Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1740

Bron : Wedergrate nr. 386 vanaf folio 145


04.02.1740 : Verzoek door Cornelis De Kersmaecker opsetenen van AP , als vader en voogd van Pieter en Cornelis De Kersmaecker , Joanna De Kersmaeckerx x Livinus Watlijn , Norbertina De Kersmaecker haer selfs bij getijden ouderdom en voor " soo veele noodt geassisteert met de selven haeren swaegher " , geven te kennen dat :

uit hoofde van Juffrouw Anna De Kersmaecker hun " matante " in haar leven begijntje tot Mechelen als testament heeft gegeven het 1/4de paert en deel van al haar achtergelaten goedren , " soo meuble als immeuble " , de immeuble bestaende in een hofstede met 3 parcheelkens lants tsamen groot 6 dachwant , gelegn in de prochie van Puers

Welke goederen publiek zijn verkocht in de prochie van Puers

De schepenen geven de toestemming dat de vader de penningen van deze verkoop zal ontvangen en ze in naam van zijn minderjarige wezen te besturen.

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Adriaen De Mol en Jacobus Oeriens schepenen


11.02.1740 : Pieter Vander Veken opsetenen van Aspelaer x Catharina Van Bever doet beroep op de naerhede :

hij was te weten gekomen dat wijlent Jan Van Bever vader van de vrouw van de comparant in 1710 ( ! ) heeft verkocht aan wijlent Andreas Bruylant opsetenen van Aspelaer en dit " sonder erffenisse ":

een partij land in AP op de Luijpendael aen den Brodhoeck
- oost Peeter De Bruyne
- suyt den Worremetel
- west Joos Schollaert
- noort het goet van N. Van Snick

groot omtrent 56 roeden

aangezien mits het overlijden van Andreas Bruylant deze partij wordt aangetrokken door zijn hoirs doet Pieter Vander Veken " de wettelijke callaignie van naerhede "

Present : Martinus Lemmens burgemeester , Pieter De Cueleneer , Jan De Boeck en Jan Thienpont schepenen , Martinus Vierendeels officier loco de meier


17.02.1740 : Wethouders , pointers en setters en notabelen van Appelterre-Eychem over de subsidie ingegaan op 01.11.1739 van de renten en binnencosten van de generaliteijt van den lande van Aelst in de taux uijtgesonden den 24.01.1740 ,

en de taux omme te stellen beneffens de renten en de binnencosten van dese prochie omme te stellen een settinckboeck tot de collecte desselve ommestellingen ,

deze te stellen in handen van de ontfanger bij verpachting ,

soo hebben de wethouders enz. considerende de goeden en getrauwen dienst tot hier gedaen bij den actuelen ontfanger Sr. Bernardus Peeters tot Aelst .

aan deselve ontfaneger Sr. Bernardus Peeters te laten continueren voor termijn van 9 achtereenvolgende jaeren op den tantiesme van den 42ste pennick te beginnen met de voornoemde taux van 24.01.1740

Ondertekend door de notabelen van A.E :

de meier , P. De Cueleneer , Jan Thienpont , Pieter Haelterman , Peeter De Duffeleer , Ghijsbrecht Haegeman , Jan Snel , Gheraert Callebaut , Guillielmus Mertens en tenslotte ook Bernardus Peeters


12.05.1740 : Leo Pericx en Gillis Van Hoorden soo over hun selven als over hun medehoors ,als erfgenamen van Anna Maria Rampelberch verkopen aan Emanuel Bernaerts opsetenen der prochie en vrijheit van Hersele :

1) een meersch in AP in de Vijftiensmeersch groot 52 roeden
- oost den berggracht
- west Jan Vander Poorten met de goederen competerende dhoors Joos Van Vaerenberch
- noort de reijte

2) 74 roeden lants in AP op den Hoelput
- oost het goet van Lauwereys Vanden Dorpe
- suyt de goederen van Lauwereys Vanden Dorpe
- suyt de goederen van Sint Jans ten dullen in Gendt
- noort de haeghe van de Luypendael

3) 58,50 roeden saeijlant op den Veijtsberch
- oost den voetwegh
- suyt Jan Vander Poorten
- west Jan Van Santen
- noort Lauwereys Vanden dorpe

dit alles voor 64 Rcourant

dit aan de verkopers toekomend van Anna Rampelberch en eveneens van wijlen Guilliam Rampelberch

Present : de meier , Martinus Lemmens burghemeester en Peeter Mertens schepenen


27.06.1740 : Philippus De Dijn fs. Adriaens , Pieter Frans De Frain x Augustine De Dijn , Joseph Carlier x Adriana De Dijn alle hoirs ten sterfhuyse van Pieter De Dijn verkopen aan Adolf Van Snick :

partij land op de Luypendael
- oost Michiel De Backer
- suyt Guilliam Mertens
- west Matthijs De Mol
- norot het kerckengoet van Apelteiren

groot 39,25 roeden en dit voor 19 S / roede

Present op 17.06.1751 : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


23.07.1740 :  Philippus De Dijn fs. Adriaen , Pieter De Frain x Augustine De Dijn , Joseph Carlier x Adriana De Dijn alle hoirs van wijlen Pieter De Dijn verkopen aan Geeraert Callebaut en Peeter Muylaert samen 2 partijen saeijlandt 

1) partij land op de Luypendael
- suyt en west Sint Jansgoet ten Dullen
- noort de weduwe Gabreel Coolbrandt

groot 63,25 roeden

2) partij land op de Hoochcauter
- oost Anthoon Vanden Bossche als pachter
- suyt Adriaen De Grave
- west Adriaen Ooghe
- noort Pieter Daem

groot 50,25 roeden

dit alles voor 26 S / roede

Present : Martinus Vierendeel officier loco de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen

17.06.1751 ; verkoop op 27.06.1740 door Philippus De Dijn fs. Adriaens , Pieter Frans De Frain x Augustine De Dijn , Joseph Carlier x Adriana De Dijn alle hoirs ten sterfhuyse van Pieter De Dijn

Present : de meier , Geeraert Van Assche burgemeester , Guilliam Lemmens en Cornelis De Maeseneer schepenen


17.06.1740 : Philippus De Deijn fs. Adriaens , Pieter Francis De Fraine x Augustine De Dijn , Joseph Carlier x Marie Anna De Dijn alle erfgenamen van hun broeder en zwager Pieter de dijn verkopen aan Joannes De Backer fs. Adriaens :

een parti land in heet Haeghveldeken ( ? , slecht leesbaar )
- noort oost Lieven Ooghe
- suyt oost den Borremeersch
- suyt west en noortwest Jan Van Snick

groot 51 roeden

dit  voor 23 S / roede

en is nu op Marie Anna Maegerman weduwe wijlent Adriaen De Backer opsetenen van Aspelare

Genoteerd op 25.01.1753 en present : de meier , Guilliam Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jan Courteaux schepenen


15.09.1740 : Sr. Livinus De Naeyer insetenen borger binnen de stede van Ninive verkoopt aan Livinus De Smet fs. Paesschier x Catharina De Schrijver fa. Pieters :

1) behuysde hofstede in Eychem groot 92,40 roeden
- oost Francis Uytenhove
- suyt sheeren strate
- west de volgende partije
- noort d'onderstraete

belast aan heer van LvW met rente van 1 cappoen sjaers

2) helft van 81,20 roeden lant
- oost de voorgaende partije
- suyt de strate
- west Louis De Witte met het wederdeel
- noort de Denderstraete

belast aan Sint Jans ten Dullen met 1 cappoen op de geheele partije en met 9 stuivers aan de kerk van Eychem en met 2 veertelen coorens aan de Armen van Eychem oock op de geheele partije

Dit alles is verkocht voor 500 R courant boven 10 R 10 S voor een paar muylen voor de vercoopers huysvrouwe

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Peeter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


13.10.1740 : Joos De Maeseneer fs. Joos opsetenen van AP verkoopt aan Joos Cobbaert opsetenen en schepenen van Outer :

109 roeden meersch en is een Dendermeersch
- oost den dam
- suyt Pieter Vanden Broeck
- west de abdije van Ninove
- noort de reijte

deze coop is gedaen voor 30 S / roede

Present : de meier , Jan De Boeck , Gillis Lemmens schepenen


13.10.1740 : Joos De Maeseneer fs. Joos zie supra verkoopt aan Pieter Herremans fs. Pieters zijn swaegher :

( red. : Pieter Herremans fs. Pieter ex Denderwindeke huwt in 1737 met Maria De Maeseneer )

1) een lochtinck groot 123 roeden gelegen in de Nederstraeten
- oost Anthoon Van Cutsem
- suyt de strate
- west Engel Vander Poorten
- noort Marcoen Van Waeyenberghe

deze partij is belast met een rente in kapitaal van 160 R courant aan dhoors Pieter Valck en is 8 R sjaars

2) de helft van 92 roeden land op de Veijtsberch
- oost Peeternelle De Maeseneer met het wederdeel
- suyt Anthoon Vanden Bossche
- west de weduwe Jan De Cocq
- noort Peeter Bogaert

de koop is gedaan voor 39 S / roede

Present : de meier , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen


25.10.1840 : Abraham Vander Poorten x Catharina De Naeyer verkopen aan Dierick Van Bellingen : ( folio 169 )

partij meers en bos in Eychem in de Stier of Peerdemeersch
- oost Louis De Witte causa uxoris
- west Peeter Cosijns
- suyt de rijte
- noort de strate

en is groot omtrent 90 roeden , belast met capittelrente aan Nivel

Hiervoor werd een rente geconstitueert van 3 R sjaars

Present : Pauwel Lauwaert officier loco de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


17.11.1740 : Gheraert , Louis en Francis Van Muylem kinderen van Pieter alle hoirs ten sterfhuyse van hun overleden moeder Joanna Callebaut verkopen aan hun vader Pieter Van Muylem :

1) hun paert en deel in de behuysde stede daar hun moeder in overleden is in AP te Muylem palende deselve 3 paerten
- oost de strate
- suyt het Muylemvelt
- west en de weduwe en dhoors Pieter Daem
- noort Petronella Van Muylem

2) hun paert in partij land op het Muylemvelt
- oost het goet van den cooper
- suyt Peeter De Cueleneer
- west Geeraert Callebaut

3) hun paert in partij land op de Hooghcauter
- oost Anthoon Vanden Bossche als pachter
- suyt de voornoemde Geeraert Callebaut

dit voor 18 S / roede boven de last van scoopers recht van tovcht

er is ook een rente van 5 schellingen groot sjaers die nu bij intreck aen Geeraert Callebaut toebehoort , hiervan voor sovele het de 3 paerten van de verkopers betreft

Present : de meier , Pieter Mertens en Gillis Lemmens schepenen


22.12.1740 : Pieter Van Muylem fs. Pieters insetenen van AP te Muylem erkent rente aan Philippus Jacobus Thienpont filius Joannes en dit over de som van 250 R courant , de schellinck aan 7 stuivers / penninck XX / beseth op :

3 partijen zowel erve als coope waarin competeert aan Jaspar Van Muylem tot 30 roeden en aan Pieternelle en Peeter Van Muylem scomparanten 2 weesen tot 60 roeden en dit niet mede belast en dus beseth op 3 partijen

1) de behuysde stede , zie vorige akte groot in grond 140 roeden

2) 75 roeden land op Muylemvelt , zie vorige akte

3) 30 roeden land op de Hoochcauter

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Peeter Mertens , Peeter De Cueleneer , Jan De Boeck en Gillis Lemmens schepenen

Marge :  anno 1753 heeft Pieter Van Muylem heeft de rente gelost aan de voogd van de weesen Jo.e Isabella Thienpont met Pieter Muylaert , ondertekend door Martinus Vanden Broeck


22.12.1740 : Betwisting bij naarhede :

Joos Van Hove opsetenen van Grimminge als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Pieter Van Hove in zijn huwelijk met wijlen Gertruyde De Cueleneer verwekt ,

Gertruyde De Cueleneer was een dochter van Joanna Maria Mertens fa. Charles

Welke comparant in sijn qualiteijt van " bestaende ten bloede " aan Jan De Backer x wijlen Pieternelle De Cueleneer en Jacobus Preck nu in huwelijck met Carolina De Cueleneer daar ook moeder van was Joanna Maria Mertens

en heeft bij naarhede in naam van zijn minderjarige zoon gecalegiert bij naarhede een verkoop gedaan van :

1/2 dw. land deel van meerdere partije van 1,5 dw. gelegen op de Veijtsberch en was verkocht aan wijlent Peeter De Duffeleer en nu diens weduwe die getrouwd is met Judocus Mertens fs. Lievens

Present : de meier , burgemeester , Peeter Mertens , Peeter De Cueleneer , Jan De Boeck en Gillis Lemmens