Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1710


12.05.1710 : Adriaen Verdonck heeft bij procuratie van Joanna De Clippel weduwe van Mathijs Van Ophaere  (** ) insetene van de stad Brussel geassisteerd met Franchois Van Ophaere haeren sone verkoopt ten behoeve van Pieter Cools fs. Joos ( ** ) insetene en pachter der prochie van Nauwenhove te weten :

( Pieter Cools fs. Joos koopt in naam van Pauwels De Dijn en Joos De Smet )


1) 174 roeden land op de Meerecauter genaamd " de Wilghe "
- oost cappelrijegoet van Nauwenhove
- suyt dhoors Pieter Dauwen
- west dhoirs Cornelis Roosen
- noort Gillis Pardaens

2) een partij half schooflant opt selve velt en is schoof van Vicoigne op selve velt groot 122 roeden
- oost dhoirs Pieter Van Vreckem
- suyt Geeraert De Clippel
- west sheeren strate
- noort dhoors Adriaen De Smet

3) 267 roeden schooflant , schoof van de heere van Wedergrate , ook op de Meerecauter
- oost dhoirs Adriaen De Smet
- suyt Gillis Vanden Bossche
- west Joos De Clippel
- noort dhoors Vander Varent

welke coop is gedaan voor 14 pond groot courant te betalen ten huize van de verkoopster in Brussel in " drie paeyementen " te weten de eerste in jaar 1710 , de 2de op Kerstmis 1710 , de derde in 1711

Welke partijen de verkoopster toekomen uit hoofde van haar vader saligher Bernaert De Clippel en haar zuster Maria De Clippel

Anno 1713 heeft Joanna De Clippel bekent de som van 14 pond groot ontvangen te hebben en zijn Joos De Smet en Pauwel De Dijn eigenaars als " gedeclareerte commanten " van Pieter Cools fs. Joos

Ter griffie innegebracht op 09.02.1730 door Pauwels De Dijn

Present in 1730 : Jan Vierendeel officier , Jan Lemmens en Michiel Rockelé schepenen

( ** : Mathijs Van Ophaere was inwoner van Nieuwenhove bij opmaken van het landboek van DW in 1674 )


19.10.1710 , verkoop voor notaris Jan Franchois Van Paesschen in Antwerpen door Sr. Theodoor Hendrickx aan Lieven Mertens :

1) 383,85 roeden in DW op het Rijsevelt
- oost Ingel De Ro
- suyt Sinte Clarengoet buiten Gent
- noort den grooten wech

2) 93 roeden meers genoemd " den Langenmeersch "
- oost Gillis De Quick
- suyt het " goet van Hamme "
- dander 2 sijden Gillis De Geijter

De verkoper toekomend door verkoop bij decrete in 1707

dit voor 117 R courant

Present op 09.10.1716 : Joos Lippens officier , Michiel Rockelé en Jan Vander Schueren schepenen


20.10.1710 : Sr. Jan Van Vaerenberch verkoopt aan Noel Bouvard x Marie O :

de helft van een block lant in het oosten gelegen in Renderstede
- oost de strate
- suyt den Driesch
- west Don Simon Gonzales
- noort de hofstede van Pauwel Bruylandt

en is ghenoempt " het Wijngaerdeken " groot 125 roeden

en dit voor 15 S / roede en dit op last van een rente van 9 R sjaers met de reste " opgeleyt in contante penningen " / 16de penning / beseth op :

1) de voorste partij lant

2) de rentegelder belooft een huis te stellen op deze partij land ( " een redelyck huys te doen maecken " )

Present : Joannes Philips Van Vaerenberch meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Pieter Valcke schepenen

Marge : deze rente is gelost door Noel Bouvard in 1719


21.10.1710 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw over zijn huisvrouw Juffr. Franchoise Vertol verkopen aan Laureijs Bultereijs :

een besloten block in DW genoempt " het Capelleveldeken " groot 240 roeden
- oost en west de Cleijnen Lietersberch
- norot de weduwe Adriaen Vanden Broeck
- oost anthone Vander Linden

dit voor 12 S / roede

Present : de meier , Joos Van Varenberch en Pieter Valcke schepenen


26.10.1710 : Augustijn Crispeels fs. Jans verkoopt aan Nicolaes Pauwels x Maria Vande Velde :

een partij schooflant / schoof van Vicoigne / op het Waterleeveldeken
- noort Cornelis De Maeseneer
- oost dhoors Jan Hevens
- suyt den groenen wech
 west dhoirs Nicolaes Vrans

dit voor 8 S / roede

de verkoper tekent , de kopers tekenen met een merck

genoteerd in het jaar 1715

Present op 21.02.1715 : J.P. Van Varenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan Lemmens schepenen