Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1714

Bron : Wedergrate nr. 380 , meier is Joannes Vander Mijnsbrugghen
 


19.01.1714 : Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie kent dat :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams x Elisabeth Pleck :

1) 169 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
- oost Mijnheer Crabeels
- suyt den Armen van DW
- west de groenen wech
- noort dhoors Du Champs

2) 235 roeden schooflant opt Veldeken te Steenhout
- oost dhoirs Adriaen Vanden Houte
- noort den groenen wech
- suyt Mijnheer van Steenhout

Dit alles voor 9 S / roede

Present op 03.01.1724 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


06.04.1714 : Jan Thienpont fs. Jaspar x Geertruyde Vanden Broecke sijn echtgenote

Ze doen cessie van een partij land gelegen op het Hautemvelt , zie schepenbrief van de verkoop van deze partij aan Michiel Rockelé op 14.03.1715


24.05.1714 : Joos Hevens x Marie De Soutere verkopen aan Jan Cornelis Lippens x Petronella Goossens :

een onbehuysde stede met alle de materialen daerop staende gelegen in DW beneden de kercke groot omtrent 1 dachwant
- oost en noort de strate
- suyt en kets aldaer
- west de behuysde stede van de weduwe Jacobus Van Cauwenberghe

en dit voor 24 L groot courant boven 3,5 R voor een doecklaecken voor de huisvrouw van de verkoper en verder 11,5 R ten gelaeghe

is belast met 2 veertelen tarwe , 3 veertelen evene , 1 cappoen en enige deniers aen den heere van LvW

Als de kopers kommen in het liber gebruyck van deze partij dan zullen de kopers moghen timmeren ofte maecken een huys op de leghe plaetse ofte gardeplaetse daer het voorgaende huys op gestaen heeft , alsoo jeghenwoordigh op de selve in een cleijn stalleken is woonende Jooris De Sauter en sal daer mogen continueren tot half meerte eerstcommende sonder voorder , het repareren ende maecken van de straete van desen jegenwoordighen jaere blijft ten laste van de coopers mitsgaders de pontpenningen

Present : Joannes Philips Van Vaerenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valcke schepenen


14.06.1714 : Juffr. Thérèse Vander Varent weduwe Sr. Jacques De Smet heer van Smoes tot Aelst en Sr. Jan De Smet haar zoon verkopen aan Sr. Joos Van Heghe en Pieter Valck

340 roeden bosch genaempt " de Volckaert "
- oost de Caelcauter of de moille
- suyt Jan O
- west het gescheede van DW en Zandbergen
- noort het leen van Pieter Cardoens fs. Pieters

dit voor 20 L groot courant

Present : Jan Vierendeel officier , Jan Lemmens en Gillis Vanden Broecke schepenen

( Zie Wedergrate nr. 382 folio 221 )


07.09.1714 : Joncker Frans Louis de Parts verkoopt aan Pieter Valcke schepenen van Wedergrate :

1) een partij Xlant gelegen op de Beverlinck groot 183,50 roeden
- oost de strate gaende naer de Quaetbroeck
- west dhoirs Jooris Bruylant
- noort het keijtsken
- suyt Jan Roosen

2) een veldeken te Roost groot 77,75 roeden
- oost de keijtse
- west den heere bailliu Vanden Abbeelen
- suyt Pieter Vande Velde
- noort ht goet van de coopers

3) een partije meersch groot 89,15
- oost Pieternelle De Naeyer
- suyt den meersch toebehoorende N. Schollaert tot Geeraertsberghe
- west het armengoet van Sinte Nicolaes tot Brussel
- noort den Dobbeleermeersch

Deze verkoop is gebeurd voor 28 L groot

Present : Joos Lippens officier loco de meier , Jan Lemmens en Gillis Vanden Broecke schepenen


13.09.1714 : Cornelis Schoonjans verkoopt aan Pieter Valcke schepenen van Wedergrate :

48,50 roeden land op het Apelteirenvelt
- oost dhoors Joos De Voghel
- west de straete
- suyt Vincent Van Heghe
- noort dhoors Arent O

dit voor 13 R en 6 S ten gelaeghe

Present op 10.10.1715 : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen


19.01.1714 : Jan Mertens fs. Lievens bij procuratie kent dat :

Sr. Jan De Groote fs. Jooris insetene en borgher van Brussel x Elisabeth De Ro fa. Gillis verkoopt met toestemming van zijn echtgenote aan Pieter Buydens s. Guilliams x Elisabeth Pleck :

1) 340 roeden Xlant opt Brucxken
- oost den Hanaert
- west den heere van Steenhout en Pieter Pleck
- noort Jan Sirjacobs

2) partij schooflant groot 115 roeden op Brucxkensvelt
- zuyt den heere van Steenhout
- west sheeren strate

Dit voor de som van 10 S / roede

Present op 03.01.1724 : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Jacobus Oriens en Jan De Boeck schepenen


04.10.1714 : Weduwe en dhoors Merten De Vos fs. Roelants mitsgaders Marie De Vos weduwe van Anthoon Allebosch geassisteerd met Joos De Vos haar neef verkopen aan Sr. Pieter Valck :

95 roeden land waarin 30 roeden schoofland op Mespelterenvelt
- oost Peeter Sterck
- suyt Marcus De Bus
- west de straete
- noort Joos Vander Eeckt

dit voor 38 R 8 S

De verkopers toekomend uit hoofde van hun vader en moeder

Genoteerd op 09.07.1716 : de meier , Lieven Mertens borghmr , Peeter Buydens schepenen


12.11.1714 : Jacobus Van Eeckhaute tot Pamel als hoir van zijn broeder wijlen Judocus Van Eeckhaute overleden op 29.10.1714 heeft in rechte betrocken Elisabeth De Busson weduwe en houderigge met Vincent Van Heghe als vercooren vooght ter ene ,

Jo.e Anna Somers weduwe van Philips Vanden Eeckhaute vader van de overledene als moeder van de overledene over de eene helft geassisteert met haar 2 zonen ,
ook Jan en Jacobus Vanden Eeckhaute over de andere helft ofte het 1/4de deel van het sterfhuis

Na onderlinge overeenkomst behoudt de weduwe alle meubelen , koeien en varkens en granen en hetgene voorders voor have gehouden wordt , behoudens dat haar maar zal volgen de helft van de edificien en huysinghen staende op de conquesten van den sterfhuyse daer de overledene in gestorven is staende op de Plaetse in DW ,

bovendien zal de weduwe Elisabeth De Busson opleggen 150 R courant , hiervan 50 R aan Anna Somers moeder van de overledene , ook 50 R elck voor Jan en Jacobus broeders van de overledene

De erfgrond van het geconquesteerd huis wordt verdeeld tussen de houderigge en de hoors

De houderigge blijft competeren de conquesten die ze gemaakt heeft van haar broeders en zusters en zullen na haar dood verdeeld worden bij de hoors elck ter helft van bedde

Verdere conquesten :

1) 1 dw. lant opt Meersvoordevelt
- oost en west Cornelis De Smet
- suyt Gillis Allert
- noort de strate

2) 160 roeden lant op het Merrevelt
- oost en noort Cornelis De Brackenier
- suyt de Herrestraete
- west het Mespelterenvelt

3) 96 roeden lant op het Herdenhofveldeken
- oost het pachtgoet van Michiel Rocquelez
- suyt dhoirs Jan Crispeels
- west den wegh
- noort kercken en Armengoet van DW

4) 1 dw. lant in een block bij den Bril commend jegens de straete
- west de wed. Jacobus Cools
- noort het Hoogh Hoenderskot

5) Item het gelege daer den huyse op staet groot 1 dw. bij der kercke
- west en noort de straete
- oost Joos Buyl
- suyt Joos Coutteau

6) 40 roeden op het Boschvelt
- west Philips De Braekeleer
- noort en west de weduwe van Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
- suyt den gracht

7) 1,5 dw. lant op het Hautemvelt
- suyt tegen de Brucxkensmeersch
- noort Jacques D'Hauwer
- oost Jaspar D'Hauwer
- tegen Jan D'Hauwer als proprietaris ofte pachter

Getekend door de houderigge , de moeder en de 2 broeders van de overledene


20.12.1714 : Jan De Groote fs. Joos en zijn huisvrouw beiden tot Nieuwenhove verkopen aan Pieter De Clippel fs. Adriaens ook inwoner van Nieuwenhove :

129 roeden lant op de Biest
- oost het goet van Pieter Cools ende t'gebruyck van Pieter Mertens
- suyt Gillis Pardaens
- west den voornoemde Pieter Cools
- noort N. Coppens

en is belast met 4 mokens tarwe in brood gebakken ten behoeve van de Armen van DW en 9 S sjaers aen den heere pastoor van aldaer en dit over een jaergetijde

Getekend door Jan De Groote , Joanna Beerens , Jan Van Eesbeke , Anthoon Van Eesbeke

Present : J. Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Gillis Vanden Broecke


20.12.1714 : Meester Carel Begijn verkoopt aan Antoon Buyl fs. Joos insetene van DW :

91 roeden Xlant op het Cruysvelt
- oost en west het cloostergoet van Vicoigne
- noort Frans Van Vreckem
- suyt Antoon Vander Linden

de vorige partij bij de verkoper verkregen in mangeling jegens Sr. Joos Van Vaerenberch volgens erfbrief van 1714

dit voor 13 S / roede

welke partij Jan Couteau in pacht is hebbende a rato van 56 S / roede

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Pieter Valck schepenen


29.12.1714 : Jan Cornelis Lippens x Petronella Goossens erkennen een rente aan Sr. Jan Van Vaerenberch oud-meier van LvW van 9 R sjaars / 16de penninck / beseth op :

1) een behuysde stede met alle edificien daarop staande en " alsnoch te stellen " in DW beneden de kercke
- noort de strate
- oost de Brughstrate
- suyt de kets
- west de hofstede van Jacobus Van Cauwenberghe

2) de helft van een besloten block te Smehove groot omtrent 126 roeden
- oost de wed. Geeraert De Smet
- suyt het Frijthof
- west Pieter Van Vreckem en Augustijn Crispeels
- noort de straete

Present : J.P. Van Vaerenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


31.12.1714 : Jacques Valcke verkoopt aan Jan Thienpont fs. Adriaens :

een behuysde hofstede gelegen te Boterdael groot 75 roeden
- oost de rijcke klaren in Gent
- suyt de weesen van Bernaert De Cuensel
- west sheeren strate
- noort Gillis Pardaens

dit voor 10 L groot courant

en de koper geeft bovendien bij vorm van mangelinge verkocht aan de verkoper :

een partij land groot 78 roeden gelegen op de Grote Lietersberch wesende XXXIIIste schoof
- oost Armengoet DW
- suyt Joos Van Snick
- west dhoirs Joos Roosen en de groenen wegh
- noort Pieternelle Thienpont

deze partij had de koper verkregen bij koop jegens Maria De Dijn weduwe Adriaen De Coene met haar zoon Adriaen in november 1714 voor de som van 10 R

Present : de meier , J. Lemmens , Thienpont