Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1704


04.04.1704 : Joannes Buydens fs. Pieters heeft in beleeninghe gegeven aan Joos Van Heghe insetenen en pachter van DW :

een heerlijk leen en schoofboek releverend onder het leenhof van ter Rijst sich bestreckende op omtrent 4 bunderen schooflandt in diverse stucken op het Hautemvelt en het Huchtersvelt , met de haver en cappoen en penninckrente mitsgaders het verval van de pontpenningen en het recht van te heffen de 5de schoof telcke reijse als Godt eenige vruchten verleent op de voorste vier bunderen schooflant

Waarvan al vooren van de verschreven vruchten wech is de sichelthiende en Godts thiende

Item het recht van 18 vlaemsche grooten soo wanneer eenige van de voorseijde partijen worden becommen belast ofte bij coope

Hem transparant toekomend uit hoofde van zijn vader Pieter Buydens

Dit voor de som van 14 L groot courant

Present : Vincent Van Heghe en Joannes Van Varenberch leenmannen van de heerlijkheid van der Rijst met Jan Franchois Servaes als stadhouder

Redactie : dit achterleen van ter Rijst bleef eigendom van de familie Buydens , anno 1748 zou Franchoise Buydens deze schoof verkopen


24.05.1704 : Voluntaire condempnatie van Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw x Juffr. Franchoiese Vertol

Veroordeling in proffijte van Sr. Martinus Bacx tot Brussel

Dit over de som van 823 R 15 S onder het saisiere van gronden , erven , huysen , renten en obligaties

Redactie : dit is een gevolg van een dispuut over de erfenis van Sr; Pieter De Groote

Present : Pieter Van Vrechem met een merck


07.06.1704 : OMTRENT HET STERFHUIS VAN WIJLEN JASPARIENE VAN BREUSEGEM

Zij was de dochter van Pieter Van Breuseghem , haar broeder Jooris was " uijten lande " en vermoedelijk overleden zonder nakomelingen na te laten

Haar grootvader was Jaspar Van Breuseghem , bij leven griffier van Wedergrate


Haar erfgenamen zijn de kinderen van wijlen Mr. Jaspar Van Breuseghem

07.06.1704 : de erfgenamen ten sterfhuyse van wijlen Jaspariene Van Breuseghem te weten :

Dheer Gillis Van Breuseghem ,
Jan en Joos Van Vaerenberch hun sterk makend over Sr. Adriaen Pantecras x Virginia Van Vaerenberch ,
Gillis en Jacques D'Hauwer met Erasmus Thienpont x Adriaene D'Hauwer hun sterk makend over hun medeconsorten kinderen van wijlen Maximiliaen D'Hauwer x Adriana Van Breuseghem salvo Jan Lemmens x Jaspariene D'Hauwer
Jouffrouw Petronella Stomme geassisteert met den heer advocaet Vanden Dijcke haer vercoren vooght

en dit over het sterfhuys van wijlen Jaspariene Van Breuseghem filia Pieters mits op te leggen aan Sr. Joos Van Heghe weduwnaar over iedere staak tot 4 int getal de som van 160 R en dat aan hun indiveselijck sal volgen na de dood van de voorste Joos Van Heghe alle de erfgoederen uit hoofde van Pieter Van Breuseghem haar vader gesuccedeert op Jaspariene Van Breuseghem ,

emmers de gonne van haar grootmoeder de weduwe Jaspar Van Breuseghem haar zone Pieter overleefd hebbende

ook de gonne hem verstorven van wijlen Jooris Van Breuseghem zijn zwager

HET JAARGETIJDE VAN WIJLEN JASPARIENE VAN BREUSEGHEM

Ook zal Joos Van Heghe voor een jaargetijde tot lafenisse van de ziele van de overleden Jaspariene bezetten op 1,5 dw. land gelegen op het Neygenvelt
- oost Jacobus Cools
- suyt den wegh
- west Jacques D'Hauwer
- noort dhoors Van Vaerenberch

en dit jaargetijde te celebreren op de 02.12 en hiervoor te betalen de pastoor 20 S , de koster 10 S , de kerk 10 S

mits welke sij de voornoemde hoors verclaeren te renunchieren aen al het voorder recht hetgene sij ten gemelden sterfhuyse soude mogen te pretenderen in ofte tot eenighe goederen meuble of  immeuble erfgronden , leenen , renten en obligatien , personele credieten ofte voordelen bij den voornoemden staet te cederen aen de voorste Joos Van Heghe die hiervoor zal betalen 160 R in 3 payementen

En alsoo dat de voornoemde Jooris ofte zijn legitieme descendenten te voorschijn quaemen sullen de erfgenaemen hunne respectieve ontfangen somme restitueren mits den interest van diene

De schulden van het sterfhuys blijven ten laste van de houder

Getekend door G. Van Breuseghem , Jacques D'Hauwer , Petronella Stomme , Gillis De Hauwer , Erasmus Thienpont , J. Lemmens , Joos Van Heghe , Sr. Vanden Dijcke en A. Minne

Joos Van Heghe heeft betaelt 142 R 4,5 S over en in voldoening van ons recht , paert en deel en actie ons competerende ten sterfhuyse van de voorste Jaspariene en waarmee is gedoodt en in begrepen het paert van :
- Geeraert Weverbergh x Elisabeth D'Hauwer
- Peeter D'Hauwer
- Erasmus Thienpont x Adriaene D'Hauwer
- Jan D'Hauwer

en is ondertekend Jacques D'Hauwer , Gillis D'Hauwer , Jaspar D'Hauwer , Anneken D'Hauwer , Geeraert Weverberch en Jan Lemmens

De 3 hoirs van wijlen Gillis Van Vaerenberch en Marie Van Breuseghem bekennen van hun contingent voldaen te sijn door Joos Van Heghe


OMTRENT HET HUWELIJKSCONTRACT VAN JOOS VAN HEGHE WEDUWNAAR VAN JASPARIENE VAN BREUSEGHEM GEASSISTEERD MET SR. FLORENTIUS VANDEN DIJCKE EN JOANNA CHRISTINA VANDEN ABBEELE GEASSISTEERD MET SR. JOANNES VANDEN ABBEELE HAAR VADER EN JOANNA VAN VRECKEM HAAR MOEDER

1) de 2 conjoincten beloven in te brengen al hunlieder goederen die sij jegenwoordelyck hebben ende naermaels sullen mogen vercrijghen tsij bij versterfte , gifte of anderssints soo van meuble als immeuble

2) dat de huysinghen en edificien van het hof van den toecomende bruydegom binnen DW by hem tegenwoordigh bewoont sullen volgen aen de vrienden van de toecomende bruydegom in cas hy quaeme te overlijden sonder kint ofte kinderen na te laten behoudens dat de bruyt daeraen sal behouden haer tochte haer leven lanck

3) de erfgronden zullen indien ze kwamen te sterven zonder kinderen " sullen volghen van waer die ghecomen sijn " doch de langstlevende zal de tocht behouden

4) de conquesten sullen volgen aen de lancxtlevende in vollen eygendom

Zij renunchieren hiermede aen de Costuymen van de 2 steden van het land van Aelst en Meerbeke in het lant van Brabant

Getuigen zijn Sr. Pieter Vanden Abbeelen en Hendrik Van Bonte

Opgemaakt op 02.10.1704 bij notaris Du Bois in Ninove


02.10.1704 : Openbare verkoop bij het overlijden van wijlen Juffr. Agnes Van Oultre

een partij land gelegen achter de huysstede van Jooris De Groote daar de voetweg door loopt groot 124 roeden

Er is geen bijkomend gegeven over de locatie , red.

Gebleven op Jan Hemmerijckx voor 4 S / roede

Present : de meier , Jan De Hauwer , Gillis Vanden Broecke en Pieter Van Vrechem schepenen