Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1712


11.04.1712 : Arnold Galmaert x Barbara Joanna Wijns verkopen aan Sr. Adriaen Van Damme meier van de prochie van Grimminge :

een partij saijlant int gehucht ofte kwartier van de Weerbosch groot 214 roeden
- oost de Merecauter
- suyt Jacques Valcke en Pieter Plecke
- noort de Armen van Santbergen

Deze partij competeert de verkoper uit hoofde van zijn huysvrouwe

Deze koop is geschied voor 15 pond groot ende een paer muijlen voor de verkoopster

Present : de meier , Lieven Mertens burgemeester , Michiel Rockelé schepenen

Redactie : in het landboek is deze partij eigendom van dhoirs Jan Wijns en werd ze verpacht aan Merten De Dijn , zie nr. 905 in het landboek

Redactie : deze partij werd in 1718 door Adriaen Van Damme verkocht aan Pieter Van Hove


01.08.1712 : Sr. Jan De Ro fs. Jans x Jo.e Marie De Ro en hun sterck maeckende over hun minderjarige broeder en zwager Pieter De Ro alle samen hoirs en erfgenaemen van wijlent Jan De Ro fs. Christoffels

medegecompareert is Pieter De Ro die paternele oom en naestbestaende is van de voorste minderjarige weese

verkopen aan Joos Caelendries x Anna De Hauwer :

een behuysde stede met huyse , boomgaert en etteweede daermede gaende gelegen in DW int gehuchte te Renderstede groot omtrent 480 roeden
- oost en noort de straete
- suyt tegen den Dasputte
- west tegen het Rietvelt en des coopers behuysde stede

Deze koop is gedaan voor de som van 350 R eens boven alsnoch " een pistole voor een doecklaecken "

dese partij is belast met 3 R aan de heere van Wedergrate
ook belast met 6 stuivers aen de kercke van DW
ook belast met een sister haever sjaers aen de heere van Steenhoudt en Joos De Groote

Is ondertekend door Jan en Marie De Ro en door Pieter De Ro

Present : J.P. Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Pieter Valcke schepenen


05.09.1712 : Joos Caelendries x Anna D'Hauwer erkennen een rente aan dheer Joannes Philippus Van Vaerenberch x Maria Joanna Thienpont een rente van 14 R / 16de penning / beseth op :

hun behuysde hofstede rontomme in sijn haeghen met huyse , haege en bogaert gelegen in DW ter Renderstede groot 500 roeden
- oost en noort sheeren strate
- suyt den Dasputte
- west gelovers ander erve

Present : Pr. Vanden Abbeelen baljuw , J. Van Vaerenberch burgemeester , Pieter Valck schepenen

Marge : in 1717 is deze rente gecasseert en gedoodt