WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1752

Bron : Wedergrate nr. 388 vanaf folio 148


13.01.1752 : Jacobus Cosijns fs. Geeraerts calengiert een verkoop gedaan door zijn broeder Pieter Cosijns ( zie 20.12.1751 )

hiertoe heeft hij ter griffie gestort goud en zilver te weten in goud een ducaat en in zilver een ouden schellinck

Present : de greffier absent , Jan De Maeseneer heeft ondertekend


19.01.1752 : Joos Van Waeyenberghe fs. Jans opsetenen van AP met schriftelijke procuratie van Nicolaes en Petronella Van Waeyenbergh zijn broeder en zuster erkennen een rente aan Louys Van Coetsem fs. Anthoon ook opsetenen van AP over de som van 92  R courant , hiervoor rente van 3,5 R sjaars / en hiermee gelost een rente van 4 R sjaars in proffijte van Sr. Pieter De Cueleneer / beseth op :

hun behuysde stede in AP in de Craeijenbroekstrate
- oost den Wilder
- noort dhoirs Jan De Moor
- suyt Cornelis De Mol fs. Joos
- west de straete

groot 84 roeden

Present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan Snel en Judocus Mertens


18.02.1752 : Jan Baptiste Menschaert fs. Jans verkoopt aan Petronella Standaert weduwe van wijlen Gillis Buydens :

40 roeden land op de Neercauter
- oost cooperigge ander erve
- suyt sheeren strate
- west dhoirs Peeter Van Laethem
- noort cloostergoet van Ninove

dit voor 60 R courant en heeft Guillielmus Buydens in naam van zijn moeder zich daarin gegoet en geerft

Present : Martinus Vierendeels officier loco de meier , Jan De Maeseneer en Cornelis De Neve


23.03.1752 : Pieter Schoonjans fs. Jans tot Backergem verkoopt aan Peeter Bogaert en Jan De Decker :

sekere partij meersch genoemt " den Botterick " wesende wisselmeersch groot 226 roeden en dit uit een meerdere partij van 453 roeden palend int geheel
- oost het goet van het hof te Eijchem
- noort de reijte
- suyt den dam

welke koop is gedaan voor de som van 36 S / roede boven 1 L groot wisselgelt over de geresen costen int doen van de vercoopinge

Present : Sr. Martinus Vierendeel officier loco de meier , Judocus Mertens en Jan Snel schepenen


24.04.1752 : Weduwe en dhoirs Gillis Buydens erfenisse en de kerk van Apelteiren over jaargetijden en 4 zielemissen

Anno 1716 is bij het sterfhuis van Pieter Buydens en Isabella Van Bossuyt een verkaveling tussen hun 4 achtergelaten kinderen te weten

1) Jan
2) Gillis
3) Pieternelle
4) Josina Buydens

en hebben alles verkaveld behalve een 1/2 bunder 30 roeden salvo justo in AP opt Vossenhol
- oost en suyt het capittelgoet van Nijvel
- west Hermes Moriau als pachter
- noort dhoirs van wijlent Gillis Buydens

dit is in het gemeen gebleven voor het doen van 2 eeuwige jaargetijden

Zo verklaren wij als erfenamen van Jan en Pieternelle Buydens mitsgaders Jan Vander Smissen x Josina Buydens de voorste onverkavelde partij land in volle eigendom te laten aan de weduwe en dhoirs van Gillis Buydens op last van 2 jaargetijden , jeder jaargetijde voor 1 R 15 S en ook nog 4 zielemissen ( missen van Requiem ) voor 10 S jeder misse

Alhier present Guillielmus Buydens fs. Gillis accepterend in naam van zijn moeder en zijn medehoirs

Present : de meier , burgemeester , Judocus Mertens en Jan De Maeseneer schepenen


04.05.1752 : Sr. Livinus De Cooman insetenen borger van Brussel als over hem en over Isabella De Cooman zijn zuster en hem voorts over de 5 minderjarige kinderen van wijlen Pieter de Cooman bij aggregatie van de heeren oppermomboirs van Brussel cederen aan :

Jan en Francis De Cooman hun halven broeders :

de helft van 3 bunder hofstede wesende cheijns van den heere advocaet Vander Stricht ,
alsmede de 3/5de van de helft van de wederhelft van de voorste hofstede

hun comparanten competerend uit hoofde van hun vader wijlen Guilliam De Cooman hun respectieve vader en grootvader gelegen in AP geheeten thof te Renst waarvan de voordere delen en paerten competeren aan de acceptanten op last van hun moeders tochte , is palende int geheel oost tegen de Wilder

deze koop is gebeurd boven de jaarlijkse cijnspacht voor 135 R courant

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve en Jan Courteaux schepenen

Zie staten van goed , reeksen Wedergrate nr. 229 nr. 48


14.08.1752 : Paesschier Menschaert fs. Amandus opsetenen van AP erkent rente aan Pieter Mehoudens opsetenen en pachter in AP over 350 R / rente van 13 R sjaars / beseth op :

1) 199 roeden land op de Veijtsbergh
- oost de strate
- suyt Judocus Bogaert
- west Jan Wijnant
- noort de weduwe en dhoirs Jan De Bruyne

2) 54 roeden land op het Meulevelt
- oost dhoirs Amandus Menschaert
- suyt dhoirs Jan Buydens
- west Jan Vander Smissen causa uxoris
- noort Capittelgoet van Nijvel

Present : Martinus Vierendeel officier loco de meier , Judocus Mertens en Jan Snel schepenen

Anno 1756 heeft Paesschier Menschaert fs. Amandus deze rente gelost aan Pr. Mehoudens


21.09.1752 : Claude Spitaels x Elisabeth De Mol inwoners van Galmaarden verkopen aan Norbertus Michiel Van Herreweghen x Pieternelle De Mol opsetenen van AP :

72,80 roeden meers te Craeningen
- oost de coopers
- suyt de reijte
- west dhoirs Jacques Bogaert
- noort de strate

belast met capittelrente van Nijvel ten advenante van 1 cappoen en 1 sister haver per dachwant

belast aan heere van LvW , aan de Armen van AP en aan thof te Angereel met kleine renten

dit voor de som van 63 R courant

Present : de meier , burgemeester , Cornelis De Neve , Judocus Mertens en Jan Snel schepenen


19.10.1752 : Jacobus De Cock fs. Joannes opsetenen van AP erkent een rente aan Jacobus Boon tot Outer over 200 R courant / XXste penning / beseth op :

1) 142 roeden behuysde hofstede int gehucht te Nederstraeten
- oost Peeter Vanden Hole
- suyt de rijte
- west Louys Van Cutsem
- noort de voorste straete

2) partij land op de Nedercauter groot 50 roeden
- oost de wed. Geeraert Schutijser
- suyt Lieven Van Papegem
- west cloostergoet van Ninove
- noort den voetwegh

3) partij land op de Veijtsberch groot 60 roeden
- osot Peeter Herman
- suyt cloostergoet van Ninove
- west Anthoon Vanden Bossche
- noort Gillis Buydens

Present : Jan Lippens officier loco de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Judocus Mertens schepenen

Marge : anno 1759 heeft Adriaen Helleputte deze rente gelost aan Jacobus Boon


17.11.1752 : Norbertus Michiel Van Herreweghen x Petronella De Mol erkennen rente aan de Armen van Appelterre over de som van 125 R / aan 4 % / beseth op :

1) zijn behuysde hofstede in AP in de Hooghstraete gtoot 21 roeden
- oost dhoirs Adriaen De Mol
- suyt dhoirs Jan De Decker
- west de Hooghstraete
- noort het Mattestraetken

2) 70 roeden land op de Hoelputte
- oost dhoirs Adriaen De Mol
- suyt deselve hoirs
- west tgoet van het hof te Angereel
- noort dhoirs Pieter Buydens

Present : de meier , Judocus Mertens en Jan Snel schepenen

Marge : anno 1790 heeft Norbertus Michiel Van Herreweghen deze rente gelost


30.12.1752 : Sieur Pieter Van Santen insetenen en coopman in de stede van Geeraersberghe heeft ten goeder trouwen verkocht aan Pieter Bogaert opsetenen van AP :

1 dw. land in Eychem op het Ecyemvelt
- oost het hospitaalgoet van Ninove
- suyt selve goet
- west tgoet van het hof te Angereel
- noort cloostergoet van Beauprez

dit voor 280 R boven 2 croonstucken in specie

Present : Martinus Vierendeel officier loco de meier , Judocus Mertens en Jan Snel schepenen


30.12.1752 : Jan De Mol fs. Adriaens opsetenen van AP erkent een rente aan Pieter Bogaert ook opsetenen van AP over de geleende som van 100 R / rente van 5 R sjaars / beseth op :

sijn huys en erfve in AP ter Craeningen
- oost Livine De Mol met de wederhelft
- noort den voetwegh
- suyt de straete
- west Joos Vande Perre

groot in erfve 70 roeden

Marge : Jan De Mol fs. Adriaens heeft in 1781 deze rente gelost aan Jan de Decler over de helft en aan Mathijs Van Achten en Adriaen De Smet als voogd over de wezen en voor mij Cornelia Carrina De Mol


30.12.1752 : Adriaen Vander Poorten fs. Guilliam x Joanna De Mol fa. Adriaens erkenne en rente aan Adriaen De Decker fs. Jans en dit over de som van 71 R en hiervoor een rente van 3 R 11 S sjaars / beseth op :

1) hun behuysde hofstede te AP in de Hooghstraete
- west Michiel Van Herreweghen met de wederhelft
- suyt Pieter Bogaert
- oost de Craeyenbroecken
- noort het Mattestraetken

groot 20,50 roeden

2) 70 roeden land op de Hoelputte
- oost Sint Jans ten Dullen in Gent
- west Michiel Van Herreweghen
- suyt Claude Spitaels
- noort Anthoon De Moor als pachter

Present : zie supra

Marge : anno 1787 heeft Adriaen Vander Poorten deze rente gekweten