Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1715

Bron : Wedergrate nr. 380 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen
Bron : Wedergrate nr. 381 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen


 1. Allebosch Anthonis zijn weduwe Maria De Vos verkoopt op 15.06
 2. Caelendries Joos fs. Jans koper en rentegelder op 19.09
 3. Dauwe Eloy x Catharina Van Snick tot Nieuwenhove rentegelders op 29.01
 4. De Bonte Jan fs. Gillis koopt op 18.03 , 2 x op 03.06
 5. De Bonte Catharina fa. Gillis x De Smet Jan fs. Adriaens verkopen op 03.06
 6. De Cunsel Adriaene fa. Bernaerts x Pieter Suys verkopen op 18.03
 7. De Groote Jan fs. Jooris x Elisabeth De Ro verkopen op 16.05
 8. De Ro Elisabeth fa. Gillis x De Groote Jan fs. Jooris verkopen op 16.05
 9. De Smet Jan fs. Adriaens x Catharina De Bonte verkopen op 03.06
 10. De Vos Maria weduwe Anthoon Allebosch verkoopt op 15.06
 11. De Vos Merten verkoopt op 15.06
 12. Hemmerijckx Philips rentegelder op 19.12
 13. Suys Pieter x De Cunsel Adriaene filia Bernaerts verkopen op 18.03
 14. Valcke Sr. Pieter koopt op 12.03 , op 15.06
 15. Valcke Sr. Pieter rentegelder op 19.12
 16. Van Snick Catharina x Eloy Dauwe tot Nieuwenhove rentegelders op 29.01
 17. Van Vaerenberch Jfr. Virginia Theresia renteheffer op 29.01
 18. Van Waesberghe Mr. Pieter griffier van Aalst verkoopt en renteheffer op 19.09
 19. Van Wijnendaele Jan tot Sint Lievens Esse over zijn zoon Erasmus verkoopt op 12.03
 20. Wedergrate , de heer baron koopt op 16.05

23.01.1715 : Elisabeth Du Busson weduwe Judocus Van Eeckhaute tot DW geassisteert met de baljuw als verkoren voogd geeft te kennen dat

zij en haar man voor notaris Crick tot Asse een contract hebben aangegaan met haar zuster Anna De Busson leste weduwe van Jan Sammels en te vooren weduwe van Hendrik Grevers , item Catharina en Daneel Grevers kinderen van wijlen Hendrik Grevers x Anna De Busson ,

en belooft ze te betalen aan de voornoemde Daneel Grevers en aan Catharina Grevers x Joannes De Roover haere cousijnen :

de som van 150 R en dit ter causen van verkoop van enige goederen gelegen in Henegauwe door Elisabeth en wijlen haar man , benevens een rente van 12,5 R sjaars deel van een meerdere rente de welke op haer cousijnen moet succederen

Dit volgens akte van jaar 1707

Elisabeth stelt over de voorste 150 R in zekere haar behuysde hofstede gelegen in DW  aen de kercke met alle edificien daerop staende groot 1 dachwant salvo justo
- oost Joos Buyl
- suyt Jan Couttiau
- west de straete tegen de kercke
- noort de straete

Present : Joos Lippens officier loco de meier , Joos Van Heghe borghemeester , Gillis Vanden Broecke schepenen

Redactie : in het landboek van Denderwindeke is de familienaam " Vander Heyden alias De Buisson " ,


29.01.1715 : Eloy Dauwen insetene van Nieuwenhove x Catharina Van Snick erkennen een rente aan Juffr. Virginia Theresia Van Vaerenberch weduwe wijlen Sr. Jacobus Franciscus De Timmerman over 200 guldens ontvangen geld en hiervoor een rente van 10 guldens sjaars / 20ste penning / beseth op :

1) 100 roeden Tland op de Biest
- oost dhoors Sr. Jan Du Champs
- west Pieter Plecke
- suyt Pieter Cools
- noort Pieter Buydens

2) 108,70 roeden Tland opt selve velt
- suyt Cornelis De Smet
- west Adriaen Schoonjans

3) 225 roeden land op de Grooten Cortenbosch
- oost en west Cornelis De Smet
- suyt Adriaen Coppens
- ,noort dheer Pieter Vanden Abbeele baljuw

4) 90 roeden land op den selven Cortenbosch
- oost Adriaen Coppens
- suyt Eloy De Ro
- west Pieter De Clippel

Present op 07.10.1717 : de meier , Jan Lemmens , Gillis Buydens en Jan Vander Schueren  ( Wed. 381 )


28.02.1715 : Nicolaas Pauwels x Marie Vande Velde kopen 5 artikels , deze aankopen werden nu genoteerd in de schepenbrieven van Wedergrate

zie 17.04.1699
zie 21.03.1703
zie 27.03.1708
zie 26.10.1710
zie 16.12.1711

Present : de meier , Jan Thienpont en Gillis Vanden Broecke


12.03.1715 : Jan Van Wijnendaele insetene van Sint Lievens Esse als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Erasmus Van Wijnendaele verkoopt aan Sr. Pieter Valcke :

een meers groot 222 roeden in DW geheeten " de Parremeersch "
- oost den Schipstoel
- noort cloostergoet Sinte Cornelis nevens Ninove
- suyt en west de coopere

dit om 18 S / roede

De verkoper verklaart dat deze meers aan zijn zoon toekomt bij testament van Pieternelle De Naeyer filia Jans overleden in Meerbeke

Present op 26.09.1715 : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer schepenen  ( Wed. 380 )

Redactie : zie landboek nr. 1562


24.12.1706 : Gillis Vanden Broecke en Pieter Vijverman als voogden paterneel en materneel van de wees van Jan De Coster met name Pieter De Coster fs. Jans voorseijt verkopen een behuisde stede aan Charles De Coene x Elisabeth Claes

Bevestiging van deze verkoop in 1715 aan de weduwe Charles De Coene ten behoeve van haar en haar weeskinderen


Present op 14.03.1715 : Joos Buyl loco de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Cornelis De Maeseneer , Jan Lemmens , Pieter Valcke , Gillis Vanden Broecke


14.03.1715 : Jan Walravens fs. Nicolaes pachter der prochie van Gooik verkoopt aan Michiel Rockelé  pachter in DW  :

115,45 roeden Xlant op het Houtemvelt
- oost de weduwe en dhoors van Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts
- suyt Judocus Lauwens causa uxoris
- west Peeter Pleck
- noort sheeren strate

dit voor 18 S / roede

De voornoemde partije aan de verkoper toekomend bij cessie en transport aan hem gedaan bij Jan Thienpont fs. Jaspar x Geertruide Vanden Broecke gepasseert voor schepenen van LvW op 06.04.1714

Present : Joos Buyl officier loco de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valck , Cornelis De Maeseneer schepenen


18.03.1715 : Judocus De Ruyt bij procuratie van Pieter Suys x Adriaene De Cunsel filia Bernaert verkopen aan Jan De Bont fs. Gillis :

47 roeden schoofland uit meerdere partij van 103 roeden in DW op de Weerbosch welcke gekochte partije is palende
- west de straete
- noort de Wed. Guilliam Vande Velde
- oost Lieven Mertens
- suyt Merten De Cleer

dit voor 23 R courant

Present op 30.03.1730 : de meier , Gillis Van Vreckem , Guilliam Mertens 


28.03.1715 in Geraardsbergen voor notaris Arnout Van Lierde

Genoteerd in register der schepenbrieven op 03.01.1724 door Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie van :

Juffr. Josyne De Ro weduwe van Dheer Adriaen Droesbeke wonend tot Geraardsbergen met de notaris als bijstaand voogd verkoopt aan Pieter Buydens x Elisabeth Pleck  :

75 roeden schooflandt in DW int gehuchte te Reijst
- noort sheeren strate
- oost de behuysde stede van dhoirs Guilliam Vanden Haute
- suyt de Merckenbeke
- west wijlen Anthon Reniers

In pacht gehouden door Jan De Bock voor 3 R sjaers

deze verkoop gebeurde voor 33 R courant , getuigen bij deze verkoop waren Philips Sergeant en Franchois Felix bij notaris A. Van Lierde

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


01.04.1715 : Jan Walravens fs. Nicolaes pachter in de Banderije van Goeijcke verkoopt aan Jan Thienpont fs. Jans en van Geetruijde Vanden Broecke mitsgaders Jan Thienpont fs. Jaspar zijn vader , tselve ontfangende voor sijne minderjarige dochter Petronella Thienpont :

1) 75 roeden meers in PL op den Oppersten Quaetbroeck
- oost Juffr. Joanna Van Berchem
- suyt den dam
- west het gescheede van DW

2) 261 roeden Xlant in DW
- noort het Hoog Hoenderskot
- oost het gescheede van Meerbeke
- west het gasthuysgoet van Neijghen

3) 50 roeden lant op het Cruysvelt
- oost dhoors Jooris De Sautere
- west de strate
- noort Guilliam Van Heddeghem

4) seker paert en deel in 430 roeden landts op de Vuylbuyck
- oost dhoors Matthijs De Ro
- west de strate

5) het Claverblock met het partijcken bosch daeraen gelegen  ende de nast daer opstaende groot 241,65 roeden en liggend int gehuchte te Herdenhove
- oost Anneken Van Heddeghem
- suyt de Cleijnen Vuijlbuyck
- west en noort de Grooten Vuylbuyck

6) 200 roeden schooflant op de Grooten Lietersberch
- suyt den redewech
- ter tweeder sijde Pieter Buydens
- noort de Jaegersmeersch

7) de helft van 202,50 roeden Xlant ten oosten gelegen in DW op het Houtemvelt palende int geheele
- oost Pieter Buydens
- suyt Augustijn Crispeels
- west Vincent Van Heghe

8) het 1/7de paert in sekere weijde genaempt " den Greetersputte
- noort de strate , geen andere locatie vermeld

9) het 1/7de paert van 2 dw. salvo justo gelegen in Meerbeke deel van een meerdere partije
- geen locatie vermeld

de voornoemde partijen aan de eerste comparant competerende bij cessie en transport aan hem gedaan bij de voorste Jan Thienpont fs. Jaspar en zijn huysvrouwe Geertruyde Vanden Broecke en dit nopende de kwijting van 2 distincte renten samen tot 21 R sjaars

Welke koop is gebeurd voor de som van 312 R eens en aangezien de kopes onvoorzien zijn van gereeden penningen erkennen Jan Thienpont fs. Jans en Jan Thienpont sone Jaspars ten behoeve van zijn minderjarige dochter Pieternelle een jaarlijkse rente van 19,50 R sjaars / 16de penning

Marge : op 24.11.1724 heeft Jan Thienont deze rente gelost aan Jan Walravens

Present : J.P. Van Varenberch meier , Jan Lemmens en Gillis Vanden Broecke schepenen


16.05.1715 : Jan De Groote fs. Jooris x De Ro Elisabeth filia Gillis verkopen aan Jonker P.A. Van Cauteren heere van LvW :

een partij Xlant gelegen op Kessenbeke ofte Neijgenvelt groot 260 roeden
- oost derve van de weduwe of dhoirs Gillis Van Vaerenberch
- suyt sheeren strate
- west den heere van Steenhoudt
- noort dhoors Sr. Christiaen Thienpont

dit voor 140 R

en alsoo Elisabeth Van Vaerenberch weduwe wijlen Joos Roosen uytwijsens hoofde haer de selve partije is competerende bij wettelijke decrete gedaen ten versoecke van N. Walravens in Engien ( lees Enghien of Edingen ) ten laste van de weduwe en dhoirs Pieter Buydens tot DW had innegekocht dese partije in het jaer 1682 . .

gemerkt dat de voorste partije in pachte is beseten bij de weduwe Pieter De Ro tot Liefferingen van 7,5 R sjaers

Ondertekend door de beide verkopers , Joos Lippens officier loco de meier

Present : Joos Lippens officier loco de meier , Pieter Buydens , Cornelis De Maeseneer en Jan Lemmens schepenen


03.06.1715 : Jan De Smet fs. Adriaens x Catharina De Bonte verkopen aan Jan De Bonte fs. Gillis x Pieternelle De Mol :

het paert en deel Jan De Smet x Catharina De Bonte toekomend van hun ouders wijlen Jan De Bonte en Catharina Van Boterdael als te weten

1) een partij Xlant opt Steenhoutvelt groot 84 roeden
- oost mijnheer Merbois
- zuyt Andries Perdaens
- west cloostergoet in Herne
- noort den acceptant

2) al hun andere actie en deel

en dat voor 98 R 10 S courant geld

Present op 19.12.1715 : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen , Christiaen Baeyens schepenklerk


06.06.1715 : Jan Van Wijnendaele x Joanna Vander Poorten inwoners van Sint Lievens Esse verkopen aan Sr. Pieter Valck :

1/2 bunder Xlant in DW op het Roosenvelt
- oost de Vorcke toebehoorende Eloy De Vuyst
- west de voornoemde Valcke en dhoors Jooris Bruylant
- suyt de strate
- noort het wederdeel van dese partije

gebruyckt bij de weduwe Eloy De Vuyst als wesende tsaemen een cheijns van 6 dachwanden

Welke overlating van cheijns aan Sr. Valcke is gedaan voor de som van 20 R courant geld boven de cheijns die bedraagt 1/3de van 12 R sjaars

Welke partije zal gebruikt worden door de Wed. Eloy De Vuyst jegens Pieternelle De Naeyer uit wiens hoofde deze partije aan de verkopers is toekomende

( Zie ook het landboek van Denderwindeke bij Merten De Vuyst die deze partij pacht van Pieternelle De Naeyer )

Present : de meier , Joos Van Heghe borghmeester , Jan Lemmens schepenen


15.06.1715 : Merten De Vos en Maria De Vos weduwe van Anthoon Allebosch met de voorste Merten als haar voogd verkopen aan Sr. Pieter Valck insetenen en schepenen van Denderwindicke :

1) een partij Xlant op Neijckenvelt groot 48 roeden
- oost de strate
- west de Cleije
- noort den voetwech
- suyt Sr. Jan Van Varenberch

2) 95 roeden land waarin 30 roeden schoofland gelegen op het Mespelterenvelt
- oost dhoirs Pieter Sterck
- suyt Marcus De Bus
- west de straete
- noort Joos Vander Eeckt

deze koop is geschiet voor 60 R couranten gelde

Ondertekend door de koper , de verkopers tekenen met een merck

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan Lemmens schepenen


27.06.1715 : Vrouwe Maria Joanna Ferdinande Vanden Dijcke douarière van Jonker Jan Appaert mitsgaders vrouwe Margareta Françoise De Blije douarière van Jonker Florentius Vanden Dijcke verkopen aan Joannes Van Heghe fs. Jans insetenen van Ninove :

150 roeden bos in DW te Neuringen
- oost het dienstengoet van Ninove
- suyt de beke
- west en noort de strate

dit voor 24 S / roede

Doch aangezien deze partij in het landboek 150 roeden groot is en in het handboek 168 roeden moet deze partije gemeten worden om de echte grootte vast te stellen

Present : de meier , Lieven Mertens borghmeester , Michiel Rockelé en J. Lemmens schepenen


04.07.1715 : Accort na voorafgaand proces tussen

Jacques Rijgaert x Jenne Ondermercx filia Jans insetenen van Galmaarden ter ene als eisers

Sr. Jan Van Varenberch oud-meyer van LvW


en dat er proces was geweest tussen de eerste comparanten als heesschers die eisen dat de verweerder zou veroordeeld worden tot de afstand van een partij bos gelegen in DW in de Geuvensbosch , leen wesende , leen van den leenhove van Cruyckenburch groot 318 roeden palende
- oost de Caelcauter
- suyt Pieter Cardoens
- west de beke ofte gescheede van Santbergen
- noort Jooris De Groote

De beklaagde had gezegd deze partij bos te hebben verkregen bij wettelijke verkoping gedaan op verzoek van de regeerders der prochie van DW en dit volgens het generaal octrooi bij de Conincklijke Mat. daertoe verleent op 28.04.1685

En deze zaak was geprocedeert en zou leiden tot " twijffelachtighen processe ende om meerdere concosten te verhoeden " hebben beide partijen " door tusschen spreken van lieden met eeren " en hebben overeen gekomen dat :

Jacques Rijgaert en zijn huisvrouw verkopen aan Sr. Jan Van Varenberch en sijn kinderen en dit voor de som van 12 L pond groot maeckende 72 R , bovendien neemt de 2de comparant te zijnen rekening de wettelijke hofrechten en rechten der griffiers en de salarissen van zijn procureur , bovendien belooft hij te betalen de salarissen van Sr. Frans Vanden Abbeelen procureur van " de heesschers " en dit salaris bedraagt 28 R courant

Met deze voluntaire condempnatie stelt de verweerder zich tevreden en hebben Jacques Rijgaert en zijn vrouw zich ontuyt van deze partij bos op de voornoemde condities

Present : de meier , Lieven Mertens , J. Lemmens en Michiel Rockelé

Redactie : het gaat hier om n° 1172 in het landboek en stond genoteerd bij Jooris Ondermercx


03.08.1715 : Jan De Doncker x Maria De Quick pachter en pachteresse in DW verkopen aan Martinus Neuckermans x Martijne De Smet :

een block Xlant in DW op het Groot Windickevelt groot 196,50 roeden
- oost de Curenmeersch van Meerbeke
- west en noort het Groot Windickevelt
- suyt dhoors Pieter Van Vreckem

dit voor 18 S / roede

Welke partij Maria De Quick was toekomend uit hoofde van Clara De Vleeschauwer haar grootmoeder

Was in pacht gehouden door Anthoon Buyl voor 5 R sjaars

De penningen van deze verkoop dienen om de verkopers toe te laten een leen te kopen gelegen in DW op het Hautemvelt groot 361 roeden en gekocht van Jan De Groote fs. Jooris x Elisabeth De Ro fa. Gillis en waarbij aan de kinderen van het 1ste bedde van Maria De Quick x wijlen Jan Vanden Haute recompensie zal worden gedaan

Present op 21.11.1715 : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens schepenen


24.08.1715 : Adriaen Van Damme verkoopt aan Pieter Vanden Hove :

een partij saijlant int gehucht ofte kwartier van de Weerbosch groot 214 roeden
- oost de Merecauter
- suyt dhoors Andries Rollie ofte Jacques Valcke en Pieter Plecke
- noort de Armen van Santbergen

Deze partij competeert de verkoper uit hoofde van zijn huysvrouwe

Deze koop is geschied voor 21 pond groot ende 24 stuivers ten gelaeghe

Present op 02.05.1718 : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Gillis Buydens schepenen  ( Wed. 381 )

Redactie : in het landboek is deze partij eigendom van dhoirs Jan Wijns en werd ze verpacht aan Merten De Dijn , zie nr. 905 in het landboek

Redactie : deze partij was in 1712 verkocht door Arnout Galmaert x Barbara Joanna Wijns aan Adriaen Van Damme


19.09.1715 : Mr. Pieter Van Waesberghe greffier der stede van Aelst verkoopt aan Joos Caelendries fs. Jans woonachtich tot DW  :     ( Wedergrate nr. 380 )

1) behuysde stede en boomgaert binnen DW ter Renderstede
- vooren sheeren strate
- dander sijde het Rietvelt
- een eynde jegens de stede van de cooper
- noort de hofstede van Pieter Maesfrancx

2) 125 roeden lant op Dasputte
- een sijde het Apelterenvelt
- dander sijde het Rietvelt
- een eijnde derfve van Gillis Lemmens

3) partij lant op de Grooten Swellinck groot 78 roeden
- Christoffel Van Eesbeke
- een eijnde den Toesemoij
- dander sijde derfve Geeraert De Ro

4) partij lant op Apelterenvelt groot 40 roeden
- deen sijde dhoors Pieter Putters
- dander sijde Cornelis De Groot
- een eijnde het cloostergoet van Beauprez

5) 50 roeden lant op Rietvelt
- oost Cornelis De Groote
- dander sijde Jooris De Doncker met derfve van Jan Donckers en den gracht

6) 370 roeden in 2 stucken op den Swellinck groot 370 roeden in 2 stucken

een stuck
- tegen de goeden van Sander Vander Diest
- met eijnde tegen de Stebbingenvijver

ander stuck
- een sijde het goet van Gillis Vanden Broecke
- ander sijde Armengoet van DW

De voorste verkoper competerende bij successie van Juffr. Christina Van Waesberghe begijntje in haer leven binnen de stadt Aelst die daeraen gecommen was bij decrete volgens de acte van erfenisse van 06.08.1705

Deze koop is gebeurd voor de som van 88 L groot courant

Hiervoor heeft Joos Caelendries een rente bezet op al de voornoemde partijen en eveneens op de amelioratie die hij aan de voorste hofstede gedaen heeft in de tijd dat hij pachter was en hiervoor te betalen een rente van 33 R sjaers / penninck XVI courant gelt

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer en J.B. Lemmens schepenen

Nota bene : deze verkochte partijen komen uit de liquidatie bij decrete  , de personen die vermeld staan in de akte zijn dezelfde als de personen vermeld in de originele akte


19.09.1715 : Pieter Van Vrechem fs. Jans verwerft als naerlinck een partij land die verkocht was in 1714 en dit door " calengieren bij naerhede "

Alzo op 17.01.1714 verkopen Sr. Pieter Van Droogenbroeck x Juffr. Petronella Deschamps verkopen aan Jan D'Hauwer fs. Jans pachter tot DW :

148,50 roeden land in DW op het Hautemvelt
- oost coopers ander goet
- west het losgat
- noort de erfgenaemen van Jr. Maximiliaen Vander Noot

de voorste partij aan de verkopers toekomend bij uitgroting jegens Juffrouw de weduwe Dheer Jan Van Bever en Sr. Jan Stroobant x Joffr. Anna Maria Van Bever en dit volgens contract voor notaris Vander Borcht in Brussel

en dit voor de som van 95 R wisselgelt , de stuiver tot 6 schellingen welke partij in pacht was gehouden door Pieter Van Vrechem fs. Jans voor 4 R sjaars

Deze verkoop wordt " gecalengiert " door Pieter Van Vrechem fs. Jans x Maria Anna Somers fa. Hendriks daer grootmoeder af was Marie Thienpont

Mits het betalen van de 95 R wisselgelt en bovendien de kosten van het schrijven van de transactie bedragend 6 R 4 S is de voorste Van Vrechem eigenaar en mits het betalen van het pontgelt aan de heere van LvW , dit pontgelt is ten advenante van 9 S / per pond groot

De vierschaar stemt toe in de verkoop aan Pieter Van Vrechem en was ondertekend door de meier , Joos Van Heghe borghmeester , Jan Lemmens en Gillis Vanden Broecke schepenen

Present : de meier , J. Lemmens en Gillis Vanden Broecke schepenen

Nota's uit de familiesamenstelling van Lieferinge :

Pieter Van Vrechem x Maria Anna Somers , ze huwen anno 1702

Hij is zoon van Jan en Pleck Juliana

Pleck Juliana is een dochter van Petrus Pleck en Maria Thienpont

De verkopers zijn afstammelingen van Pieternelle Thienpont


19.09.1715 : Jacobus Van Eeckhoute instenene van de prochie van Pamel x Petronella Van Santen tevoren weduwe van Jan Appelmans verklaart dat hij hem belast vindt met een wisselbriefken van 100 R wisselgelt die sijn huysvrouwe in haeren weduwelijcken staet heeft erkent in proffijte van Jan Rogier Caijman tot Aelst met noch een somme van 28 R courant bij deselven Caijman aan de voorste sijne huysvrouwe gecrediteert

En gedaagd voor de schepenbank van Pamel heeft de declarant hierbij het sterfhuys gerenunchieert van de vader en moeder van de voorste Jan Appelmans x Petronella Van Santen en om de voorste rente te betalen hebben ze een rente aangegaan van 6 R 14 S sjaers / penninck XX / beseth op diverse goederen in Denderwindeke :

hem comparant toekomend uit hoofde van zijn broeder wijlen Judocus Vanden Eeckhaute volgens de uitgroting gebeurd in 1714 te weten :

1) 1/6de van 1 dw. lant op Meersvoordevelt
- oost en west Cornelis De smet
- suyt Gillis Allert
- noort de straete

2) 1/6de van 160 roeden lants op het Merrevelt
- oost en noort Cornelis De Brackenier
- suyt de Herrestraete
- west het Mespelterenvelt

3) 1/6de van 96 roedne lants op Herdenhofveldeken
- oost het pachtgoet van Michiel Rockelé
- suyt dhoirs Jan Crispeels
- west den wegh
- noort het kercken ofte Armengoet van DW

4) 1/6de van 1 dw. lant in een block bij den Bril
- tegens de straete
- west de weduwe Jacobus Cools
- noort het Hoogh Hoenderskot

5) 1/6de van een huysstede mette huysingen daerop staende bij de kercke aldaer
- west en noort de straete
- oost Joos Buyl
- suyt Jan Couttiau

6) 1/6de van 40 roeden lants op het Boschvelt
- oost Philips De Brackenier  ( red. : lees Philips De Braekeleer )
- west en noort de Wed. Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
- suyt den gracht

Present : de meier , burgemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer schepenen


07.10.1715 : bij acte van procuratie door Heer en Mr. Hyacint Gonzales " capellaen Major " verkoopt aan Noël Bouvard :

de helft van een block lant vrij van thiende en van schoof groot over deze helft 125 roeden

- oost de voorste Bouvard mette wederhelft alsnu behuyst
- suyt vooren tegen den Driesch te Rendestede
- west de strate
- noort Sr. Acquille Sticx ( red. : lees als Stincka in de parochieregisters )

dit voor 20 S / roede

De verkoper verbindt zijn persoon en ook het kapitaal van een rente van 24 R sjaers ten laste van Cornelis Van Eesbeke bezet op zijn hofstede gekocht van dezelfde Heer Hyacint Gonzales

Present : Joos Lippens officier loco de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen

Red. : E.H. Don Hyacinthe Gonzales was een afstammeling van Cornelis De Groote , hij was kapelaan-majoor van de Spaanse vloot en woonde in Cadiz


17.10.1718 : Dheer Theodor Joannes Hendrickx insetene van Antwerpen verkoopt aan Sr. Lieven Mertens burgemeester :

202 roeden schoofland
- west den meersch van het hof te Lysbroeck

dit voor 8,5 L groot boven 10 schellingen groot wijngelt

Present : Joos Lippens officier , Jan Lemmens , Cornelis De Maeseneer schepenen


17.10.1715 : voor notaris Philippus De Bruyne tot Brussel zijn verschenen

1) Pieter Vanden Eynde en zijn zuster Barbara Vanden Eynde
3) Guilliam Lemmens x Philippina Mertens met autorisatie van zijn huysvrouwe
4) Matheus Eyserman x Joanna Maria Mertens

allen erfgenamen van Berlindis Bruylandt


verkopen aan Jan Cornelis fs. Hendrickx  tot Ninove :

sekere partije bosch en lant in DW te Roost mette boomkens en andere houtwas daerop staende groot salvo justo 250 roeden
- suyt en noort dhoirs Jan Cieters
- oost de straete
- west Pieter Valcke

dit voor 14,5 pond groot den schellinck tot 7 stuivers

Present : Joos Lippens officier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer

Redactie : zie landboek nr. 1571


24.10.1715 : Marie Ferdinande Van Dijck douarière tot Antwerpen van Jr. Jan Appaert tot Antwerpen beneffens M. De Blije  douarière van Jr. Florentius Vanden Dijcke beiden geassisteert met Joannes De Weghe fs. Adriaens verkopen

aan Sr. Pieter Valcke tot DW :

1) 275,75 roeden in den Peperbroeck
- oost en suyt dheer Pierter Vanden Abbeelen baljuw van LvW causa uxoris
- noort Pieter Cardoens
- west dhoirs Christoffel De Ro en Jan Mathijs

2) een meers in de Doorickstrate groot 129 roeden
- oost de voorste partije
- suyt Jan Mathijs
- west de Doorickstrate
- noort den voornoemde heere bailliu

aan Sr. Guilliam Van Herreweghen de 2 volgende partijen

3) 114 roeden land in Pollaer op Deyghen
- oost Jan De Coninck de oude
- zuyt en west Sr. Jan Van Vaerenberch oud-meier
- noort de weduwe Eloy De Vuyst

4) 100 roeden schoofland in DW op Deyghen
- noort Jan Vander Stockt
- zuyt en west Sr. Jan Van Varenberch

dit alles voor 325 R courant boven 7 pattacons wisselgelt voor een doecklaecken ofte wijngelt

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer schepenen


24.10.1715 : Marie Ferdinande Van Dijck douarière tot Antwerpen van Jr. Jan Appaert tot Antwerpen beneffens M. De Blije  douarière van Jr. Florentius Vanden Dijcke beiden geassisteert met Joannes De Weghe fs. Adriaens verkopen aan Sr. Pieter Valcke tot DW :

1) 160 roeden lant in Appelterre
- oost Merten Tiebaut
- suyt de strate
- west Pieter Vijverman
- noort den voetwegh

2) een partij schooflant in Zandbergen groot 60 roeden
- oost dhoirs Pieter De Coster
- suyt den voetwech
- west Guilliam Van Heddeghem
- noort cloostergoet Ninove

3) 157,50 roeden land in Denderwindeke op de Vlierenpael
- oost Adriaen Van Eesbeke
- noort het Nederhoenderskot
- west dhoirs Guilliam Van Heddeghem
- noort ( ? ) dhoors Pieter Van Vreckem

dit alles voor 100 R courant boven 4 pattacons wijngelt voor de vercooperigghen

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé en Cornelis De Maeseneer schepenen

zie ook onder Appelterre


24.10.1715 : Marie Ferdinande Van Dijck douarière tot Antwerpen van Jr. Jan Appaert tot Antwerpen beneffens M. De Blije  douarière van Jr. Florentius Vanden Dijcke beiden geassisteert met Joannes De Weghe fs. Adriaens verkopen aan Sr. Pieter Valcke tot Denderwindeke ten behoeve van zijn dochter Norbertine Valck :

A ) een heerlijk leen en schoofboek relieverende onder het leenboek van Wedergrate sich bestreckende op diverssche partijen schooflant gelegen binnen DW op het Apelteirenvelt en het Neijckenvelt ,

- met haver , cappoen , hoen en penninckrente

- de vervallen van de pontpenninghen

- het recht van te hebben de 5de en de 10de schoof telcken reijse als godt eenighe vruchten verleent op de selve partijen van schooflanden en daeraf alvooren van de selve vruchten wegh is de sichel ende godtsthiende

- het recht van 18 vlaemsche grooten soo wanneer eenighe van de voorste partijen belast sijnde met schoof of heerlijcke rente werden becommert , belast ofte verhandelt  ,

alles als volgens den schoofboeck daarvan sijnde bij de vrouwen vercooperigghen aen de cooper overgelevert

De schoofboek is verkocht voor 500 R en 9,5 R wijngelt

B ) een ander leen en is een meersch groot 155 roeden
- oost de goeden van de Chartroosen binnen Ghendt
- suyt den heere van Samberghen en de Doorentstrate
- west en noort deselve Chartroosen

de meers is verkocht voor 75 R courant

Leenverhef voor dheer Pieter Vanden Abbeelen baljuw en stadhouder des berchs van Wedergrate , De Maeseneer , J. Van Heghe en Baeyens leenmannen


30.10.1715 : Deurwaarder D'hanins deurwaarder van den Rade van Vlaanderen en dit volgens :

A ) de condemnatie ten proffijte van Mr. Jan Baptiste Cromphout advocaat tot Antwerpen hoir causa uxoris van de weduwe van Dheer Jaspar Caujuweel tot laste van dheer Jan Librecht tot Gent over 9 jaar crois van een rente van 10 L groot sjaers verschenen den 1ste mei 1710 en verachterd van 9 jaar

B) Nu ten versoecke van Juffr. Marie Caujuweel weduwe van voornoemde Mr. Jan Baptiste Cromphout wonend tot Dendermonde heeft bij decrete laten verkopen de volgende partijen in DW en in PL :

1) een huysstede in DW aen de plaetse groot 281 roeden
- oost en suyt sheeren strate
- west deselve
- noort den dreve van de weduwe en dhoirs Jan Buydens

belast int geheele met 4 veertelen tarwe , 6 veertelen haver , 3 cappoenen en 3 schelen parisis aen den heere van LvW

2) een weijde en meersch te Crommekeer groot 280 roeden
- oost de goederen van dhoors Pieter Van Vreckem
- suyt sheeren strate jeghens het Cleijn Windickvelt

belast met 1/4 cappoens aen den heere van LvW

3) 80 roeden dendermeersch binnen PL op den Quaetbroeck
- oost de weduwe Pieter De Pongh
- west N. Martens
- noort den dam

4) 215 roeden land en dendermeersch binnen PL voorseijt op den Raesberch
- noort het goet van den heere Van Gindertaelen nu sijn hoors
- oost den Hincxstendael
- west Cornelis Heijndrickx
- suyt dhoirs Franchois Cautaert

5) 69 roeden Xlant in selve PL op het Hoenderskot
- oost Geert Buydens

6) 200 roeden in deselve prochie
- west dhoirs Cornelis Van Eesbeke

7) 75 roeden land en dendermeersch binnen PL opt Schalckemvelt
- suyt den Moosbroeck
- oost de weesen Hr. Vanden Broecke
- west Franchois Cautaert

8) een block lant in DW genaempt " sNayersstede " omtrent de plaetse groot 513 roeden
- noort het Curengoet van MBK
- suyt de strate
- west den keijts aldaer

belast met 1 sister haver , 1 sister tarwe en 2 cappoenen sjaers aen den baron van LvW

C) De tekst van de verkoop van artikel 1)

Werd verkocht op 16.12.1694 door Sieur Judocus Vander Biest bij procuratie hem gegeven door Sr. Jacques Donijs x Joncvrouwe Isabelle Librecht aan Gillis De Roo en dit op voortaenen rente van 6 R sjaers

1) een huysstede in DW aen de plaetse groot 281 roeden
- oost en suyt sheeren strate
- west deselve
- noort den dreve van de weduwe en dhoirs Jan Buydens

belast int geheele met 4 veertelen tarwe , 6 veertelen haver , 3 cappoenen en 3 schelen parisis aen den heere van LvW

D) De tekst van de verkoop van artikel 4)

4) 215 roeden land en dendermeersch binnen PL voorseijt op den Raesberch
- noort het goet van den heere Van Gindertaelen nu sijn hoors
- oost den Hincxstendael
- west Cornelis Heijndrickx
- suyt dhoirs Franchois Cautaert

Werd door Cornelis De Vleeschauwer stipulant van deze rente verkocht op 14.03.1676 aan Gillis Pieters tot Brussel , deze verkoop werd betwist door de deurwaarder D'Hanins

E ) De deurwaarder D'Hanins betwist deze beide verkopen aangezien zijn cliënten de verkochte gronden opeisen gezien hun eis van 90 L groot en aldus werd overgegaan tot 3 openbare verkopen in het jaar 1713 , welke openbare verkoop nu volgt

Present : de meier , Jan Lemmens , Gillis Vanden Broecke


30.10.1715 : Verkoop door Juffr. Marie Caujuweel weduwe van voornoemde Mr. Jan Baptiste Cromphout wonend tot Beveren bij decrete aan Sr. Joannes Van Heghe fs. Jans :

 een weijde en meersch te Crommekeer groot 280 roeden
- oost de goederen van dhoors Pieter Van Vreckem
- suyt sheeren strate jeghens het Cleijn Windickvelt

belast met 1/4 cappoens aen den heere van LvW

deze verkoop is gedaan voor 10 L groot courant

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


07.11.1715 : Sr. Jan De Groote fs. Jooris x Elisabeth De Ro filia Gillis verkopen aan Jan De Doncker x Maria De Quick :

: een partij leen in DW op het Hautemvelt groot 361 roeden
- oost de weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts en Frans Van Lierde
- suyt Jr. Jacobus Vander Noot
- west den wech

residerende onder het leenhof van Wedergrate

en dit voor 14 S / roede

Welk leen aan de 2de vercooperesse toekomt uit hoofde van Elisabeth Van Vaerenberch haar grootmoeder

De verkopers bekennen deze partij te verkopen " uyt pueren lauteren noodt " en dit " tot subsistentie van hun huyshouden als voorsien sijn van 9 levende kinderen " bij hen staende huwelijck geprocreert "

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Lemmens , Pieter Valcke , Louis Cools , J. Van Heghe , De Weghe leenmannen


07.11.1715 : Ludovicus Praet verkoopt aan Adriaen Van Eesbeke :

59,50 roeden land beplant met hout en nu wesende bosch
- west Catelijne Van Vreckem
- boven tegen den wegh
- oost de erfgenaemen ofte dhoors Van Bossuyt

dit voor de somme van 7 patacons wisselgelt en dat de koper 2 jaar zettingen op deze bos tsijnen laste neemt

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


21.11.1715 : de erfgenamen van Jacques Tiebaut verkopen aan de meier van Vollezele met name Pieter Langendries :

1) Pieter Jacobs x Joosanna De Strijcker filia Pieters en van Cathelijne Thiebaut mitsgaders

2) Ursmarus Tiebaut fs. Jans soo over hem selven

3) als hun sterck maeckende over hun medehoors ten sterfhuyse van Jacques Tiebaut en verkopen :

aan Pieter Langendries meier van Vollezele :

1,5 dagwand meers
- oost mijnheer de la Guerra en tegen Henegauwe
- suyt Mijnheer Colins
- west dhoirs Jaspar Thienpont
- noort de weduwe Christiaens

en dit voor 150 guldens courant

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Jan Lemmens , Gillis Vanden Broecke

Redactie : Jacques Tiebaut trouwde met Clara De Vleeschauwer ex Denderwindeke


OMTRENT DE ERFGENAMEN VAN LAUREIJS BULTRIJS IN VALENCIENNES

21.11.1715 : Mr. Andreas Lecocq proost en ontfanger van Vicoigne uit kracht van procuratie bij hem verleend bij Anthoon Levecq x Maria Anna Bultrijs en Maria Catharina en Joanna Bultrijs allen meerderjarig gepasseert voor de notaris N. in Valencijn ( lees : Valenciennes ) en verkopen aan :

Pieter Neuckermans fs. Joos x Anna Vanden Haute :


1) een besloten veldeken te DW int gehuchte te Rijst groot 266 roeden waarin 116 roeden schoofland van Vicoigne en de rest is tiendeland
- suytoost de strate
- west en noort de Grote Lietersberch

het Xlant verkocht voor 15 S / roede en het schoofland voor 10 S / roede


2) 50 roeden Xlant op de Grote Lietersberch
- suyt de strate
- west Laurijs Bultrijs
- noort Pieter Buydens
- oost Adriaen Buyl

voor 15 S / roede

3) 117 roeden Xlant opt selve velt
- west Pauwel De Dijn
- noort den hooghen wech
- oost Laureijs Bultrijs
- suyt het kerckengoet van DW

voor 27 S / roede

4) 96,50 roeden Xlant opt selve velt
- oost cappelrijegoet Nauwenhove
- suyt Pieter Buydens
- west " het Rotaertveldeken "
- noort Lieven Mertens

voor 27 S / roede

Redactie : zie het landboek van Denderwindeke nr. 747 bij Laureijs Bultrijs

5) 167 roeden Xlant wesende een onbehuysde stede
- oost de keijts
- noort de straete
- suyt Laureijs Bultrijs
- west Pieter Vanden Bempt

verkocht boven de last daarop voor 3 R 14 S eens

Dit alles samen voor 500 R eens en dit met de last daarop die de verkopers ignoreren

En de verkopers competerende bij successie van Gillis en Frans Bultrijs hun vader en hun oom

Present : de meier , burgemeester , J. Lemmens schepenen


Redactie : één perceel kunnen we traceren in het landboek , zie de eigendommen van Laureijs Bultrijs , de andere eigendommen komen vermoedelijk ook uit de eigendommen van Laureijs Bultrijs


21.11.1715 : Anna Rosalia Theresia Antheunis te voorent weduwe dheer Jacomo Rol in zijn leven Raedt en generael van Sijne Majesteits Munten in Brussel met Jr. Joannes Arnoldus Crabeels nu ter tijt haeren wettigen man en om haar enige zoon Sr. Jan Baptiste Josephus Rol haar enige zoon te verzekeren van zijn vaderlijke erfgoeden stelt zij hiet als pand :

1) een block lants gelegen bij het hof van Simoen Van Vreckem groot 551 roeden
- noort de straete
- suyt en west de goederen van Jacobus Cools

geprezen op 18 S / roede

2) een bosch te Prindael groot 157,75 roeden
- noort de straete
- zuyt en oost derve van Arent Cools
- west de goederen van Gillis De Ro

geprezen met de bomen en de rasp op 21 S / roede

3) een meers met de boomen daerop staende te Prindael groot 85 roeden
- noort het Prindaelblock
- oost Joos De Leeman
- suyt den Droogenmeersch

geprezen op 100 R

4) 241 roeden land te Prindael
- west Ingel De Ro
- oost Mathijs De Ro
- suyt de meersschen
- noort de strate

geprezen met de boomen daerop op 1 R / roede

5) een nieuwen bosch van diverse partijen ineen geincorporeert liggende op de Cortenbosch groot samen 1330,75 roeden
- beginnende van aan het losgat van de Peerdenmeersch soo lancx den oudenbosch tot tegen den bosch van dhoors Dubois

geprezen met de boomen en de rasp : 19 S / roede

6) een nieuwen bosch op de Moorputte groot 276,50 roeden
- teghen het gelege van Jacques Persoons

geprezen met de boomen en de rasp op : 19 S / roede

7) een elsbosch genaempt " de Moorputte " gelegen tusschen de 2 voorgaende nieuwe bosschen groot 1613,50 roeden
- de Peerdemeersch
- den bosch van dhoors Dubois
- dhoirs Cornelis Vanden Bossche en het gelege van Gillis Allert

met de boomen geprezen op 3 R / roede

8) 188,50 roeden XXXIIIste schooflant op de Grooten Cortenbosch
- oost en west de goederen van Jovr. de weduwe Joos De Groote

geprezen op 12 S / roede

9) 246 roeden Xlant op de Cortenbosch
- oost Pieter Buydens en Armen of Kerckegoet van DW
- noort den herwech

geprezen op 10 S / roede

10) 129 roeden schoofland op de Grote Cortenbosch
- oost de groenen wech
- suyt en west Christoffel De Naeyer

geprezen op 10 S / roede

11) 75 roeden Xlant op het Hoog Hoenderskot
- oost Mathijs De Ro
- suyt Joos Vanden Broecke
- west Guilliam Van Heddeghem

geprezen op 16 S / roede

12) 132,50 roeden Xlant op de Merecauter
- suyt cappelrijegoet van Ninove ( ? , red. )
- noort het goet van Jovr. de weduwe Van Beughem

geprezen op 18 S / roede

13) een partij lant op het Neijckenvelt groot 57 roeden
- oost de weduwe Jan Cools
- west Amant Haelterman
- suyt het Apelterenvelt

geprezen op 18 S / roede

14) 318 roeden schooflant op het Huchtersvelt
- west de Wed. De Groote
- suyt de groenen voetwegh

geprezen op 18 S / roede

15) 132,5 roeden femelschoof op het Meersvoordevelt
- oost Cornelis De Vleeschauwer

geen prijs

16) 2 diverse meersen , de ene in de Ondersten Quaetbroeck en de andere op het Rulenscot samen 221,60 roeden

geprezen op 24 S / roede

17) 82 roeden Xlant op het Walborrevelt
- oost de groenen wech
- west de goederen van Jan Cooreman

geprezen op 1 R / roede

18) 190,50 roeden schoofland op de Belinck
- oost Simon Lambrecht
- suyt Pieter Cools

geprezen op 8 S / roede

19) 135 roeden Xlant te Meersvoorde
- oost Gillis Allert
- noort de strate
- west Pieter Minnon

geprezen op 15 S / roede

20) een rente van 5 R sjaers ten laste van Jan De Smet en is in kapitaal 91 R 13 S

21) een rente van 15 R sjaers ten laste van Andries Pardaens beseth op diens hofstede croiserende aan de penninck XVI

22) een rente van 3 R sjaers ten laste van dhoors Gillis De Maeseneer beseth op een weyde te Pollaer

23) een rente van 12,5 R sjaers ten laste van Carel Beghin beseth op diens hofstde en croiserend aan penninck XVI

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Lemmens , Gillis Vanden Broecke


28.11.1715 : Jenneken Vanden Broecke weduwe Jan De Ro met Jan De Ro haar zoon als bijstaanden voogd verkoopt aan Guilliam De Spiegeleer :

een meers gelegen in Appelterre , zie WP Appelterre anno 1715


KOPIJ VAN SCHEPENBRIEF GENOTEERD IN WEDERGRATE n° 380

05.12.1715 : voor borgemeester en schepenen van Meerbeke en laethove van Sinte Peeters binnen Meerbeke :

Adriaen De Naeyer borgemeester , Erasmus Goossens , Nicolaes Walckiers , Nicolaes De Vleeschauwer en Adriaen Van Eesbeke schepenen van Meerbeke bij Ninove doen te weten dat voor Adam Van Vrechem als meier der abdisse van Nijvel en vrouwe van den gronde van der voorste prochie van Meerbeke is verschenen :

Jan Van Eesbeke uit crachte van procuratie hem gegeven op 31.12.1714 in Mechelen Mr. Jacques Goossens greffier van commune deser stadt Mechelen en Petrus Jacobus Goossens ook procureur aldaar en hun sterk makend over Isabella Goossens sijn dochter en zuster respectievelijk bekennen ontfangen te hebben en ter rente genomen van Albert Snoeck hun pachter wonend te Meerbeke de som van 600 R " swaer coninckx wisselgelt , den schellinck tot 6 stuivers , den pattacon tot 48 stuivers " ,

beloven aan de voorste Albert Snoeck te betalen den interest jegens 6 ende een quart ten honderd courant gelt makend jaarlijks 36,5 R / beseth op :

: hun pachthove bestaende in een huys , stallingen ende andere edifitien daer aen dependerende binnen MBK binnen de heerlijke laathove van Sinte Pieters als ten lande van Wedergrate te weten voor eerst :

1) 247,50 roeden boomgaert in MBK int gehucht te Schalckem
- noort den voetwech loopende naer Pollaerde

2) 162,50 roeden in Meerbeke op D'aude gracht
- suyt de wed. Carel Van Bonte
- west de strate
- oost het goet van Nijvel
- suyt de Laserije

3) 316 roeden in MBK op de Nedermaete
- noort de weese van Jan Vanden Broecke teghens haer hofstede genaemt " den Stier "
- suytoost de hoors van Jan Van Assche tot Ninove
- oost de straete
- west den wech

4) 110 roeden in MBK opt selve velt
- west dhoros van de voorste Van Assche
- noort kerckengoet van Meerbeke
- oost comparants ander erve
- suyt de kercke van DW

5) 488 roeden in MBK opt selve velt
- oost en noort de strate
- suyt de beke
- west Albert Snoeck

6) 80 roeden op Merelputvelt
- oost gasthuys van Ninove
- suyt den voetwech
- noort Adriaen Loossens
- west het gescheede van MBK en POL

7) 100 roeden op selve velt
- noort Guill. Van Heddeghem
- suytoost de Hollestraete
- noort het gasthuysgoet
- west Nicolaes Van Bonte

8) 659 roeden op Schalckemvelt
- noort Juffr. De Moor ende dhoirs Mr. Louis D'Hu
- oost en suyt de abdije van Ninove
- west de cappelrije van Sinte Peeters int selve Meerbeke

9) item hun paert en deel in een partije lants beneffens Joos De Wolf opt selve velt
- oost de abdije van Ninove
- noort de cappelrije van Sinte Pieters
- suyt de beke

wesende deselve partije groot int geheele 338 roeden

10) een partije genoemt " den Dierentijt "
- suyt dheer Pieter Vanden Abbeelen
- west en noort de strate
- oost dhoirs Sr. Jan Vanden Abbeelen

11) 175 roeden op het Cheijnsvelt
- oost mijnheer Goubauw
- west dhoors dheer Pieter Van Vrechem muntmeester geweest
- suyt de Windickstrate

12) 254 roeden opt Bogaertvelt
- west dhoors Jan Steenmetsers
- oost de erfgenaemen De Fraye tot Brussel
- suyt Jan De Ro

al deze partijen liggend onder MNK als onder de heerlijkheid van Sinte Peeters aldaar

In land van Wedergrate

13) 215 roeden land in Pollaer in lande van Wedergrate op de Raesbergh
- noort mijnheer Gindertaele
- oost den Hindtsdaele
- suyt derve van Frans Cautaert

14) 300 roeden land in PL
- oost Jan De Ro en Joanna Vanden Broecke sijne huysvrouwe
- suyt het cuerengoet
- west dhoors Adriaen De Leve

15) 100 roeden op Hoenderskot
- oost de abdije van Vicoigne
- noort Pieter Vanden Broecke in Antwerpen
- suyt Guilliam Van Heddeghem

16) 160 roeden land in PL op Schalckemvelt
- oost Adriaen De Doncker
- suyt het cuerengoet aldaer
- west coopers ander erve
- noort Guilliam Van Heddeghem

17) 116 roeden land in DW in den Stelt
- oost en suyt de weduwe Guilliam Buydens     ( red. : er staat geschreven Baijens , een typische fout voor de schepenbank van Meerbeke )
- noort de weduwe of dhoors Joos Vanden Broecke

18) 100 roeden land in DW op Boschvelt
- noort teghen het gelaeghe van Jan Pauwels
- oost Jan Buydens
- suyt Jan Vande Velde

Present voor laathof van Sinte Pieters zijn de greffier Regnancourt , Pieter Van Cottini officier loco de meier , Sr. Joannes De Weghe , Michiel Van Opdenbosch , Mr. Frans Walckiers en Jan Cosijn laten van Sinte Pieters

Redactie : ik moet nog opzoeken hoe de familie Goossens uit Mechelen deze eigendommen heeft verworven

Present voor Lande van Wedergrate  : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer en Jan Lemmens schepenen


19.12.1715 : Philips Hemerijckx insetenen van DW int gehuchte te Neijcken erkent een rente aan Sr. Pieter Valcke over 8 pond groot , de schellinck tot 7 stuivers , en hiervoor rente aan penninck XVI , beseth op :

sijn behuysde hofstede te Neijcken groot 120 roeden en 5 voeten
- oost het Neijckenvelt
- west de straete
- suyt het goet van deselve Valcke
- noort den voetwegh of Jan De Vogel

Marge : anno 1733 heeft zijn weduwe Anna Herremans deze rente gelost aan Pieter Valck

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen