Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1718

Bron : Wedergrate nr. 381 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen , met index , is compleet


 1. Boddijn Jacques fs. Jacques en van Josine Van Wilderode verkoopt op 17.03
 2. Caujuweel Maria weduwe Sr. Jan Van Cromphout tot Antwerpen verkoopt op 15.12 , 2 x op 15.12
 3. Claes Carolina x Adriaen Van Wilder tot Gooik verkopen op 10.09
 4. Cools Joos fs. Jans x Anna Maesfranckx en haar zoon verkopen op 05.05
 5. De Brackenier Cornelis x Maria Van Sinaij kopen op 15.12
 6. De Frijn Pieter x Adriana De Nijs kopen op 03.12 , 2 x op 03.12
 7. De Gand Jan Baptiste x Jaspariene Van Craenenbroeck rentegelders op 15.11
 8. De Jonghe Anthoon fs. Pieters koopt op 08.01
 9. De Pape Christina weduwe Jan Janssens tot Ninove renteheffer op 13.08
 10. De Poille Antoon tot Antwerpen verkoopt op 1 x op 10.09 , 2 x 03.12 , 3 x op 03.12
 11. De Ro Jan fs. Jans rentegelder op 27.01
 12. De Sager Anthonette x Jan Vlassenbroeck verkopen op 24.12
 13. De Smet Cornelis koopt op 10.09
 14. De Smet Sr. Jacques burgemeester tot Aalst  en Benedictus De Smet verkopen op 13.08
 15. De Smet Pieter fs. Adriaens rentegelder op 25.02
 16. De Ville Frans x Pieternelle Inveu verkopen bij uitgroting op 01.03
 17. De Vogel Joos rentegelder op 07.04
 18. Dufour Joanna x Jan Van Heghe tot Ninove renteheffers op 27.01
 19. D'Hauwer Jaspar fs. Maximiliaen koopt op 17.03
 20. Inveu Jan koopt bij uitgroting van zijn broeder en zusters op 01.03
 21. Inveu Merten , Adriaene , Joanna en Pieternelle verkopen bij uitgroting op 01.03
 22. Janssens Jan zijn weduwe tot Ninove renteheffer op 13.08
 23. Jous Pieter fs. Jans koopt op 13.08
 24. Jous Pieter fs. Jans rentegelder op 13.08
 25. Lecocq Andreas proost van Vicoigne renteheffer op 27.01 , 2 x op 17.03
 26. Maesfranckx Anna weduwe Pieter Van Hove x Joos Cools fs. Jans verkopen op 07.05
 27. Mertens Pieter fs. Lievens x Maria Buydens kopen op 10.09
 28. Mignon Catharina weduwe Vincent Van Heghe verkoopt op 08.01, verkoopt bij naarhede op 13.01
 29. Mignon Pieter fs. Anthoons koopt bij naarhede op 13.01
 30. Neuckermans Pieter x Anna Vanden Haute kopen op 05.05
 31. Ninove , klooster der Recollectinen renteheffers op 13.11 , 2 x op 15.11
 32. O Jan x Barbara Tiebaut rentegelders op 27.01
 33. O Lieven fs. Jacques renteheffer op 13.11
 34. Persoons Jan x Anna Vrancx rentegelders op 17.03
 35. Thienpont Jan x Elisabeth Vander Elst kopen op 24.12
 36. Tiebaut Barbara x Jan O rentegelders op 27.01
 37. Van Craenenbroeck Jaspariene x Jan Baptiste De Gand rentegelders op 15.11
 38. Van Damme Adriaen verkoopt op 02.05
 39. Van Branteghem Jan Baptiste fs. Jacobus tot Ninove renteheffer op 25.02
 40. Van Craenenbroeck Jaspariene x Jan Baptiste De Gand rentegelders op 15.11
 41. Van Cromphout Sr. Jan zijn weduwe tot Antwerpen verkoopt op 15.12 , 2 x op 15.12
 42. Vanden Haute Anna x Pieter Neuckermans kopen op 05.05
 43. Vander Eijcken Philips fs. Gillis renteheffer op 07.04
 44. Vander Elst Elisabeth x Jan Thienpont kopen op 24.12
 45. Van Eesbeke Ingel x Joanna Inveu verkopen bij uitgroting op 01.03
 46. Van Heghe Jan x Dufour Joanna tot Ninove renteheffers op 27.01
 47. Van Hove Joos tot Grimminge verkoopt op 05.05
 48. Van Hove Pieter zijn weduwe Anna Maesfranckx en haar zoon Joos Van Hove verkopen op 05.05
 49. Van Sinaij Maria x Cornelis De Brackenier kopen op 15.12
 50. Van Wilder Adriaen x Carolina Claes tot Gooik verkopen op 10.09
 51. Vlassenbroeck Jan x Anthonette De Sager verkopen op 24.12
 52. Vierendeel Adriaen fs. Jan Baptiste koopt op 15.12
 53. Vrancx Anna x Jan Persoons rentegelders op 17.03

08.01.1718 : Catharina Mignon weduwe Vincent Van Heghe met Michiel Vander Poorten als voogd verkoopt aan Anthoon De Jonghe fs. Pieters :

haar paert en deel van een huys bestaende in een keucken , voorvloer en camere met eveneens 30 roeden thiendelochtinck en alle fruytboomen en trunckboomen daar op staende

Ook haar paert in 6 roeden daar neffens haar verstorven van Joosine Mignon haar zuster welke 6 roeden nog zijn onverdeelt met haar consoorten ,

dit alles gelegen in Meerschvoorde
- oost de erfgenaemen Joosine Mignon en Joos Van Vreckem getrouwt met Magdalena Mignon
- suyt sheeren strate
- west den cooper
- noort het Meerschvoordevelt

en dat voor de somme van 118 R courant

is belast met 30 stuivers aan de kercke van DW

De vercooperigge mag ook cappen 2 tronckboomen die op haar kavel stonden

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester en Michiel Rockelé schepenen

Deze verkoop werd ongedaan gemaakt , zie verder


13.01.1718 : Pieter Mignon fs. Anthoons eigen broeder van Catharina Mignon weduwe van Vincent Van Heghe vecht de voorste verkoop aan uit hoofde van naarhede en gezien hij :

" NADER TEN BLOEDE IS DAN ANTHOON DE JONGHE FS. PIETERS " zal de voorste koop ongedaan gemaakt worden

- hierbij moeten de onkosten die gemaakt werden vergoed worden te weten 27 R 12,5 S

- ook zal Anthoon De Jonghe fs. Pieters zijn huur verderzetten tot 1719 mits te betalen 12 R sjaars

Genoteerd op 17.12.1718 en present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens en Geeraert De Naeyer schepenen


27.01.1718 : Jan De Ro fs. Jans insetene der prochie van DW erkent over 150 guldens courant geleend geld aan Sr. Andreas Lecocq proost van Vicoigne een rente van 9 R / penninck 16 / beseth op :

een partij land op de Cauwaert groot 180 roeden
- oost Maximiliaen D'Hauwer
- suyt Adriaen De Mol
- west Gillis Buydens fs. Pieters
- noort den voetwech ofte de goederen van Vicoigne

de voorste De Ro competerende by coope voor de wethouders van Wedergrate ten versoecke van de erfgenamen van wijlen Pieter Buydens en Elisabeth Pleck

Present : Jan Vierendeels officier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens schepenen


27.01.1718 : Jan O en Barbara Thiebaut erkennen over geleend geld een rente aan Sr. Joannes Van Heghe x Jfr. Joanna Dufour een rente van 5 R sjaars / 20ste penning / de schellinck op 7 S  gerekend / beseth op :

1 ) een behuysde hofstede met de huysingen in DW op de Plaetse groot 60 roeden
- oost de weesen Merten Tiebaut
- suyt de Broeckenmeersch toebehorende Gillis Vanden Bossche
- west Cornelis De Brackenier
- noort de strate

2) 90 roeden Xlant in DW op den Dasputte
- oost Merten Lambrecht
- suyt de weese van Sr. Joos Van Vaerenberch
- west Armengoet van Wiese
- noort Joos Van Heghe

3) 123 roeden Xlant op het Meerschvoordevelt
- oost , suyt en west Cornelis De Smet
- noort de strate

4) een partijcken bosch in de Geuvensbosch genaempt " den Schipdael " groot 65 roeden
- oost de partije geheeten " de Moelle "
- suyt Jan Roosen
- west Jr. De Smet in Aalst
- noort Pieter Valck en Joos Van Heghe

Present : Jan Vierendeels officier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens en Jan Lemmens schepenen

Marge : in 1719 hebben de renteheffers deze rente getransporteerd aan het klooster der religieusen van het hospitaal van Ninove


25.02.1718 : Pieter De Smet fs. Adriaens erkent over de som van 250 guldens ontvangen geld aan Jan Baptiste Van Branteghem fs. Jacobus borger der stede van Ninove een rente van 12,5 R / 20ste penning / beseth op :

: een hofstede met huysinghen , schuere en stallingen gelegen in DW te Neijcken groot 210 roeden
- oost cloostergoet Vicoigne
- suyt Pieter Rimvoij
- west de strate
- noort de hofstede van de weduwe en dhoirs Merten De Vos

Present : de meier , Jan Lemmens , Gillis Buydens en Michiel Rockelé schepenen


01.03.1718 : Ingel Van Eesbeke x Jenno Inveu , Merten Inveu , Frans De Ville x Pieternelle Inveu , Adriaene Inveu , allen erfgenamen van Philips Inveu en Martijne . . . hebben bij uitgroting gecedeert aan  :

hun broeder en zwager Jan Inveu elk zijn 1/5de deel en paert in alle deelen hun verstorven van hun houders als namentlijck :

1) in een partij lants groot 175 roeden
- oost de straete
- suyt Pieter Van Wilderode
- west cloostergoet der Chartroosen van Herne

2) 50 roeden op het Merrevelt
- oost de straete
- suyt Pieter Vanden Broecke
- west kerckengoet DW

3)75 roeden lochtinck
- oost Pieter Van Wilderode
- suyt Pieter Maesfrancx
- west de straete
- noort deselve Van Wilderode

4) 25 roeden bosch
- 3 sijden Pieter Van Wilderode
- west de straete

5) 25 roeden bosch
- oost Sr. Joannes Philips Van Vaerenberch
- suyt Cornelis De Brackenier
- noort dhoirs Cornelis Vanden Bossche

en dat voor elk de som van 15 R 6 S eens

Welke percelen de acceptant zijn toekomende in gebruyck sinds Kerstmis 1713

Getekend door Ingel Van Eesbeke , Frans De Ville , de koper en de 2 anderen tekenen met " een cruysken "

Present : Jan Van Heghe en Gillis Buydens


17.03.1718 : Jan Persoons x Anna Vrancx erkennen een rente aan Sr. Andreas Le Cocq , proost van de abdij van Vicoigne in Denderwindeke een rente van 3 R courant geld / 16de penning / beseth op :

1) hun behuysde hofstede groot 150 roeden int gehuchte te Nedersteenhout
- oost den Diepenbroeck
- suyt Guilliam Vander Voorden
- west het Veewatersblock
- noort de voorste Guilliam Vander Voorden

DEZE HOFSTEDE AAN ANNA VRANCX COMPETERENDE UIT HOOFDE VAN HAAR VADER WIJLEN NICOLAES VRANCX

2) 1 dagwand en enkele roeden schoofland waarin ook ligt omtrent 25 roeden Xland
- oost sijn selfs erve
- suyt den voorste Guilliam Vander Voorde
- west den voorsten Diepenbroeck
- noort den Streeder

OOK UIT DE SUCCESSIE VAN ZIJN HUYSVROUWE

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Jan Lemmens schepenen


17.03.1718 : Geeraert Boddijn fs. Jacques tot Geeraardsbergen als voogd over zijn onderjarige wees Jacques Boddijn zijn halve broeder verkoopt aan Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen opsetene van DW :

Jacques Boddijn fs. Jacques is de minderjarige wees van wijlen Jacques x Josine Van Wilderode die de helft van de meersch verpacht aan Jaspar D'Hauwer voor 3 R sjaars

de helft van een meersch in de Sluysenmeersch groot int geheel 125 roeden
- oost Jan Roosens
- suyt Jan De Doncker
- west dhoirs Adriaen Vanden Haute
- noort den Armenbosch

dat voor 12 S / roede en 16 S ten gelaege

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen


07.04.1718 : Joos De Vogel erkent een rente aan Philips Vander Eijcken fs. Gillis over 50 R courant , de schellinck aan 7 stuivers , en hiervoor een rente van 3 R sjaars  / beseth op :

1 dw. etteweyde te Neuringen
- oost weduwe en dhoirs Jan Vanden Haute
- suyt Jan Baptiste Rollij
- west het heerendienstengoet van Ninove
- noort Jan Vander Stockt

welke meers in pachte werd gehouden door de voorste renteheffer voor 3,5 R sjaers

Present : Anton Buyl officier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Jan Lemmens


05.05.1718 : Joos Cools fs. Jans x Anna Maesfrancx die weduwe is van wijlen Pieter Vande Hove insetenen van Nieuwenhove en Joos Vanden Hove fs. des voorste Pieters insetene van Grimminge soo over hem selven als hem sterk makend over zijn broeder Adriaen en zijn zuster Catharina verkopen aan Pieter Neuckermans x Anna Vanden Haute insetenen van Denderwindeke :

een partij Xlant in DW op de Weerbosch groot 215 roeden
- oost de Meerecauter
- suyt dhoors Andries Rollie en Pieter Plecke
- west den Armen van Nauwenhove
- noort den Armen van Santbergen

dit voor 11 S / roede en bovendien 3 guldens ten gelaege

de kopers zullen profiteren de pacht tot 6 R sjaars door Joos Cools fs. Pieters pachter

Zie schepenbrief van 24.08.1715 die deze schepenbrief voorafgaat

Present op 19.05.1718 : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Gillis Buydens schepenen

Red. : deze partij werd in 1738 verkocht door Gillis en Adriaen Neuckermans


13.08.1718 : Sr. Jacques De Smet burgemeester van Aalst en heer van Smoes en Sr. Benedictus De Smet verkopen aan Pieter Jous fs. Jans :

150 roeden schooflant opt Meyersvelt wesende een veldeken int Vosgelege
- oost de straete
- noort en west Vicoignegoet
- suyt de weduwe en dhoirs Vincent Van Heghe

dit voor 141 R courant geld

Present : Guilliam De Cooman officier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen


13.08.1718 : Pieter Jous fs. Jans erkent een rente aan Jvr. Christina De Pape weduwe Jan Janssens tot Ninove over de ontvangen som van 200 R courant , de schellinck tot 7 S waarvoor rente van 10 R / 20ste  / beseth op

een partij land int Vosgelege met alle de edificien van huysingen , schuere en stallingen bij de comparant daarop te bouwen groot in gronde omtrent 1 bunder
- oost de straete
- noort en west het cloostergoet van Vicoigne
- suyt de weduwe en dhoirs Vincent Van Heghe

Marge : anno 1767 is deze rente gelost door Jan Leirens over dhoirs Pieter Jous aan Ignatius Frans De Pape loco matris

Present : Guilliam De Cooman officier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen


10.09.1718 : Adriaen Van Wilder x Caroline Claes insetenen van Gooik verkopen aan Pieter Mertens fs. Lievens x Marie Buydens :

een elsbroeck groot 140 roeden gelegen int Verreveldeken
- oost dhoirs Merten Thienpont
- zuyt Eloy Dauwe
- noort den Armen van DW
- west Pieter Pleck

dit voor 125 R courant en 2 R 2 S voor het verteir

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


10.09.1718 : Anthon De Poulle fs. Jans borger tot Antwerpen verkoopt aan Cornelis De Smet :

een partij land en is XXXIIIste schoof gelegen te Meersvoorde groot 75 roeden en is paert van een meerdere partije hofstede alsnu onbewoont groot int geheele 242 roeden paelende int geheele
- oost de hofstede van de weduwe Jan Lambrecht
- west Pieter Lambrecht
- noort den Beulinck

dit voor 20 R courant met 24 S ten gelaege

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester en Michiel Rockelé schepenen


03.11.1718 : Lieven O fs. Jacques erkent een rente aan de Zusters Penitenten Recolletinen tot Ninove over de ontvangen som van 215 R wisselgelt en dit aan 5,5 % / beseth op :

1) zijn behuysde hofstede te Neijcken groot 344 roeden
- oost sheeren strate
- zuyt Pieter Cardoens
- west den Caelcauter
- noort Jan Van Rumst stede

2) 52 roeden land op het Neyckenvelt
- zuyt het Apelteirenvelt
- west de Armen van Wiese
- noort Sr. Jan Van Vaerenberch

3) 75 roeden schooflant op Apelteirenvelt
- oost dhoors Jan Wauters
- noort het Neyckenvelt
- west Pieter Maesfranckx

4) 97 roeden Xlant op de Caelcauter
- oost Joos Vivremont
- suyt dhoors Jan Van Snick
- west de Moille
- noort Joos Van Snick

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan Lemmens

Marge : anno 1747 is deze rente voor de helft afgeleijt
Marge : anno 1786 hebben Livinus De Mets en Pieter De Grove als voogden van de kinderen van wijlen Joannes De Mets de andere helft van deze rente afgelost


15.11.1718 : Jan Baptiste De Gand x Jasparyne Van Craenenbroeck erkennen een rente aan de Recollectinen van Ninove over de oplichting van 200 R courant , de schellinck aan 7 stuivers en hiervoor een rente van 10 R courant sjaers , beseth op :

1) hun behuysde hofstede te Neycken groot 203 roeden rontom in zijn haeghen
- oost sheeren strate
- suyt en west Jan Baptiste Rollij
- noort het losgat van de Caelcauter

2) een partij meersch en bosch op de Cortenbosch te Roost groot 168 roeden
- oost Jan Valck
- west den Hoeysleyts
- suyt Jan De Gand

3) 95 roeden land op het Meyersvelt
- oost en suyt het goet van Adriaen Prieels
- noort Vicoignegoet
- west de straete

hierop rust reeds een losrente van 6 R aan Pieter Valck

Present : de meier , Jan Lemmens , Michiel Rockelé burgemeester


03.12.1718 : Anthon De Poille borger der stad Antwerpen verkoopt aan Pieter De Frain x Adriana De Nijs

de helft van een hofstede in DW int gehuchte te Steenbergh
- oost weduwe Adriaen Van Eesbeke
- west Pieter Valcke
- suyt kerckegoederen van Pollaer
- noort den Driesch

De helft de verkoper competerend uit hoofde van zijn vader Jan De Poelle

Dit voor 18 R courant geld

Present : de meier , Gillis Buydens , Jan Lemmens

Zie 26.01.1719 waarbij deze koop ongedaan gemaakt werd


03.12.1718 : Anthon De Poille borger der stad Antwerpen verkoopt aan Pieter De Frain x Adriana De Nijs groot 75 roeden

een partij saeijlant op het Meyersvelt
- oost de straete
- west Merten Lambrecht
- noort Pieter Cardoen
- suyt de straete

voor 12 R courant

Present : de meier , de burgemeester , Jan Lemmens schepenen


15.12.1718 : Juffrouw Marie Caujuweel weduwe Sr. Jan Baptiste Van Cromphout geassisteert met Sr. Hendrik Jordaen als haar verkoren voogd verkoopt via haar kozijn Sr. Amatus Ignatius Vanden Bossche tot Aalst :

281 roeden onbehuisde hofstede aan de Plaetse
- suyt de strate
- west den voetwegh
- noort de weduwe en dhoors Mr. Vincent Van Heghe

is belast met 4 veertelen tarwe , 6 veertels haver , 3 cappoenen en 3 schellingen parisis

Verkocht aan Adriaen Vierendeel fs. Jan Baptiste voor 7 S / roede en 24 S ten gelaege

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens de oude schepenen


15.12.1718 : Juffrouw Marie Caujuweel weduwe Sr. Jan Baptiste Van Cromphout geassisteert met Sr. Hendrik Jordaen als haar verkoren voogd verkoopt via haar kozijn Sr. Amatus Ignatius Vanden Bossche tot Aalst :

een block Xlant genaempt " sNayers stede " groot 513 roeden
- oost de vercooperigge
- suyt de strate
- west den keijts
- noort het Curegoet van Meerbeke

belast met een zister haver , een zister tarwe , 2 cappoenen aan de heere van LvW

gekocht door Cornelis De Brackenier x Marie Van Sinaij voor 19 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens de oude schepenen


24.12.1718 : Jan Vlassenbroeck x Anthonette De Saeger verkopen aan Jan Thienpont x Elisabeth Vander Elst :

een onbehuysde stede groot 137 roeden in een block te Reijst
- oost de straete
- west den Reijsbosch
- noort de behuysde stede van wijlent Lieven De Quick en Cornelis De Grove

belast met de helft van een zister coorens sjaers aen de heere van Wedergrate en een penninck obel
belast met rente van 3,5 R sjaars aan Jan Van Vaerenberch oud-meier van LvW als de eigendom hebbend van dhoirs Gillis Van Vaerenberch en dit volgens de schepenbrief van 16.01.1653 en komt uit een totale rente van 9 R sjaers

Present : Joos Lippens officier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen