Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1736


12.01.1736 : Jan Baptiste Du Trez fs. van Jan en van Cathelijne De Leenheere opsetene van Eychem verkoopt aan Pieter Vander Poorten opsetene van Eychem :

107 roeden Xlant op de Luypendael
- oost de armen van AP en dhoors Adriaen Bogaert
- noort dhoors Joos Macharis
- west Sint Jans ten Dullen

dit voor 98 R courant

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Martinus Lemmens burgemeester , Gillis Buydens en Jan De Maeseneer schepenen


23.02.1736 : de koster van Moerbeke in land van Aelst stelt zich borg

Michiel Daem fs. Pieters opsetene en koster en schoolmeester der prochie van Moerbeke in land van Aelst " te stellen als seker borghe ende principael " voor den persoon van Joos Daem opsetenen van AP om bij deselven te genieten het effect van de sententie bij hem geoptineert voor dheeren wethouderen van alhier ten naerdele van Joannes De Vulder oock opsetene van selve AP

Present : de meier , M. Lemmens borghemeester , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens , Gheeraert Callebaut en J. Lemmens schepenen


20.03.1736 : Adriaen Dierickx x Pieternelle Buydens verkopen aan Judocus Bogaert fs. Jans x Elisabeth Van Bellingen :

partij Xlant op de Wilder genoempt " d'helle "
- oost dhoors Jan Buydens
- suyt Nicolaes Van Bellinghen
- west sheeren strae
- noort het Merreminneveldeken

groot 108 roeden

dit voor 1 R / roede

Present : Jan Vierendeels officier loco de meier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen


20.03.1736 : Judocus Bogaert fs. Jans x Elisabeth Van Bellingen erkennen rente aan Dheer Judocus Walckiers tot Geraardsbergen en dit over 100 R courant / dit aan 6 % / beseth op :

een partij lant genoempt " d'helle " , zie supra

Present : Jan Vierendeels officier loco de meier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen

Marge : anno 1747 heeft Judocus Bogaert deze rente gelost aan de douariére Walckiers


26.04.1736 : Pieternelle Mertens wordt begijntje in Gent , borg door haar vader en de burgemeester van Herzele als haar voogd

Guilliam Mertens opsetenen van AP en oudt schepenen van LvW geeft te kennen dat :

zijn dochter Pieternelle Mertens daer moeder af was Maria Van Waeyenberghe mitsgaders Sr. Pieter Van Waeyenberghe actuele burgemeester van Herzele als voogt van de weesen van de voorste Marie ,

dat de voorste Pieternelle soude aenveerden den geestelijcken staet als begijntien in den begijnhove van OLV ter Hoijen in Gendt

en om de voorste Pieternelle te versekeren van haeren behoorlycken tittel als begijntien

declareert Guilliam Mertens als sekere te stellen :

een partij Xlant in AP op de Luypendael groot 432,60 roeden
- oost de wed. Lieven Daem ofte de Landtbroecken
- suyt het hof te Angereel
- west de wed. Laureijs Van Oudenhove en het Capittelgoet van Nijvel

bij de comparant geconquesteert met de voornoemde Marie Van Waeijenberghe en is geschat op 30 S / roede en dit maakt 648 R 17 S

Daar alsoo de voorste partije competeert de helft in proprieteijt en 1/4de in tochte aen Guilliam Mertens is conditie dat sijne dochters maer sal proffiteren het 1/4de van de pacht

Ook zal zijn dochter proffiteren het paert en dele van de partijen van goederen uytten hoofde van haer moeder Marie Van Waeyenberghe ten nomber van 4 bunderen al geleghen in de prochie van Aijghem , Burst en Herzele

Is ook gecompareert Sr. Judocus De Smet moderne pointer en setter der prochie van Erembodegem x Joanna Mertens schoonsoene van de eerste comparant en eigen suster van de voorseijde en apparente vooght consenteert in de voorseijde opdracht

Present : de meier , Martinus Lemmens burgemeester , Jacobus Oeriens en Gheeraert Callebaut schepenen

Marge : anno 1747 is in persoon verschenen Pieternelle Mertens begijntje en stelt dat sij heeft gecreeert een lijfrente van 5 L groot sjaers tot laste van Joncker Joannes Walckiers en gehypothequeert op de Calseije van Oordegem immers op den totalen impost van Vlaenderen en verklaert mits desen haeren tittel af te gaen , annuleren , doodt ende te niet te doen en hierbij is haert tittel gedoodt ende gecasseert


04.05.1736 : eedt van feoteijtschap door Matthijs Van Oudenhove

door Matthijs Van Oudenhove midts de doodt van Sr. Laureijs Van Oudenhove fs. Ghijsbrechts sijnen vader en oudt schepenen van LvW als bediendelijck man gheweest van Jr. Gregorius Josephus Judocus Dominus Waije fs. Anthoon en van vrouwe Maria Vander Beken

en is een leen gelegen in PL genoempt " deijlant "  ( lees : het eiland )
- aan de Dender
- den drijfdam
- derde sijde de goederen der abdije van Beauprez

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Christiaen Baeyens en Jacobus Oeriens leenmannen

Redactie : Laureijs Van Oudenhove overleed op 15 juli 1735 in Appelterre , zijn zoon Matthijs was in Appelterre gedoopt op 04.09.1716

Heb deze akte ook onder Pollare geplaatst


05.07.1736 : Pieter Cosijns fs. Gheeraert erkent rente aan Amand Haelterman fs. Pieters tot Nederhasselt over de som van 200 R courant en dit den penninck XX / beseth op :

1) een weide te Eychem groot 263,75 roeden
- oost de weduwe Pieter Haelterman
- suyt de rijte
- west Lowies Cosijns
- noort de kerckenmeersch van AP en Sint Jans ten Dullen in Gent

2) 201 roeden op het Damvelt
- suyt selve Damvelt en selve goet
- noort de strate

3) 233 roeden op de Wildere
- oost kerckengoet van AP
- suyt Cornelis De Mol
- west Pieter De Cueleneer
- noort den waghenwegh

Present : meier , burgemeester Martinus Lemmens , Pieter Valcke en Jacobus Oeriens schepenen

Deze rente werd reeds gelost op 11.03.1737


12.07.1736 : Christiaen Weeck x Elisabeth De Naeyer erkennen een rente aan Pieter Cosijns fs. Geeraert over de som van 100 R courant / penninck XX / welke rente de rentegelders schuldig waren aan dhoors Geeraert Cosijns en waarvan Geeraert De Naeyer zich had gesteld als " borge principael ", beseth op :

1) een meersch groot 93 roeden
- oost Abram Vander Poorten
- suyt de rijte
- Jan Snel
- noort de straete

2) een meersch in den Grooten Waegeneer groot 30,60 roeden
- oost den dam
- suyt dhoors Jan Van Gijseghem
- west den Cleijnen Waegheneer

Present : de meier , Jacobus Oeriens en Geeraert Callebaut schepenen

Marge : deze rente werd gelost op 03.01.1738


20.07.1736 : Jan Maesvranckx verkoopt aan Jacobus Ferdinandus De Weghe :

partijcken schooflandt groot 75 roeden gelegen op de Weerbosch
- oost Lieven Mertens
- suyt den Armen van Nuwenhove
- west de straete
- noort Peeter Mertens

dit voor 25 R courant boven 2 permissen schellingen ten gelaeghe

de verkoper verklaart dat hij deze partije " staende huwelyck gekocht heeft " volgens akte met als getuigen Christiaen Walraevens en Sr. Peeter Fobus

Present : de meier , burgemeester , Jacobus Oeriens schepenen


23.07.1736 : Onderlinge overeenkomst tussen de kinderen van wijlen Michiel Antheunis en diens 2de echtgenote Maria Anna De Schrijver

Dhoors en erfgenamen van Michiel Antheunis en wijlen Maria Bogaert zijn 1ste huisvrouw ter eendere bij name

1) Pieter Anthonis fs. Michiels
2) Maximiliaen Leijsens x Catharina Antheunis ( zie Denderwindeke )
3) Pieter Van Herreweghen als vader over sijne minderjaerige weesen geprocreeert met Elisabeth Antheunis  ( zie Denderwindeke )


Maria Anna De Schrijver leste weduwe van de voorste Michiel Antheunis met Pieter De Schrijver haar broeder

en hebben samen overgegeven een staat van goed bij overlijden van Michiel Antheunis waaruit blijkt dat hij maar heeft achtergelaten 59,50 roeden erfve en bovendien 81 roeden conquest gedurende het 2de huwelijk

en is in generaele bate bevonden 61 R 18 S

Te weten dat een eerste staat van goed is overgegeven in 1723 door Michiel Antheunis bij overlijden van Maria Bogaert waarbij er meer commer was als baten tot 217 R 2 S 3 oorden behoudens dat aldaer gebleven sijn de edifitien van huysingen in het gemeen staende op de behuysde stede waar Michiel Antheunis in gestorven is palende
- oost de voetwegh
- west de straete

groot 26 roeden en belast met 12 R sjaars ten proffijte van dheer Joannes Philips Van Vaerenbercgh

Waarvan de comparanten de 3/4de hebben ter causen van hun moeder en het andere vierendeel geconquesteert met sijn 1ste huysvrouwe

Welke eerste comparanten verkopen aan hun stiefmoeder ( er staat nu inderdaad " stiefmoeder " in de tekst ) Maria Anna De Schrijver al hun actien en paert ende del van de voorste behuysde stede mits sij het paert van hun vader " niet sijn aentreckende "

en dit voor 135 R

Hierbij zijn de eerste comparanten kwijtgescholden de somme van 108 R 11 S 1 Oort

Dat er bovendien nog 5 distincte kleijne partijckens tsaemen groot 59 roeden en 10 voeten en hiervan zullen de 1ste comparanten profiteren tot 31,25 roeden gelgen op het Eychemvelt en gaat naar de 1ste comparanten

Present : de meier , burgemeester en Jacobus Oeriens schepenen


13.09.1736 : Francis Uytenhove en Catharina Uytenhove geassisteert met Albert Timmermans als haar bijstaande voogd verkopen aan Dheer Joannes Philips Beeckman oudt schepenen en dienende weesheer van Aalst :

501 roeden in AP op de Luijpendael
- oost Gheeraert Cosijns , de Armen van Ninove en de Cappelrijegoederen
- suyt den wegh
- west het goet van het hof te Angereel
- noort Gillis Haegheman met de goederen van de abdije van Ninove

aan de comparanten toekomend bij overlijden van hun ouders bij de verkaveling gedaan in 1732

Dit voor 22 S / roede

Welke voornoemde goederen belast zijn met rente van 200 R courant aan Jan Mertens nu zijn hoirs welke bij transport is toekomend aan Sr. Pieter De Clippel welke de verkopers zullen lossen samen met de openstaande croisen

Present : de meier , M. Lemmens burgemeester , Jan De Maeseneer en Jacobus Oeriens schepenen


08.11.1736 : transport van een rente

Sr. Geeraert Vander Biest fs. Joseph insetenen van Ninove transporteert aan de Edele Moeder der Penitenten Recollectinen tot Ninove en in hun naam is gecompareert Josnnes Stevens actuele burgemeester van Ninove :

een rente van 40 L groot in kapitaal alhier in 1725 verkend door Adriaen Uytenhove en Francis Prieels als V.P. en V.M. van de wezen van wijlen Marcus Uytenhove en Joanna Prieels en bezet op een behuysde hofstede gelegen te Eychem  ( zie oorspronkelijke rente op 22.03.1725 ) geschiet bij consente van Cornelis Uytenhove op verzoek en vervolg in rechte van Sr. Frans Clae x Joanna Debbaut tevoren weduwe Jan Cortvrient en nog tevoren weduwe van de voornoemde wijlen Sr. Joseph Vander Biest

Nu transport door Sr. Geeraert Vander Biest aan de Religieusen

Present : de meier , Pieter Valcke en Jacobus Oriens schepenen

Marge : anno 1760 verklaren de Religieusen Recollectinen dat zij transporteerden aan dheer Gheert Alex Vander Biest de voornoemde rente van 40 L groot wisselgelt

Marge : Sr. G. Alex Vander Biest fs. Joseph burger der stede van Ninove transporteert aan de heere pastoor en burgemeester als proviseurs van de Armen van AP de rente van 40 L groot wisselgelt ten laste van de kinderen van Marcus Uytenhove en dit in jaar 1759