Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1711

Verscheidene aktes zijn pas genoteerd in 1716 , dit verklaart andere magistraten bij de aktes


05.02.1711 : Eloy De Doncker en Jan Cardoens verkopen aan Sr. Pieter Valcke schepenen van LvW :

292 roeden Xlant op het Roosenvelt
- oost de wed. Jan Weverberg
- suyt dhoirs Christoffel De Pon
- west dhoirs Jooris Bruylandt
- noort de Muysenbeek

dit voor 12,5 pond groot

welke gronden afkomstig zijn van Jan en Adriaene De Doncker vader en moeder van de voorste verkopers

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Thienpont schepenen


16.02.1711 : Jan Kestemont x Maria Van Heghe verkopen aan Maria Buydens weduwe vidua Jan Baptiste Lemmens fs. Jans :

1) een block Xlant int quartier van de Varenberch groot 269 roeden voor 18 S / roede
- oost de voorste weduwe en het Camveldeken
- suyt de Vijvermeersch
- west en noort deselve weduwe

2) partij Xlant op het Boschvelt groot omtrent 1 dachwant voor 2 S / roede
- oost tusschen gescheede van DW en MBK
- suyt het Armengoet van Windick
- noort dese cooperigge

3) een meersch in de Lavonders groot 90 roeden voor 5 S / roede
- oost het cloostergoet van Vicoigne
- suyt " de Stove " en is oock Vicoignegoet
- noort dese cooperigge

Hierbij zal de koopster 2 distincte renten aflossen te weten een rente aan Jacobus Jacquemijns tot Ninove en een andere rente aan de Heerendiensten van Ninove

Getuigen bij deze verkoop waren Joos Lippens , Pauwel Vanden Haute en Jan Mignon

Present op 16.09.1716 : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens


11.03.1711 : Sr. Arnoldus Crabeels verkoopt aan Jan De Smet op een rente van 5,5 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) een meerselken en bosch te Neuringen groot 75 roeden
- west Sr. Jan Van Vaerenberch oud-meier van LvW
- noort de kets
- suyt Eloy De Ro
- oost dhoirs Joos De Voghel

2) 1/2 dw. hoppelochtinck
- oost de Chartroosen van Herne
- suyt den voorste Van Vaerenberch
- noort Joos De Voghel

3) een hofstede groot 50 roeden
- oost sheeren strate
- suyt de voorste Chateroosen
- west de kets
- noort Joos De Voghel

4) 1/2 dw. op de Swellinck
- oost de voorste Varenberch
- west de kerckegoederen van DW
- noort Cornelis De Groote

5) 50 roeden op het Hoenderskot in DW
- oost Pieter Buydens
- suyt het kerckengoet van DW
- noort Jan Vander Stockt
- west de Flierenpael

6) 50 roeden op het Hoenderskot in PL
- oost Jan Vander Stockt
- suyt Pieter Buydens
- west de voorste Van Vaerenberch

Present voor Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw van Meerbeke en als getuigen Joannes De Weghe en Cornelis Van Vrechem

19.11.1716 : Vander Mijnsbrugghen meier , Lieven Mertens burgemeester , Cornelis De Maeseneer en J. Lemmens schepenen

Marge : anno 1749 heeft Joannes De Smet fs. Jans deze rente gelost en dit over zijn vader


12.03.1711 : Jan De Dijn verkoopt aan Jan De Houwere :

een partijcken Xlant op het Hautemvelt
- osot de weduwe Jacobus Cools
- suyt den wegh
- west des coopers ander erve
- noort den wegh

groot 57,70 roeden

dit voor 13 S / roede

Present : de meier , J. Van Varenberch en Peeter Valcke schepenen


17.03.1711 : Ingel Roosen fs. Pieters renunchiatie

Hij verzaakt het sterfhuis van wijlen zijn vader Pieter Roosen

Present : Joannes Philips Van Vaerenberch meier , Joos Van Vaerenberch en J. Lemmens schepenen


20.03.1711: Nicolaes Reijniers over hem selven en als voogd over de wezen van Gillis Reijniers met consent van Marie Sieters weduwe van de voornoemde Gillis Reijniers ,
Item Joanna Reijniers fa. Jans geassisteert met haer broeder de voorste Niclaes Reijniers

Bij deze verkoop treedt J. De Weghe op als procureur

In het landboek van Denderwindeke staan deze partijen vermeld met als eigenaar dhoirs Martinus Reijniers

verkopen samen aan Sr. Pieter Valck :

1) 204 roeden schoofland gelegen op de Grooten Lietersberch
- oost dhoros Joos Pleck
- suyt de Reijstraete
- west dhoirs Pauwel De Bus
- noort het Armengoet van DW

( zie landboek nr. 786 )

2) 45,50 roeden schoofland op de Grooten Lietersberch
- oost Joos Van Snick
- suyt de weduwe Casens
- west de Reijstrate
- noort de weduwe Roosen

( zie het landboek nr. 782 )

dit voor 35 R courant

Niclaes Reijniers , Maria Cieters en Joanna Reijniers tekenen allen met een " merck "

Present : J.P. Van Vaerenberch meier , J. Van Vaerenberch en J. Lemmens schepenen


16.04.1711 : Hendrik Van Vreckem fs. Joos erkent een rente aan Pieter Van Droogenbroeck tot Tollembeek van 4 R sjaars / 16de penninck / beseth op :

1) 180 roeden land en is XXXIIIste schoofland groot oudt half bunder gelegen op den Belinck
- oost het losgat
- suyt de Wed. Jacobus Cools
- west Cornelis D'Hauwer
- noort sheeren strate

2) 250 roeden land op de Belinck
- noort Pieter Mignon erfve
- west Cornelis Van Snick
- suyt sheeren strate
- oost Marcus Tresenij

3) 110 roeden land en is XXXIIIste schoof op Meersvoordevelt
- noort sheeren strate
- west de kets

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Jan Lemmens en Cornelis De Maeseneer

Marge : anno 1753 heeft Elisabeth Van Landuyt weduwe wijlen Adriaen Hemelinck deze rente gelost aan Jan Buydens die de rente bij transport had verkregen


18.05.1711 : Jenneken Vanden Haute fa. Adriaens geassisteerd  met Jan Vanden Haute haar broeder als verkoren voogd verkoopt aan Christiaen Langhenhaecke :

een block lants in DW te Dasselt
- oost Cornelis Schoonjans met sijn behuysde hofstede
- suijt Pauwel Vanden Haute
- west de Grooten Lietersberch
- noort de andere erfve van Christiaen Langenhaecke

groot omtrent 64 roeden

alleen belast met rente van 2 R sjaars aan dhoirs Gillis Van Vaerenberch

Present : J.P. Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Pieter Buydens schepenen


23.06.1711 : Voor Joannes Van Bossuyt griffier van het leenhof der stede van Ninove is verschenen :

Guilliam Matthijs fs. Adriaens die kent schuldig te zijn aan E.H. Andreas Laurens pastoor van Borm bij retrocessie van Lauwereijs Biltrijs van date van 20.03.1702 een rente van 4,5 R sjaars

Verkent door Jan Matthijs fs. Pieters en gedaan op 21.04.1635 , beseth op de volgende partijen , hier letterlijke overname van de tekst van 1635

1) een veldeken groot 209 roeden Xlant in DW te Dasseele
- oost Lauwereys De Cooman
- west weduwe en hoors van Jonckheer Jan Boote geheeten " Daugracht "
- noort de straete

Tegenwoordig ( anno 1711 ) de behuysde stede van de comparant

2) een meerselken groot 62 roeden
- oost de voorste Daugracht
- zuyt Merten Vanden Haute
- west den Grooten Lietersberch
- noort de straete ofte kets

3) een stuck Schooflant op Dashaege ( is 113 roeden in tekst van 1701 )
- oost dhoirs Cornelis Roosen
- west dhoirs Jan Celier
- zuyt Pieter Vanden Broecke commende " teghen den voetwegh die van Dasseele naer Rijst gaet "
- noort sheeren strate

4) 163 roeden schoofland opt Brucxken
- oost Cornelis Roosen
- zuyt Steven De Saeger
- noort Pieter Vanden Broecke
- west dhoirs Guilliam Ondermerckx

De achterstand van diverse jaren kan door de comparant niet betaald worden

Bovendien is hij nog schuldig een andere rente van 14 R sjaars ook door Jan Matthijs en zijn zoon erkent in proffijte van Mr. Niclaes De Clerck x Juffr. Joanna Luyckx op 14.07.1646

zie de tekst van 1646 van 14 juni

Deze rente is E.H. Laurens toekomend uit hoofde van Dhr. Charles de la Mars en bij transporte van Floris Luyckx en was bezet op :

Tekst van juni 1646

1) 137,5 roeden meersch in een meerdere meersch gelegen in de Sluysenmeersch
- oost cloostergoet van Vicoigne
- west de goeden van Adriaen De Naeyer
- suyt den kets en de beke loopende naer het Meuleken te Vrechem
- noort tgoet van Steven De Saeger

2) 260 roeden land opt Brucxken
- oost derfve van Cornelis Roosen
- west tgoet van Jan De Hauwere
- noort Peeter Vanden Broecke

3) 115 roeden land op Dashaege
- oost derfve van Pieter Roosen
- west dhoirs Jan Celliers
- noort sheeren strate
- zuyt den voetwech loopende naer sheeren strate


En aangezien de comparant de croisen van deze beide renten niet kan betalen doet hij afstand van alle partijen behalve van zijn hofstede groot 209 roeden gelegen te Dassele waarvan hij zal blijven " vollen eijgenaer " op de last van een rente van 2 R sjaars in plaats van de vorige 4,5 R sjaars

Present : Joos Lippens loco de meier , J. Van Vaerenberch burgemeester , Pieter Valcke schepenen


Familie Bultrijs , tak van Raismes naast Valenciennes

20.06.1711 : overeenkomst tussen Pieter Vanden Brempt en de kinderen van zijn stiefzoon wijlen Gillis Bulterijs

Pieter Vanden Brempt viduus Catharina Blommaert die tevoren weduwe was van Christiaen Bultrijs ter ene

Sr. Charles Begin als procuratie hebbende van de voogden en oppervoogden van Raismes ( hier als Raeym geschreven ) naast Valencijn ( Valenciennes , red. ) en dit over de weeskinderen van wijlen Gillis Bultrijs die zoon was van wijlen Christiaen x wijlen Catharina Blommaert

de 1st comparant als houder ten sterfhuyse van Catharina Blommaert :

1) staande huwelijk heeft geconquesteert een erfelijke losrente van 13 R 16 S sjaars verkregen bij transport van Dhr. Pieter Thienpont en bezet op de goederen van de voorste wezen en dit volgens een constitutiebrief van datum 20.12.1635 ( red. ) en daarvan transport geweest op 04.05.1688 waarvan de houder in proprieteijt competeert de helft en de andere helft aan de voornoemde wezen behalve in de helft der weeskinderen ook zijn " tocht costumier "

deselve rente verachtert van 20 jaar waarvan de weeskinderen aan hem moeten betalen de som van 104 R

2) item dat de weesen ter causen van " verswegen penningen " geobmitteert bij de voorste Cathelijne Blommaert in haar staat van goed ten 1ste huwelijk met de voorste Christiaen Bultrijs gemaakt " inne te brengen voor boni aan de 1ste comparant ' en schuldig te zijn over zijn paert en deel bij Dhr. Adolphe Luyckx pastoor van DW en Pieter De Coster koster van DW op de leste april de som van 11 L 5 schellingen groot

- de weesen pretenderen tegenover de eerste comparant de som van 13 L groot uit hoofde van wijlen hun vader

- item de som van 87,5 R ter causen van de recompensie van de brand van het huis en de edificien binnen t'voorste DW

- item de som van 50 R 8 S over diverse jaren van pacht van de weesegoederen

Overeenkomst : Pieter Vanden Brempt cedeert aan de weesen :

1) de helft van het kapitaal van de voornoemde rente en ook af te geven zijn tocht in de andere helft van de rente
2) Pieter zal mogen gebruiken de erfgronden van de weeesen en dit in huur voor een periode van 6 jaar beginnend met Kerstmis 1710
3) Pieter zal moeten " scheyden van het haudt " gelegen in DW in Talisbroeck groot 1 dw. palende
- west den selven Vanden Brempt
- noort Merten Beeltrijs

( red. : zie rente ten laste van Adriaen Roosen x Maeyken Hoeraeve )

Present : Pieter Vanden Brempt , J. Van Vaerenberch en Pieter Valcke schepenen


23.07.1711 : E.H. Andreas Laurens pastoor van Bornem verkoopt aan Laureijs Bultrijs :

260 roeden schoofland salvo justo op het Brucxken die de verkoper competeren bij cessie van Guilliam Matthijs palende alsnu met " nieuwe paelen , canten ende abouten "
- oost Pieter Plecke
- west de weduwe Ingel De Ro
- suyt de heere van Steenhout
- noort des coopers ander erve

dit voor 12 L groot

Present : Joos Lippens officier loco de meier , J. Van Vaerenberch burgemeester , Pieter Valcke schepenen


14.11.1711 : Joanna De Bonte weduwe Jan Cools met Cornelis De Groote als voogd over haar onbejaarde wezen verkoopt aan Guilliam Gallopin insetene van Vollezele

1) 225 roeden Xlant in DW op de Biest
- oost Jan De Groote
- suyt den groenen wech
- noort Pieter Cools
- west de voornoemde Jan De Groote

belast met een sister cooren aan de Armen van DW en 9 stuivers voor een half jaargetijde van 18 stuivers sjaers

2) 282 roeden schoofland op de Merecauter
- Jacques Valcke
- suyt Gillis Vanden Bossche
- noort Lauwereijs Bultrijs

dit voor 224 R courant waarvan de koper maar moet betalen de som van 110 R om daarmee te betalen de debet en schuld voor haar paert die wijlen Jan Cools heeft achtergelaten als gewezen borg met consoorten voor Cornelis De Ro x Joosine Van Ginderdeuren over een capittaele rente van 50 R sjaers ten proffijte van Sr. Robert Marmin ofte sijn schoonzuster en dit met croisen , dit volgens accoord met Sr. Jan Van Varenberch die deselve rente bij transport verkregen had

Present : J.P. Van Vaerenberch meier , Van Varenberch burgemeester , Pieter Valck schepenen


03.12.1711 : Jacques Thienpont fs. Adriaens en Jan Maudens x Anna Thienpont fa. van de voorste Adriaen verkopen aan Martinus Thienpont fs. Cornelis hun kozijn x Livina De Brempt :

110 roeden schoofland
- oost de Weerbosch
- suyt Cornelis Van Snick
- west Lieven Mertens
- noort de weduwe Jacobus Cools

dit voor 40 R courant

deze partij is in pacht voor 30 S sjaars tot en met 1712

Present : J.P. Van Vaerenberch meier , Cornelis de Maeseneer en Gillis Vanden Broecke schepenen


12.12.1711 : Jr. Jacques De Smet heer van Smoes verkoopt aan Joos Van Vaerenberch burgemeester :

1) een partij land gelegen op Steenbergh
- oost de Stelte
- suyt en west de weduwe Jan Baptiste Lemmens
- noort het Boschvelt

2) een partij broeck gelegen te Neuringen groot 111 roeden
- suyt de beke
- west Jr. Floris Vanden Dijcke
- noort den ketijs ofte Jan De Smet

Present : de meier , Peeter Valcke en Cornelis De Maeseneer schepenen


16.12.1711 : de erfgenamen van wijlen Nicolaes Vrans te weten Pauwel , Anthoon , Jan , Catherine en Anna Vrans verkopen aan Nicolaes Pauwels x Marie Vande Velde :

een partijcken halfven schooflant gelegen in DW op het Waterleeveldeken groot 33,50 roeden
- oost des coopers ander erve
- noort Joos De Bonte
- west dhoors en erfgenaemen van wijlen Cornelis D'Hauwer
- suyt den groenen wech

dit voor 11 S / roede

Getekend door Pauwel Vranx , de andere verkopers tekenen met een merck evenals de koper

Deze koop werd bevestigd voor de schepenen van LvW op 28.02.1715

Present : J.P. Van Varenberch meier , Jan Thienpont en Gillis Vanden Broecke