Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1705


24.09.1705 : Pieter Vanden Bossche x Anna De Ro fa. Christoffels wonend binnen " Beijdegarden lande van Brabant " :

dat tsijnen kennisse is gecommen dat de voorste Christoffel De Ro onlanckx binnen de prochie van DW is commen te overlijden

Aan wiens sterfhuys sij midts desen renunchierrende ende laetende ten proffijte van alle crediteuren ,

nochtans op protestatie van gheel te blijven in sijne pretenten ten laste van den sterfhuyse als andere crediteuren ten respecte van sijne weesepenningen


12.11.1705 : Joannes Van Heghe bij procuratie van :

Juffr. Maria Anna Thienpont fa. Jaspar en van Cathelijne De Ro voor notaris Van Bakergem in Brussel verkoopt in 1705 in Brussel aan Gillis De Saeger insetenen van Neigem en zoon van Franchois en van Adriana Stevens :

1) 1/2 bunder meersch ofte weijde nu in lant verkeert gelegen in DW op het Vreckemvelt
- tegen derve van dhoors Geeraert Vanden Bossche
- oost het Cappelrijegoet van Liefferingen
- ten derde tegen derve van Jan Van Eetvelde
- ten vierde Adriaen De Coster x Barbara Van Eetvelde

2) 1/2 bunder land op het voorste Vrechemvelt
- lancx de voorste partije
- tegen derve van Maximiliaen Vanden Haute
- tegen derve van Pieter Vanden Bossche

Welke vorige partijen de verkoper toekomen bij transport van Joos De Vits en Jaspar De Coster volgens schepenbrief van 10.04.1704

Deze koop is gebeurd 160 R en daar de koper onvoorzien is van gereede penningen heeft hij hiertoe een rente erkend van 10 R sjaars

Deze rente is bezet op de voorste partijen en ook met de belofte van hierop een huis te bouwen

Present : Joos Buyl officier loco de meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Gillis Vanden Broecke en Pieter Van Vrechem schepenen

Ook onder Neigem genoteerd


19.11.1705 : Jenneken Van Belle weduwe Pieter Claes woonachtig tot Denderwindeke geassisteert met Pieter De Vuyst fs. Joos haar verkoren voogd erkent schuld aan haar zoon Pieter Claes :

de som van 75 R gesproten over geadvanceerden en gedebourceerden gelde van haere voorste sone genoten " in pregnanten noot " , " soo van diere tijdden als over lossinghe van settinghen "

Welke penningen hij " buyten huys met dienen " gewonnen hadde "

En hierbij heeft ze gecedeert en getransporteert :

1) een lochtinck groot 54 roeden
- deen sijde haar ander erve
- dander sijde Guilliam Van Heddeghem
- de derde sijde den kets
- de vierde sijde het Cruysvelt

2) 1 dw. schooflant opt Schuermanneken
- deen sijde tgoet van Henderick Van Belle
- dander sijde Adriaen Van Eesbeke
- de derde sijde den voetwech
- de vierde sijde den heere pastoor van DW

de comparante toekomend bij gifte van Jenneken Clement haar nichte

De koper laat " uyt affectie tot sijne moeder " de tochte aan de voorste partijen

En alzo Martinus De Vidts daaraan ook enige tocht is hebbende sal den cooper hier maar genieten na diens dood

Present : de meier , Jan Thienpont en Gillis Vanden Broecke schepenen