Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1708


27.03.1708 : Jacobus Van Cauwenberghe x Anna De Sauter verkopen aan Nicolaes Pauwels x Maria Vande Velde :

102 roeden Xlant in DW op het Hautemvelt
- oost het goet van Mijnheer van Brondewijck
- suyt den wech
- west het stedeken van Adriaene De Mesmaker
- noort de strate

en dat voor 18 S / roede

Genoteerd op 21.02.1715 waarbij Anna De Sauter weduwe Jacob Van Cauwenberghe deze verkoop bevestigt

Present : J.P. Van Varenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan Lemmens schepenen


26.04.1708 : Jan Bruylandt fs. Jooris insetene van DW verkoopt aan Jan Van Eesbeke insetene van Nieuwenhove :

238 roeden wesende 33ste schoof geheeten " de Vinckelochtinck "
- oost Pieter Cortvrient en Geeraert Ganseman
- west Pieter Verdonck
- noort het goet van Sinte Sepulkers
- suyt de straete

dit voor 14 pond groot

belast met heerlijke rente aan dheer Jooris De Groote

Present : Joos Buyl officier loco de meier , Joos Van Vaerenberch en J. Thienpont

Red. : Zie landboek nr. 1509 en nr. 1511 samen bij 152. Jooris Bruylandt


19.06.1708 : Cornelis De Smet verkoopt aan Joos Gettemans fs. Pieters :

een partijcken lant op de Boeckendriesch groot 56 roeden
- oost de behuysde stede van Jan Van Lathem
- suytwest cloostergoet Vicoigne
- noort de strate

voor de som van 56 R eens en een ducaton voor de vrouw van de verkoper en daar de koper " onvoorzien is van contante penningen " hiervoor een rente van 3 R 10 S sjaars /16de penning

De koper belooft verder op deze partije te stellen " een behoorlyck huysken "

En mocht de rente gedurende 7 jaar niet betaald worden dan is de verkoper gerechtigd om deze partij met alle de edificien daarop staande " aen te slaen " en dit zonder " voorgaende decrete "

Deze partije competeert de verkoper uyt hoofde van zijn ouders

Present : Jan Van Vaerenberch meier , J. Van Vaerenberch , Cornelis De Maeseneer en Gillis Buydens schepenen


19.06.1708 : Joos Gettemans fs. Pieters erkent een rente aan Cornelis De Smet over de koop van partij land , zie supra

Rente van 3,5 R sjaers / 16de penning / beseth op de partij zie boven

De koper zal hierop " een behoorlyck huysken " stellen

Present : zie boven

Marge : in 1786 is deze rente gedood door Philips Jacobus Van Laethem die deze heeft gelost aan C.J. Vanden Broecke

Red. : Joos Gettemans heeft dochter Livina die huwde met Pieter Lippens en hieruit Anna Maria Francisca Lippens die huwt met Philips Jacobus Van Laethem uit Pollare


04.09.1708 : Laureijs Hevens verkoopt aan Pieter Van Herreweghen :

50 roeden land in DW te Herdenhove gelegen in een meerdere partije ofte block te Herdenhove
- oost Jan Van Herreweghen
- onder tegen de keijts
- west Mathijs Van Laethem
- noort Pieter De Ro

dit voor de som van 24 R courant

Daar also de voorste partije in pacht is gehouden door Jan Van Herreweghen vader van de koper voor een termijn van 9 jaar aan 12 S / sjaers en hiervan 4 jaar verschenen zijn zal de koper van de voorste pacht profiteren en maar komen in het gebruik van deze partij na het expireren van de termijn

Present op 13.12.1718 : de meier , Jan Lemmens en Gillis Buydens schepenen