Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1738


02.06.1738 : Anthoon Vanden Neste x Anna Vanden Houte schenken " met warmer handt " aan hun zwager en zuster Joseph Vande Maele x Joosine Vanden Neste :

1) hun behuysde hofstede in AP te Craninghen groot 65 roeden
- oost Paesschier De Maeseneer
- suyt de straete
- west de weduwe Jan Van Lierde
- noort Jan Torrekens

2) 175 roeden land opt Beeckvelt
- oost het goet van Mottinck
- suyt cloostergoet van Ninove
- west Jan Baptiste Vierendeel
- noort het Armengoet van Voorde

3) 96 roeden land opt Beeckvelt
- oost Adriaen Vander Poorten
- suyt cloostergoet Ninove
- west het goet te Mottinck
- noort het voornoemde cloostergoet

4) 75 roeden land opt Beeckvelt
- oost sheeren strate
- suyt cloostergoet Ninove
- west het goet van Angereel
- noort Guilliam Mertens

5) ook hun meubilaire effecten te weten :

- een roode coebeeste
- alle hunne meubelen en effecten bestaende in cuypen , keerne , ketel , stoelen , bancken , potten en pannen

Dit op de volgende condities :

1) de donateurs te onderhouden hun leven lang
2) te begraven met " een heerlycke uytvaert "
3) een eeuwig jaargetijde van 30 stuivers sjaars te doen in de parochiekerk van AP en dit te bezetten op de hofstede zie supra

Present : Martinus Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


19.06.1738 : Sr. Jan Thienpont fs. Christiaen opsetenen van AP - Eychem en moderne schepenen van LvW doet beroep op de naerhede :

Hem was ter kennisse gekommen dat Dhr. Martinus Vanden Broecke x Elisabeth De Clippel tevoren weduwe van Sr. Jan Thienpont eigen broeder van de vader van de suppleant hadden verkocht aan Marcoen Van Waeyenberghe opsetene van Aspelaer :

( zie schepenbrief van 14.11.1737 )

93 roeden land op de Luypendael
- oost Antoon De Roeck
- suyt het hof t'Angereel
- west de straete
- noortoost het gescheede van Aspaelaer

de suppliant is van wijlent de voornoemde Sr. Jan Thienpont zijn vaderlijke oom deze verkoop calengierende

Present : de greffier F.J. Van Ypersele


23.06.1738 : Leenverhef van een leen van den Berghs , Lande en Baronnie van Wedergrate van een leen in Denderwindeke

Jan Baptiste Vierendeel fs. Anthoon opsetenen van Appelterre doet midts de doodt en overlijden van Jan Vierendeels als bediendelijck man geweest over den comparant bij acte van 11.12.1721 leenverhef van een leen :

wesende een behuysde hofstede in DW te Meersvoorde groot 1 dachwant

Present : de baljuw J. Vander Mijnsbrugghen , C. Baeyens en Sebastiaen Vollens


19.07.1738 : Joseph Vande Maele x Joosine Vanden Neste verkopen aan Judocus Vande Perre opsetene van hetzelfde Appelterre :

een behuysde stede int gehucht te Craninghen groot in grond 56 roeden
- oost Paesschier De Maeseneer
- suyt sheeren strate
- west de weduwe Jan Van Lierde
- noort Jan Torrekens

dit op de belofte van een eeuwig jaargetijde te celebreren te Appelterre en dit voor 30 S sjaers voor de ziel van Antoon Vanden Neste en Anna Vanden Haute

Present : Martinus Vierendeel officier , Pieter De Cueleneer en Jan Thienpont schepenen


02.10.1738 : Josine Godaer weduwe wijlent Erasmus Kieckens opsetene van Ninove met Sr. Nicolaes Van Trinpont haar schoonzoon verkoopt aan Francis Uytenhove opsetene van Outer

een behuysde hofstede gelegen te Eychem groot in grond 2 dachwant peaelende
- oost de weduwe en dhoors Meester Jacques Viseur
- suyt de straete
- west Geeraert De Naeyer
- noort d'onderstraete

dit voor 850 R courant omgezet in rente aan 4,5 %

Aangezien de koper onvoorzien is van contante penningen heeft hij een rente aangegaan en hebben Gillis De Bont opsetenen van Pollaerde en Joannes Uyttenhove opsetenen van Eychem zich borg gesteld over een rente van 850 R croiserende aan 4,5 %

Francis Uytenhove stelt als borg de voornoemde behuysde hofstede gelegen in Eychem

Gillis de Bont heeft gehypothequeert op zijn behuysde stede glegen in Pollaerde groot 1/2 bunder
- west Jan Vander Stockt
- suyt de strate
- oost de weduwe Merciers
- noort den molenwegh

Joannes Uytenhove heeft gehypothekeert 125 roeden land gelegen in Eychem
- oost het goet van Angereel
- suyt den Armen van AP
- west dhoirs Geeraert Cosijns
- noort de voorste Armen van AP

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Pieter De Cueleneer , Jan Thienpont , Adriaen De Mol en Jacobus Oeriens schepenen

Marge : Guillielmus Pitteurs betalende over Cornelis Uytenhove de som van 850 R en was ondertekend door M. Lemmens pastoor in Oudegem


24.11.1738 : Verzoek door Jacobus Cossijns fs. van Gerardus en van Anna Viseur zijn ouders die reeds enkele jaren zijn overleden verzoekt om " sijnen eijghen handel te drijven " mitsgaders " sijne goederen te regeren , pachten ende renten te ontfangen , sonder sijne erfgoederen te mogen vercoopen "

Dit verzoek was ondertekend door Jacobus Cosijns , Lowies De Witte , Franciscus Cosijns en Pieter Cosijns

De baljuw en burgemeester en schepenen van LvW hebben gehoord Louis De Witte voogd mitsgaders Pieter Cosijns en Sr. Franciscus Cosijns sijn naeste bestaende vrinden geven de toestemming om zelf zijn administratie te beheren vanaf Kerstavond 1738

Op conditie nochtans dat hij geen van zijn goederen zal mogen verkopen ofte belasten tot hij gekomen is " tot competenten ouderdom "

Present : de baljuw , Jan De Maeseneer , M. Lemmens , Adriaen De Mol en Jan De Boeck en Pieter De Cueleneer

Redactie : Jacobus Cosijns werd gedoopt op 06.01.1718 , hij is nog minderjarig op het moment van dit verzoek