Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1717 , met index

Bron : Wedergrate nr. 380 en 381 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Beghin Frans fs. Jans verkoopt op 22.12
 2. Bellot Hendrik zijn weduwe verkoopt op 18.12
 3. Brijs Joos x Maria Pleck verkopen op 16.06
 4. Buydens Joanna x Pieter Mertens kopen op 16.09 , 2 x op 16.09
 5. Buydens Maria weduwe Jan Baptiste Lemmens koopt op 03.07 , 2 x op 16.06 , 3 x op 21.10
 6. Cools Adriaen fs. Jans tot Galmaarden verkoopt op 23.12
 7. Cools Jacobus zijn weduwe verkoopt op 16.09
 8. Cools Joanna x Adrianus Rigauts verkopen op 16.09
 9. Cools Maria x Pieter Mertens verkopen op 16.09
 10. Cools Louis verkoopt op 16.09
 11. Crispeels Elisabeth x Jan Baptiste Van Langenhove tot Brussel verkopen op 09.11
 12. De Coster Pieter fs. Jans verkoopt op 16.09 , 2 x op 21.10
 13. De Four Joanna x Van Heghe Joannes griffier van Waarbeke renteheffers op 09.01
 14. De Mol Adriaen fs. Adriaens x De Ro Catharina fa. Gillis rentegelders op 09.01
 15. De Poille Antoon tot Antwerpen verkoopt op 20.12 , 2 x op 20.12
 16. De Pon Adriaene fa. Christoffel x Lieven De Spiegeleer tot Zandbergen verkopen op 13.12
 17. De Ro Catharina fa. Gillis x De Mol Adriaen fs. Adriaens rentegelders op 09.01
 18. De Ro Maria x Pieter Vanden Bempt kopen op 11.03
 19. De Roye Gillis fs. Adriaens maakt testament op 22.01
 20. De Smet Cornelis koopt op 16.09 , 2 x op 20.12
 21. De Spiegeleer Lieven fs. Jans x Adriaene De Pon tot Zandbergen verkopen op 13.12
 22. De Vogel Geert fs. Joos verkoopt aan zijn broeder op 18.01
 23. De Vogel Joos koopt van zijn broeder op 18.01 , rentegelder op 14.01
 24. De Vogel Joos verkoopt op 05.10
 25. D'Hauwer Jaspariene x Jan Lemmens tot Neigem verkopen op 11.03
 26. Dubois Erasmus zijn hoors verkopen op 03.07
 27. Lemmens Anna x Frans Van Lierde verkopen op 08.07
 28. Lemmens Jan fs. Jan Baptiste x Jaspariene D'Hauwer tot Neigem verkopen op 11.03
 29. Lemmens Jan Baptiste zijn weduwe koopt op 03.07 , 2 x op 16.06 , 3 x op 21.10
 30. Mertens Jan x Maria Cools verkopen op 16.09
 31. Mertens Pieter x Joanna Buydens kopen op 16.09 , 2 x op 16.09
 32. Mignon Pieter koopt op 20.12
 33. Neuckermans Pieter x Anna Vanden Haute kopen op 08.07
 34. Pardaens Jan koopt op 09.11
 35. Pleck Elisabeth weduwe Jacobus Cools verkoopt op 16.09
 36. Pleck Lucia x Jan Serjacobs verkopen op 16.09
 37. Pleck Maria x Joos Brijs kopen op 16.06
 38. Rigauts Adrianus x Joanna Cools verkopen op 16.09
 39. Rockelé Michiel koopt op 22.12
 40. Roosen Gillis tot Nieuwenhove koopt op 23.12
 41. Roosen Jan fs. Guilliam x Joanna Van Snick kopen op 05.10
 42. Sirjacobs Jan x Lucia Pleck verkopen op 16.09
 43. Valcke Sr. Pieter koopt op 01.02 , 2 x op 31.12 , renteheffer op 14.01
 44. Vanden Bempt Pieter x Maria De Ro kopen op 11.03
 45. Vanden Haute Anna x Pieter Neuckermans kopen op 08.07
 46. Vander Eecken Sr. Jan koopt op 18.12
 47. Van Heghe Joannes griffier van Waarbeke x De Four Joanna renteheffers op 09.01
 48. Van Herreweghen Guilliam x Van Vaerenberch Maria Francisca verkopen op 01.02
 49. Van Langenhove Jan Baptiste x Elisabeth Crispeels tot Brussel verkopen op 09.11
 50. Van Lierde Frans x Anna Lemmens verkopen op 08.07
 51. Van Varenberch Maria Francisca x Guilliam Van Herreweghen verkopen op 01.02
 52. Van Vreckem Jan fs. Pieters begunstigde bij testament op 22.01
 53. Van Waesberghe Catharina weduwe Hendrik Bellot tot Brussel verkopen op 18.12
 54. Van Waesberghe Gillis griffier tot Aalst verkoopt op 31.12
 55. Van Waesberghe Hubertus tot Ninove zijn vague sterfhuis verkoopt op 18.12


 


09.01.1717 : Adriaen De Mol fs. Adriaens x De Ro Catharina fa. Gillis insetenen van DW erkennen rente aan Sr. Joannes Van Heghe greffier van Waarbeke en Nauwenhove x Juffr. Joanna Du Four over de ontvangen som van 200 R courant , de schellinck tot 7 stuivers , en erkennen een rente aan de penninck XVI , beseth op :

1) een weijde ofte boomgaert te Prindaele
- oost dhoors N. De Ro
- suyt Jenne Marie Buydens met de Vijvermeersch
- noort den Cauwaert
- den Rondenmeersch geheeten den Drijbeck

groot 153 roeden

2) 111 roeden Xlant op de Meerecauter
- oost en suyt de Paijenbroeck
- west Sr. Pieter Van Droogenbroeck
- noort den wech

3) 120 roeden bosch gelegen tegen het Schepessel ( slecht leesbaar op mijn kopij )
- oost de wed. en dhoors Jacobus Cools
- west de Groote Lietersberch
- suyt Jan Buydens
- noort Gillis Buydens fs. Pieters

4) 225 roeden Xlant op het Reijsevelt uit een meerdere partije
- suyt de Holbeke
- oost de Reijsenbosch
- noort Lieven Mertens

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen

Marge : anno 1727 hebben de rentegelders deze rente gelost aan de prieuse van het Hospitaal van Ninove die deze rente hadden verworven bij transport , deze akte van cessie is ondertekend door Vrouwe Anna Maria De Pelseneer vrouwe Prieuse van het Hospitaal van Ninove


14.01.1717 : Joos De Vogel fs. Joos erkent rente aan Sr. Pieter Valck over de ontfangen somme van 64 R van 4 R sjaars / penninck XVI / beseth op :

1) 1 dagwand meersch in DW te Neuringen
- noort Jan Vander Stockt
- oost Jacques Thiebaut
- suyt de weduwe Geeraert De Middeleer

2) 50 roeden Xlant in DW op Neyckenvelt
- west Jan Roosen
- oost en noort de weduwe Sr. Jacques Frans De Temmerman
- west cornelis De Brackenier

3) 87 roeden Xlant in DW op Apelteirenvelt
- noort Pieter Maesfrancx
- west kerckengoet van DW en Pieter Valcke
- suyt dhoors Thienpont in Edingen

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens borghemeester , Gillis Buydens de oude en Gillis Buydens junior schepenen

Marge : deze rente is gelost op 26.10.1717 door Joos De Vogel fs. Joos aan Sr. Pr. Valcke


18.01.1717 :  Geert De Vogel fs. Joos verkoopt aan zijn broeder Joos De Vogel bij forme van uytgrootinge : :

22 roeden lants wesende het 1/3de van 1/2 bunder in drijen genomen
- oost tegen sheeren strate
- noort vercoopers ander goet
- west het goet van Anna De Voghel

en dit voor 13 S / roede

De koper belooft op de grond een huis te stellen en de verkoper zal gerechtigd blijven hierin te blijven wonen zolang hij jonkman is

Getekend door Ludocivus Cambier med. doct. en Ludovicus Praet , de koper en de verkoper verklaarden niet te kunnen schrijven

Present op 23.02.1719 : de baljuw , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens schepenen


19.01.1717 : wijlent Jooris De Groote fs. Gregoor in eerste huwelijk getrouwd met Elisabeth De Ro te vooren weduwe van Christiaen Vanden Broecke had op 05.02.1709 verkocht aan Wed. Jacobus Cools tot DW en haar zoon Louys Cools :

2 eijcken boomen staende in DW te Prindael

Hierbij hebben de kopers de 2 bomen " te goeder trauwen doen cappen " doch Jan De Vleeschauwer x Wed. Jan Vanden Broecke fs. Christiaens hebben op de voorste bomen doen nemen " arreste met interdictie aan de geseijde weduwe van die te weiren "

En bijgevolg moet Anna Canon weduwe en houderigge van het sterfhuys van de voornoemde Jooris De Groote geassisteert met Joannes Van Bossuyt greffier van Liefferingen als verkoren voogd ter compensatie over de 2 onrechtmatig verkochte eiken in zekere stelt :

1) de helft van 1 dw. boomgaert ofte etteweede daer de voorste 2 eijcken boomen afgecapt ligghen met alle de boomen en houtwasch op de voorste haere proprieteijt staende

2) Item 98 roeden bosch genaempt sGrevenbosch in DW int gehuchte te Steenbeke ( red. : lees dit als Steenberg )
- tegen tgoet van de meier Van Vaerenberch

3) 62 roeden bosch in den Moorsbroeck onder Pollaerde
- tegen Adam Vanden Broecke
- dander zijde de beke
- derde zijde Adriaen Wasteels

( dit alles is geschied in 1710 en pas in 1717 genoteerd , red. )

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


19.01.1717 : Anna Canon weduwe Jooris De Groote verkoopt en dit wegens " gecapte boomen " en de hieruit volgende schade en interesten en costen van proceduren door de weduwe Jacobus Cools geleden hebben hiertoe zekere partijen van grond als onderpand gesteld en ze doet hierbij afstand van :

een bosch te Steenbeke groot 127 roeden ( in de vorige akte stond als grootte 98 roeden , red. ) aan de weduwe Jacobus Cools en haar zoon Louis Cools en dit voor 10 S / roede en bovendien een " permissen ducaton " voor een paer muijlen aan Philippina De Groote dochter van de voorste Anna Canon

Present : zie supra


22.01.1717 : Gillis De Roye fs. Adriaens , " sieck te bedde ligghend nochtans sijn vijf sinnen machtich wesende " :

1) te begraven in gewijde aerde op het kerckhof deser prochie met het celebreren van een heerlijcke uytvaert met 25 missen van Requiem

2) te schenken aan zijn schoonzoon Jan Van Vreckem fs. Pieters over zijn getrouwe dienst bij testamente causa mortis het 1/3de van al zijn na te laten hauwelycke en meubilaire effecten , soo van cleederen , lijnwaet , graenen , hoij , stroij , haut , verloopen van rentecroisen ofte obligaties , capittaelen , amelioraties en besaetheden in de velden , boomen , gereede penninghen

Gebeurd ten huyse van Gillis De Roye fs. Adriaens en Sr. Joos Van Heghe

getekend door Gillis De Roye met een cruysken , Jan Van Vrechem , Lieven Mertens , Michiel Rockelé , Joos Van Heghe en J. Van Heghe

Redactie : lees schoonzoon als het huidige stiefzoon


01.02.1717 : Sr. Guilliam Van Herreweghen x Jfr. Maria Francisca Van Vaerenberch verkopen aan Sr. Pieter Valcke :

een maaimeers in DW op Rulenscot groot 42 roeden
- oost het begijntje Van Oostendorp
- noort Jan Baptiste Rollij causa uxoris
- west Jan Roosen ofte Jan O met hun wisselmeersch
- suyt de Schipstoel

dit voor 1 R / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens


03.07.1717 : Voor notaris Albertus Josephus Planchon te Brussel zijn gecompareert :

Joncker Louis Zannequin heere van Opschotte licentiaat in de rechten als procuratie hebbend van :

Jr. Henricus Du Bois zoon en eenen der erfgenamen van wijlen Jr. Erasmus Du Bois x Jovr. Anna Repermans gepasseert den notaris Henricus Meert en zekere getuigen op 30.06.1714 en verkopen aan Martinus Lemmens in den naam van zijn moeder Marie Buydens weduwe Jan Baptiste Lemmens de volgende partijen van land allen gelegen in DW

1) omtrent 1 dw. Xlant op Steenberch
- oost Joos Van Vaerenberch nu Jan Michiels
- zuyt cloostergoet Beaupre
- west de Stelte
- noort tgoet van Guilliam Buydens nu Jan Somers erve en de koper

2) 112 roeden schoofland op Steenberch
- zuyt Vincent Van Heghe
- oost cloostergoet Beaupre
- west Adriaen Eliaert nu de wed. Joos Van Vaerenberch
-  noort deselve Wed. Van Vaerenberch

3) 148 roeden Xlant op Boschvelt
- oost en west het goet van Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
- noort gescheede van Meerbeke
- suyt dheer Adriaen De Corte en nu aan de 2de comparant

4) 525 roeden Xlant op het Schoonvelt
- oost en noort het gescheede van Meerbeke
- zuyt het Camveldeken en de ketse
- west den Armen van DW

5) een partij elsbroeck in de Cuypers groot omtrent 90 roeden
- suyt en noort het Huchtersvelt
- west Joos De Witte
- oost Peeter De Coster en dheer Peeter De Groote

en dit volgens de scheiding gebeurd in Brussel in 1692 waarvan de copie authentique is verloren gegaan bij het bombardement van Brussel

Deze koop is gebeurd voor 500 guldens wisselgeld lijfscoop en 2 pistolen specie voor de vercooper smoeijmisse

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan Lemmens schepenen


11.03.1717 : Jan Lemmens fs. Jan Baptiste insetene van Neygen x Jaspariene D'Hauwer verkopen aan Pieter Vanden Bempt x Marie De Ro :

1,5 dagwand schoofland op Dashaege
- oost Christiaen Langenhaecke
- suyt Mijnheer Merbois
- west Carel Beghin
- noort sheeren strate

dit om 11 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


16.06.1717 : Joos Brijs x Marie Plecke verkopen aan Marie Buydens weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Jans :

1) een meersch in DW te Herdenhove genaemt " de Cammeersch " groot 122 roeden
- oost de kercke van DW
- suyt de Wed. Adriaen Van Audenhove
- west Gillis Buydens cheijns van dese kercke
- noort Jan Somers en de keijtse

belast aan de Cure van DW met een zister haver , een cappoen , 17 denieren sjaars

2) een meers op het Rulenscot groot 48,80 roeden
- oost de straete
- suyt de Wed. Nicolaes De Ro
- west Wed. Adriaen Ondermerckx
- noort cloostergoet Sinte Cornelis neffens Ninove

3) partij Xlandt op Boschvelt groot 63,75 roeden
- oost dhoirs Jan Chrispeels
- west Pieter Plecke
- suyt de cooperigge
- noort Jan De Wolf met zijn hofstede

4) partij Xlandt op Steenberch groot 112,75 roeden
- suyt de Wed. en dhoors Joos Van Vaerenberch
- west Jan Buydens
- noort de coopersse
- oost Joos Lippens

5) partij landt op het Boschvelt groot 139,75 roeden
- oost Joos Lippens
- suyt dheer Maximiliaen Buyens tot Ninove
- west Max. Leijssens
- noort Joos Caelendriesch

6) een partij schoofland in Pollare op het Hoenderskot groot 75 roeden
- oost het goet van Adriaen Saegman
- west Jan De Coster
- noort Mathijs De Ro

Dit de verkopers toekomend bij kaveling gebeurd in Gooik ten sterfhuyse van Barbara Buydens haar moeder en dit jegens Jan en Anna Maria Somers

Present : de meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens

Redactie : Marie Pleck is oudste dochter van wijlen Gillis Pleck en wijlen Barbara Buydens , haar moeder hertrouwde met Jan Somers in 1691


08.07.1717 : Frans Van Lierde mulder in DW x Anna Lemmens mulderesse verkopen aan Pieter Neuckermans x Anna Vanden Haute insetenen van DW :

113 roeden schoofland in DW op het Brucxken
- oost weduwe Ingel De Ro
- west Christoffel Vanden Haute
- noort Jan Tibaut
- suyt Jaspar D'Hauwer

en dit voor 9 S / roede

Welke partije Anna Lemmens competeerde uit hoofde van haar ouders

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Gillis Buydens schepenen


19.08.1717 voor notaris in Brussel zijn verschenen :

Jonker Jacobus Vander Noot ter ene , Catharina De Ro x Adriaen De Mol ten anderen ingesetenen van DW en heeft in forme van mangelinge de 1ste comparant aan de 2de comparant overgelaten :

1) stuck Xlant op de Groote Lietersbergh groot 1/2 dw salvo justo
- oost het goet van de acceptanten
- suyt den wegh
- west Franchois De Vroede
- noort Gillis Buydens

2) stuck Xlant op de Grooten Cortenbosch ook 1/2 dw. salvo justo
- oost Gillis Buydens
- noort den wegh
- west de acceptanten

3) 50 roeden schooflant ook salvo justo op Grooten Cortenbosch
- oost de goeden van Vicoigne
- suyt den wech
- west Maximiliaen D'Hauwer
- noort dhoors Joos Van Varenberch

dit aan Joncker Jacobus ten deele gevallen uit hoofde van zijn ouders Jr. Maximiliaen Vander Noot x Maria Boote

En Catharina De Ro x Adriaen De Mol ontdoen zich ten voordele van Joncker Jacobus Vander Noot van :

een weijde genaemelijck " de koijweijde " groot 382 roeden salvo justo
- oost het Hemelrijck
- suyt den acceptant ten desen
- west dhoors Jor. Peeter Collo
- noort den dreve

op den last van een fundatie of jaargetijde voor de zielen van wijlent Pieter Buydens x Elisabeth Pleck welke de acceptant tsijnen last is nemende ende te betaelen 4 R 16 S sjaers

dit op de verkoopster gesuccedeert uit hoofde van haar moeder Elisabeth Pleck

Was ondertekend door de notaris P. Boete

Is genoteerd in Wedergrate nr. 384 folio 125 tussen de schepenbrieven van jaar 1733


16.09.1717 : Jan Serjacobs x Lucia Pleck fa. Joos verkopen aan Pieter Mertens fs. Lieven x Joanna Buydens :

1 dw. Xlant in DW op Groote Lietersberch
- oost Frans De Vroede
- noort en west de wed. en dhoors Jacobus Cools
- suyt den hoogen wech

en dit voor 10 pond groot courant geld boven een cortoisie ( lees : het Franstalige woord courtoisie ) van 3 R 5 S 1 O aan svercoopers huisvrouw

Getekend door beide kopers en verkopers en door Adriaen Serjacobs en Lieven Mertens

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens schepenen


16.09.1717 : Elisabeth Pleck fa. Jans weduwe Jacobus Cools , Louis Cools haar zoon , Mr. Gratianus Rigauts doctor in de medecijnen haar schoonzoon x Joanna Cools , Jan Mertens x Maria Cools verkopen aan Pieter Mertens fs. Lievens x Joanna Buydens :

1) een partij Xlant wesende een block gelegen te Prindael genaempt " het Schepesel " groot 226 roeden
- oost Gillis Buydens fs. Pieters
- zuyt des coopers ander goet
- west Adriaen De Mol

2) een andere partije lant op de Groote Lietersberch groot 97 roeden
- oost scoopers ander goet
- suyt den Hooghen wech
- west Pieter Pleck en Adriaen De Mol
- noort het voorschreven block genaempt " het Schepesel "

Deze verkoop is gebeurd voor 375 guldens courant

Getekend door alle kopers en alle verkopers

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens schepenen


16.09.1717 : Pieter De Coster fs. Jans en Peeter Vijverman zijn voogd verkopen aan Cornelis De Smet :

een partij land op het Appelterrevelt groot 75 roeden
- suyt de straten
- west kerckengoet of Armengoet van DW
- noort deselven De Smet

dit voor 25 guldens en de betaling zal gebeuren in 4 egale payementen van 6 R 5 S  , het gelaeghe tot 18 S

de vorige De Coster toekomend uit hoofde van zijn moeder Maria Buydens  ( red. : dit is een erratum , lees : Maria Vanden Bossche )

Getekend door de koper , door Pieter Vijverman fs. Pieters , Pieter De Coster verklaarde niet te kunnen schrijven , Pieter Valcke en Jan Van Heghe

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen

Marge : op 15.10.1718 is Pieter De Coster in persoon verschenen en is " sijn selfs by getijdigen ouderdom en in huwelycken staet " en heeft bekend ontvangen te hebben van Cornelis De Smet de penningen van deze koop

Red. : dat een kosterszoon niet kon schrijven zegt veel over de ondergang van het onderwijs op het einde van de 17de eeuw


05.10.1717 : Joos De Vogel zv. Joos en van Catharina De Middeleer insetene van DW verkoopt aan Jan Roosen fs. Guilliams x Marie Van Snick :

1) een partij land in DW op het Apelterenvelt groot 87 roeden
- oost Sint Jacopsgoet in Gent
- suyt dhoors Thienpont
- west den Armen van hetzelfde DW
- noort Pieter Maesfrancx

2) 50 roeden land op het Neyckenvelt
- oost Jfr. Theresia Van Vaerenberch weduwe De Temmerman
- suyt Cornelis De Brackenier
- west des coopers ander erve
- noort cloostergoet Vicoigne

en dit om 11 pond groot voor de 1ste partij en 5 pond groot voor de 2de partij

De verkoper verklaart niet te kunnen schrijven , getekend door de koper en door Joos Lippens officier

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens , Michiel Rockelé , Gillis Buydens schepenen


21.10.1717 : Pieter De Coster fs. Jans en van Marie Vanden Broecke fa. Gillis verkopen aan Maria Buydens weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Jans geassisteert met Guiliam Lemmens haar zone :

1) partij Xlant op Neijgenvelt groot 191 roeden
- oost de weduwe en de weese van Sr. Joos Van Vaerenberch
- dander sijde het cloostergoet van Vicoigne
- noort de Armen van DW

2) een partij Xlant opt selve velt op het Freijthof groot 70,50 roeden
- oost en noort den voetwech
- suyt Cornelis De Smet
- west de Wed. Jacobus Cools

3) een partije Xlant tegen het Kerckvelt groot 63 roeden
- oost wed. en weese Joos Van Vaerenberch
- suyt en west het Kerckvelt ofte Vicoignegoet
- noort de keijtse

4) een weijde genoempt " de Drooghe Weijde " groot 273 roeden waarinne 150 roeden schoofland op de westeijnde en 123 roeden Xlant op de oostsijde
- oost Cornelis De Smet
- suyt Virginia Van Varenberch met het Boeckeveldeken
- west Adriaen Eliaert
- noort de Warande

5) partij Xlant op op het Boschvelt groot 143,40 roeden
- oost weduwe of weese Joos Van Vaerenberch
- west en noort de cooperigge
- suyt Virginia Van Vaerenberch weduwe Adriaen Pantecras

6) partij Xlant op het Boschvelt groot 77,40 roeden
- oost den voetwegh wesende gescheede van DW en Meerbeke
- suyt dhoors Vander Plancken
- west Virginia Van Vaerenberch

7) 66,35 roeden Xlant opt selve Boschvelt
- oost den voetwech
- suyt west en noort de cooperigge

8) partij Xlant op de Vlierenpael groot 104,80 roeden
- oost het Hoog Hoenderskot
- west Jan Van Eesbeke
- suyt armengoet van DW
- noort het gescheede van DW en PL

9) een partij half schoofland op het Windekevelt groot 110,10 roeden
- oost Gillis Hevens
- suyt Cornelis De Smet
- west dese cooperigghe
- noort de Herrestraete

10) 106 roeden Xlant op de Cortenbosch
- oost den voetwech
- suyt Jacques Cools
- west Cornelis De Smet
- noort Christoffel De Naeyer

11) 71,50 roeden Xlant op het Meyersvelt
- oost Merten De Dijn
- west Eloy Van Eesbeke ende de wed. Joos De Groote
- suyt de strate
- noort Carel Van Craenenbroeck

12) een partij meersch op den Oppersten Quaetbroeck groot 48 roeden
- noort den Dender

Al deze partijen hem toekomende uit hoofde van zijn moeder Marie Vanden Broecke fa. Gillis

Voor som van 296 guldens courant boven een grontrente van 16 stuivers sjaars uitgaande op de hofstede van de Wed. Charles De Coene aan den heere Vander Noot , welke hofstede was verkocht als zijnde vrij en onbelast ;
boven een rente van 10 R sjaars uit een meerdere rente van 17 R sjaars ten proffijte van de cooperigge waarvan de 7 R sjaars door de weduwe Charles De Coene zullen betaald worden ter causen van het bezit van de hofstede

Present : de meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens


Bij een verkoop hoort een goed glas , ofwel liep deze verkoop liep het lichtjes uit de hand en kraakten ze 10 flessen wijn , red.

09.11.1717 : Jan Baptiste Van Langenhove burger der stad Brussel x Elisabeth Crispeels verkopen aan Sr. Michiel Rockelé als het commandt hebbende van Jan Pardaens tot Denderwindeke

1) een behuysde hofstede met de huyse daarop staande in DW int gehuchte te Linckebeke groot 94 roeden
- oost Max. D'Hauwer
- zuyt de ketse
- west Jacques Jenno
- noort de weesen van Jan Crispeels met een deel ende erfve van de voorste hofstede

de hofstede is int geheel belast met 2,5 S sjaars aan de Cuere van DW die de cooper tsijnen laste neemt

2) 51 roeden Xlant op Dashaege
- oost dhoors Pieter De Ro in Gooik
- west de straete
- noort de weduwe Jacobus Cools

3) 50 roeden land salvo justo opt Huchtersvelt wesende schooflant
- oost goet van Vicoigne
- west Joos Van Heghe
- zuyt de Cuypbosch
- noort kerckegoet van DW

Deze verkoop is gebeurd voor de som van 212 R courant geld boven nog " 10 boteillen wijn ten gelaeghe ten dage van de vercoopinge verteirt met dheer Jan Vander Eecken tot Ninove die de cooper tsijnen laste neemt " en waarvoor de koper heeft betaald de som van 5 R

Ondertekend door de beide verkopers en Michiel Rockelé die optrad als stroman voor Jan Pardaens

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens schepenen


13.12.1717 : Lieven De Spiegeleer fs. Jans x Adriaene De Pon fs. Christoffels insetene van Zandbergen erkent een schuld aan Sr. Pieter Valcke over een obligatie van 121 R 2 S van het jaar 1712 en hiervoor een losselijke rente van 7 R 11 S 1 O sjaars / 16de penning / en beseth op :

alsulcken paert en deel als hem reeds is verstorven en nog staat te versterven in de naarvolgende goedingen te weten :

1) 1 dw. land in PL op Deyghen
- oost Jan De Coninck
- suyt Sr. Guillaume Van Herreweghen
- west Sr. Jan Van Vaerenberch
- noort de cappelrije van DW

2) 80 roeden land in PL op de Nedercauter
- oost den groenenwech
- suyt cloostergoet Beauprez
- west en noort Mijnheer Gindertaelen

3) 100 roeden meersch in PL in den Ondersten Quaetbroeck
- noort den dam
- ander zijde Anthoon Prieels
- suyt den middelgracht

4) omtrent 300 roeden land in DW op het Stebbingenvelt
- oost Sr. Jan Van Vaerenberch
- suyt den Swellinck
- west Sr. Guillaume Van Herreweghen

5) 90 roeden land op Walborrevelt
- oost den Effelteiren
- west Pieter Valcke
- noort den rewech

6) 260 roeden op den Techem
- oost den wech
- west den Cuypbosch
- noort Jan De Dijn
- suyt dhoors Pieter Buydens

7) partij land en meersch en bosch genoemd " de vorcke " groot omtrent 500 roeden
- oost Jan De Pon
- suyt de strate
- west het Roosenvelt

8) ten lesten een behuysde hofstede binnen PL te Steenberghe groot . . . .
- oost den Driesch
- suyt Christoffel Vander Kelen
- noort sheeren strate

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Gillis Buydens schepenen

Red. : deze akte ook onder Pollare geplaatst


18.12.1717 : Dheer Pieter De Vuyst als curator van het vague sterfhuis van wijlen Hubertus Van Waesberghe voor de schepenen van Ninove over één helft ,
Dheer Jan Philips Vander Waerden griffier van desen lande als procuratie hebbend van Jfr. Catharina Van Waesberghe weduwe Sr. Henricus Bellot tot Brussel over de andere helft ,


doen openbaar verkopen diverse partijen ondermeer :

348 roeden land op het Cuypersveldeken in DW
- suyt Geertruyde Wasteels
- oost en noort sheeren strate
- west het Frijthof

koper is gebleven Sr. Jan Vander Eecken voor 12 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Buydens schepenen

Redactie : er volgen andere verkopen in Pollare en Appelterre


20.12.1717 : Anthon De Poille borger der stad Antwerpen verkoopt aan Peeter Mignon :

een partij saijlant in DW op het Apelterenvelt groot 40 roeden
- oost Joos Van Vrechem als pachter
- suyt de Herrestraete
- west de cooper
- noort Cornelis De Smet

welke partije in huur is gehouden door Cornelis De Smet

dit voor 10 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


20.12.1717 : Anthon De Poille borger der stad Antwerpen verkoopt aan Cornelis De Smet :

een partij saijlant in DW op het Apelterenvelt groot 40 roeden
- oost Pieter Mignon
- suyt de straete
- west de cooper
- noort de cooper

welke partije in huur is gehouden door Cornelis De Smet

dit voor 10 S / roede en 9 guldens ten gelaghe

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


22.12.1717 : Sieur Frans Beghin fs. Jans verkoopt aan Michiel Rockelé :

1) een partij schoofland / schoof van de Cuere / op het Schuermanneken groot 147,50 roeden
- noort de strate
- west de weduwe Pieter De Ro
- suyt het curateelgoed van Merten Buydens
- oost kerckengoet van DW

2) een partij schoofland / schoof van de Cuere / op voorseijde Schuermanneken groot 148,80 roeden
- noort sheeren strate
- west en oost kerckengoet van DW
- suyt Max. Leijsens

deze koop is geschied voor 11,5 S / roede

Present op 20.10.1718 : de meier , Jan Lemmens , Gillis Buydens de oude en Gillis Buydens de jonghe schepenen


23.12.1717 : Adriaen Cools fs. Jans wonend in Galmaarden verkoopt aan Gillis Roosens tot Nauwenhove :

98 roeden schoofland in DW op het Rijsevelt
- oost Gillis De Quick
- suyt den voetwech
- noort de voorste Gillis De Quick

en dit voor 45 R courant geld

Present : de meier , Jan Lemmens , Gillis Buydens schepenen


31.12.1717 : Sr. Gillis Van Waesberghe griffier der stad Aalst verkoopt aan Sr. Pieter Valcke :

127,50 roeden schoofland op het Appelterrevelt
- oost cloostergoet Beauprez ende coopers ander erve
- suyt dhoors Joos Van Snick
- west dhoors en de weduwe Vincent Van Heghe
- noort coopers ander erve

en dit voor 50 guldens courant geld boven de heerlijke renten daarop uitgaande

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen