WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1741


22.02.1741 : Pieter Hoorens , Christiaen mede Catharina en Christiana Hoorens , Jacobus Hoorens alle hoirs van wijlent Adriaene De Landtheer hun moeder verkopen aan Sr. Petrus Jacobus Van Mulders licentiaet in de medicijnen wonend in Aalst :

82,65 roeden meersch in de Vettensmeersch
- oost den kerckgracht
- suyt het dammeken van het hof te Vrauwenhove
- west Nicolaes Haelterman nu Joos Van Santen

dit voor 1 R courant / roede

Vermits de kinderen van Laureijs Hoorens competeren 1/3de in de verkochte partije stellen de verkopers als onderpand bij deze verkoop hun goederen present en toecomende

En is Juffr. Elisabeth De Bruyne vrouw van Sr. Petrus Jacobus Van Mulders eigenaar in diens naam

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


22.02.1741 : Verkoop op 26.06.1725 door Joannes Cole fs. Jans x Barbara De Bruyne verkopen aan Sr. Petrus Jacobus Van Mulders xx Elisabeth De Bruyne

een meersch in AP
- west den Dender
- suyt Peter De Clippel

groot 85 roeden en dit voor 4 schellingen de roede

de verkopers competerend bij verkaveling van ons moeders goet te weten de huisvrouw van Christiaen De Bruyne

Present op 22.02.1741 : de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


22.02.1741 : Livinus De Smet opsetenen van AP erkent rente aan Sr. Livinus De Naeyer insetenen van Ninove en dit over de aankoop van een hofstede te Eychem

een behuysde stede in Eychem groot 173,70 roeden
- oost de weduwe Erasmus Kieckens
- suyt de strate
- noort de Denderstraete

hiervoor een rente van 11 R sjaars te lossen voor 200 R courant

rente is beseth op de voorschreven behuysde stede met alle de groene en drooghe catheijlen daerop staende ende te stellen

Present : zie supra

Marge : anno 1749 heeft Livinus De Smet deze rente gelost aan Livinus De Naeyer


26.05.1741 : Frans Maes fs. Gillis opsetenen van Baasrode , over hem zelf en hem sterk makend over Jan , Pieter , Pieternelle en Jacqueliene Maes zijn broeders en zusters ,
Item Cornelis Carpentier  Elisabeth Albrecht over hun selven en sterk makend over de Weduwe en dhoors Guilliam Albrecht en Gillis Van Gucht :

verkopen gezamenlijk aan Guillielmus Mertens fs. Charles :

een meersch groot omtrent 1 dachwant in AP in de Steenmeerschwinckel
- oost de Dender
- suyt , west en noort scoopers erfve

belast aan capittel van Nijvel met 1 cappoen en 1 sister haver , ook belast met het doen van een eeuwig jaargetijde voor de ziel van wijlent Francis Maes daarop bezet

dit voor 74 R courant

Present : Pauwel Lauwaert officier loco de meier , Peeter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


15.06.1741 : Verzoek door Pieter en Jacobus Cosijns en Louis De Witte tot Eychem respectieve vooght en naer bestaende vrient van Ludovicus Cosijns minderjarige soene geprocreeert bij wijlen Geeraert Cosijn en anna Viseur

dat Ludovicus  Cosijns sich sinds 1 jaar heeft begeven in de abdij van Nivelle tot het aanvaarden van de geestelijke staat onder de regel en de constitutie van de ordre van den heijlighen Bernardus ,

waar hij nu sinds 9 maand verblijft en is aanveert tot het doen van sijn professie

Hiertoe is nodig " een grote somme gelts , soo tot becostinghe van de ingressie , als van de cleederen ede lijnwaert daer toe noodigh " , alsmede tot een lijfrente " die hij noodigh heeft tot sijn voorder onderhout sijn leve daeghe lanck "

En hiertoe zal betaald worden de som van 1200 R courant boven de 200 R reeds betaald tot ingressie aan dezelfde abdij , mitsgaders gekocht te worden de nodige kledij en lijnwaert en het surplus zal dienen toe een lijfrente

Gezien de minderjarigheid van Ludovicus verzoeken de suppleanten om een publieke verkoop te doen

De meier en schepenen geven de toestemming tot publieke verkoop

Present : de meier , M. Lemmens , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


22.06.1741 : Verzoek door Pieter en Jacobus Cosijns en Louis De Witte tot Eychem respectieve vooght en naer bestaende vrient van Ludovicus Cosijns minderjarige soene geprocreeert bij wijlen Geeraert Cosijn en Anna Viseur  :

In plaats van goederen te verkopen stellen de verzoekers nu voor om een lijfrente te constitueren

verzoek tot het funderen van een lijfrente van 40 R wisselgelt sjaars , deze rente is beseth op :

1) een meersch genaempt den Broeckmeersch groot 208 roeden gelegen te Eychem
- oost de reijte
- suyt het groot eijlant
- west het goet van de abdije van Neaupr"

2) een meersch in Eychem genaempt den Swaenenmeersch
- oost den Derremeersch
- suyt de reijte
- west den eerste suppleant
- noort het armegoet van AP

3) een behuysde hofstede in Eychem groot 186 roeden
- oost Cornelis Carpentier
- suyt de straete
- west Frans Uytenhove
- noort d'onderstraete

4) partije landt genaemt " het Kaerelandt " groot 180 roeden
- oost Jan Gersie
- suyt Francis Prieels
- noort het armengoet der selve prochie

Pieter en Jacobus Cosijns beloven deze lijfrente te betalen

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Peeter De Cueleneer , Peeter Mertens , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens , Jan Thienpont en Jan De Boeck schepenen


22.06.1741 : Openbare verkoop van 9 partijen liggend in Apelteren , Eychem , Outer en Eychem door Pieter en Jacobus Cosijns en door de minderjarige wees Ludovicus Cosijns , welke partijen competeren aan Pieter Cosijns en de minderjarige weese , soms van Pieter en Jacobus Cosijns en de weese ,

Hierbij moet ook opgelegd worden de besaeytheden , mesvette , labeur etc. , dit behalve de 2 partijen die Adriaen De Mol in pacht is houdende en waarvan de pacht maar zal expireren in 1744

1) partij lant op de Hoelputte in Appelteiren groot 82 roeden
- oost het goet van het hof te Angereel
- siut Sint Jansgoet
- noort de haeghe van de Luijpendael

gebruikt door Jan Waeijenberghe

gebleven op Pieter Vander Poorten voot 37 S / roede

2) partij lant in Voorde groot 150 roeden
- suyt het goet van thof te Huffelghem
- west en noort de straete

gebleven op Michiel De Braeckeleer voor 39 S / roede

3) partij lant in Aplteiren in gebruik van Erasmus Van Oudenhove op de Luijpendael groot 111,50 roeden
- oost dhoors Anthoon Vande Maele
- suyt Jan Vander Poorten
- west Jan Van Dorpe
- noort den mengracht

gebleven op Erasmus Van Oudenhove fs. Amant op 30 S / roede in naam van Pieter Van Santen insetenen borger der stad Gheeraertsberghen

4) een veldeken in Apelteren int Peerdeveldeken in gebruik bij Nicolaes Huijlenbroeck groot 160 roeden
- oost en west de straete
- noort Jan De Duffeleer

gebleven op Nicolaes Van Bellinghen voor 33 S / roede

5) partij lant int voorste Peerdeveldeken groot 65 roeden
- oost de straete of het losgat
- suyt Jan De Duffeleer
- west de straete
- noort Peeter . . .

in gebruik bij de weduwe Christiaen Melckenbeeke

gebleven op Martinus Vierendeel in naam van Guilliam De Coster voor 33 S / roede

6) partij lant op de Veijstberch groot 38,50 roeden in gebruik bij Adriaen De Mol

gebleven op Jan Daem voor 36 S 1 Oort  / roede

7) partij lant int gebruyck bij de voorste Adriaen De Mol groot 65 roeden  gelegen op de Veijtsberch
- oost Pieter Rampelberch
- suyt Philippus Vander Haeghen
- west de voetwegh

gebleven op Jan Daem voor 40 S / roede

8) partij lant in gebruyck bij Jan Daem op de Veijtsberch groot 99,50 roeden gelegen op de Veijtsberch
- oost de strate
- suyt Amant Menschaert
- noort Arent Torrekens

gebleven op Amant Menschaert fs. Gillis voor 48 S / roede en zijn Amant Menschaert x Jacquemiene De Maeseneer eigenaars

9) partij schooflant in Voorde op het Beeckvelt in gebruijk bij Jan Torrekens groot 93 roeden
- oost de Denderstraete
- suyt Jan Torrekens
- west cloostergoet van . .
- noort Peeter Bogaert

gebleven op Guilliam Vander Haeghen voor 23 S / roede in naam van Francis Prieus fs. Philippus tot Apelteiren

10) rente ten laste van Jacobus Vande Velde opsetenen van AP van 100 R courant beseth op sijn huys en stede groot in gronde 85 roeden
- oost de beke
- suyt het straetken

gebleven op Pieter De Cueleneer voor 100 R

Present : de meier , M. Lemmens , Pieter De Cueleneer , Jan De Maeseneer , P. Mertens , Jan Thienpont , Jan De Boeck en Gillis Lemmens


06.07.1741 : Nicolaes Van Bellingen x Marie De Duffeleer opsetenen van AP verkopen aan zijn schoonzoon Judocus Liessens x Barbarina Van Bellingen :

een partij bosch in AP " aen de Craeyenbroeckstraete " groot 53 roeden 10 voeten
- oost de straete
- suyt Jan De Moor
- west de beke
- noort de weduwe Joos Van Cutsem

op rente van 1,5 vierlinck haver en capoenrente aan het cappitel van Nijvel

en dit voor de som van 70 R courant geld

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer , Gillis Lemmens en Jan De Boeck schepenen


20.07.1741 : Nicolaes Van Bellingen fs. Reinier erkent rente aan Dheer Judocus Walckiers tot Geeraertsberghe over de som van 200 R wisselgelt / rente van 12 R sjaers / beseth op

 partij land in AP ghenaemt het Peerdeveldeken groot 160 roeden
- oost , suyt en west de straete
- noort Jan De Duffeleer

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


20.07.1741 : Guilliam Vander Haeghen fs. Jans , Frans Prieus fs. Philips x Livina Vander Haeghen samen allen opsetenen van AP erkennen rente aan Sr. Gillis Buydens fs. Pieters opsetenen van AP over de som van 125 R courant / penninck 5 par cento / beseth op :

1) 80 roeden land op de Veijtsberch
- oost cloostergoet van Ninive
- suyt dhoirs Peeter Buydens

2) 50 roeden land opt Meulevelt
- oost den Armen van Apelteren
- suyt den selven
- west Bernaert Van Coetsem
- noort Frans Van Lierde

3) 54 roeden land deel van meerdere partije
- oost het wederdeel
- suyt capittelgoet van Nijvel
- west Peeter De Spiegeleer
- noort de moelenwegh

Present : de meier , Peeter Mertens en Jan De Boeck schepenen


09.08.1741 : Judocus Lissens opsetenen van AP erkent ontfangen te hebben van Pieter Sorgheloos als vader en voogd mitsgaders Cornelis Sorgeloos als paternele voogd van de minderjarige weesen geprocreeert door Pieter Sorgheloos in zijn 1ste huwelijk met Marie Theresia Van Snick de som van 50 R courant / aan 2,5 R sjaars dus penninck XX / beseth op :

partij bosch in AP aen de Craeijbroeckstraete
- oost de straete
- suijt Jan De Moor
- west de beke
- noort de weduwe van Joos Van Coetsem

groot 53,50 roeden

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


25.08.1741 : Jacobus Cosijns fs. Geeraerts opsetenen van Denderwindeke ** erkent otfangen te hebben van Mr. Frans Josephus Van Ypersele greffier van desen lande en van dheer Joannes Baptiste Ignace Jacopsen sijnen swagher de som van 500 R wisselgelt , hiervoor een rente van 25 R courant / beseth op :

1) behuysde hofstede in Eychem
- oost en noort de strate
- zuijt de Cappelrije van Apelteiren
- west tgoet van dhoirs Geeraert Cosijns

groot in grond 69 roeden

2) een onbehuyst stedeken in de voorste prochie groot 47 roeden
- oost Jan Snel
- zuyt de strate
- west de straete
- noort het kerckhofstraetken

3) partij land op het Eychemveldt groot 315 roeden
- oost Frans Prieels
- zuijt St. Jansgoet
- west het gebruyck van Anthoon Roosens
- noort Frans Herremans

4) partij meersch genaempt den Back groot 287 roeden
- oost den Botterick
- zuyt den dam
- west den dam
- noort de reijte

5) meersch op den Dendermeersch groot 64 roeden 12 voeten
- oost tgoet van het hof te Vrouwenhovve
- suyt Gillis Cosijns
- west capittelgoet van Nijvel

6) partij land op het Muylemvelt groot 104,45 roeden
- oost en suyt den Hooghcauter
- west tgoet van Macharis
- noort cloostergoet van Beauprez

7) stuck land op het Berbroeckveldt groot 307,50 roeden
- oost kerckengoet van Apelteiren
- zuyt kerckengoet van Eychem
- noort Frans Prieels

Marge : anno 1749 heeft Jacobus Cosijns deze rente gelost en gecasseert

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

** : Jacobus Cosijns huwde in Denderwindeke anno 1740 , na de geboorte van zijn 1ste dochter verhuisde hij opnieuw naar Eychem


Correctie van de bewerking van de parochieregisters van Appelterre :

Huwelijk op 23.04.1686 van Franciscus Van Santen en Elisabeth Cosijns , in de bewerking van Robert Lievens stond hier foutief Pieternelle Cosijns , deze akte bevestigt dat dit een erratum was

18.10.1741 : Sr. Petrus Van Santen insetenen der stede van Gheeraertsberghe verkoopt aan Erasmus Van Oudenhove :

partij land in AP groot 111,50 roeden
- oost Pieter Doolaeghe
- dhr. Ferdinandus Beeckman
- de binnenstrate
- denselven Beeckman

Dit voor 147 R courant , deze som wordt betaald door Lieven Van Oudenhove in naam van zijn vader Erasmus Van Oudenhove

boven de last van 30 S sjaars ter laeffenisse van de zielen van wijlen Francis Van Santen en wijlen Elisabeth Cosijns

Present : de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


13.12.1741 : Livinus De Naeyer borger en insetenen van Nineve verkoopt aan Michiel Tuijpens insetenen van Eychem :

102 roeden lants in Eychem op het Eychemvelt
- oost St. Jans ten Dullen in Ghent
- suyt de strate
- west het voorste St. Jansgoet
- noort tgoet van het hof te Angereel

dit voor 200 R courant

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Pieter Mertens , Gillis Lemmens schepenen


20.12.1741 : Pieternelle Mertens weduwe Jan De Cueleneer met als verkoren voogd haar zoon Pieter De Cueleneer verkoopt aan haar zoon Jan de Cueleneer koster van AP :

een meersch genaempt " den Borremeersch " groot 180 roeden gelegen ter Nederstraete

- oost het hof te Angereel
- suyt de reijte
- west den Mottinck
- norot de straete

de verkoopster competerende bij verkaveling ten sterfhuyse van Elisabeth Maes fa. Frans

is belast aan het kapittel van Nijvel met 2 sisters haver en 2 cappoenen
item belast aan de kerk van AP met 2 stuivers sjaars

Present : Martinus Vierendeels officier loco de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen