WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1742


09.01.1742 : Conventie tussen Guillielmus Mertens en de voogden van zijn weesen :

Catharina Mertens fa. Guilliam en van wijlen Marie Van Waeyenbergh alsnu omtrent 22 jaar en 11 maand is ingetreden in het noviciaat als " choorreligieuse " int clooster der religieusen penitenten in Ninove en alnu genoempt " Anna Marie vanden heiligen Guillielmus " en verwerft :

als dote de som van 1750 R courant en bovendien een lijfrente van 10 R sjaars ten behoeve van hetselve clooster en dit gedurende het natuurlijke leven van den selven novitie en dit aan de penninck XVIII en is in kapitaal 280 R courant

Om dit alles te vinden heeft men recours genomen tot alle de voordelen dese weese competerende en deze zijn :volgens de staat van goed anno 1722 bij de dood van haar moeder

a) 1038 R 3 S 1 oort over haar wesepenningen bij het overlijden van haar moeder

b) over haar 1/4de deel van de maternele erfgrond tot 343 roeden

3) over haar 1/8ste deel ten gemelde staat van goed van de conquesten tot 327 roeden en is samen met het vorige tot 660 roeden en is het 1/4de deel hiervan de tocht van Guillielmus Mertens dus blijft slecht 502,50 roeden en dit is geschat op 1 R / roede maakt dus 502 R 2 oorden

4) 1/8ste van het kapitaal van een rente ten laste van Frans Maes en is ook conquest en na deductue van de vierde penninck aan de voorste haar vader blijft 25 R 3 S

5) haar clederen en lijnwaet en een gouden kruysken en zilveren gespen : 100 R courant

dit alles samen maakt 1665 R 6 S 1 oort dus moet er nog gevonden worden de som van 264 R 13 S 1 Oort

en hebben Guillielmus Mertens als vader ter ene , Peeter Mertens fs. Jans die zijn vader vervangt gezien diens hoge ouderdom en Peeter Van Waijenberghe als voogden van de novice zijn overeengekomen dat hij nog zal garanderen de rest voor de creatie voor de lijfrente

Ondertekend door Anna Marie Buyse gezien de " impotentie ende absentie " van haeren man Guillielmus Mertens

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Pieter Mertens , Jan Thienpont schepenen


19.02.1742 : Louis Vander Haegen bij procuratie volgens akte verleden in Gent voor notaris Jan Rijckaert notaris publicq tot Ghent :

Juffr. Gillijne Torrekens fa. Gillis begijntje in den Grooten Begijnhove binnen de stad Gent soo over haar selven als over haar zuster Pierijntjen Turrekens haere suster van volle bedde met haer woonende verkoopt aan

verkoopt aan Hendrick Torrekens fs. Jacques en Pieter Turrekens soo over hem selven als over Livina Buyl weduwe van Arent Torrekens sijne moedere inwoners van AP :

1) 163,75 roeden gelegen in AP
- oost Philippus Vander Stricht
- noort de straete

2) 421 roeden land in AP op de Wilder
- oost eertijts dhoirs Pieter De Cueleneer en Peeter Macharis
- suyt de straete
- noort het goet van thof te Angereele

3) 125 roeden Dendermeersch in AP
- oost de Armen van AP
- suyt den Dender

dit alles voor de som van 600 R courant

Present : Martinus Vierendeels loco de meier , P. De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


19.04.1742 : Jacobus Cosijn fs. Geeraert verkoopt aan Joos Daem :

een veldeken in Ap int Peerdeveldeken
- oost suyt en west de strate
- noort Jan De Duffeleer

groot 160 roeden

Dit voor 302 R courant

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeeser , Pieter Mertens , Gillis Lemmens , Pieter De Cueleneer , Jan Thienpont schepenen

Abraham Vander Poorten verkocht zijn helft van het Peerdeveldeken voor 187 R dus had bij deze verkoop een kleine winst gemaakt , dit weliswaar na aftrek van de kosten van zijn oppositie wegens naerhede


19.04.1742 : Joos Daem opsetenen van AP erkent een rente aan Dheer Martinus Witten insetenen borger en oudt-schepenen der stede van Ninove over de som van 250 R courant en hiervoor rente ten penninck XX , beseth op :

1) sijn behuysde stede in AP op de Plaetse groot in grond 40 roeden
- oost dhoirs Anthoon Tuybens
- suyt denselven ofte Jan Van Coetsem
- noort den Lindenbergh

2) veldeken int Peerdeveldeken
- oost en suyt de straete
- west deselve
- noort Jan De Duffeleer

groot 160 roeden

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeeser , Pieter Mertens , Gillis Lemmens , Pieter De Cueleneer schepenen

Marge : eind april 1742 werd deze rente reeds gelost , de verkoop werd immers " gecalengiert " en ging niet door


07.06.1742 : Oppositie tegen een verkoop door beroep op de " naerhede "

Sr. Pieter Van Santen borger van Geersbergen heeft bevonden dat op 19.04.1742 Jacobus Cosijns zou verkocht hebben een partij land gelegen in AP in het Peerdeveldeken groot 160 roeden en dit aan Joos Daem fs. Pieters

Hij doet beroep op zijn naarhede en dit van zijn moederlijke zijde

Ondertekend door de greffier F.J. Van Ypersele

Redactie : Pieter Van Santen is zoon van Elisabeth Cosijns
Jacobus Cosijns is een zoon van Jan Cosijns uit diens 2de huwelijk met Elisabeth De Naeyer

Er komt na deze oppositie nog een 2de oppositie tegen de voornoemde verkoop , zie verder


27.09.1742 : Oppositie tegen een verkoop door beroep op de naerhede

Abraham Vander Poorten insetenen van Ninove x Catharina De Naeyer fa. Geeraert heeft bevonden dat Jacobus Cosijns op 19.04.1742 een partij land op het Peerdeveldeken had verkocht , zie ook vorige calengie 

Hij doet beroep op de naerhede causa uxoris mits de selve partije door de grootvader van de verkoper Jan Cosijnx alsdan in huwelijk met Elisabeth De Naeijer moije ( lees : tante ) en eijgen tante van de vader van de vrouw van de suppleant over de helft is geconquesteert

Hij vraagt derhalve over de helft als " naerlinck " erkend te worden

Present : de greffier F.L. Van Ypersele


23.10.1742 : Abraham Vander Poorten x Catharina de Naeyer verkopen aan Nicolaes Van Bellingen opsetenen van AP :

de helft van 160 roeden land genoemd " het Peerdeveldeken " liggend voorsalsnog onverdeeld tegens Sr. Pieter Van Santen

Door de verkoper verkregen bij naerhede van Joos Daem

dit voor de som van 187 R courant

Present : Pauwel Lauwaert officier loco de meier , Peeter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


15.11.1742 : Sr. Pieter Van Santen tot Geraardsbergen verkoopt aan Nicolaes Van Bellingen :

de helft van het Peerdeveldeken , zie ook vorige akte

dit voor 187 R 10 S courant  ( 10 stuivers duurder doch de koop gebeurde één maand later )

Present : de meier , Jan de Boeck en Gillis Lemmens schepenen


15.11.1742 : Nicolaes Van Bellingen erkent een rente aan Sr. Judocus Walckiers tot Geraardsbergen over de som van 300 R courant / dit aan 5 % / beseth op :

het Peerdeveldeken , zie supra

Present : zie supra

Marge : anno 1749 heeft Joannes Van Bellingen deze rente gelost


17.11.1742 : Guillielmus Mertens fs. Charles over het steken van turf en het vullen van de putten .

Hij erkent dat aan hem toebehoort een meers gelegen in de prochie van Idegem in den Hucht groot 173 roeden
- oost Adriaen De Lauw
- suyt N. Hoebeke
- west den edelen heere baron van Boulaere
- noort de strate

in welke partij hij is beginnen de steken den torf ( turfsteken ) en daarinne soude continueren en na het steken van de turf moeten de putten gevuld worden doch " in cas van non vullinge " de gemeente geen recouvre soude hebben om te verhaelen hun settingen en :

Om de belofte van de putten opnieuw te vullen waar te maken stelt de uitbater een onderpand te weten :

1) 101,20 roeden meersch te Nederstraeten aen de Papenborre
- oost Guilliam Torrekens
- suyt de Reijte
- west den Papenmeersch
- noort de strate

2) 114,50 roeden meersch te Nederstraeten genoempt " den Cleijnen Papenmeersch "
- oost de Mottinckmeersch
- suyt den Dendermeersch
- west de Grooten Papenmeersch
- noort de reijte

3) 108,10 roeden lant vroeger 2 partijen en nu in een geuniteert gelegen op de Neercauter
- oost tgoet van het hof te Angereel
- west des comparants erve
- noort den voetwech

en dit onderpand is ten behoeve van de burgemeester en schepenen van Idegem en dit alles te laten als pand zolang de putten niet gevuld zijn.

Marge : Anno 1753 is in Idegem verschenen Judocus De Maeseneer pachter van AP en heeft voldaan aan de voorwaarde

Present op 13.01.1753 in Idegem de schepenbank te weten J. Bogaert , Pieter Steenhout , Pieter De Coster en Joos Thomas

Present : Martinus Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen