Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van DENDERWINDEKE anno 1701


Index
  1. De Neve Jan baljuw van Ophasselt renteheffer in 1698
  2. De Pongh Jan koopt op 04.01
  3. De Vuyst Lieven en zijn moeder erkennen een rente anno 1698
  4. Heymans Herman verkoopt op 04.01
  5. Nolf Elisabeth weduwe Merten De Vuyst en haar zoon Lieven De Vuyst erkennen een rente anno 1698

04.01.1701 : Herman Heymans verkoopt aan Jan De Pongh :

een block Xlant in DW op Steenberchdriesch groot 212 roeden
- oost Anthoon Prieels
- suyt de bosschen
- west het cloostergoet van Beauprez
- noort lancxt de strate

dit voor 80 R ( slecht leesbaar getal ) eens

Present : Sr. Jan Van Vaerenberch meier , Sr. Joos Van Vaerenberch en Cornelis De Maeseneer schepenen


Genoteerd op 08.01.1701 door Jan Van Varenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Joos Van Vaerenberch

06.01.1698 : Elisabeth Nolf weduwe Merten De Vuyst met Lieven De Vuyst haar zoon erkennen over de koop van een huis een rente aan Jan De Neve baljuw van Ophasselt van 12 R sjaars / 16de penninck / beseth op :

1) de hofstede in kwestie gelegen te Roost groot 213 roeden
- oost de kets of het losgat van den Techem
- suyt de Cuypbosch
- west dhoors Pieter Herremans
- noort sheeren strate

2) 104 roeden Xlant op de Techem
- oost de cluyse wesende erve van Jan Valck
- suyt dhoors Jooris De Doncker
- west den Cuypbosch en is erve van Pauwel De Dijn
- noort Hendrik Van Vreckem

3) 50 roeden meers op het Rulenscot
- oost de straete ofte het losgat van de meersschen
- noort de weduwe Guilliam Buydens

Anno 1722 hebben Cornelis Carpentier x Joanna De Vuyst hun deel in het sterfhuis van hun moeder en schoonmoeder gerenunchieert

Ook onder jaartal 1698 genoteerd , red.

Bron is Wedergrate nr. 382 folio 163 , deze akte is genoteerd bij de aktes van 1721


14.01.1701: Franchois Vanden Abbeele procureur in naam van het Clooster der Penitenten van Ninove verkoopt aan Cornelis De Groote insetenen van DW :

1) een meersch in DW te Neuringen genoempt " het Echelken " groot 2 dachwant
- oost de keijts aldaer
- west het Stebbingenvelt
- suyt tegen de Swellinck

Zie landboek nr. 1645

2) 1/2 bunder schooflant op het Rietvelt
- noort Achilla Stincka
- de weduwe en dhoirs Pr. Verckens

3) partij lant op den Effelteren groot 55 roeden
- oost den groenen wech
- noort Philips Vander Kelen
- west het kerckengoet van Pollaer
- suyt Gregoor De Groote

Deze voorste partijen zijn door het klooster verworven bij decreet tot verhaal van een rente van 12 R sjaars en 18 jaren crois

Deze verkoop is geschied voor een rente van 6 R sjaars / penninck XVI / en de kosten van het voorste decreet

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch , Cornelis De Maeseneer schepenen


14.01.1701 : Cornelis De Groote erkent een rente aan het klooster van Ninove van 6 R sjaars / 16de penning / beseth op :

1) omtrent 1 dw. bosch in DW op de Swellinck
- oost de goeden van Beauprez
- west Jan Van Vaerenberch
- suyt de Swellinck
- noort het Stebbingenvelt

bij coope verkregen van Matthijs De Ro fs. Gillis

2) 2 dw. schoofland in DW op het Rietvelt

3) 55 roeden Xlant , zie supra

Present : zie supra

Marge : anno 1728  : Sr. JanVan Heghe heeft betaald aan het klooster over dhoors van Cornelis De Groote


25.01.1701 : Jacobus Van Cauwenberghe x Anna De Sauter verkopen aan Nicolaes Pauwels x Maria Vande Velde :

een partij Xlant op het Brucxken groot 102 roeden
- suyt tegen den Valckeneer
- west het Wilghenblock toebehoorend de heere van Steenhout
- noort Lauwereys Bulterijs
- oost de weesen van Gillis Roosen

en dit voor 60 R

De verkopers ondertekenen de akte , de kopers tekenen met een merck

Anno 1715 is Anna De Sauter weduwe Jacobus Van Cauwenberghe verschenen voor schepenbank van LvW en heeft deze verkoop bevestigd

Present op 21.02.1715 : J.P. Van Varenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan Lemmens schepenen


27.01.1701 : Joannes De Weghe bij procuratie van Jooris De Groote schepenen van Meerbeke

dit volgens veroordeling bij decrete voor de wethouders van Meerbeke erkent een schuld in kapitael van 600 R aan Sr. Louis Cornet x Joffr. Catharina Puttaert en erkent hiertoe een rente van 36 R sjaars , beseth op :

1) de helft van 5 dw. landts metten huyse daer op staende in MBK int gehucht te Schalckem
- ter eender sijde wijlen Pieter Swinnen stede
- ten tweeden tegen de Abdije van Ninove
- sheeren strate

2) de helft van 1/2 bunder lants in MBK op het Beeckvelt naast den Bril
- eender sijde tegen Roelandt Van Wedergrate erve

bij de comparant verkregen uyt zijn huwelijk met wijlen Elisabeth De Ro zijn eerste huysvrouwe

en dit is gedaan voor meier en schepenen van Sint Pieters binnen Meerbeke en dat gedaan in 1683 , welke partijen belast waren met een rente van 6 R en 5 S sjaers aan Dhr. Franchois de Regnancourt baljuw van Meerbeke

Item nog bezet op

3) 3 dw. lants op de Nedermate
- oost cloostergoet van Ninove
- suyt het Armegoet van Meerbeke
- west de voetwech loopende van Ninove naer thof te Schalckem

bij de comparant verkregen beneffens sijn voorste echtgenote voor wethouders van Meerbeke in 1684 en was ondertekend Pr. De Smeth en J. De Weghe

4) de helft van een meersch genaempt de Careelmeersch gelegen onder de jurisdictie van Ninove buyten de Brabantse poorte
- een sijde de weduwe Joos Vander Haegen
- dander sijde de Ouden Dender

belast met heerlijke rente aan de heere Prince van Vaudemont sonder meer

verkregen bij decrete voor de wethouders van Ninove in 1689 ondertekend Charles de Meerschman als greffier

5) de helft van 1 dw. 12 voeten Xlant in Denderwindeke in Schateijcken
- suyt het Boschvelt

gecompeteert hebbende Jan Pauwels in Meerbeke , belast aan de heere van LvW met 3/4de cappoen en 18 denieren door hem verkregen in het jaar 1685 volgens de erfbrief ondertekend De Fraije

6) de helft van een partije boomgaert met een meerselken tot Windicke int gehuchte te Prindael met de boomen en de houtwasch daerop staende groot 101,50 roeden
- oost de Thien Dachwanten nu competerende Gillis De Ro
- suyt tegen de beke
- west sheren strate
- noort de erfve van Matthijs De Ro fs. Ingels

bij hem verkregen van Mr. Bernaert Praet en Gillis Jacquemijns in jaar 1685 ondertekend De Fraije

7) de helft van 64 ( ? ) roeden broeck in Pollaerde genoemt " den Pennepaert alias Rattenbosch "
- oost gasthuysgoet van Ninove
- west curengoet van PL
- noort de wederghelft

verkregen bij coope van Gillis De Roeck volgens rentebrief van 1687 ( zie WP Pollare anno 1687 )

8) 44 roeden bosch hem competerende uyt hoofde van sijn vader ook gelegen in Pollaerde
- oost dhoirs Jan Van Assche
- west de erfgenaemen van Adam Vanden Broecke
- tegen de beke

Present in Meerbeke : Sr. Frans de Regnancourt en Laureijs Snoeck

Present : Adriaen De Cooman officier , Joos Van Heghe , Joos Van Vaerenberch , Jan Van Bossuyt , Jacques Bogaert schepenen


03.02.1701 : Mr. Charel Beghin chirurgijn tot Denderwindicke verkoopt aan Jan Vlassenbroeck x Marie Maete, =

3 dw. of daaromtrent land en is XXXIIIste schoofland gelegen in DW in de Sutters op den Belinck
- Lieven Mertens
- suyt de strate
- oost Hr. Van Vrechem
- noort Jan Cools

hiervan zijn 40 roeden belast aan het klooster van Vicoigne met 3 deniers obel , 1/6de cappoen en een schoutveertel

deze koop is geschied voor 6 L groot ofte een coeijbeeste ter weirde van dien die gelevert en geaccepteert is

Item not een somme van 5 L groot en pattacon voor de huisvrouw van de verkoper

Present : Joos Lippens officier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch en Cornelis De Maeseneer schepenen


10.03.1701 : Jan Cools fs. Joos x Jenneken De Bonte verkopen aan Gillis Allert :

112 roeden schoofland , schoof van Vicoigne , gelegen op de Grooten Cortenbosch
- oost de goeden van Jan Van Herreweghen
- suyt Jacques Cools
- west Adriaen Coppens
- noort Geeraert De Clippel

dit voor 30 R eens

Present : de meier , Joos Van Heghe en Joos Van Vaerenberch


17.03.1701 : Adriaen Vander Elst bij procuratie van :

1) Christoffel Vander Kelen fs. Laureijs x Clara Vanden Bossche
2) Anthoon Vanden Bossche soo over hem selven als over
3) Maria Vanden Bossche

erfgenamen van Jan Vanden Bossche en Gillijne De Dijn hun ouders toen zij leefden

verkopen aan Pieter De Clippel insetenen van Nauwenhove :

5 lijnen landts in DW op de Grooten Cortenbosch wesende XXXIIIste schoof
- oost de goeden van Adriaen Coppens
- suyt Merten De Vriese
- west de weduwe Cornelis Hevens
- noort Pieter Cools

dit voor de som van 12 L groot eens

Present : Jan Van Varenberch meier , Joos Van Vaerenberch en Gillis Buydens schepenen


17.03.1701 : Akte van verkoop gepasseert in Meerbeke voor de notaris Minne met als getuigen Paulus en Peeter Van Lierde

Laureijs Bultrijs fs. Christiaens heeft eeen rente van 4 R 10 S sjaars verworven bij transport van E.H. Henderick Lauwereins pastoor der prochie van Grimbergen bij Termonde en dit ten laste van Jan Matthijs fs. wijlen Peeters en nu ten laste van Guilliam Matthijs sone wijlen Adriaens

deselve rente gepasseert in LvW op 20.04.1635 en bezet op :

113 roeden schooflant op Dashaeghevelt
- deen sijde sheeren strate
- ten tweeden het lant van de voorste Bultrijs
- ten derden het lant van Gillis De Cooman
- de voerste sijde het lant van JacobusCools

2) partij schooflant opt Bruxken
- tegen dhoirs Gillis Roosen en den groenen wech aldaer
- ten derde sijde het goet van den heere van Steenhout
- ten vierde de voorste Bultrijs

En dezelfde Guilliam Matthijs " gewaar wordende en om te ontgaan de costen van decrete " heeft dezelfde Guilliam Matthijs verkocht aan Laureijs Butlrijs deze 2 partijen

Present : de meier , Joos Van Varenberch burgemeester en Jan Van Bossuyt schepenen

Originele tekst :

21.04.1635 : Jan Mathijs fs. Pieters erkent over ontvangen geld een rente aan Nicolaes De Ro fs. Ingels van 4 R sjaars 10 S / 16de penning / beseth op ( folio 1489 ) :

1) een veldeken groot 209 roeden Xlant in DW te Dasseele
- oost Lauwereys De Cooman
- west weduwe en hoors van Jonckheer Jan Boote geheeten " Daugracht "
- noort de straete

2) een meerselken groot 62 roeden
- oost de voorste Daugracht
- zuyt Merten Vanden Haute
- west den Grooten Lietersberch
- noort de straete ofte kets

3) een stuck Schooflant op Dashaege groot 113 roeden
- oost dhoirs Cornelis Roosen
- west dhoirs Jan Celier
- zuyt Pieter Vanden Broecke commende " teghen den voetwegh die van Dasseele naer Rijst gaet "
- noort sheeren strate

4) 163 roeden schoofland opt Brucxken
- oost Cornelis Roosen
- zuyt Steven De Saeger
- noort Pieter Vanden Broecke
- west dhoirs Guilliam Ondermerckx


Over de gevaren van het kaartspel , de procureur verliest 1,5 dagwand land

13.04.1701 : Mr. Adriaen Vander Elst procureur van LvW heeft getransporteerd aan Sr. Anselmus Beghin ontfanger van de abdij van Vicoigne :

1,5 dw. of daaromtrent die hij verkregen heeft jegens Pieter De Mol en gelegen op het Schuermanneken
- noort sheeren strate
- west het kerckengoet van DW
- suyt Hendrik Van Belle
- oost Juffrouw de weduwe Van Oudenhove

op de last van naaste donderdag te leveren " een ordinair goet vierendeel Franschen wijn "

het voorste land is bij de voorste Beghin " gewonnen mette caerte " en dus is deze koop een donatio inter vivos

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch en Gillis Buydens schepenen


04.06.1701 : Pieter De Cooman x Barbara Van Vrechem verkopen aan Joos Van Vaerenberch onsen medeconfrere :

partij Xvrij lant opt Groot Boeckeveldeken
- oost de Drooghe weede competerende Jan De Coster causa uxoris
- suyt de voetwech
- west en noort des scoopers ander erve

groot 140 roeden

deze koop is geschied boven de last van 3 R sjaars met de openstaande croisen welke rente zal blijven lopen

en gemerkt dat de koper is heffende een rente van 16 R 5 S sjaars tot laste van de erfgenamen van Adriaen Van Vrechem en Anna Hevens gehypothequeert op onder andere een behuysde stede en erve in DW aan de kercke
- oost Gillis Vanden Bossche
- noort en west sheeren straete

die alsnu in gebruik is bij Augustijn Crispeels waarvan de eerste comparant causa uxoris competeert 1/6de staak

en dat de voornoemde partij Xvrij lant ook verbonden staat voor de genoemde rente van 16 R 5 S en dat die rente zal blijven bestaan

Present : de meier , de burgemeester , Jan Van Bossuyt en Cornelis De Maeseneer schepenen


18.08.1701 : Sr. Jan Van Vrechem borger van Brussel verkoopt aan Sr. Hendrik Van Dongelberghe :

een rente van 9 R sjaars bezet op een behuysde hofstede in DW groot 169 roeden
- oost sheeren strate ofte de keijts
- noort dhoors Adriaen Van Snick erve
- beneden suyt aen de keijts
- west het Curegoet van Denderwindeke

alleen belast met enige cappuynrente aan de cuere

en sal worden betaelt bij Pieter De Cooman x Barbara Van Vrechem

Welke rente aan hem is toekomend bij transport van Adriaen Van Vrechem en Anna Hevens die zijn ouders waren

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Cornelis De Maeseneer schepenen


04.06.1701 : Pieter De Cooman bij consente van x Barbatra Van Vrechem verkopen aan Sr. Joos Van Vaerenberch onsen medeconfrere :

partij Xvrij lant op Groot Boeckeveldeken
- oost de Drooghe weede competerende aan Jan De Coster causa uxoris
-

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Jan Van Bossuyt en Cornelis De Maeseneer schepenen


03.11.1701 : Eloy De Vuyst insetene van Pollaer verkoopt aan Jan Van Herreweghen fs. Pieters :

1/2 bunder en 12 roeden ettemeers int gehucht te Meerschvoorde
- noort de strate
- west de goederen van dheer Pieter Van Vrechem generael van Sijne Majest. Munte
- suyt den Grooten Cortenbosch
- oost Cornelis De Smet causa uxoris

dit voor 100 R wisselglt

Aan de verkoper competerend uit hoofde van wijlen Eloy Van Eesbeke


Present : Jan Van Vaerenberch meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch en Cornelis De Maeseneer schepenen


05.11.1701 : Eloy De Doncker verkoopt aan Geeraert Valcke :

1 dw. Xlant opt Schipstoel
- oost Jacobus Jacquemijns
- suyt Geeraert Vander Sleyen en Philips De Vleeschauwer
- west dhoors Anthoon Stevens
- noort N. Bruylant

en dit voor een roode grijse coebeeste die de koper moet leveren te Kerstmisse eerstkomend

Present : de meier , Joos Van Heghe en Joos Van Varenberch meier en schepenen