicolaes tot Ninove renteheffer op 04.07
 78. Vastersavonts Jooris x Maria Anna Du Bois tot Ninove renteheffers op 07.09
 79. Vertol Franchoise x Pieter Vanden Abbeelen verkopen op 07.05
 80. Vrancx Catharina x Guilliam Vande Voorde fs. Jans kopen en rentegelders op 23.12
 81. Walravens Franciscus fs. Jacobus tot Vollezele renteheffer op 23.12
 82. Wantens Pieter koopt op 06.03
 83. Wantens Pieter rentegelder op 07.03

13.01.1720 : Jan Buydens filius Pieters verkoopt aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro filia Gillis

9 roeden hofstede deel van een meerdere partije int gehuchte te Prindael palende int geheel
- oost de keijtse
- suyt dhoirs otter De Ro
- west de Cauwaert
- noort de weduwe Ingel De Ro

met de nieuwe camer en de keldercamer daerop staende en de verkoper te cavel gevallen bij overlijden van zijn ouders

en dit voor 300 R courant

En indien de camer " by decrete quaeme vernadert te worden " moet de cooper den vercooper in de camer laeten wonen " de tijd van 1 jaar

Present : Anthon Buyl officier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


17.11.1719 : Bartholomeus Baudison en Jacobus Vanden Bossche tot Aelst verkopen aan Sr. Pieter Valck tot DW :

77 roeden land in DW te Roost in een block genoempt " den Boucht "
- suyt de Holstraete
- andere zijde het leen van Adriaene . . . weduwe van Gillis Buydens

De verkopers toekomend uit hoofde van Catharina Scheerlinck moijcken des verkopers huisvrouwen bij name Adriaene en Barbara Scheerlinckx en dit volgens testament gepasseert in Brussel in 1711

Dit voor 21 R courant

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Pieter Pleck schepenen


06.02.1720 : Gratianus Rigaut verkoopt aan zijn zwagers Louis Cools en Jan Mertens :

alsulcken erfdeel als hem comparant soude comen te pretenderen soo in " peerden , coeijen , calveren , cleederen , lijnwaert , opgaende boomen als van obligatien " die desen sterfhuyse naer den doodt van hemlieder moeder Elisabeth Pleck soude commen te versterfven op de geseijde hoors "

dit is gebeurt voor 10 R 10 S eens met de conditie dat de vercooper niet sal geobligeert sijn te betaelen het derde paert in de becostinge van de funeraillen

red. : in 1723 zal Elisabeth Pleck haar erfgronden verkavelen , ze bereikte een hoge leeftijd

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


08.02.1720 : Jan De Vriese fs. Merten insetene van Vollezele verkoopt aan Noël Bouvard :

1) omtrent 100 roeden meers en is 1/4de van een bunder meers gelegen te Renderstede palende int geheele
- oost Cornelis De Groote
- suyt sheeren strate
- west Joos Stercke

2) omtrent 160 roeden land en is 1/3de van 470 roeden in een gelege insgelyckx gelegen te Renderstede palende int geheele
- oost Joos Sterck
- suyt het Rietvelt
- west het Neyckenvelt
- noort sheeren strate

3) de helft van een partije schooflant groot int geheele 90 roeden gelegen op het Rietvelt
- oost Jan Baptiste Rollij
- suyt Cornelis De Groote
- west d'Apelteirenvelt
- noort Pieter Maesfrancx

Welke goederen de verkoper competeren uit hoofde van zijn moeder Anna De Groote

Deze koop is gedaan voor 189 R 2 S courant en 2 R ten gelaege

Present : de meier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


15.02.1720 : Juffrouw Joanna Sageman filia Andries woonachtig te Geraardsbergen met Dhr. en Mr. Albertus Van Ypersele tot desen vercoren als bijstaenden vooght verkoopt aan Juffr. Angelina Saegeman haer suster weduwe van wijlent dheer en Meester Dominicus Droesbeke :

een rente van 2 L groot sjaers / 16de penning / volgens renteconstitutie van 01.03.1692 en dit over de som van 32 L groot mitsgaders over 2 jaar croisen van dese rente tot laste van Lieven Mertens fs. Pieters tot Denderwindeke

Present : de meier , de burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


29.02.1720 : Albert Snoeck insetene van Meerbeke verkoopt aan Heer en Meester Josephus Van Yperseele presbyter en pastoor van Meerbeke :

1 dw. bosch met de houtwas met de bomen daarop staande gelegen in DW te Roost
- oost Adriaen Van Eesbeke erfve
- west Jan De Pongh
- suyt het goet van de abdije van Beauprez

dit voor 105 R courant boven een persmissen halven patacon

De voorste verkoper verkregen bij coope jegens Louys Vander Schueren x Adriaene Van Bonte op 15.12.1711

Present : de meier , Michiel Rockelé en Joannes De Maeseneer


02.03.1720 : Peeter Maesfrancx fs. Augustijn pachter en lantsman tot DW erkent een rente aan de Penitenten Recollectinen tot Ninove en dit een ontfangen somme van 800 R courant , de schellinck tot 7 S , en belooft te betalen 40 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede te DW met de schueren en stallen en andere edificien gelegen in Renderstede groot 260 roeden
- oost den Driesch
- west Pieter Verckens
- zuijt het Rietvelt
- noort het losgat van deselven velde

belast aen de kercke van DW met 5 S sjaers en is een onlosselycke rente

2) een bunder en oneffen roeden Xlant opt Walborrevelt
- oost Jan Baptiste Rollier
- west cloostergoet van Vicoigne
- zuyt de strate
- noort de Zepe

3) 5 dw. lant op Apelteirenvelt en hier is de helft schooflant en de andere helft halfven schoof belast met een vierendeel cappoens en een vat haver aen Mijnheer Van Dijck
- oost Lieven O
- suyt Pieter Cools
- west de straete
- noort Pieter Valcke

4) 3 dw. Xlant opt Rietvelt
- oost Jan Baptiste Rollier
- zuyt Appelterrevelt
- noort Cornelis Van Eesbeke

5) 1 bunder schooflant opt Meersvoordevelt
- oost cloostergoet Vicoigne
-west het kerckengoet van Nauwenhove
- suyt Gillis Allert
- noort de weduwe Temmerman

6) 2 dw. Xlant op de Swellinck
- oost N. Vander Sijpen
- zuyt de ketse
- west Sr. Pieter Vanden Abbeelen
- noort Pieter De Frain

7) 3 dw. Xlant in de Meyersbosch
- oost de ketse
- west N. Vander Smissen
- suyt N. Vander Sijpen
- noort den Swellinck

8) 2 dw. Xlant opt Hoenderskot
- oost den groenen wech
- zuyt Virginia Pantecras ofte Van Vaerenberch
- west de straete
- noort Pieter Van Wilderode

Present : Joos Lippens officier , Gabriel Vande Vijver burgemeester , Michiel Rockelé schepenen

Marge : in 1784 gelost door Judocus Van Snick


06.03.1720 : Pieter Bruylandt fs. Pieters en Pieter Cardoens fs. Pieters verkopen aan Pieter Wanten :

112 roeden Xlant opt Walborrevelt
- oost Judocus Sterck
- suyt het goet van Sint Cornelis tot Ninove
- west Jan Verdonck
- noort Pieter Cardoens vercooper

dit voor 84 R courant

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé , Laureijs De Vleminck en Joannes De Maeseneer schepenen


07.03.1720 : Peeter Wanten erkent een rente aan Sr. Pieter Valck over de som van 120 R courant en hiervoor een rente van 6 R sjaars / 20ste penninck / beseth op :

1) 112 roeden Xlant opt Walborrevelt
- oost Judocus Sterck
- suyt het goet van Sint Cornelis tot Ninove
- west Jan Verdonck
- noort Pieter Cardoens

2) 80 roeden lant op de Cleijnen Swellinck
- oost dhoirs Eloij De Ro
- suyt dhoirs Evens
- west de Cappelrijegoeden van Neygen
- noort Jan Roosen

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé , Laureijs De Vleminck en Joannes De Maeseneer schepenen

Marge : op 16.11.1723 heeft Peeter Wanten deze rente gelost


07.03.1720 : Anthoon Buyl officier van desen lande x Catharina Van Herreweghen erkennen een rente aan Sr. Pieter Valck over 100 R courant en hiervoor 5 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 92 roeden Xlant opt Cruysvelt
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt Joos Evens
- west selve cloostergoet
- noort Augustijn Crispeels

2) 79 roeden land te Herdenhove
- oost voorste cloostergoet
- suyt den kets
- west Pieter Van Herreweghen
- noort Hendrick Van Eesbeke

3) 100 roeden land opt Herdenhoveveldeken
- oost Michiel Rockelé
- suyt Armengoet DW
- west Hendrik Van Belle
- noort Pieter Vanden Bossche

Present : de meier , burgemeester , Laureijs De Vleminck schepenen


07.03.1720 : Sr. Pieter Valcke verkoopt aan Jan De Smet op voortane rente van 5,5 R sjaars / 20ste penning / te weten

140 roeden land op de Vlierenpael
- oost Adriaen Van Eesbeke
- suyt dhoors Dhr. Pieter Van Vreckem
- west dhoors Guilliam Van Heddeghem
- noort des coopers ander erfve op het Hoenderskot

dit voor 16 S / roede

en hiervoor heeft Jan De Smet belooft te betalen een voortane rente van 5,5 R sjaars / 20ste penninck / beseth op :

1) 140 roeden zie supra

2) 108 roeden land opt selve velt
- oost kerckegoeden van DW
- suyt dhoirs Gillis Van Vaerenberch
- west Vicoignegoet
- noort dhoors Vanden Bossche

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé , Laureijs De Vleminck en Joannes De Maeseneer schepenen


07.03.1720 : Pieter Cardoens fs. Pieters en Pieter Bruylandt fs. Pieters verkopen aan Sr. Pieter Valcke :

60 roeden land op den Hoeysleyts
- oost de Cuypbosch
- suyt dhoirs Mr. Adriaen Vander Elst
- west en noort coopers ander erve

dit voor 27 R courant

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé , Laureijs De Vleminck en Joannes De Maeseneer schepenen


18.04.1720 : Machiel Lambrecht x Maria Valcke verkopen aan Jan De Smet x Joanna Valcke :

236 roeden meersch gelegen te Roost
- oost den Schipstoel
- suyt het cloostergoet der abdije van Sinte Cornelis tot Ninove
- west de goeden van de Chartroosen in Ghendt
- noort Lieven De Vuyst

dit voor 109 R 4 S couranten geld

is belast met heerlijke rente van 2 schelen parisis aen den heere van der Rijst

Alle kopers en de verkopers verklaarden niet te kunnen schrijven , getuigen waren Jan Van Heghe en Philips De Hu

Present : de meier , burgemeester , Pieter De Cueleneer schepenen


07.05.1720 : de baljuw Pieter Vanden Abbeelen x Franchoise Vertol verkopen aan Sr. Joos Van Heghe x Juffr. Joanna Christina Vanden Abbeelen :

1) 212,60 roeden Xland op de Groote Lietersberch
- oost dhoirs Joos Pleck
- west Gillis Vanden Bossche causa uxoris
- suyt Cappelrijegoet Nauwenhove
- noort de Jaegersmeersschen

2) 90 roeden Xlant op de Flierenpael
- oost en west dhoirs Guilliam Van Heddeghem
- suyt dhoirs Pieter Van Belle

dit voor 249 R courant

Dit bedrag dient om de proceskosten te betalen van een proces tussen de verkopers en E.H. Andreas Lecocq proost van Vicoigne en dit over achterstel van heerlijke renten

De verkopers hebben het recht om deze partijen terug te kopen binnen de 6 jaar mits te betalen de koopsom

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Pieter Pleck schepenen

Anno 1723 heeft Andreas Lecocq deze 2 partijen aan zich getrokken en heeft aan de kopers de som van 249 R betaald


10.05.1720 : Jan De Dijn insetene van DW verkoopt aan Pieter Valck fs. Jans :

1) een block lants genaempt " de Droogheweijde " int gehuchte te Roost groot omtrent 1/2 bunder
- oost den nerewegh toebehorend Sr. Lieven Schollaert
- suyt de straete
- west vercoopers ander goedingen en Jan Valck en den keijts en Jan Baptiste Rollij

2) 37 roeden lants sonder 2 eijcke boomkens door de vercooper te cappen

dit voor 10 S / roede te betalen contant tot 50 R courant en de rest te betalen als rente / 16de penning

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé , Laureijs De Vleminck en Joannes De Maeseneer schepenen

Marge : in 1722 heeft Pieter Valck fs. Jans de rente gelost aan Jan De Dijn


13.05.1720 : Francisco de la Gaurra heer van Villemaer etc. filius Don Francisco de la Gaurrax en Isabella Franchoise de Pereda verkoopt aan Marianna Somers leste weduwe Pieter Van Vreckem ( folio 119 verso ) :

75 roeden Xlant op het Vreckemvelt
- oost en west Don Andreas de la Gaurra broeder van de verkoper
- noort cappelrijegoet van Liefferingen
- suyt Jr. Jacobus Vander Nood

de verkoper toekomend bij verkaveling met zijn broeder Andreas

dit voor 16 S / roede

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter Plecke en Laureijs De Vleminck schepenen


13.05.1720 : Jr. Andreas de la Guerra Capittijn etc. insetene van Liefferinge verkoopt aan Marianna Somers leste weduwe Pieter Van Vreckem ( folio 119 verso ) :

223 roeden land op het Vreckemvelt
- oost Jan Van Lathem
- suyt dhoirs Joncker Vander Noot
- noort dhoors Joffr. Collo weduwe wijlen Sr. Lefevere en het Cappelrijegoet van Liefferingen
- oost het goet van de cooperesse verkregen van Don Francisco de la Geurra broeder van de verkoper

dit voor de som van 190 R courant

dese partije de verkoper competerende uit hoofde van zijn ouders en hem toekomend bij kaveling met zijn broeder Don Francisco

Present : ut ante

Redactie : de familienaam hier als " de la Geurra " geschreven , in de vorige akte als " de la Gaurra "


20.06.1720 : Jan Oriens en Arent Mertens x Elisabeth Oriens verkopen aan Lieven Vanden Bossche x Anna Vanden Bossche :

139 roeden Xlant op het Hautemvelt
- oost Jan D'Hauwer
- suyt Pieter Mertens
- west de straete
- noort de wed. Pieter Van Vreckem

dit voor 16 pont groot wisselgelt , de schellinck aan 6 stuivers

Present : de meier , Laureijs De Vleminck en Jan De Maeseneer


04.07.1720 : Adriaen Prieels fs. Antonis x Josina Sterck filia Joos erkennen een rente aan Sr. Niclaes Van Winghen schepenen van Ninove over de ontfangen somme van 8 pond groot wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers en hiervoor rente van 3 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) een behuysde hofstede in DW te Stebbingen geheeten " Simoenslochtinck " groot 185 roeden
- oost de keijtse lopende naer Renderstede
- suyt Sr. Guilliam Van Herreweghen causa uxoris
- west den Vijvermeersch
- noort den voorste Van Herreweghen

waarvan 1 dw. in het suyden belast met 3 guldens sjaers aan dhoors dheer Pieter Van Vreckem

2) 1/2 dw. opt Apelteirenvelt
- oost het Rietvelt
- west den Armen van Wiese
- noort dhoors Joos De Voghel

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Pieter De Cueleneer en Pieter Pleck

Marge : anno 1754 heeft dheer en Meester Michael Cornelis Cuvelier licentiaet in de beide rechten en advocaet van de souevereynen raed in Henegauwen verkocht en gecedeert aan Jaspar Van Vreckem jongman wonend in Ninove 2 kleine renten , de ene van 3 R sjaars voor een kapitaal van 8 pond groot wisselgelt en de tweede van 2 R sjaers voor capitael van 32 R capitael wisselgelt en is samen 80 R wisselgelt tot laste van dhoors wijlen Adriaen Prieels en Joosine Sterck , getekend door M.C. Cuvelier , A.D. Carnoncle , Jan Baptiste Schoonheyt

Marge : in 1765 heeft Jan De Maeseneer fs. Adriaens x Josine Prieels deze rente gelost aan Jaspar Van Vreckem fs. Quinten


07.09.1720 : Frans Van Lierde x Anna Lemmens erkennen een rente aan Jooris Vastenavonts x Juffr. Maria Anna Du Bois een rente van 6 R 5 S sjaers / 20ste penning / beseth op :

1) 160 roeden Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- oost Maria Lemmens
- west cloostergoet Vicoigne
- suyt en noort den voetwegh

2) een partij Xlant op Cleijnen Lietersberch groot 107 roeden
- oost de kerckwech
- suyt de wees van Joos Van Vaerenberch
- west den wech
- noort Armengoet DW

3) een partij Schooflant opt Hautemvelt groot 100 roeden
- oost Jan D'Houwer
- suyt het goet van het hof te Vrechem
- west Jan De Doncker
- noort de comparanten ander erve

Present : de meier , Laureijs De Vleminck , Jacobus Oriens

Marge : op 19.05.1725 heeft Frans Van Lierde deze rente gelost aan Sr. Vastensavonts en is hiermee gecasseert


19.09.1720 : Verkoop bij vorm van uitgroting van hun part en deel uit hoofde van Martinus Thibaut waarvan de koper Jan O x Barbara Thibaut en kennen gekocht te hebben de paerten van Jan De Ro x Catharina Thibaut ook dochter van Martinus te weten :

1) hun paert en deel van de hofstede genaempt " de Creupelstrate "
- oost Jan Tiebaut
- west Gillis Vanden Bossche
- suyt scoopers erve

1) de helft van 98 roeden land op de Cortenbosch
- oost scoopers erve
- suyt Jan Buydens
- west en noort Cornelis De Smet

3) de helft van 90 roeden land op de Dasputte
- oost Martinus Lambrecht
- suyt dhoors Van Vaerenberch
- west den Armen van Wiese
- noort het Rietvelt

4) de helft van een partij lant opt Groot Windickvelt
- oost de straete
- suyt cloostergoet van Vicoigne
- west Cornelis De Smet
- noort Jan De Doncker

5) de helft van 60 roeden op het Windickvelt
- oost Michiel Vander Poorten
- suyt den kerckwech
- west cloostergoet Vicoigne
- noort Cornelis De Smet

a) dit alles voor de som van 225 R

b) De verkoper moet nog kappen :

- 5 eijcken in de Diepestraet opt Windickvelt
- 1 holm , trunckboom , 2 kerselaers in het geleghe
- 1 trunckeijck en 1 essche

c) Ook 50 ellen breedt lijnwaet te weven

d) de verkooper moet nog trekken de huur tot het jaar 1720 en dit aan 9 R sjaars

Getuigen bij deze verkoop zijn Gillis De Vidts en Jan Goutswilders die deze verkoop tekenen , ook het merk van de verkopers

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Pieter De Cueleneer en Pieter Pleck schepenen

Redactie : in de Staat van Goed opgesteld bij het overlijden van Barbara Thibaut fa. Geeraerts staat Catharina Thiebaut x Jan De Ro vermeld als haar zuster en niet als dochter van Martinus

Correcte lezing is in deze schepenbrief : Catharina Thibout dochter van Martinus en Judoca Goutswilders huwt met Jan De Ro


OMTRENT DE ERFGRONDEN VAN ADRIAEN CARDOENS fs. PIETERS , SINDS 20 JAAR UITLANDIG

29.10.1720 : Jan Baptiste Soetens weduwnaar wijlent Maria Cardoens , Guilliam Vander Kelen fs. Guilliams x Joanna Cardoens uit hoofde van hun schoonvader wijlent Pieter Cardoens , beneffens Pieter Cardoens en Adriaen Cardoens hun zwagers competeren verschillende erfgronden in Denderwindeke mitsgaders een behuysde stede aldaer evenals een rente van 9 R sjaers ten laste van Nicolaes Matten tot Appelterre en dit volgens verkaveling van jaar 1707 ,

en welke goederen belast zijn met een rente van 15 R sjaers ten proffijte van Joffr. Franchoise Levesque tot Aelst en waar een achterstel is van 3 a 4 jaar croisen ,

en om een verkoopt bij decrete te vermijden en dit over de wezen van wijlent Maria Cardoen geprocreeert met Jan Baptiste Soetens en over Adriaen Cardoens " die nu beth 20 jaer absent is geweest sonder daer van oijnt tijdinghe becommen te hebben " en wiens goederen bestaende in omtrent 5 dw. met omtrent 1/2 dw. meersch gelegen onder de prochie van Pollaer in de Quaetbroeck

sij suppleanten gerecht sijn te doen vercoopen volgens costuyme daervan de suppleanten het 1/3de paert en deel van alle de goederen te cavel gevallen sijnde aen Adriaen Cardoens alreede vercreghen hebben van de geseijden Pieter Cardoens op last van den aflos en quitinge van de voorste rente van 15 R sjaers aen de voorste Juffr. Levesque ,

Daar suppleanten onvoorsien sijn van gereede penningen over de verdere aflos van de voornoemde rente van 15 R versoecken de 2 suppleanten te weten Jan Baptiste Soetens over sijne weesen en Guilliam Vander Kelen causa uxoris te mogen verkopen hun cavel en oock hun deel van de cavel van Adriaen Cardoens hun " uytlantschen swager "

De schepenen geven de toestemming tot de verkoop op voorwaarde van het maken van een rekening

Hierbij verkoopt Pieter Cardoens fs. Pieters zijn 1/3de deel van de kavel die hem toekomt van zijn uitlandse broeder Adriaen Cardoens aan zijn 2 zwagers , hierbij ook de last ten laste van hun schoonvader Pieter De Smet ( ** ) die sij op hun nemen

( ** : lees Pieter De Smet als stiefvader van Pieter , Joanna en wijlen Maria Cardoens )

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Pieter Valcke burgemeester , Pieter De Cueleneer , Jacobus Oriens , Pieter Plecke en Jan De Maeseneer schepenen


31.10.1720 : Vincentius De Champs fs. Gerardus militair onder het regiment van den Markies Pancquilie tegenwoordig in garnizoen in Dendermonde verkopen aan Sr. Pieter Van Droogenbroeck insetene van Tollebeek :

1) de oosthelft van 362 roeden land in DW op de Cortenbosch
- oost het kerckengoet van Neijgen
- suyt dhoirs Pieter Buydens
- west des coopers ander erve

daarvan de andere helft competeert des vercoopers sustere

2) een partij bosch gelegen in PL groot 84 roeden
- oost Jan De Coninck
- dhoirs Jan Buydens

3) 89 roeden land in PL
- sheeren strate
- 2de sijde tegen dhoirs Adriaen De Coninck

belast aan het begijntje Van Oostendorp met 12 S

4) het  1/3de deel en paert van een rente van 30 S sjaers de verkoper competerende en ten laste van Merten Lambrecht tot DW

5) item een rente van 3 R 2,5 S en is deel van een meerdere rente van 14 R sjaers die alsnu geldende sijn dhoirs Laureijs Bultrijs als gebruycker van de hypotheque

dit voor 100 R courant

Hierbij ziet de koper ook af van de pretenties die hij zou hebben ten laste van de verkoper

Present : de meier , de burgemeester , Jan De Maeseneer en Pieter De Cueleneer

Red. : staat ook onder Pollare


14.11.1720 : Noel Bouvard insetene van DW verkoopt aan Sr. Pieter Valcke Borghemeester ofte sijn commant insetene van DW :

het 1/3de paert en deel van 470 roeden land in Renderstede palende int geheel
- oost dhoirs Joos Sterck
- suyt het Rietvelt
- west het Neyckenvelt
- noort sheeren strate

dit voor 9 S / roede

de verkoper competerend bij coope van Jan De Vriese op 06.02.1720

en met dit contract zal cesseren en onderblijven de saecke tusschen Noel Bouvard eiser tegen Cornelis Van Eesbeke verweerder met compensatie van costen " dat is elck sijn helft " midts aan deselve Noel Bouvard zal volgen de helft van een meers van 2 dw. gelegen in DW
- oost Cornelis Van Eesbeke
- suyt de strate
- west dhoirs Joos Sterck
- noort Cornelis Van Eesbeke

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Pieter Pleck schepenen


14.11.1720 : Jan O x Barbara Thibaut erkennen een rente aan de Prieuse van het Hospitael van Ninove de som van 250 R courant en hiervoor een rente van 12,5 R / 20ste penning / beseth op :

1) 148 roeden lants in DW op de Plaetse met alle de edificien van huysinghen daerop staende
- oost Geeraert Tiebaut
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Cornelis De Brackenier
- noort de Creupelstrate

2) 180 roeden land geheeten " van Linderstede " gelegen bij deselve Plaetse
- oost Cornelis De Brackenier
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Jan Coutteau
- noort de voorste strate

3) 98 roeden land op de Grote Cortenbosch
- oost Pieter De Coster
- suyt Jan Buydens
- west en noort Cornelis De Smet

4) 123 roeden land op Meersvoordevelt
- oost , suyt en west Cornelis De Smet
- noort de straete

5) 90 roeden land op de Dasputte
- oost Merten Lambrecht
- suyt de weesen Van Vaerenberch
- west het Armengoet van Wiese
- noort het Rietvelt

6) 58 roeden bosch in de Gipdaelbosch
- oost de Moelle
- suyt Jan Roosen
- west Jor. Jacques De Smet
- noort Pieter Valcke en Joos Van Heghe

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oriens

Marge : in 1775 is deze rente gelost door dhoirs Jan O aan Zuster Thienpont vrouwe Prieuse van het hospitaal van Ninove


14.11.1720 : Guilliam Vander Kelen fs. Christoffels x Joanna Cardoen fa. Pieters verkopen aan Pieter Jous fs. Jans insetene van DW :

de oosthelft van 437 roeden land waarin ligt 1 dw. schoofland en de rest is Xlant gelegen in DW op het Meyersvelt
- oost de Dolverstraete
- suyt Jan Baptiste Soetens
- west de Schutterslochtinck
- noort Pieter De Frain

dit voor 150 R courant

De verkopers en de koper verklaarden niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Pieter Valcke burgemeester , Jan De Maeseneer schepenen


14.11.1720 : Pieter Jous fs. Jans erkent een rente aan Joffr. Christina De Pape weduwe van Sr. Jan Janssens insetene van Ninove over de som van 150 R courant aan 5 % een rente van 7,5 R sjaars / beseth op :

1) 318,50 roeden land waarin 50 roeden schoofland op het Meyersvelt in coope verkregen van Guilliam Vander Kelen fs. Christoffels , zie supra

2) een behuysde hofstede te Neijcken groot 377 roeden
- oost sheeren strate
- suyt Anthone Carion en het goet van Vicoigne
- west het goet van Pieter Verdonck
- noort cloostergoet Vicoigne

Present : meier , burgemeester en Jan De Maeseneer

Marge : in 1768 is deze rente gelost door Jan Leirens soo over hem selven als over de andere hoors van Pieter Jous , getekend voor ontvangst door Ignatius Frans De Pape


14.11.1720 : Joos Vanden Broecke fs. Joos insetene van Meerbeke verkoopt aan Martinus Neuckermans x Martine De Smet :

75 roeden Xlant salvo justo in DW op het Hoog Hoenderskot
- oost Carel Beghin causa uxoris
- suyt Jovr. Marianna Pantecras
- west dhoirs Guilliam Van Heddeghem

dit voor 80 R 12 S eens met de besaeytheden op de voorste partije tegenwoordich staende

welke partij de verkoper competeert uit hoofde van zijn vader Joos Vanden Broecke

Present : de meier , Pieter Valck burgemeester , Pieter De Cueleneer schepenen

Zie landboek Denderwindeke nr. 2038


12.12.1720 : Sr. Pieter Valcke verkoopt aan Joos Sterck op voortane rente van 10 R sjaers

1) 132 roeden Xlant op het Rietvelt
- oost en suyt Pieter Maesfrancx
- west het Apelteirenvelt
- noort Cornelis Van Eesbeke

2) 95 roeden opt Rietvelt
- oost scoopers erve
- west Pieter Maesfrancx en coopers ander erve

3) 95 roeden Xlant opt Apelteirenvelt
- oost Joos Hevens
- suyt vercoopers ander goet
- west Cornelis De Brackenier
- noort het Neyckenvelt

deze coop is gebeurt voor 200 R wisselgelt , de stuiver tot 6 schellingen , en hiervoor een rente van 10 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) en 2) en 3) zie supra

4) 1/2 dw. Xlant op Walborrevelt
- oost de voornoemde Valcke
- suyt den wegh
- west Armengoet Wiese
- noort Pieter Cardoens

Present : de meier , Pieter Pleck , Jan Lemmens , Jan De Maeseneer

Anno 1765 heeft Cornelis Sterck deze rente gelost aan J. Van Innis 


16.12.1720 : Cornelis De Ro fs. Mathijs verkoopt aan Michiel Rockelé :

237,50 roeden schooflant / schoof van heere / op de Moorputte
- oost en suyt dhoors Heer Peeter Van Vreckem
- west den cooper
- noort Jan Baptiste Vierendeel

dit voor 6 S / roede

welke partij is " in huere " aan Pieter Maesfranckx tot Kerstmis 1724 voor 5 R sjaars welke pacht de koper is toekomend

Present : de meier , de burgemeester , Peeter Pleck schepenen

Redactie : de verkoper is dan 76 jaar


17.12.1720 : Jacques Valcke x Joanna De Smet , Pieter De Smet , Joos De Smet en Anna De Smet verkopen aan Sr. Pieter Valcke borghemeester van LvW :

112 roeden schooflant te Boterdaele
- oost deselven Valck
- suyt de beke
- west Jan Thienpont fs. Adriaens
- noort Frans Beghin

en dit over de achterstel van heerlijke renten aan de abdij van Vicoigne en dit volgens een klacht door Andreas Lecocq proost van de abdij

Genoteerd op 08.02.1721 : de meier , Pieter Pleck , Pieter De Cueleneer , Gerardus Cosijn en Jan Lemmens


23.12.1720 : Cornelis Van Snick fs. Joos insetene van Nieuwenhove verkoopt aan Guilliam Vande Voorde filius Jans x Catharina Vrancx insetenen van DW :

1) 120 roeden Xlant int Veewautersblock
- oost derve cooper
- suytwest Jaspar D'Hauwer
- noort den Vettemeersch

dit voor 29 S / roede

2) 40 roeden Schooflant int Veewautersblock
- oost Nicolaes Pauwels
- suyt dhoirs van wijlen den heere van Steenhout
- west deselve hoirs
- noort de weduwe van Mijnheer Merbois

dit voor 20 S / roede

Present : de meier , Jan Lemmens en Pieter Pleck schepenen


23.12.1720 : Guilliam Vande Voorde fs. Jans x Catharina Vrancx erkennen over ontvangen som van 250 R courant een rente aan Sr. Franciscus Walraevens fs. Jacobus pachter van het hof te Hamme in Vollezele een rente van 12,5 R sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 120 roeden Xlant int Veewautersblock
- oost derve cooper
- suytwest Jaspar D'Hauwer
- noort den Vettemeersch

2) 40 roeden Schooflant int Veewautersblock
- oost Nicolaes Pauwels
- suyt dhoirs van wijlen den heere van Steenhout
- west deselve hoirs
- noort de weduwe van Mijnheer Merbois

3) 25 roeden Xlant in DW opt Waterleeveldeken
- oost Pauwel Vrancx
- suyt Cornelis De Groote
- west den Diepenbroeck

4) 77 roeden land op het Brucxken
- oost Armengoet van DW
- suyt de Sluysenmeersch
- west de voorste vrouwe Merbois
- noort den groenen wech

5) een behuysde hofstede te Nedersteenhout groot 170 roeden voor hun paert en deel in een meerder gelege met de helft van de huyse daerop staende paelende deselve helft
- oost Joos Brisack causa uxoris
- west Veewautersblock
- noort Jan Buydens fs. Pieters

Present : ut ante