WETTELIJKE PASSERINGEN van WEDERGRATE anno 1700

  1. De Groote Jooris zv. Joos schuldeiser van moeder
  2. Eylenbosch Guilliam Armmeester van Neigem
  3. T'Serstevens E.H. Jacobus pastoor van Neigem over Armen van Neigem
  4. Van Eesbeke Jan fs. Jacques cijnshouder
  5. Van Vreckem Anna weduwe Sr. Joos De Groote in Brussel schuldenaar aan zoon

DE MAGISTRAAT in 1700

Baljuw

Vanden Abbeele Pieter

Meier

Jan Van Vaerenberch

Schepenen

Van Heghe Joos , burgemeester
Bogaert Jacques
Buydens Gillis
Buydens Pieter
Van Bossuyt Jan
Van Vaerenberch Joos


15.03.1700 : Heer en Meester Jacobus T'Serstevens pastoor van Neygen en Pieter Vanden Abbeele baljuw en Guilliam Eylenbosch Armmeester en Gillis Buydens en Jan Van Bossuyt schepenen van LvW hebben uitgegeven voor een jaarlijkse cheijns voor de duur van 99 jaar aan Jan Van Eesbeke fs. Jacques :

1/2 bunder lant in de veldekens int gehuchte " te Walle " wesende 33ste schoof
- oost het losgat van de Biest
- suyt de Biest
- west Pieter Cools
- noort de straete

en dit voor 2 R sjaers ( ! , red. : door de oorlogen was deze cijns spotgoedkoop )

De kooper moet ook de achterstel van heerlijke rente aan de abdij van Vicoigne betalen

Present : zie hoger


13.05.1700 : voor notaris in Brussel is verschenen Anna Van Vreckem weduwe Sr. Joos De Groote dewelke mits het overlijden van haar man een SvG had opgemaakt in Ninove in het jaar 1663

en dat sij comparante aan 5 van haar kinderen had betaald hun vaderlijke weesepenningen doch gezien " de langdurige oorlogen waardoor de comparante veel heeft verloren " zodat ze " onvoorsien is van middelen " om haar zoon Jooris De Groote " te egaleren beneffens de andere kinderen " en hem hiertoe te geven :

1) een rente van 9 R sjaars ten laste van Jan Mathijs beseth op sekere partije meersch genaempt " de Vijvermeersch " nu competerende aan dhoirs Jacques Hallenes volgens verkoop bij decreet

2) een rente van 8 R sjaars ten laste van de erfgenaemen Joos Van Snick

3) een " partije meersch nu in bosch verkeert " genaempt de Cuypersbosch beneden de wintmolen van Denderwindeke

Getuigen in Brussel zijn Sr. Petrus Timmermans en Jan Liebers

Present : de meier Jan Van Varenberch , Jan Van Bossuyt , Pr.  Buydens schepenen


EIS DOOR JACOBUS VAN BRANTEGHEM OVER DE HOORS VAN WIJLEN NICOLAES VAN BRANTEGHEM TEGEN DHOORS PAUWEL DE DIJN


10.07.1700 :
Jan De Dijn en Christoffel Van Eesbeke x Elisabeth De Dijn ,
mitsgaders Anthoon Vanden Bossche en Christoffel Vander Kelen x Clara Vanden Bossche soo over hem selven als over hem selven als over zijn medehoirs ten sterfhuyse van wijlen Pauwel De Dijn fs. Amandt overleggende seker contract met Jacobus Van Branteghem hem sterkmakend over zijn medehoirs ten sterfhuyse van Niclaes Van Branteghem

De erfgenamen van wijlen Niclaes Van Branteghem tegen de erfgenamen van wijlen Pauwel De Dijn fs. Amants tot betaling van 27 jaar crois van een rente van 16 guldens sjaers de leste Sint Mertensmisse 1698 ,

de voorste rente verkent bij Pauwel De Dijn bij Mathijs De Ro en Jan Van Vrechem fs. Cornelis als hoirs en erfgenamen van wijlen Adriana Van Belle en alsdan bij transport naar Niclaas Van Branteghem en dit volgens de schepenbrief van 25.10.1629 ondertekend Van Brueseghem en het transport " geendorseert " op 10.05.1661 en beseth op :

1) een etteweyde groot 1/2 bunder gelegen in DW te Roost
- oost Adriaen Bruylant erve
- de Neerweghe
- het leen van de comparant
- N. Buydens erve

2) 1 dw. onbehuysde stede binnen DW te Roost
- den Leendriesch
- dhoors Amandt De Dijn erve
- deen eynde sheeren strate

3) 1 dw. bosch in den Cuypbosch
- deen eynde Seger De Bremaekers erve
- dheer Mr. Hendrick Vander Spieghel erve
- ander eynde den Techem

Bij onderlinge overeenkomst worden deze partijen verkocht

Present : Joos Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Jacques Bogaert schepenen

Getekend door alle personen behalve Christoffel Vander Kelen die verklaart niet te kunnen schrijven


06.09.1700 : Vrijwillige veroordeling ten voordele van Sr. Martinus Bacx tot laste van Jfr. Franchoise Vertol weduwe Sr. Pieter De Groote en dit over diens nalatenschap

Present : Jan Van Varenberch , Joos Van Heghe en Joos Van Vaerenberch


18.09.1700 : Jooris De Groote fs. Gregorius ( ** ) erkent ontvangen te hebben van Sr. Maximiliaen Buydens koopman tot Ninove de som van 252 guldens , hiervoor rente van 15 R 5 S sjaars en beseth op :

1) 318 roeden bosch in de Geuvensbosch
- oost en suyt de Geuvens . .
- suyt Jan Van Varenberch
- west gescheede van Zandbergen
- noort dhoors Gilleijn Vanden Eeckhaute

2) een partij bosch op het Rietveld achter het hof van Cornelis De Groote groot 174 roeden
- oost cloostergoet Vicoigne
- west en noort de weduwe D' Pieter De Groote

Beide partijen aan de comparant toebehorend uit hoofde van wijlen zijn vader Gregoor De Groote

3) een brauwketel die tegenwoordig staat in het hospitaal van Ninove

Sr. Jan Van Varenberch meier , Cornelis De Maeseneer , Joos Van Heghe , Joos Van Varenberch borgemeester en schepenen

( ** : Jooris De Groote is eigenaar van " de Stier " in Meerbeke )


09.10.1700 : EIS DOOR JACOBUS VAN BRANTEGHEM OVER DE HOORS VAN WIJLEN NICOLAES VAN BRANTEGHEM TEGEN DHOORS GABRIEL FAUTE

Anthoon Prieels x Barbara Faute ,
Christoffel Faute ,
Peeter Van Wilderode daar moeder af was Joanna Faute

mitsgaders Jacobus Van Branteghem als hem sterk makend over zijn medehoirs in het sterfhuys van wijlen Nicolaes Van Branteghem

Eiser : Jacobus Van Branteghem

tegen Anthon Prieels x Barbara Faute , Christoffel Faute , Pieter Van Wilderode daer moeder af was Joanna Faute allen hoirs van wijlen Gabriel Faute hun vader en schoonvader

Dit over achterstel van crois van rente van 6 guldens de leste verschenen St. Jansmisse 1700

Deze rente was verkent bij Geeraert De Vuyst fs. Adriaens bij Cornelis Van Eesbeke op 11.09.1632 en de hypoteque is in handen gekomen van Gabriel Faute en de transport van deze rente is gebeurd in 1663

De voornoemde hoirs van wijlen Gabriel Faute stellen een nieuwe rente op ten behoef van dhoors Nicolaes Van Branteghem over het kapitaal en de achterstel van de eerste rente , deze nieuwe rente werd in 1724 gelost , zie Marge

Marge : in 1723 heeft Pieter Wantens x Josine Faut fa. Christoffels het kapitaal van deze rente gelost aan dhoirs Jacobus Van Branteghem , getekend voor ontvangst door Jan Baptiste Van BrantegheM en Adriaen Vander Schilt

Present : Jan Van Vaerenberch meier ,Joos Van Heghe burgemeester en  Joos Van Vaerenberch schepenen


16.10.1700 : Sr. Joannes Ghiselin geeft procuratie aan Jr. Charles Philips Vander Noodt om te verkopen aan Jan Baptiste Lemmens fs. Jans :

1 dw. en . . . roeden land in DW op Boschvelt
- oost den wech en het gescheede van Meerbeke
- suyt Jan De Coster
- noort Jan Baptiste Lemmens fs. Jans

deze koop is geschied voor 5 L groot

dit artikel was bij de comparant verworven bij coope en decrete gedaan ten laste van dhoirs Lieven De Neve op 22.10.1699

Present : de meier , Joos Van Heghe en Joos Van Vaerenberch burgemeester en schepenen

Zie landboek van Denderwindeke met nr. 2669 bij Lieven De Neve tot Pollare


16.10.1700 : Jan Van Vreckem fs. Pieters geeft procuratie aan Jr. Charles Philips Vander Noodt om te verkopen aan Jan Baptiste Lemmens fs. Jans :

een partij Xlant op Schoonvelt
- oost en suyt de cooper zijn ander erfve
- west de hofstede van dhoors Pieter Machiels
- noort Joos Lippens

groot 92 roeden

dit voor de som van 39 R eens

Present : de meier , Joos Van Heghe en Joos Van Vaerenberch burgemeester en schepenen


16.10.1700 : Sr. Sebastiaen Godier x Marie De Kordt geeft procuratie aan Jr. Charles Philips Vander Noodt om te verkopen aan Jan Baptiste Lemmens fs. Jans :

zeker dachwant Xlant in DW op Boschvelt
- oost Vincent Van Heghe
- suyt en west de weduwe en dhoors Guilliam Buydens
- noort coopers ander erve

dit voor de som van 36 R eens

Present : zie supra


18.11.1700 : omtrent obligatie uit 1671 nu omgezet in een rente

Christoffel De Ro pachter tot DW heeft op 29.04.1671 een obligatie erkend over ontvangen geld ten penninck XVI van Sr. Pieter Van Vrechem gewezen muntmeester van Sijne Majesteit en dit over de ontvangen som van 24 pond groot

Bij onderlinge verkaveling is deze rente ten deele gevallen aan Sr. Jan Van Vrechem fs. Pieters

De comparant heeft deze rente van 9 R sjaars nu bezet op :

1) 125 roeden Xlant op de Dasput
- oost comparant zijn leen
- west Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts
- noort het Rietvelt
- suyt Gillis Hevens

2) 238 roeden schooflant in de Moorput
- suyt de Moorputmeersschen
- oost Cornelis De Ro
- west dhoirs Thiebaut tot Liefferingen
- noort Eloy De Ro

3) 180 roeden schoofland op de Cortenbosch
- suyt de baene loopende naer Geeraertsberghe
- west Geert De Clippel
- oost Gillis Allert

4) 160 roeden schoofland op de Belinck
- noort de Herbaene
- suyt dhoors wijlen de voorste Sr. Pieter Van Vrechem
- oost Christiaen De Smet
- west Peeter Minne

5) 1/2 dw. Xlant opt Meersvoordevelt
- oost het Windickevelt
- suyt de kercke van Liefferingen
- west dhoirs Adriaen Thienpont tot Eychem
- noort Joos Van Heghe

Present : de meier , Joos Van Heghe burgemeester , Joos Van Vaerenberch13.12.1700 : Franchois Vanden Abbeele uyt crachte van procuratie van Zuster Clara van het klooster van St. Jan des cloosters van de  Penitenten Recollectinen van Ninove verkoopt aan Pieter Minnongh insetene van DW :

1) een onbehuysde stede in DW te Meerschvoorde
- oost de goeden des voorste coopers
- dander syde Eloy Van Eesbeke
- noort sheeren strate

2) de helft van een onbehuysde stede in DW te Meerschvoorde int geheele groot 1/2 bunder commende voor deselve helft op 119 roeden en door de koper sinds enige jaren in huere beseten
- tegen over de voorste onbehuysde stede achter tegen het Meerschvoordevelt
- voren tegen sheeren strate
- oost sijde " DE KEELGOTE "   ( *** )

( *** : deze hofstede staat in het landboek bij Gillis Vander Kelen x Elisabeth Van Vrechem )

En dit het voorste klooster competerende en innegekocht bij decrete tot laste van dhoors Joos Van Vrechem voor het kapitaal en 11 jaar crois van een rente van 9 guldens op de voorste onbehuysde stede uytgaende

Deze koop is geschiet voor de somme van 124 guldens en hiervoor zal de koper betalen een rente van 7,5 guldens sjaers en hierbij scheldt de Eerwaarde Moeder de koper 3 jaar pacht kwijt

Getekend : zuster Anna Jacqueline van St. François , zuster Clara van St. Jan , Pieter Mignon , De Fraye als schepenklerk

Present : Jan Van Vaerenberch meier , Cornelis De Maeseneer en Joos Van Vaerenberch schepenen