Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1702


Voor notaris Minne in Meerbeke zijn verschenen :

Pieter De Coster , coster der prochie van DW transporteert ten behoeve van de kerk van DW :

1) 307 roeden land in DW op het Schuermanneken
- suyt het lant van Jaspar Vermoesen
- het losgat
- noort Christoffel De Ro

2) 95 roeden land gelegen op het Boschvelt
- west en oost de voetwegen lopende naar Ninove
- zuijt het " Gulden Bunder "
- noort Pieter Van Vrechem

3) 75 roeden lant opt Herdenhoveveldeken
- noort de meersschen aldaer
- oost dhoirs Hendrick Vanden Broecke

en dit op verzoek van E.H. pastoor Luyckx die de koopsom heeft betaald en dit uit de middelen van wijlen Sr. Floris Luyckx in zijn leven burgemeester van Ninove en Juffr. Pieternelle Persoons zijn vader en moeder

En dit op conditie dat de pastoor zijn leven lang zal genieten van de voorste partijen en dan zal dit toekomen aan de kerk van DW op conditie van 2 jaargetijden en dit elk jaar op de 4de en 5de november en dit voor de jaarlijkse som van 30 stuivers voor de pastoor en voor 14 stuivers aan de koster

Present als getuigen : Pieter Herremans en Pieter Vijverman en de notaris J. Minne


20.01.1702 : Adriaen Schoonjans nu oud omtrent 68 jaar en " hebbende sijn volle verstandt ende vijf sinnen " , nu blindt geweest sijnde omtrent 6 jaeren

en onbekwaam om zijn kost te verdienen schenkt hij bij " donatio inter vivos " aan zijn zuster Maria Schoonjans de erfachtigheid van :

1) een behuysde stede in DW te Neijcken groot 107 roeden
- oost de straete
- suyt Joos De Clippel
- west Jan Joos
- noort de voornoemde Marie Schoonjans

2) 75 roeden land op Walborrevelt
- oost de Armen van Wiese
- noort Jacobus Cools

3) item zijn recht en actie hem verstorven van Pieter Schoonjans zijn broeder

4) datgene wat hij enigzins zou kunnen pretenderen ten laste van zijn zuster

Dit op conditie va hem te alimenteren en onderhouden van aet en dranck en cleederen sijn leefdaeghe lanck en begraeven naer staet

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


20.01.1702 : Sr. Frans Vanden Abbeelen procureur bij procuratie van Pieternelle Thienpont weduwe van Sr. Jan Duchamps geassisteert met Pieter Van Droogenbroeck als verkoren voogd verkoopt aan Sr. Anselmus Beghin :

een blocxken lant op het Kerckvelt groot 80 roeden
- oost het Freijthof
- noort Joos Van Vaerenberch
- west Jan De Coster causa uxoris
- suyt het Cuerengoet van DW

dit voor de som van 33 R 7,5 S

Present : de meier , Joos Van Vaerenberch en Cornelis De Maeseneer schepenen


02.02.1702 : Gillis De Pong verkoopt aan Jan Weverberch :

75 roeden bos te Steenberghe
- oost . .
- suyt de weduwe Laureijs Vander Eecken ( lees als : Vereecken )
- west de Vlechem wesende cloostergoet van Beauprez
- noort Jan Du Pongh

welke partij de verkoper verkregen heeft bij verkoop bij decreet bij Sr. Franchois Van Geel tot Antwerpen ( zie schepenbrieveen 1699 , red. )

de verkoop is geschiet om 19 R

Prsent : de meier , Jacques Bogaert en Cornelis De Maeseneer schepenen