Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1703


01.03.1703 : Marie Schoonjans weduwe Geert De Middeleer met Charles De Coene als haar verkoren voogd

gezien haar grote ouderdom en onmachtig om haar affairen te doen , alsmede over de alimentatie en het onderhoud van haar blinde broeder Adriaen :

schenkt aan Jan Baptiste Rollij x haar enige dochter Barbara De Middeleer :

1) de helft van 2 dw. drooge weide in de parochie van DW
- tegen de goeden van Juffrouw Oostendorp
- den andere sijde tegen de Caelcauter

waarvan de andere helft heeft haar voorste dochter

2) een huis en schuur en stallingen etc. groot in grond 107 roeden
- een sijde tgoet van Juffrouw Oostendorp
- zuyt Joos De Clippel
- derde sijde de strate
- 4de sijde Jan Joos

3) 3 lijnen Xlant
- deen sijde den wegh
- de Armen van Wiese
- derde zijde den wegh

4) partijcken lant groot 44 roeden
- een sijde des strate
- Jan De Dijn
- derde sijde Christoffel De Ro

5) 134 roede land
- Jan De Voghel erve
- oost en west Juffrouw Oostendorp

6) 175 roeden land in Pollaerde
- 2 sijden de meier Van Varenberch
- derde zijde Cornelis De Maeseneer

7) item haar 2 peerden te weten een roodt merriepeerdt en een roodt ruijntien met hun harnassuren , mitsgaders de wagen , ploeg en eg
8) item de granen en " besaeytheden te velde met labeur , mesvet "
9) al het mesch in de messinck
10) alle houtwasch

11) een swerte en een roode bonte veerse

12) een bonten os en een rottblaer veersken

13) alle meubilaire effecten

Dit op belofte van levenslang onderhoud en een uitvaart naar stand , ook moet haar blinde broeder zijn leven lang worden onderhouden

Ook moet de acceptant op zich nemen een rente van 6 R 5 S sjaars aan de procureur Du Bois tot Ninove , ook een rente van 8 R sjaars aan den doctoor Thienpont tot Oudenaarde

De comparante is schuldig aan haar dochter haar weesepenningen en dit tot 346 R , ook nog 114 R over een gifte die zij heeft gehad van haar moije ( lees : tante ) en nog 16 L groot die ze heeft geleend van haar schoonzoon

In de marge een vermelding van de weduwe Joos De Middeleer , zoon van Maria Schoonjans die overleden is zonder hoirs

Present : Jan Van Varenberch meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


18.03.1703 : Sr. Adriaen Droesbeke x Josine De Ro verkopen aan Laureijs Bultrijs fs. Christiaens :

1 dw. schoofland in DW op de Grooten Lietersberch
- zuyt den whooghwegh
- noort het Armengoet van DW

dit voor 3 pattacons en 2 schellingen

Present : Jan Van Bossuyt officier loco de meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


31.03.1703 : Joos De Mulder x Cathelijne Elincx mitsgaders Jan Elincx als voogd over de weesen van de voorste Cathelijne verkopen aan Nicolaes Pauwels x Maria Vande Velde :

1 dachwant en . . . roeden schoofland in DW de voorste Cathelijne verstorven van wijlent Barbara Elinckx gelegen op het veldeken te Steenhout
- suyt den Steenhoutmeersch
- oost dhoors Adriaen Thienpont
- west den heere van Steenhout
- noort den groenen wech

en dat voor 16 R eens

en was ondertekend door Cathelijne Elincx met een merk , Joos De Muylder met een merck , Jan Elincx , Jan Baptiste Lemmens

Nu is verschenen Cathelijne Elincx weduwe van Joos De Muylder met Sr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw als bijstaande voogd en herkent deze verkoop


Genoteerd in Wedergrate nr. 380

Present op 21.02.1715  : J.P. Van Varenberch meier , Joos Van Heghe en Jan Lemmens schepenen


05.05.1703 : Augustijn Crispeels fs. Jans verkoopt aan Gillis De Bonte ( folio 60 van Wedergrate nr. 384 )

1/2 dw. schooflant op het veldeken te Steenhout
- oost Jan De Ro
- west den groenen wegh
- tegen de meersch van de heere van Steenhout

dit voor 15 R eens en 6 S ten gelaege

Present : A. Van Eesbeke


03.10.1703 : Juffrouw Florentia Collo weduwe Sr. Adriaen Lefebure en Joffr. Magdalena Collo geestelijke dochter in Brussel met als bijstaande voogd Petrus Haegeman erkennen een rente aan het clooster der Penitenten van Ninove van 12,5 R sjaars over de ontfangen som van 200 R courant / beseth op :  ( 16de penning )

1) 402 roeden meers en is de Cleijn Coeijweijde in DW te Vrechem
- oost de goederen van Jr. Raes
- suyt dhoors Maximiliaen Vander Noot
- west het Reusensvelt
- noort de keijtse

waarin 20 roeden is gekocht en verkregen door Sr. Pieter Collo vader van de comparanten van Jr. Jan Baptiste Raes en Jonckvrouwe Anna Raes weduwe van wijlen Sr. Honoré Vander Maelen op 09.06.1669

2) 414 roeden land op het Vrechemvelt
- suyt en west het gescheede van Henegauwe ende Vlaenderen
- aen het Armengoet van Liefferingen
- oost de weduwe Geeraert Vanden Bossche
- noort Jr. Halmael

3) 508 roeden lants op het Reusensvelt
- suyt de goederen van dhoors Jr. Maximiliaen Vander Noodt
- noort Jr. Brounswijck
- oost tegen de voorscreven Coeijweijde

4) 488,50 roeden lants opt Houtemvelt
- west Bernaert Lemmens
- suyt Jr. Raes

5) 237 roeden 2 voeten bosch genoemt den Diepenbroeck  waarinne 129,10 roeden verkregen is bij coope van Arnaut De Bonte

6) een weijken groot 108 roeden
- oost tegen den keijts aldaer
- noort dhoors Pieter De Quick
- suyt Cornelis Roosen
- west dhoirs Jan Selliers

Alles aan de comparanten toekomend uit hoofde van hun moeder wijlen Juffrouw Maximiliana Boete en bij coope gedaan door wijlen hun vader

7) op een behuysde stede staende op de voorste eerste partije hier vooren voor hypotheque verobligeert

Present : de meier , Joos Van Vaerenberch , Jan De Houwer schepenen

Marge : anno 1707 is deze rente gelost


21.11.1703 : Petrus Haegeman is verschenen voor de meier bij procuratie van :

Jr. Jacques De Smet heer van Smoes verkoopt aan Pieter Buydens fs. Guilliams x Elisabeth Pleck :

een partij land groot 3 dw. en oneffen roeden
- oost de weduwe Pr. Franchois
- suyt de straete
- west de keijts
- noort Gillis Vanden Bossche

dit voor 25 L groot

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Jan De Houwer schepenen


06.12.1703 : Margareta Schaitse weduwe Anthoon Claes met Charel Claes haar zoon :

contract van verkoop met Sr. Jan Louis Huysmans heere van Meyerbois ( meestal Merbois geschreven ) en gepasseert voor leenmannen van lande van Henegauwe :

verkoop voor de som van 350 R :

- een grijs ruyn peerdt " af van tant "
- een swerte merrie af van tant
- een swert veulen 2 jaer " uytbrenghende te Sincxen naestcomend "

- een swerte blare koebeeste oud 15 jaar
- andere roode coebeeste oud 2 jaar
- swertblare versken ( vaars ) oud 2 jaar
- swert verskens uytbrenghende 2 jaar

- een jonge verckensoeg
- een cleijn mesviggen

- een wagen met alle toebehoorten
- een ploeg met een eg

- al haar andere meubelen en effecten , gereserveert een swert merriepeert af van tant toebehoorend haar zoon Charles Claes

getekend door de koper en de verkoper en door de getuigen J. De Braekeleer en Pr. Du Mont

Present : Joos Van Vaerenberch burgemeester , Jan De Houwer schepenen


19.12.1703 : Dheer Philippus Jacobus Cabillau lieutenant in het Regiment van den heere De La Faille bij procuratie aan hem verleend van :

Joncker Jan Baptiste De Fraije fs. Jan Baptiste inwoonder der prochie ende schoutheede van Nazareth ondertekent ter greffie aldaar door A. Verhelst greffier en heeft verkocht aan Sr. J.A. Crabeels tot Brussel residerende Commissaris Generael  ;

1) 90,75 roeden land gelegen op de Grooten Cortenbosch
- oost de goederen van Jr. Hellinckx
- suyt de straete ofte herbaene
- west dhoors Jr. Du Bois ende den kets
- noort de naervolgende partije meersch

Zie landboek 2830 bij De Fraeye tot Nazareth

2) 32 roeden meersch in de Moorputtemeersch
- oost de 3 sijden de andere erve van de koper
- de 4de sijde de voorste partije lant

Zie landboek 2831

Deze koop is gebeurd voor 37 R eens

Present : de meier , Joos Van Vaerenberch meier , Jan De Houwere schepenen


Anno 1703 : voor schepenen van LvW is bij procuratie vermeld dat anno 1699 in Antwerpen is gemaakt een contract

Anna Rosalia Theresia Anthonis te voren weduwe van dheer Jacobus Rol in zijn leven Raedt ende generael van sijne Majesteit Munt in Brabant geassisteert met Jr. Joannes Arnoldus Crabeels haar huidige man en dit gepasseert voor burgemeester en schepenen van Antwerpen in oktober 1699

en tot verzekering van de vaderlijke goeden die zullen bevonden worden te competeren aan Jan Baptiste Rol haar enige zoon daar dheer Jacobus Rol vader af was en heeft daartoe verbonden :

1) een groote huyinghe metten hove , gronde ende toebehoorten gelegen in de Huijvetterstrate in Antwerpen bij hem in 1694 in koop verkregen

2) een huijs met gronde en andere toebehoorten neffens de vorige huysinghe gestaen genaempt " den Engel " bij haar in koop verkregen jegens Joncker Nicolaes Joseph Van Halmale ende consorten

3) item een rente van 100 R sjaars

niet verder bewerkt