Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1739

Bron : Wedergrate nr. 386 vanaf folio 81


14.01.1739 : Pieter Franciscus De Trieu x Augustina De Dijn fa. Adrianus verkopen aan Adriaen De Grave :

een behuysde hofstede met alle de edifitien boomen ende houtwasch in AP te Muylem
- oost Adolf Van Snick
- suyt de strate
- west en noort des coopers ander erve

groot 110 roeden

belast met 2 Nienofsche mokens cooren aan de Armen van Outer

dit voor 300 R courant

Present : Martinus Vierendeel officier loco de meier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


15.01.1739 : Anthoen De Smet fs. Jans opsetenen van AP x Angelina Van Laethem erkent rente aan Jan De Boeck fs. Jans moderne schepenen van LvW over 300 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / hiervoor een rente van 15 R courant sjaars / beseth op :

1) behuysde stede in AP te Nederstraten
- oost de weduwe Arent Torrekens
- west de straete
- suyt Guilliam Mertens
- noort tgoet van Juffrouw Levesque

groot 176 roeden

2) Jan De Smet vader van de rentegelder heeft ook deze rente beseth op 108 roeden Xlant gelegen in Denderwindeke opt Windickvelt
- oost de Armen van DW
- west cloostergoet van Vicoigne
- suyt dhoirs Jan Van Vaerenberch
- noort Joos Van Vaerenberch

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen

Marge : anno 1753 heeft Anthoon De Smet fs. Jans deze rente gelost aan Jan De Boeck

Redactie : ook onder Denderwindeke genoteerd


15.01.1739 : Michiel De Backer fs. Jan en van Joanna Daem stelt dat hem ter kennisse is ghecommen dat Sr. Pieter François Le Trieu x Augustina De Dijn heeft verkocht aan Adriaen De Grave een behuysde hofstede gelegen te Muylem

De suppliant is biedende en legt en calengiert deze verkoop wegens de naerhede , gemerkt dat hij suppliant aan de 2de comparante is " bestaende ten goede ende bloede "

Present : de greffier absent , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol


22.01.1739 : Pieter Cossijns fs. Geeraert opsetenen van Eijchem x Joanna Catharina De Witte erkent rente aan Meester Franciscus Josephus Van Ypersele heere van Strihou en greffier van LvW mitsgaders Dheer Jan Baptiste Ignace Jacopsen zijn zwager en dit over de ontfangen som van 750 R sterk wisselgelt , de schelling aan 6 stuivers / rente aan de penninck XX / hiervoor 37,5 R courant sjaars / beseth op :

1) een meersch in de Leenmans meersch en is den Swaenenmeersch ende den Derremeersch op de westsijde wesende 1/3de deel palende int geheele
- oost den Cloddaert
- suyt de reijte
- west Beauprezgoet
- noort de strate , het kerckengoet van AP en St. Jansgoet ten Dullen in Gent

groot 263 roeden 16,5 voeten

2) partij land op de Wilder
- oost Pieter De Cueleneer
- suyt het goet van het hof te Angereel
- west Jan De Moor
- noort St. Jansgoet ten Dullen

groot 402 roeden

3) een veldeken int Peirdeveldeken
- oost en suyt en west de strate
- noort Pieter De Duffeleer

groot 160 roeden

4) partij lant int selve veldeken
- oost de straete
- suyt Jan De Duffeleer
- west de straete
- noort Pieter De Coster

groot 65 roeden

5) partij lant op den Vijtsberch
- oost de strate
- geen verdere locatie vermeld

groot 38,50 roeden

6) partij lant op selve Vijtsberch
- oost de strate
- suyt Amant Menschaert
- noort Arent Torrekens

groot 99,50 roeden

7) partij lant op het Apelteirenvelt
- suytwest het capittelgoet van Nijvel

groot 123 roeden

8) partij lant op het Apelteirenvelt aan de Vosputte
- noortoost het kerckengoet van AP
- suyt dhoirs Vander Stricht
- west het goet van Oostendorp

groot 223 roeden

9) het wederdeel van een hofstede genoempt " den Bogaert "
- oost het Damvelt
- suyt selve Damvelt
- noort de straete

groot 201 roeden

10) partij lant op de Wilder
- oost kerckengoet van Apelteiren
- suyt Cornelis De Mol
- west Pieter De Cueleneer
- noort den wagenwegh

groot 233 roeden

11) 93 roeden meersch in AP in de Peirdenmeersch
- oost Louis De Witte
- suyt de reijte
- west Jan Snel
- noort de straete

dit alles aan de comparant toekomend uit hoofde van zijn overleden vader en moeder

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen

Marge : anno 1751 heeft Pieter Cosijns 200 R wisselgelt gelost en hiermee te hebben ontlast " de Swaenenmeersch " groot 263 roeden en 16,5 voeten en ook te dechargeren de partij lant gelegen op de Wilder groot int geheel 402 roeden gekocht bij Matthijs Van Achten van Pieter Cosijns

Marge : anno 1765 te dechargeren de partij lants op het Eychemvelt groot 133,65 roeden alsnu verkocht aan Judocus Vander Schueren fs. Frans door Pieter Cosijns


22.01.1739 : Bartholomeus Callebaut x Elisabeth Vanden Berghe opsetenen van Zandbergen en Ghijsbrecht Van Oudenhove x Gertrudis Vanden Berghe verkopen aan Livina Buyl weduwe van Arent Torrekens , Livina Buyl met haar zoon als verkoren voogd :

1) een partij lants op de Wilder groot 99 roeden
- oost de weesen van Pieter De Coster
- suyt Guillaume Mertens
- west de volgende partije
- noort Francis Torrekens

dit voor 27 S / roede en bovendien nog 5 R 10 S voor een paar handschoenen voor Ghijsbrecht Van Oudenhove

2) partij lants op deselve Wilder groot 45,50 roeden
- oost de voorgaende partije
- suyt Guilliam Mertens
- west Michiel Anthonis
- noort Francis Torrekens

voor 27 S / roede

3) partij lants op de Wilder groot 86 roeden en is de helft van een meerdere partije
-oost tgoet van Laureijs Vanden Dorpe
- suyt Hendrick Van Assche
- west tgoet van Mottinck
- noort den wegh

en dit voor 24 S / roede boven 7 R en 6 S dewelke de cooperesse thaeren laste is nemende over de helft van een jaargetijde daarop bezet

De voorseijde partijen zijn de verkopers competerende bij verkaveling ten sterfhuyse van hun schoonmoeder

getekend door de 2 verkopers , de 2 echtgenotes evenals de koopster verklaren niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens , Jan Thienpont en Jan De Boeck schepenen


19.02.1739 : Peeter Van Gijsegem en Pieter De Coster als V.P. en V.M. van de weese achtergelaten bij wijlent Jan Van Gijsegem x Anna De Coster met name Marie Van Gijsegem :

doen te weten dat aan het weeskind competeert de helft van een behuysde stede gelegen in Outer palende int geheel
- oost het cautergat
- suyt het gescheede van Eijchem en Oultre
- west Sr. Jan Thienpont
- noort den voetwegh

groot int geheele 160 roeden belast aan de Armen van Eychem met een vat cooren " Aelstersche maete "

Welke helft de supplianten hebben verkocht aan Joannes Goossens x Gertrudis Van Gijsegem voor de som van 94 R courant

De voogden vragen toestemming aan de meier en schepenbank om in te stemmen met de verkoop omdat ze de verkoop gedaan hadden " ten meeste proffijte van de weese " temeer daar de selve helft van de edifitien " staen om in te vallen " en gezien de grote onkosten " die staen te gebeuren " en aangezien de verkoopster slechts 10 a 11 jaar is over het weeskind te gaan " uyt den erfve "

De schepenen geven de toestemming tot de verkoop doch alleen na het doen van een zondags kerkgebod in de kerken van AP en Oultre en dit om " als iemant belieft betere conditien gelieft te presenteren "

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck en Jacobus Oeriens schepenen


27.02.1739 : de officier Martinus Vierendeel relatteerde dat hij heeft gedaen " een behoorelijck sondaeghs kerckgebodt op seghel binnen de prochie van AP als mede een laeten te doen binnen de prochie van Oultre " ten uytcommen van den volcke uyt den goddelijcken dienst der misse " om de verkopen de helft van een behuysde stede te Oultre

zie supra

Niemand deed een hoger bod dus is de verkoop van 19.02.1739 geldig

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Adriaen De Mol en Jacobus Oeriens schepenen


20.04.1739 : Verzoek om een rente te mogen aangaan door Martinus Vierendeel en Jacobus Snel als voogden over de minderjarige wees van wijlent Jan Vierendeel overleden in AP met name Gillis Vierendeel

De voogden evenals Elisabeth Snel houderigge ten sterfhuyse van Jan Vierendeel en de 5 voordere kinderen hun betrocken vinden bij requeste alhier

a) Dit over een obligatie van 250 R die de overledene opgelicht heeft van Sr. Martinus Witten ,

b) en daar deselve weese en sijne moeder ende medebroeders en medezusters verbonden staan te betalen aan de pachters van de Impositien van Lande van Aelst de som van 700 R soo vele sij ten achter sijn bij slote van rekeninge

Ze verzoeken daarom een lening te mogen aangaan bij Juffr. Petronella Vander Haeghen fa. Jr. Franchois en dit over de som van 100 L groot wisselgelt in kapitaal en dit om te employeren ten eerste de obligatie van 250 R aan de heer Martinus Witten

Ook te lossen de som van 100 R wisselgelt in proffijte van dheer Joannes Stevens op enige van de goederen beseth

en het resterende te tellen op mindernisse ( lees : vermindering ) van het bedrag dat men verschuldigd is over de Imposten van het Land van Aalst

( het maken van schulden door weeskinderen moest door de baljuw en de schepenbank goedgekeurd worden , red. )

Present : de meier , Jan De Boeck , P. De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


20.04.1739 : Elisabeth Snel weduwe Jan Vierendeel geassisteert met Martinus Vierendeel als haar vercoren vooght ,
Item de geseijden Martinus
Item Pieter Vierendeels bij getijdige ouderdom
Item Pieter De Mulder x Barbarina Vierendeels
Item Elisabeth Vierendeels jongedochter bij getijdigen ouderdom en zo nodig geassisteert met haeren broeder Pieter Vierendeels
Item Joos De Maeseneer x Maria Vierendeels
Item de 2 voogden van Gillis Vierendeels ( nog steeds minderjarig )

erkennen een rente aan Jonkvrouw Petronella Vander Haeghen filia Jonker Franchois wonend in de stad Aelst over de som van 600 R sterk wisselgeld / 20ste penning / beseth op :

1) behuysde stede in AP op de Plaetse
- oost het kerckhof van AP en dhoirs Adriaen Goossens
- suyt de strate
- west den heere Pastoor
- noort de beke

groot 143 roeden en is belast met een onlosselijke rente van 13,5 S sjaars aan de kercke van AP

2) een meersch genoempt " den Caroinne "
- oost het goet van het hof te Vrauwenhove
- suyt de beke
- west Sr. Antoon Stevens nu dhoirs Adriaen Goossens
- noort den Lentcauter

belast met capittelrente en met een losrente van 100 R wisselgelt aan dheer Joannes Stevens die de comparanten verklaren te lossen en de casseren binnen de 14 dagen

3) 112 roeden landts op het Meulenvelt
- oost Pieter De Duffeleer
- suyt clooster van Ninove
- west Frans Van Lierde
- noort Jooris de Cooman

( nota bene : de tekst stelt dat als de jaarlijkse rente betaald werd binnen de 3 maand na de vervaldag dan is de rente slechts 4,5 % , zoniet moet 5 % betaald worden )

Present : Pauwel Lauwaert officier , Peeter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen

Marge : anno 1759 heeft Joos De Maeseneer in AP deze rente gelost aan Gillis De Wolf die deze rente was toekomend bij transport gedaan bij Jr. Benedictus Sebastianus De Wilde


23.04.1739 : Joseph Vande Maele x Josina Vanden Neste erkennen rente aan Sr. Pieter De Cooman en dit over 100 R courant / penninck XX / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede in AP groot 1/2 dw
- oost Jan Van Lierde
- suyt sheeren strate
- noort cloostergoet van Ninove

2) een veldeken genaempt " den Landewijn "  ( dit toponiem is slecht leesbaar op mijn kopij ) groot 79 roeden
- oost Jan Wijnant
- suyt cloostergoet van Ninove
- noort sheeren strate

3) een behuysde hofstede groot 56 roeden
- oost Paesschier De Maeseneer
- suyt sheeren strate
- west dhoors Jan Van Lierde
- noort Jan Torrekens

Present : de meier , burgemeester , Adriaen De Mol en Jan De Maeseneer

Marge : Christiaen Maes heeft deze rente gelost in 1772


08.05.1739 : Verzoek tot verkoop van een behuisde hofstede door de voogden van de wezen van Adriaen De Leeuw x Paschasia De Duffeleer

Adriaen De Meyer als V.M. en Christiaen De Leeuw als V.P. van de wezen achtergelaten bij wijlen Adriaen De Leeuw x Paesschiene De Duffeleer binnen de prochie van Appelterre te weten :

Adriaen , Louise en Pieternelle De Leeuw en dat aan dezelfde weesen is competerende een huys en erfve staande in AP en dat over 1/4de op de weese gesuccedeert bij het overlijden van de voorseijde haere houders en het ander 1/4de gesuccedeert door de renunchiatie van het sterfhuys van de moeder van de weesen door Joannes De Groote , Joannes Mertens en Guilliam Mertens halfbroeders van de voorste weese

en dat er achterstel is van heerlijke renten verzoeken de voogden het huis gezamenlijk te verkopen met de voorste halfbroers

De schepenen geven de toestemming tot de verkoop

Redactie : Guillielmus Mertens x Paschasia De Duffeleer , huwelijk in 1702

Present : de baljuw , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens en Jan Thienpont schepenen


06.06.1739 : Livina Van Strijthem weduwe wijlen Anthoon Prieels opsetenen van AP met haar zoon Laureijs Prieels als verkoren voogd mitsgaders dezelfde Laureijs en Jan Prieels verkoopt aan Martinus Vierendeel x Marie Prieels dochter van de 1ste comparante en zuster van Laureijs en Jan Prieels :

elk hun paert en deel in de naarvolgende goederen

1) de helft een behuysde hofstede in AP waar de 1ste comparante in woont en vooralsnog onverdeelt tussen dhoors van Anthoon Prieels palende int geheel
- oost Guilliam Mertens
- suyt de straete
- west Louis Vander Schueren
- noort de abdije van Ninove

groot over dit paert 58 roeden

2) de helft van 112 roeden landt op het Beeckvelt
- oost en suyt de abdije van Ninove
- west Anthoon Vanden Neste
- noort Guilliam De Spiegeleer

3) de helft van 180 roeden bosch in Eychem
- oost Frans Prieels
- suyt de reijte
- west Guilliam Mertens
- noort de straete

belast aan kapittel van Nijvel met sister evene en 1 cappoen en met een losselijcke rente van 18 R / 16de penninck / in proffijte van dheer Martinus Vanden Broecke

4) de helft van 48 roeden dendermeersch
- oost Erasmus Moriau
- suyt den Dender
- west Gillis Buydens
- noort Pieter de Duffeleer

5) al de meubelen , huysraedt , graen , coeijen , mesvette en besaeytheden , boomen etc. en dit zoals de comparante als houderigge gebleven is ten sterfhuyse alhier overgegeven en gepasseert in het jaar 1730

Deze koop is gebeurd voor

a) de 1ste comparante te onderhouden haar leven lang van " ate en dranck " , haer lichaem te doen begraven op de geweijde aerde , het doen van een heerlijcke uytvaert

b) aan Laureijs en Jan Prieels elk te betalen de som van 60 R en ook de weesepenningen hun toekomend bij het overlijden van wijlen hun vader

c) te betalen alle schulden

Present : de meier , Pieter De Cueleneer , Jan Thienpont , Jan de Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


11.06.1739 : Openbare verkoop van een hofstede door :

Joannes De Groote , Joannes Mertens en Guillaume Mertens mitsgaders Adriaen De Meijer en Christiaen De Leeuw als V.P. en V.M. van de 3 minderjarige wezen van wijlen Adriaen De Leeuw en Paesschiene De Duffeleer beiden overleden in AP met name Adriaen De Leeuw , Louis De Leeuw en Petronella De Leeuw en dit van :

behuysde hofstede met alle de edifitien daerop staende in AP te Nederstraeten groot in grond 144,70 roeden
- Charel Torrekens
- Robert Claes
- beneden tegen de reijte
- boven tegen sheeren strate

belast met capittelrente van een sister evene en 1 cappoen
met 2 cappoenen sjaers aen dhoirs Sr. Beeckmans tot Aalst verachterd van jaar 1718 tot 1738 makende 20 jaar

Koper is Louis Van Cutsem fs. Antoon opsetenen van AP voor de som van 152 R courant boven de 20ste penninck

Present : de meier , Adriaen De Mol , P. De Cueleneer , Jacobus Oeriens , Jan Thienpont , Jan De Maeseneer , Jan De Boeck schepenen , bij de verkopen was Martinus Vierendeel officier aanwezig


25.06.1739 : Paesschier De Maeseneer opsetenen van AP verkoopt aan Adriaen De Mol zijn schoonzoon ook wonend in AP :

30 roeden lant op den Holput
- oost Gheraert Schutijser als gebruycker
- west desen cooper
- suyt tgoet van den hove te Angereel
- noort dhoirs van Pieter Buydens

dit voor 15 R

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen


16.07.1739 : Joos De Maeseneer fs. Joos bij procuratie van Paesschier De Maeseneer x Pieternelle De Cock  opsetenen van AP verkopen aan Adriaen De Mol hun schoonzoon ook wonend in AP :

1) 120 roeden behuysde hofstede in AP waar de vercoopers jegenwoordighen sijn ende in woonende
- oost Gillis Ooghe
- west de straete
- suyt dhoirs Anthoon Vanden Neste
- noort den voetwegh

2) 75 roeden onbehuysde stede oock in AP
- oost dhoirs Jacques Vander Poorten
- west de strate
- suyt Amandt Menschaert
- noort en voetwegh

dat voor de som van 20 R en bovendien moet de koper tsijnen laste nemen een rente van 220 R die bezet is op de voorste huysstede met bovendien nog 11 jaar crois aan 5 % , bovendien moet de koper de verkopers onderhouden hun leven lang ,  ( van ate en dranck , cost en cleederen , lijnwaert wasschen ende reinigen enz. )

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens , Jan De Maeseneer en Jan De Boeck schepenen


16.07.1739 : Josine Godaer leste weduwe van Erasmus Kieckens en te voren weduwe van Christoffel Vander Poorten is schuldig aan Sr. Nicolaes Trienpont x Catharina Kieckens haar schoonzoon en eijgene dochter :

1) de som van 898 R 9,5 S over de weesepenningen van haar dochter en dit volgens de SvG bij overlijden van Erasmus Kieckens opgemaakt in 1719

2) de som van 518 R 10 S 16 denieren over de intrest van de voorseijde somme en dit ten advenante van 5 % en verachterd van jaar 1723

3) 475 R en dit soo vele als de voorseijde Catharina Kieckens in haar 1ste en 2de huwelijk met wijlent Joannes Lemmens en Franciscus Vanden Driessche bij transport heeft ingetrokken de rente als te weten

- rente van 4 R sjaars in proffijte van Sr. Antoon Van Mulders
- rente van 32 L groot wisselgelt in proffijte van Sr. Antoon Vander Elst tot Aalst
- rente van 200 R capittaels in proffijte van Meester Lieven Van Oudenhove
- som van 140 R 12,5 S over het 1/4de paert en deel van de pachten van de goederen commende uytten hoofde van wijlent de geseijde Erasmus Kieckens haeren vader

Dit alles samen maakt de som van 2032 R 12 S 16 denieren en daar ze geen gereede penningen heeft erkent ze een retne van 91 R 9 S sjaers ten advenante van 4,5 % / beseth op :

1) de helft van 180 roeden lant in AP op de Hooghcauter palend int geheel
- oost Sr. Pieter De Cueleneer
- suyt het gescheede van Oultre
- west Sint Jans ten Dullen in Gendt
- noort Frans Van Rossem

2) de helft van 242 roeden lant in Eychem op de Wilder waarin ligt 1 dw. schooflant
- oost Matthijs Mertens
- suyt Sr. Pieter De Cueleneer
- west Jan Vanden Bossche

3) het kapitaal van een rente van 850 R croiserende aan 4,5 % ten laste van Frans Uytenhove binnen tselve Eychem cfr. schepenbrief van october 1738

4) de helft van 140 roeden schooflant in Denderhoutem
- oost Ghijsbrecht Wijnant
- suyt Jaspar Beeckmans
- noort Jan Andries

5) de helft van 75 roeden Xlant oock in Denderhoutem
- oost dhoirs Adriaen Vander Paelst
- west Cornelis De Clercq
- noort dhoors Gillis Meganck
- suyt dhoors Adriaen Van Muylem

6) de helft van 68 roeden lochtinck in selve Denderhoutem
- oost Joos Coppens
- west Cornelis Van Schandevelt

7) de helft van 2 dachwant lant in St. Antelincks daer men noemt de Ravensbeke immers de Brijnaert
- oost capittelgoet van Nijvel
- suyt dhoors Arent Kieckens
- west Jan Gijs
- noort de strate

8) 60 roeden lant gelegen in Oultre
- oost Matthijs Mertens
- suyt den herrewegh
- west Gabriel Coolbrant
- noort den voornoemde Mertens

Present : de meier , burgemeeser , Jacobus Oeriens , Jan De Boeck en Jan De Maeseneer schepenen


17.09.1739 : Adriaen De Mol opsetenen van AP geeft te kennen dat hij in 1733 borg heeft gestaan voor Paesschier De Maeseneer zijn schoonvader over 78 R courant / penninck XVI / in proffijte van Sr. Pieter De Cueleneer borgemeester van AP, zal in de toekomst een erfelijke losrene betalen van 4 R 17,5 S sjaars / beseth op :

1) sijn behuysde hofstede in de Hooghstraete
- oost Jan Menschaert
- suyt dhoors Jan De Decker
- west de straete
- noort den voetwegh

groot omtrent 1 dw.

2) 2 dw. lant op de Hoelputte in 2 partijen aeneen gelegen
- oost Sr. Joseph Vander Biest
- suyt tgoet van het hof te Vrauwenhove
- west selve goet en tgoet van het hof te Angereel
- noort den comparant

3) een meersch gelegen te Nederstraeten groot 3 dachwanat
- oost dhoirs Jan Buydens
- suyt de reijte
- west dhoors Jacques Bogaert
- noort de strate

Present : de meier , Jan Thienpont , Jan De Maeseneer , Adriaen De Mol , Jacobus Oeriens en Jan De Boeck schepenen


05.11.1739 : Josina Godaer leste weduwe van wijlent Erasmus Kieckens en tevoren weduwe van Christoffel Vander Pooren geassisteert met haeren schoonsoene Sr. Nicolaes Van Trienpont verkoopt aan Jan Snel , opsetenen van Eychem :

1) oudt half bunder bosch en meersch
- oost den cooper
- suyt de rijte
- west Guilliam Mertens
- noort de strate

met kapittelrente van 1 cappoen en 1 sister haever per dachwant

2) 60 roeden landts op het Damvelt
- oost het cappelrijegoet van Pollaerde
- suijt de straete
- west . . .
- noort Sint Jans ten Dullen in Gendt

Dit alles voor 12 stuivers / roede en ook nog een pistool voor een paar muijlen

Prsent : de meier , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Adriaen De Mol schepenen


19.11.1739 : Philips De Dijn fs. Adriaen sijn selfs bij huwelycken staete beneffens Adriaen De Dijn sijn vader over Augustina De Dijn eene van sijn onderjaerige weese verwekt met Elisabeth Daem fa. Pieters daarvan vooght is Pieter Daem verkopen :

de helft van een partij saeijlandt aan de voorste Philippus en Augustina ten caevel gevallen bij lotinghe voor de wethouderen der prochien van Aspelaer ende Nederhasselt te weten ene partije landt in Aspelaer op den Hooghcauter
- oost Guilliam Vanden Bopssche
- suyt Pieter Daem
- west Michiel Vander Haeghen
- noort de straete

en is groot 45 roeden , de koper is Pietr Daem vooght materneel en dit voor 53 R courant gelt

De penningen van desen coop sullen " geemployeert " door Augustina worden tot betaelinge van de helft van een behuysde stede te Muylem binnen selve Apelteren gekocht van de voorste Philippus De Dijn haeren broedere

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Adriaen De Mol en Jan Thienpont schepenen


03.12.1739 : Jan Peeters x Marie Haelterman verkopen aan Joannes De Decker :

116,50 roeden land in AP op den Haedt
- oost Anthoen De Roeck
- suyt Jan De Moor
- west het goet van Angereel
- noort het goet van Sint Jans ten Dullen in Gendt

dit voor 26 S / roede

Present : de meier , Martinus Lemmens borghemeester , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Jan Thienpont schepenen