WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1751

Bron : Wedergrate nr. 388 vanaf folio 54


14.01.1751 : Jan Baptiste Faut fs. Geeraert erkent rente aan Sr. Geeraert Alexander Vander Biest insetene borger der stad Ninove over de som van 112,5 R courant , de schellinck tot 6 stuivers 1 blanck / hiervoor rente aan 4,5 % , beseth op :

sijne behuysde hofstede in AP in de Nederstraete groot 65 roeden salvo justo
- oost Pieter Vander Poorten
- suyt de reijte
- west Guilliam De Spiegeleer
- noort de straete

Present : Pauwel Lauwaert officier loco de meier  , Gheeraert Van Assche burgemeester , Judocus Mertens en Cornelis De Maeseneer schepenen

Marge : anno 1760 heeft dheer G. Alexander Vander Biest fs. Joseph borger der stad Ninove deze rente getransporteert aan de Armen van Appelterre , dit volgens relaas van Peeter Mehauden actuelen schepenen


05.02.1751 : Peeter De Duffeleer x Catharina Matten verkopen aan Pieternelle Standaert weduwe van wijlen Gillis Buydens :

partij land op het Meulenvelt in AP
- oost dhoors van Mijnheer Levesqe
- west Guilliam Ganseman
- noort de weduwe en dhoors van den Advocaet Vander Stricht
- suyt den waegenwegh

groot 48 roeden en dit voor 20 S / roede

Present : Josephus Vander Mijnsbrugghen meier , Judocus Mertens en Ghijsbrecht Haegheman schepenen

Deze verkoop gaat niet door wegens :

Joannes De Duffeleer fs. Pieters  en van Catharina Matten heeft vernomen dat zijn moeder bij autorisatie van haar man suppliants vader heeft verkocht 48 roeden , zie supra en dat deze partije komt van de zijde van zijn moeder en hierbij legt hij " de calengie van naerhede "

Dit is gebeurd op 04.03.1751 met de burgemeester in absentie van de greffier en is ondertekend Geeraert Van Assche


10.03.1751 : Gillis Ooghe opsetenen van Ap met consente van zijne kinderen die mee ondertekend hebben te weten

1) Adriaen
2) Elisabeth , beiden bij competente ouderdom
3) Pieter Ooghe sijn selfs
4) Arent Torrekens x Joosine Ooghe

erkennen samen een rente aan de Armen van PL over de som van 200 R courant aan 3,5 % / beseth op :

1) 125 roeden lants op de Veijtsberghe
- osot den groenen wech
- suyt het cloostergoet der abdije van Ninove
- west Joos Persoons
- noort Gillis Torrekens

2) 120 roeden lants opt Beeckvelt
- osot de Holstrate
- suyt het cloostergoet van Ninove
- west tgoet te Mottinck
- noort Gillis Torrekens

Present : niet vermeld , alleen Gillis Ooghe ondertekende de akte , de 4 kinderen en de schoonzoon tekenden met een mercq


18.03.1751 : Jo.e Anna Maria Louise de Biesleijden jongedochter wonend in de stad Fritzlar in Duytslant ende archidiocesse van Meurs ende presentelijck in Brussel sijnde heeft in haar naam en in naam van haar moder Marie Catharina L'heureux weduwe van Jr. Franchois De Busleijden die vader van de comparante was mitsgaders in naam van haar zuster Jo.e Elisabeth Françoise de Busleijden volgens procuratie van 1744 en verkoopt

aaan Matthijs Van Achten x Anna Maria Bogaert  ingesetenen van AP :

3 dachwanten min of meer in AP op Eychemvelt
- tegens de Wilder
- ander sijde tegen de goeden van Andries Van Mello
- eijnde tegen den Schilt

belast aan de Armen van AP met 1 sack coorens sjaars

welke partij aan de verkoopsters toekomt uit hoofde van hun vader en diens vader Jr. Amandus de Busleijden die het gekocht had op 23.10.1687

de koop is gebeurd voor 325 Brabants courant geld

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens , Cornelis De Maeseneer en Ghijsbrecht Haegeman schepenen


18.03.1751 : Pieter Scheerlinck x Barbara De Swaef opsetenen van Heldergem verkopen aan Matthijs Van Achten :

87 roeden saeijlandt op de Wildercauter
- oost het goet van Sint Jans ten Dullen
- noort en suyt het selve
- west dhoirs Jan De Moor

dit voor 198 R courant

Present : zie supra


26.03.1751 : Pieter De Duffeleer fs. Nicolaes x Catharina Mattens erkennen een rente aan de Armen van Appelterre over de som van 100 R courant / penninck XXV / beseth op :

1) hun behuysde hofstede in AP te Craningen
- osot tgoet van de Abdij van Ninove
- suyt Jan Baptiste Vierendeels
- west sheeren strate
- noort Joannes Engrie

groot 82,80 roeden

2) 48 roeden Xlant opt Meulenvelt
- oost dhoirs van Mijnheer Levesque
- suyt den waegenwegh
- west Guilliam Ganseman
- noort dhoirs Vander Stricht

Present : de meier , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


01.04.1751 : Joos De Winter x Jenne Marie Engrie opsetenen van Zandbergen erkennen een rente aan Sr. Joannes Sirjacobs ook opsetenen van Zandbergen over de som van 50 R wisselgelt / beseth op :

1 dw. land op het Meulenvelt in AP
- oost tgoet van de abdije van Ninove
- suyt den voetwegh
- west Frans Soetens
- noort Amandus Menschaert

en de 2de comparante competerend uit hoofde van haar ouders

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Buydens en Cornelis De Maeseneer schepenen

Marge : anno 1773 heeft Dominicus De Bodt tot Zandbergen x Joanne Marie Engrie deze rente gelost aan mij uit donatie inter vivos van wijlen Joannes Sirjacobs , ondertekend door Rollier


02.06.1751 : Adriaen Ooghe fs. Livinus x Marie Louise De Wolf opsetenen van AP schenken aan Jan Van Muylem x Marie Louise De Pessemier sijne huysvrouwe des comparanten cosijn ende nichte met hun inwonende en jonnen en cederen bij donatie inter vivos die men noemt " metter warmer handt " :

1) hun behuysde hofsede te AP int gehuchte te Muylem
- oost dhoirs Gabriel Coolbrandt
- suyt de strate
- west den voetwech
- noort de straete

groot 54,50 roeden lants

2) 54 roeden land in AP op de Hooghcauter
- oost het gescheede van AP en Oultre
- suyt dhoirs Joos Daem
- west Joannes De Roeck
- noort dhoors van den heere Raet Vander Beken

3) een meersch in de Wormeetel groot 86,25 roeden
- oost dhoirs Pieter Daem
- suyt Jan Ooghe
- suyt den Luypendael
- noort den selven

4) partij land op de Hooghcauter groot 94,65 roeden
- oost dhoirs Peeter Daem
- west den wegh
- noort dhoirs Geeraert Coolbrandt

5) 60 roeden land op het Muylemvelt
- oost Jan Baptiste Vander Straeten
- suyt dhoirs Jan De Backer
- west den Wormeetel
- noort deselve hoirs De Backer

dit alles belast met rente van 250 R in kapitaal aan Sr. Livinus Van Ongeval tot Aspelaer croiserende den penninck XX

6) item een swarte koeijbeeste , een eenjarig kalf swart van hair , een weversgetauw met alle toebehoorten en alle de meubelen en huyscatheijlen

En hebben volgens traditie de comparanten donateurs de sleutels van den huyse ende kiste , de koebeeste ende calf met den seele , de titels en bescheeden der gegeven goederen

dit op last van het usufruyt ende onderhoudt

dit alles met een zegel van 6 guldens

Present : Martinus Vierendeel officier loco de meier , Ghijsbrecht Haegeman en Judocus Mertens schepenen


02.06.1751 : Philippus De Deijn fs. Adriaens inwoner van Moelbé geeft te kennen dat tsijnder kennisse is gecomen dat 

Joannes Schiettecatte opsetenen van Outer heeft gekocht " beth dan 8 jaeren " van wijlent Adriaen De Deyn ofte desselfs weduwe des comparanten vader en moeder was een partij land in AP op de Hooghcauter daer den wedh door loopt van Eychem naer Muylem groot 36 roeden

En verklaart deze koop te calengieren bij naerhede

Present : Gillis Lemmens en Jan De Boeck schepenen en geschreven met een zegel van 4 stuivers


17.06.1751 ; verkoop op 27.06.1740 door Philippus De Dijn fs. Adriaens e.a. zie aldaar

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


23.07.1751 : extract uit het register van de schepenen van Aspelare en Nederhasselt betreffende verkoop op 21.10.1738 :

Guilliam Joseph Carlier x Maria Anna De Deijn inwoners van OLV van Tongeren in Henegouw hoirs van wijlent N. Daem hun respectieve moeder en schoonmoeer verkopen publiek :

( lees : Elisabeth Daem )

1) meersch te Aspelare

2) partij land in AP op de Hooghcauter
- noort Guilliam Martens
- suyt dhoors Jan De Backer
- west de straete
- oost Elisabeth Daem

groot 44,50 roeden en gebleven op Adriaen De Graeve voor 28 S / roede

Present : de meier , burgemeester , Guilliam Lemmens en Judocus Mertens schepenen


20.12.1751 : Peeter Cosijns fs. Geeraerts tot Eychem heeft ter goeder trauwen verkocht aen Sr. Jan Baptiste Clement Fivé fs. Charles tot Nederhasselt :

( Fivé tekent als Fievez , redactie )

een meersch in de Swaenenmeersch
- oost de vercoopers ander erve
- suyt de rijte
- west Beauprezgoet
- noort de straete

groot 263,85 roeden en dit voor 40 S / roede boven een paar hantschoenen gereet te betaelen aen de vercooper

welke meersch is verhuerd aen Amandus Haelterman fs. Peeters voor 10 R sjaars voor termijn van 9 jaar ingaande te Kerst 1751en de koper zal hem moeten tevreden stellen et de pachtprijs tot het expireren van de pacht

Present : de meier , Jan Courteaux en Jan De Boeck schepenen

redactie : deze verkoop gaat niet door , zie het beroep op de naerhede door Jacobus Cosijns fs. Geeraerts in 1752


22.12.1751 : Pieter Herremans x Marie De Maeseneer erkennen een rente aan de Armen van AP over de som van 200 R courant / aan 4 % / beseth op :

1) 170 roeden land waarin 50 roeden schoofland , het schoofland ligt in Zandbergen en de rest in AP
- oost Amant Menschaert
- noort de voetwegh
- suyt de straete
- west Jan Soetens

2) de helft van 204 roeden behuysde stede in AP waarvan de wederhelft competeert aan Pieternelle De Maeseneer gelegen te Nederstraten
- noort de Nederstraete
- oost Josine Vanden Hoele
- suyt de reijte
- west Guilliam Van Coetsem

Present : de meier , Judocus Mertens en Jan Snel schepenen