Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1716 , met index

Bron : Wedergrate nr. 380 en nr. 381 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Bouvaert Noël en Lieven O kopen op 19.11
 2. De Brackenier Cornelis x Maria Van Sinaij kopen op 20.03
 3. De Dijn Clara en haar zoon Eloy Valcke verkopen op 23.01
 4. De Dijn Jan fs. Pauwels verkoopt op 26.03
 5. De Mol Adriaen x De Ro Catharina filia Gillis kopen , geen dagdatum
 6. De Ro Catharina filia Gillis x De Mol Adriaen kopen , geen dagdatum
 7. De Ro Catharina weduwe Gillis Lenoir tot Herfelingen verkoopt op 20.03
 8. De Ro Jan zijn weduwe verkoopt op 10.11
 9. De Ro Joanna x De Vroede Francis tot Herne verkopen , geen dagdatum
 10. De Vroede Francis x De Ro Joanna tot Herne verkopen , geen dagdatum
 11. D'Hauwer Jan koopt op 10.11
 12. Evens Anna weduwe Joos Herremans verkoopt op 13.12
 13. Evens Catharina x Frans Thielens verkopen op 13.12
 14. Hemelinckx Adriaen x Petronella Van Vreckem verkopen op 19.11 , kopen op 24.11
 15. Herremans Joos zijn weduwe Anna Evens verkoopt op 13.12
 16. Lenoir Adriaen en Nicolaas en hun moeder Catharina tot Herfelingen verkopen op 20.03
 17. Lenoir Gillis zijn weduwe Catharina De Ro en haar kinderen verkopen op 20.03
 18. Mertens Lieven koopt op 24.12
 19. O Lieven en Bouvaert Noël kopen op 19.11
 20. Rechters Mr. Jan uit Ninove verkoopt op 23.01
 21. Roosen Jan fs. Guilliams koopt op 13.12
 22. Thielens Frans x Catharina Evens verkopen op 13.12
 23. Valcke Eloy fs. Jacques en zijn moeder verkopen op 23.01
 24. Valcke Sr. Pieter koopt op 23.01 , op 26.03 , op 16.10
 25. Van Herreweghen Thomas x Joanna Lauwereys filia Cornelis verkopen op 16.10
 26. Van Sinaij Maria x Cornelis De Brackenier kopen op 20.03
 27. Van Vaerenberch Jan meier van Wedergrate verkoopt op 24.12
 28. Van Vreckem Jan fs. Hendriks tot Nieuwpoort verkoopt op 19.11 , op 24.11
 29. Van Vreckem Petronella x Adriaen Hemelinckx kopen op 19.11 , op 24.11

 


23.01.1716 : Meester Jan Rechters insetenen van Ninove verkoopt aan Sr. Pieter Valcke :

42 roeden schooflant in DW op het Apelteirenvelt
- oost den voorste Valcke
- suyt den greffier Waesberghe
- noort dhoors Pieter Cardoens en deselven Valcke
- west Vincent Van Heghe

dit voor 7 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens borghmr , Jan Lemmens , Michiel Rockelé schepenen


23.01.1716 : Eloy Valcke fs. Jacques en van Clara De Dijn zijn moeder heeft verkocht op 12.11.1715 aan Sr. Pieter Valcke :

1) een hofstede te Boterdaele groot 310 roeden waarin is 148 roeden schooflant
- oost en noort Pauwel Van Herreweghen
- suyt de beke
- west dhoors Adriaen De Smet

2) een partij schooflant op den Merrecauter groot 62 roeden
- oost Pieter De Smet
- noort de weduwe Jacobus Cools
- suyt Pieter Pleck
- west Pieter Cools

3) 108 roeden schooflant op de voorste Merrecauter
- oost dheer Pieter Vanden Abbeelen en Pauwel De Dijn
- noort de cappelrije van Nauwenhove
- west Pauwel Van Herreweghen

de voorste partijen aan de verkoper competerende uit hoofde van zijn moeder

Deze koop is geschied voor 12 S / roede

Welke partijen alleen belast zijn met rente van 12 R sjaars aan de voorste koper

Present : de meier , Lieven Mertens borghmr , Jan Lemmens schepenen
Deze nu volgende akte geeft een inzicht in mijn kwartierstaat , blijkt dat ik 3x afstammeling ben van Gillis Vander Kelen

Samengevat wat gebeurde :

1) anno 1696 verkochten de kinderen van Gillis Vander Kelen x Elisabeth Van Vrechem evenals Hendrik Van Vrechem een partij land aan Jacobus Cools x Elisabeth Pleck
2) de partij was verkocht als zijnde " zuiver en onbelast " doch er bleek een heerlijke rente ten proffijte van de abdij van Vicoigne op te drukken
3) de weduwe Jacobus Cools eist schadevergoeding omdat ze de partij als zuiver en onbelast had gekocht

4) Hierdoor laat ze een braakliggende partij land die ooit toebehoorde aan wijlen Jan Van Vrechem verkopen om aldus compensatie te krijgen van de kinderen van Gillis Vander Kelen x Elisabeth Van Vrechem en van Hendrik Van Vreckem , we vonden die partij terug in het landboek als artikel nr. 1209

5) nr. 1209 in het landboek behoorde aan Jan Van Vrechem die het aan zijn broer Joos in pacht had uitgegeven , aan die partij zijn als erfgenamen de voornoemde Joos en diens zuster Elisabeth Van Vrechem

6) de kinderen van Elisabeth Van Vrechem en de kleinkinderen van Joos Van Vrechem te weten de wezen van Hendrik Van Vrechem verkopen dus in openbare zitting deze partij

7) hierbij vinden we de erfgenamen van Joos Van Vrechem en Josine Vander Eecken die huwden circa 1614

volgens een uitspraak van de schepenbank van 02.02.1716 bekennen :

Christoffel Vander Kelen fs. Gillis
Pieter Maeten
Jan De Pon fs. Christoffels soo over hem selven als over de weesen van Hendrick Van Vrechem naer permissie van de oppervoogden

hebben verkocht aan Merten Lambrecht :

1,5 dachwant in DW int gehucht te Meerschvoorde
- oost den heere Crabbeels
- west dheer Pieter Vanden Abbeelen
- noort dhoirs Hendrick Van Vrechem en Cornelis De Smet

Deze koop is gebeurd voor 31 R courant boven de last van 1 denier sjaers aen de abdije van Vicoigne en de pontpenningen vandien en een pattacon ten gelaeghe

De requeste luidt als volgt :

aan de heeren baljuw , borgemeester en schepenen verthoont reverentelijck Jan De Pon dat de suppliant beneffens Gillis Vander Kelen en Hendrick Van Vrechem met consoorten op de 0106.1696 voor vrij suijver en onbelast hadden verkocht met gelofte van garrant :

285 roeden Xlant gelegen in Denderwindeke en is gebleken dat de partije belast is met een heerlijke rente van 17 schelen 6 deniers parisis sjaers aen de abdije van Vicoigne verleth van diverse jaeren vanweghens de verthoonder is gedaeghd door de weduwe Jacobus Cools , alreede is gedaecht geweest de weesen van Henderick Van Vreckem ,

en dat binnen de prochie van DW light een partije landt int gehucht te Meerschvoorde groot omtrent 1,5 dachwant en nu langhe jaeren vague gelegen hebbende daerinne de voorseijde weesen oock paert en deel sijn hebbende beneffens de suppleant en sijne consoorten als erfgenaemen van Jan Van Vrechem ,

en vragen om de partije te mogen verkopen met een sondaeghs kerckgebodt

Present op 08.02.1725  : de meier , Jan De Maeseneer en Pieter Valcke schepenen , zie Wedergrate nr. 382  folio 450


05.03.1716 : de heer van Wedergrate geeft in eeuwige cijns van 1 cappoen sjaars aan Michiel Rockelé :

3 roeden plaetse ofte stede commende uyt den driesch te DW genoempt " den Boeckendriesch "
- oost en suyt de voorste driesch
- west de abdije van Vicoigne
- noort de cappelrije van DW

en dat sinds Kerstmis 1713

Present : de meier , burgemeester , Lemmens en Cornelis de Maeseneer schepenen


DE KINDEREN EN KLEINKINDEREN VAN CATHARINA DE RO VERKOPEN

20.03.1716 :
Adriaen Lenoir en Nicolaas Lenoir over hun moeder Catharina De Ro weduwe wijlen Gillis Lenoir insetenen der prochie van Herfelingen , over hun selven en hun sterk makend over hun medeconsoorten verkopen aan Cornelis De Brackenier x Marie Van Sinaij insetenen van Denderwindeke :


1) 132 roeden Xlant in Denderwindeke op het Nederhoenderskot
- oost de naarvolgende partij
- west cloostergoet Vicoigne
- suyt Guilliam Mostaert tot Brussel

2) 360 roeden Xlant in Pollare op het Nederhoenderskot
- oost Adriaen Van Eesbeke
- noort dhoors N. Van Mulders tot Ninove
- west Jan Vander Stockt
- suyt de voorste partije

alleen belast met een veertel cooren sjaars aan de Armen van DW

en dit voor 150 R courant geld , verder blijft de pacht van Philips Vander Eijcken tot 3 R 10 S sjaars verder duren en is ten proffijte van de kopers

Voorts betalen de kopers 1 R 8 S ten gelaeghe en ook nog 3 R 10 S aan Cornelis De Ro broeder van de voorste Catharina

Voorts hebben :
- Adriaen De Valckenier x Anthonette Van Heijenbeke ,
- Pieter Vijverman ( ** ) x Petronella Van Heijenbeke ,
- Guilliam Fiat en zijn broeder Hendrik Fiat

allen kinderen van wijlen Anna Lenoir dochter van Catharina De Ro zich bij deze ontuyt

Present : de meier , de burgemeester Lieven Mertens , Jan Lemmens , Michiel Rockelé en Gillis Vanden Broecke schepenen

Red. : ik had bij het huwelijk van Gillis Lenoir in 1654 per vergissing Elisabeth De Ro als bruid genoteerd , controle van de parochieregisters geeft duidelijk te lezen dat het om Catharina De Ro ging.

Red. : ( ** ) Pieter Vijverman is koster van Denderwindeke


26.03.1716 : Joos Lippens officier bij permissie van de oppervoogden en Adriaen Van Herreweghen als paternele voogd over :

Jan Baptiste en Anna Van Herreweghen kinderen van wijlen Jan Van Herreweghen hebben publiek verkocht :

1) 180 roeden XXXIIIste schoofland in DW in de Sitters
- suyt en west het kerckengoet van Nauwenhove
- noort de strate
- oost dhoors Jan Cools

verkocht aan Cornelis De Smet voor 50 R courant gelt

2) 75 roeden schoofland op de Grooten Cortenbosch belast aan abdij van Vicoigne met 3 vierlingen evene
- oost dhoirs Pieter Buydens en Elisabeth Pleck
- suyt Joos Dauwe
- west Cornelis De Smet

verkocht aan Martinus Lemmens als voogd van de kinderen van wijlen Pieter Buydens

dit voor 18 R courant eens

Redactie : het betreft de 2 minderjarige kinderen van wijlen Jan Van Herreweghen fs. Gillis en Anna De Sitter

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens borghmeester , Jan Lemmens en Michiel Rockelé schepenen


26.03.1716 : Jan De Dijn fs. Pauwels insetene van DW verkoopt aan Sr. Pieter Valcke :

een partij land groot omtrent 300 roeden in DW op het Walborrevelt
- oost de Effelteren en Cornelis Van Eesbeke
- suyt den cooper en de voorste Van Eesbeke
- west den cooper en de Armen van Nauwenhove
- noort de voorste cooper

dit voor 144 R wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers en een permissie pistoele voor een paar handschoenen

( pistool is een munteenheid )

Present : de meier , Lieven Mertens borghmr , Cornelis De Maeseneer en Michiel Rockelé


22.04.1716 : Maximiliaen Buydens burgemeester van Ninove verkocht op 11.06.1715 aan Pieter Buydens fs. Guilliams :

de helft van een boomgaart beneffens de weese Elisabeth De Ro filia Gillis die de andere helft is competerende groot int geheel 1 dw. salvo justo gelegen in DW te Prindael
- noort de weesen van wijlen Elisabeth De Ro
- oost de Thien Dachwant
- west de keijtse
- suyt den weduwe Jan Cools

dit voor 78 R courant geld die betaald zijn door de weesen van wijlen Pieter Buydens en wijlen Elisabeth Pleck

Ondertekend door de verkoper , door M. Lemmens , Jan Sirjacobs , Francis De Vrue ( lees ook als De Vroede )

Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Lieven Mertens en Michiel Rockelé schepenen


27.06.1716 : Elisabeth Cools weduwe Jacobus Cools pachteresse in DW transporteert aan Dhr. Gratianus Rigaudts x Jouffr. Joanna Cools haar schoonzoon en dochter de " Helm " in Asse

een huis en erfve gelegen in de prochie en vrijheijt van Assche op den steenwegh aldaer en gemeenelijck genoempt " den Helm " groot omtrent 40 roeden

De acceptanten cederen op hun beurt aan hun broer Ludovicus Cools en hun schoonbroer en zuster Jan Mertens x Marie Cools al hun recht als hun verstorven is van wijlen Jacobus Cools hun vader en schoonvader en ook wat nog staat te versterven van hun moeder Elisabeth Pleck te weten in :

een stede met huysen , stallen , schuere , hoven , nast en alle andere edificien mitsgaders de boomgaert , meersch en wallen en is groot 367,50 roeden staande
- oost dhoirs Hendrik Wattié
- suyt het Munninckhof
- noort lancx de beke
- west de straete

Ondertekend door : Elisabeth Pleck , Gratianus Rigaut , Joanne Cools , Louis Cools , Jan Mertens , Marie Cools , A.M. Walravens

Present : de baljuw , Lieven Mertens en Michiel Rockelé schepenen


03.07.1716 : Pieter Suys neemt in eeuwige cijns van de douarière van Neygen :

15 roeden erfve getrocken uyt sheeren strate in de Reijstrate
- oost Laureijs Beeltrijs
- suyt den Grooten Lietersberch en sheeren strate
- west Pieter Van Bempt

en dit voor 1 R sjaars

De comparant zal deze cijns moeten " losselijck beplanten met boomen "

Present : de meier , Cornelis De Maeseneer en Jan Thienpont schepenen


13.07.1716 : Stichting van eeuwig jaargetijde voor Elisabeth Pleck overleden op 11.08.1715 en van haar man Pieter Buydens op 10.11.1715

Voor ieder jaargetijde te betalen 2 R 8 S shaars

Bezet op gronden die ten cavel zijn gevallen aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro filia Gillis te weten op :

410 roeden meers geheeten " de Coeweede " gelegen int gehuchte te Vrechem
- oost het Hemerijck
- geen verdere locatie in deze akte

Present : de meier , de burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


03.09.1716 : Jan en Pieter Bultrijs fii. Laureijs tegen Peeter Neuckermans als calengiers van naarhede :

( Zie verkoop van 21.11.1715 ) en dit op de volgende partijen :

2) 50 roeden Xlant op de Grote Lietersberch
- suyt de strate
- west Laurijs Bultrijs
- noort Pieter Buydens
- oost Adriaen Buyl

voor 15 S / roede

3) 117 roeden Xlant opt selve velt
- west Pauwel De Dijn
- noort den hooghen wech
- oost Laureijs Bultrijs
- suyt het kerckengoet van DW

voor 27 S / roede

4) 96,50 roeden Xlant opt selve velt
- oost cappelrijegoet Nauwenhove
- suyt Pieter Buydens
- west " het Rotaertveldeken "
- noort Lieven Mertens

voor 27 S / roede

Welke partijen Pieter Neuckermans x Anna Vanden Haute hadden gekocht van Sr. Andreas Lecocq als de procuratie hebbende van Antoine Levecq x Marianne Bulterijs en van Marie Catharine en Joanna Beeltrijs

En Jan Bultrijs als naerlinck zal de voorste koopsom betalen aan Peeter Neuckermans x Anna Vanden Haute met verdere gedane onkosten

Present : de meier , burgemeester , Jan Lemmens , Michiel Rockelé en Gillis Buydens schepenen


03.09.1716 : Merten Bultrijs ten behoeve van zijn minderjarige kinderen ook " akte van naerhede " tegen Pieter Neuckermans :

5) 167 roeden Xlant wesende een onbehuysde stede
- oost de keijts
- noort de straete
- suyt Laureijs Bultrijs
- west Pieter Vanden Bempt

verkocht boven de last daarop voor 3 R 14 S eens

Hier naar Merten Bultrijs in naam van zijn weeskinderen

Present : zie supra


24.09.1716 : Sr. Pieter Valcke verkoopt aan Pieter Verdonck fs. Cornelis :

1/2 bunder land gelegen te Roost genoemd " de Beverlinck "
- oost de straete lopend naar het Gewat
- suyt dhoirs Pieter Bruylandt
- west dhoirs Jooris Bruylandt
- noort de keijtse

en dit voor 112 R courant geld

Bovendien heeft de koper nog ontvangen de som van 50 courant en dus samen 162 R en hiervoor een rente aan de penninck XVI

Voor deze rente stelt de koper als onderpand 2 partijen :

1) de Beverlinck , zie boven

2) 148 roeden land te Roost genaamd " den Driesch "
- oost het cloostergoet van Ninove
- suyt de strate
- west deselven Valck
- noort Erasmus Moriau

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens borghemeester , Cornelis De Maeseneer , Jan Lemmens en Gillis Buydens schepenen

Marge : anno 1755 is verschenen Pieter Verdonck heeft deze rente gelost aan J. Bogaert


24.09.1716 : Jan Cornelis borger der stad Ninove verkoopt aan Jan De Smet fs. Geeraerts :

250 roeden land en bosch in DW int gehuchte te Roost
- oost de straete ofte de weduwe Jooris Bruylant
- west en noort dhoirs Jan Sieters
- suyt Pieter Valck

en dit voor 16 L groot courant geld

Welke partij de verkoper is toekomend door koop van Pieter Vanden Eijnde en consoorten

Het winnend land is in gebruik bij Jan Roosen zodat de koper maar in bezit zal komen van dit land in 1717 en de koper zal de pachtsom profiteren te weten 3 L en 10 S sjaers

Aangaande het bos zal de koper direct profiteren van de houtwas

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens borghemeester , Cornelis De Maeseneer , Jan Lemmens en Gillis Buydens , Jan Vander Schueren schepenen


16.10.1716 : Thomas Van Herreweghen x Joanna Lauwereys fa. Cornelis over hem selven en hem sterk makend over dhoors Joos Appelmans verkopen aan Sr. Pieter Valcke :

een partij land en is vroeger geweest 2 partijckens land groot 137 roeden palende int geheele
- oost den cooper Pieter Valcke
- suyt het Mespelterenvelt
- west de straete
- noort den Poortenmeersch ofte Cornelis De Ro

Voor deze partij zie nr. 1742 en nr. 2400 van het landboek , respectievelijk eigendom van Laureys Appelman en van Joos Vander Eeckt tot Oetingen

Deze koop is gebeurd voor 14 guldens eens ( ! ) boven de last van heerlijke rente van 1 vat evene sjaars aan de erfgenamen van de heer van Steenhout en aan Joos De Groote welke heerlijke rente niet betaald is geweest gedurende diverse jaren

Getekend met een mercq door Thomas Van Herreweghen , Josine Appelmans en Adriana Appelmans , ook getekend door de koper

Present op 23.09.1717 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester en Jan Lemmens schepenen ( Wedergrate 381 )


10.11.1716  : Verkoop bij decrete , koper is Jan De Hauwer ( lees D'Hauwer ) pachter van hove van Vrechem

Eiser : Sr. Louis Vander Eecken als transport hebbende van Juffr. Marie Franchoise Van Damme geestelijke dochter wonend tot Beveren bij Antwerpen

Vervolgde : Wed. Jan De Ro tot DW

Eis : 11 jaar crois van rente van 4 L groot

Openbare verkoop van 2 percelen

1) onbehuysde stede in DW genoemt " den Hanaert " groot 270 roeden
- de stede van Pieter Vanden Broecke
- suyt " den Dommaert "
- oost de vijvere

verkocht voor 28 S / roede

2) een onbehuysde stede groot 111 roeden
- noort Pieter Roosen
- suyt de stede van Merten Vanden Haute
- metten eynde sheeren strate

verkocht voor 28 S / roede

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester en Gillis Buydens schepenen


19.11.1716 : Jan Van Vrechem fs. Hendricx borger binnen de stede van Nieuwpoort en Adriaen Hemelincx x Petronella Van Vrechem verkopen aan Noel Bouvaerd en Lieven O :

1) de helft van een partij Xlant groot 116 roeden op de Techem
- oost Sinte Lambrechtsbosch
- suyt Lieven De Vuyst
- west de straete
- noort Pieter Valcke

2) de helft van een partij schooflant opt Apelterenvelt groot 77,50 roeden
- oost dhoors Jan Wauters
- suyt Pieter Cools
- west Pieter Maesfrancx
- noort het Neyckenvelt

3) de helft van 97 roeden lant op de Caelcauter
- oost de groenen wech
- suyt Jan Roosenn
- west de armen van DW
- noort Pieter Valcke

4) de helft van een partij Xlant groot 110 roeden
- oost Pieter Valcke
- suyt Jan Roosen
- west de Moille
- noort Pieter Valcke

dit alles voor 9 S / roede

Deze partijen competeren de verkopers uit hoofde van hun moeder Elisabeth O

Present : de meier , burgemeester , Gillis Buydens en Michiel Rockelé schepenen


19.11.1716 : Noêl Bouvaerd en Lieven O erkennen rente aan Nicolaes Van Winghen borger tot Ninove over 16 L groot wisselgelt , de schellinck tot 6 stuivers en hiervoor een rente van 6 R sjaars / penninck XVI , beseth op :

het totaal van de partijen hierboven vermeld , zie supra

Marge : anno 1719 hebben de rentegelders het kapitaal van deze rente betaald

Present : de meier , burgemeester , Gillis Buydens en Michiel Rockelé schepenen


24.11.1716 : Jan Van Vreckem fs. Hendrickx borger der stad Nieupoort verkoopt aan Adriaen Hemelincx x Petronella Van Vreckem zijn paert in de navolgende partijen :

1) een veldeken int quartier te Meerschvoorde groot 202 roeden
- oost en noort den Belinck

2) een veldeken ook int selve quartier groot 110 roeden wesende XXXIIIste schoof
- oost Jan Lambrecht
- suyt de meersschen

3) een onbehuysde stede ook te Meerschvoorde groot 113 roeden
- oost de keijts
- west de Grooten Cortenbosch

en dit voor 45 guldens courant

met als getuigen Noel Bouvard en Lieven O

Zie het landboek nr. 2007 , nr. 2008 , nr. 2009

Zowel de verkoper als de kopers konden niet schrijven

Present op 24.11.1718 : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Gillis Buydens

Redactie : is onderlinge koop en verkoop door de kinderen van Hendrik Van Vreckem x Elisabeth O


07.12.1716 : het testament van Matthijs Claes

Door Frans Vanden Abbeelen bij procuratie van Matthijs Claes opgesteld op 10.10.1714

Matthijs Claes innegestene van DW , " oudt ende caduck sijnde , nochtans gesont van lichaem ende sijn verstant ende vijf sinnen jegenwoordich hebbende ende gebruyckende "

schenkt bij donatio inter vivos aan Lysbeth Vaeremans fa. van Steven Vaereman en van Agnes Segers , minderjarige dochter , de volgende partijen :

1) de helft van een behuysde stede in DW te Steenhout onverdeelt tusschen de voornoemde Steven Vaeremans x Agnes Segers die het wederdeel bij testament hebben verkregen bij testament van wijlent Martijne Claes palende int geheele
- west de straete
- noort de Wed. Gillis Van Wilderoge
- oost Jan De Bonte
- suyt Jaspar D'Hauwer

groot 62 roeden

2) de helft van 3 lijnen lants salvo justo opt Steenhoutveldeken
- noort het Reuseveldeken
- oost Louis Persoons
- suyt mijnheer Merbois
- west Dhoirs Christiaen Thienpont

waarvan de andere helft ook is competerende aan Steven Vaeremens etc. bij testament van wijlen Martijne Claes

Dit om de goede diensten die hij donateur heeft genoten gedurende diverse jaren van de voorste Lysbeth Vaeremans en haar ouders en dit " van bij stant in sijne sickte , het wasschen van lijnwaert , leveren van toespijse , cuysschen ende reijnighen , in sijnen ouden dach " ,

op conditie tselve te continueren tot sijne sterfdach en naer sijn doodt donateurs lichaem te doen begaven op de geweijde erde ende met het doen van een uijtvaert naer staete

Te weten dat de voorste hofstede belast is met rente van 6 R sjaars aan dhoirs Hercules Thienpont verachtert van 3 jaeren

Steven Vaeremans en zijn vrouw hebben deze donatie uit naam van hun minderjarige dochter " overdanckelijck geaccepteert "

Present : de donateur , Steven Vaeremans , Agnes Segers , Andries Pardaens die allen verklaarden niet te kunnen schrijven , Jacques D'Hauwer en F. Vanden Abbeelen procureur van lande van Wedergrate

Present : de meier , J. Lemmens en Gillis Buydens schepenen


10.12.1716 : Pieter Vanden Broecke insetenen van Woubrechtegem , Juffr. Catharina De Mets x Judocus Lauwens elk over de helft verkopen aan Pieter Neuckermans insetenen van DW :

75 roeden meersch in DW in de Jaegersmeersschen
- oost Pieter Vanden Bempt
- suyt de Groote Lietersbergh
- west het Cappelrijegoet van Liefferinghen
- noort Eloij Dauwe

dit voor 13 S / roede

Present : de meier , Gillis Buydens en Jan Lemmens schepenen


Red. : de dochters van wijlen Augustijn Hevens verkopen

13.12.1716 : Jan Roosens fs. Guilliams mitsgaders Frans Thielens x Catharina Evens benevens bij consente van Anna Evens weduwe Joos Herremans verkopen aan Gillis Roosens fs. Adriaens :


een partij Xlant op de Meercauter groot 60 roeden
- oost Pauwel De Dijn en Joos De Smet
- suyt en west de goederen van de weduwe van de Muntmeester Pieter Van Vrechem
- noort de groene wech ofte de Biest

in welke partije aan de voorste Jan Roosens competeert de helft tot 30 roeden en aan de zusters Hevens de andere helft

Welke koop is geschied voor 24 R eens aan Jan Roosens over de ene helft en voor 18 S / roede aan Frans Thielens en Anna Hevens over de andere helft

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens schepenen  ( Wedergrate 381 )


16.12.1716 : de kerk van Denderwindeke tegen Joanna Vanden Broecke weduwe Jan De Ro

Door Gabriel Vande Vijver als kerkmeester van DW over de betaling van 2 jaar cheijns van 4 schellingen parisis sjaers beseth op :

1/2 dagwand land te Dasselt
- oost de keijts
- suyt de straete
- west de selve comparante haer ander erfve

En aangezien de cijns afloopt cedeert de weduwe haar grond

Present : de kerkmeester , Pieter Vanden Abbeelen baljuw , de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jenneken Vanden Broecke en haar bijstaande voogd Jan Baptiste Van Langenhove


17.12.1716 : Frans De Vroede x Jenne De Ro filia Gillis verkopen aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro :

1) 1/2 dw. hoplochtinck te Prindael met de nast en de over daarop staande
- oost de keijtse
- west de Cauwaert
- noort deselve De Vroede
- suyt de weduwe en dhoirs Jan De Ro

2) 17,75 roeden hofstede met de camer en de vlueghe daerop staende ende de duijven daerop wesende gelegen in de 65 roeden hofstede waar de moeder van de verkopers vrouw en moeder van de kopers vrouw is gestorven palend int geheele
- oost de keijtse
- west de Cauwaert
- noort de wed. en dhoors van Ingel De Ro

3) de timmeragie met het dack en de metselrije van de verckenskoten ten westen van den hove metten back

4) 50 roeden hoplochtinck opt voorste gehuchte te Prindael
- oost de keijtse
- suyt het voorschreven half dachwant hoplochtinck
- den Cauwaert
- noort de Cortenbosch

De verkopers toekomend uit hoofde van hun ouders Gillis De Ro x Elisabeth Pleck

Dit alles voor de som van 745 R courant

Present : de meier , Michiel Rockelé , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen


24.12.1716 : Jan Van Vaerenberch oud-meier van LvW heeft in 1689 verkocht aan Lieven Mertens pachter tot DW omtrent 1 bunder land in DW op het Reijsenvelt voor 95 R 15 S welke partij land dezelfde Van Vaerenberch had ingekocht als koper bij decrete uit voluntaire condempnatie van Jan De Ro tot Goijcke ( laatste folio van Wedergrate nr. 380 )

Niettegenstaande dit is dezelfde partij opnieuw verkocht in 1705 door dheer Theodoor Hendrickx tot Antwerpen en dit opnieuw bij decrete voor de achterstel van een rente 3 R groot sjaers om daaraan te verhalen 26 jaar crois , verkoper was opnieuw dezelfde Jan Van Vaerenberch , deze partij werd door dezelfde Hendrickx innegekocht

En om Lieven Mertens te compenseren voor de ongeldige 1ste verkoop heeft Jan Van Vaerenberch afgestaan :

1) een partij lochtinck te Rijst groot 140 roeden gecompeteert hebbende wijlen Nicolaes De Quick
- oost de strate
- suyt de hofstede van Lieven Mertens
- west den Rijsbosch
- noort de hofstede van Cornelis De Grove

is belast aen de heere van LvW met 2 veertels coorens sijnde de helft van een sister coorens uitgaande op de steden van Nicolaes De Quick en Cornelis De Grove dewelcke Lieven Mertens te sijnen laste neemt

2) een partij contante penningen

En hiermede is Lieven Mertens tevreden gesteld van het garandt van het voorste bunder

Present : Joos Lippens officier , Michiel Rockelé en Jan Vander Schueren schepenen


29.12.1716 : Jan De Smet fs. Geeraerts x Jenne Valck erkennen rente aan Michiel Rockelé " mede confrere in wette van den voorsten lande van Wedergrate " over de som van 36 pond courant / schellinck tot 7 stuivers / en hiervoor rente van 13,50 R sjaars / beseth op :

1) een behuysde hofstede in DW int gehuchte te Smehove groot 65 roeden
- oost Joos Lippens
- west Jan Cornelis Lippens
- noort de strate
- suyt het Freijthof

2) partije lant op het Freythof groot 64 roeden
- oost Jan Baptiste Vierendeels
- west Peeter Vijverman als pachter
- suyt Gabriel Vande Vijvere
- noort den voetwech

3) een behuysde hofstede ook in DW gelegen te Roost groot 64 roeden
- oost Jan Roosen
- west het losgat
- suyt het leen van de comparanten
- noort Joannes Van Vaerenberch

4) een onbehuysde stede int selve gehuchte groot 248 roeden
- oost de straete ofte de Wed. Jooris Bruylandt
- west dhoirs Jan Sieters
- suyt Pieter Valcke
- noort dhoirs Jan Sieters

te weten dat de 2 laatste partijen competeren aan de 2de comparante ( lees : Joanna Valck )

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens borgemeester , Jan Lemmens schepenen


31.12.1716 : Jacobus Michiels wonende te Hingene x Elisabeth Buydens hebben vermangelt met Jan Courteaux :

vermangelt over enige roeden gelegen te DW te Crommekeer en dat om de maken een rechten barme ofte huste ( ** ) te beginnen van aen de erfve van Jan Courteaux tot aen de erfve van Gillis Vanden Bossche genaempt " de Boeckenmeersch "  ( red. : dit toponiem lijkt me foutief )

dit zijn 60 a 70 roeden die Jacobus Michiels verkoopt voor 23 S / roede

( ** : hust is dialect voor verhoogde berm )

Present : de meier , Lieven Mertens Borghmr , Michiel Rockelé schepenen


geen dagdatum : anno 1716 : Francis De Vroede x Joanna De Ro filia Gillis en van Elisabeth Pleck insetenen van Erden ( lees Herne  verkopen aan Adriaen De Mol x Catharina De Ro filia Gillis :

1) een partij land in DW op de Grooten Lietersberch groot 153 roeden
- oost de keijtse
- suyt den wegh
- west den voornoemde De Mol
- noort Gillis Buydens

2) 38 roeden schooflant op het Rijsevelt
- oost de goedingen gebruikt door Lieven Mertens
- suyt den wegh
- west Armengoet van DW
- noort Jan Buydens

dit aan de verkopers toekomend bij verkaveling in 1715 van hun respectieve ouders en schoonouders

dit voor de som van 28,5 pond groot courant geld