Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1735


09.01.1735 : Registratie van verkoop geschied op 24.09.1714

Zie aldaar

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen


01.07.1735 : Christiaen Weeck x Elisabeth De Naeyer verkopen aan Ludovicus De Witte :

een meersch in AP in " den Cleijnen Waegeneer "
- oost den Grooten Waegeneer
- suyt Joannes De Smet baljuw
- west Beaupregoet
- noort de reijte

groot 106,50 roeden

dit voor 72 R 13 S op welke som moet gekort worden de som van 63 R 2,5 S welke de verkopers aan de koper schuldig waren over de verkoop van 50 roeden huysstede in de huysstede van Geert De Naeijer bij contract van uitgrootinge in 1729

Welke partije door dhoirs Gheert De Naeyer is verkaveld

( nota bene : Ludovicus De Witte x Pieternelle De Naeyer in AP in 1714 , red. )

Present : Pauwel Lauwaert officier loco meier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen


15.09.1735 : Verzoek door Michiel De Backer houder ten sterfhuyse van Anna Maria Thienpont fa. Christiaens overleden in AP ,

die voor conquest heeft gebrocht een behuysde hofstede daer de overledene op en in gestorven is gekocht van Barbara Van Waeyenberghe weduwe van Lieven Vanden Dorpe bij autorisatie van de schepenen der Gedeele van Gendt als oppervoogden van de weeskinderen van wijlen Lieven Vanden Dorpe x Barbara Van Waeyenbergh en dit gedaen op de 26.01.1714

Daar alzo Lieven en Anna Vanden Dorpe kinderen van de voorste wijlen Lieven x Barbara de suppleant hebben " betrocken tot afstandt van de voorseijde behuysde stede ende erfve met alle de vruchten , baeten , emolumenten bij hem genoten " , " op pretext dat er in de Raad van Vlaanderen proces is ontstaan

Doch het verzoek van de suppleanten voor de Raad van Vlaanderen is niet ontfanckelijck nochte gefondeert "

Hierop zijn de suppleanten naar de Grote Raad in Mechelen getogen en stellen dat de helft van de hofstede aan de suppleanten toebehoort

Hierop is de houder evenals Joannes Thienpont van plan te zaak verder voor de vierschaar ordinaire van LvW te brengen

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen baljuw , Pieter Valcke , Jan De Maeseneer , Jacobus Oeriens en Gheeraert Callebaut schepenen , F.J. Van Ypersele greffier


22.09.1735 : Fondatie van 2 jaargetijden door Jacquemiene Mertens geassisteert met Pieter Callebaut voor haarzelf en haar overleden man wijlen Laureijs Van Oudenhove

een eeuwig jaargetijde in de kerk van AP en dit van 35 S sjaers , hiervan de pastoor 1 R , de koster 10 S en de kerk 5 S voor het branden van de keirse

Voor het jaargetijde van + Laureijs Van Oudenhove is als borg gesteld een partij land bij de overledene met dese comparante geconquesteert binnen AP op de Luijpendael
- oost Guilliam Mertens
- suyt Cornelis Carpentier
- west kercken ofte Armengoet van AP
- noort dhoors Pieter Buydens

groot 101 roeden

Voor het jaargetijde van Jacquemiene Mertens als hypotheque een partij land van haar eijgen proprieteijt in AP op de Luypendael
- oost thof Angereel
- suyt Peeter De Duffeleer
- west St. Jansgoet ten Dullen

groot 111,25 roeden

Present : de meier , M. Lemmens , Pieter Valcke , Gheeraert Callebaut , Jacobus Oeriens en Jan Lemmens schepenen

Marge : op 19.01.1768 heeft Ghijsbrecht Van Oudenhove fs. Laureijs heeft deze rente gecasseert met toestemming van J.B. Bertrand pastoor van AP en landtdeken van Geeraersberghen en Peeter Mahaudens


13.10.1735 : Sr. Jan Cosijns en Louis De Witte en Sr. Jan Cosijns als voogden van de minderjarige wezen van wijlen Geeraert Cosijn x Anna Viseur en dat :

Elisabeth Cosijn wenst in te treden bij de Religieusen Penitenten binnen de stede van Gheeraertsberghe , alwaer sij in haer proefjaer alreede den tijdt van 10 maenden soo loffelijck heeft gedraegen dat sij alreede voor de derder reijse door de voorseijde Religieusen is ontfanghen tot het doen van professie

Bij forme van dote belooft ze te gunnen aan de Eerbiedweirdige Moeder de som van 2100 R boven een lijfrente tot concurrentie als de middelen souden exederen de voorseijde somme

Hiertoe zullen de voogden verkopen de goederen die aan Elisabeth Cosijns te cavel sijn gevallen bij vercaveling anno 1733
Voorts ook dat haar broeder Joannes Cosijns is te komen te overlijden en hierbij zijn aan de voorste 4 minderjarige weesen gesuccedeert een deurgaende 1/4de

Vervolg : de schepenen geven de toestemming tot de verkoop van de erfgoederen van Elisabeth Cosijns

Present : de baljuw , M. Lemmens , Pieter Valck , Gheeraert Callebaut , Jacobus Oeriens en Jan Lemmens schepenen


27.10.1735 : Openbare verkoop van de eigendommen van Elisabeth Cosijns die wenst in te treden bij de Zusters Recollectinen in GB

De 3de en laatste zitting gebeurde op 27.10.1735  ten 1 uur naer den noene ter vierschare van desen lande tot Neijgen

1) partij meersch genaempt " den derrewech " ( dit toponiem is op mijn kopij slecht leesbaar , red. )
- oost den Cloddaert
- west de reijte
- suyt de erfgenaemen Geeraert Cosijns
- noort de straete

groot 263,75 roeden en gebleven op Weduwe Pieter Haelterman opsetenen van Nederhasselt voor 27 S / roede en is betaald door Sr. Amant Haelterman in de naam van de Wed. Pieter Haelterman aan de voogd Sr. Jan Cosijns

2) partij landts op t"Eychemvelt
- oost Sint Jansgoet
- suyt het Damvelt
- west het goet van het hof te Angereel
- noort de straete

groot met den wech 317 roeden , gebleven op Louis De witte opsetene van Eychem voor 22 S / roede

3) partij landts opt selve velt
- oost en suyt St. Jansgoet
- west Sint Jansgoet
- noort Beauprezgoet

groot 3 dachwanden , gebleven op Jacquemiene Mertens Wed. Laureijs Van Oudenhove opsetene van Eychem voor 25 S / roede

4) een veldeken achter de kercke
- oost het kerckengoet
- suyt de straete
- west Jan Snel
- noort Pieter Vande Putten

groot 1 dachwant gebleven op Jan Snel opsetenen van Eychem voor 25 S / roede

5) partij landts op Beeckvelt
- oost den voetwech
- suyt Jan Wijnant fs. Jans
- west den voetwech ofte losgat loopende naer Santberghen
- noort clooster van Ninove

groot 215,25 roeden en gebleven op Jan Vanden Hole opsetene van AP voor 24 S / roede

6) partij lants opt Eychemvelt
- oost het hospitael van Ninove
- suyt selve goet
- west tgoet van Hof t'Angereele
- noort cloostergoet Beauprez

groot 1 dachwant en gebleven op Sr. Simoen Cosijns opsetenen van de prochie van Meerbeke in naam van Sr. Pieter Van Santen insetenen borger der stede van Gheeraertsberghe voor 25 S / roede

7) stuck lants opt selve velt
- oost Anthoon Roosens
- suyt tgoet van Mottinck
- west Cornelis Carpentier
- noort tgoet van Hof te Angereele

groot 305,40 roeden gebleven op Cornelis De Mol fs. Joos opsetenen van AP voor 22 S / roede

Present : Jan Vierendeel en Pauwel Lauwaert officieren

Present : J. Vander Mijnsbrugghen meier , Peeter Valcke , Gillis Buydens en Gheraert Callebaut en Jacobus Oeriens


04.11.1735 : Ludovicus De Witte opsetene van Eychem erkent rente aan Dheer en Mr. Franciscus Josephus Van Yperseele heere van Strihou en greffier van LvW en dheer Joannes Baptiste Ignace Jacopsen sijnen swaeger over 400 R sterck wisselgelt , de schellinck aan 6 stuivers , hiervoor rente aan penninck XX / beseth op :

1) partij Xlant op het Damvelt
- oost Geeraert De Naeyer
- suyt cloostergoet van Beauprez
- west tgoet van Sint Jans ten Dullen in Gendt
- noort den waegenwegh

groot 75 roeden

2) partij Xlant op het Eychemvelt
- oost St. Jans ten Dullen
- suyt het goet van het hof te Angereel
- west Francis Prieels
- noort den voetwegh

groot 150 roeden

3) partij Xlant op de Hoochcauter
- oost en suyt Sint Jans ten Dullen
- west Mijnheer Van Deyck
- noort de haeghe van het Muylemvelt

groot 125 roeden

4) partij Xlant op den Hoochcauter
- oost het goet van Beauprez
- suyt de weduwe van Sr. Vander Beken
- west den waegenwegh loopende naer Muylem
- noort Joos De Graeve

groot 200 roeden

( zie koop op 10.02.1714 door Gheeraert De Naeyer )

5) partij Xlant in Eychem op het Damvelt
- oost den groenen wech
- west sheeren strate
- suyt Pauwel Lauwaert als gebruycker
- noort Cappelrijegoet van Pollaerde

groot 135 roeden

gekocht door de comparant van Gheeraert De Naeyer

Daar alsoo alle de voorseijde partijen zijn belast met rente van 400 R courant in proffijte van Juffrouw Joanna Vander Eecken belooft de comparant met de penningen van deze rente de voorste rente te casseren

Present : de meier , Jacobus Oeriens , Jan Lemmens en Jan De Maeseneer schepenen

Marge : anno 1778 heeft Geeraert De Witte deze rente gelost in naam van dhoors Louis De Witte aan F.J. Van Ypersele


04.11.1735 : Ludovicus De Witte insetenen van Eychem heeft wettelijk gekocht de goederen van de weese :

Elisabeth Cosijns ter intrede in het clooster der Religieusen Penitenten Recollectinnen binnen GB die aldaer haere solemnele professie staet te doen op den 09.11

En tot het vinden van een jaerlijkse rente tot haere cleijne noodtsaeckelijckheijt heeft Elisabeth Cosijns alnu genaemt Suster Berlindis van den H. Celestinus gecompeteert heeft

partij lant in Eychem ende AP groot 317,50 roeden
- oost St. Jans ten Dullen
- suyt selve goet
- west Curegoet van Eychem
- noort de strate

dit voor 366 R 14 S

En heeft deze som betaald aan Sr. Jan Cosijns vooght over deselve weese om hierbij een lijfrente te garanderen van 15 R courant

Bovendien is aan deselve weese noch gecedeert een rente van 14 R sjaers ten laste van Wed. Philips Vander Eijcken tot Denderwindeke aan haar te cavel gevallen bij overlijden van haer vader en moeder

Present : de meier , Jacobus Oeriens , Jan Lemmens en Jan De Maeseneer schepenen


16.12.1735 : Abraham Vander Poorten insetenen borger van Ninove x Catharina De Naeyer verkopen aan Jan Snel insetenen van Eychem :

150 roeden landts op het Damvelt
- oost Beauprezgoet
- west sheeren strate
- noort Sinte Jans ten Dullen
- suyt Louis De Witte

voor 19 S / roede

Present : de meier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut


31.12.1735 : Anthoon Vanden Neste fs. Jans erkent rente aan de Armen van AP over de som van 150 R wisselgelt ( schellinck a 6 stuivers ) en hiervoor rente van 7,5 R sjaars / 20ste penninck / beseth op 

1) 96 roeden Xlant op het Beeckvelt
- oost Anthoon Prieels
- suyt en west cloostergoet van Sinte Cornelis nevens Niove
- noort de comparant

2) 95,50 roeden lant opt selve velt
- noort Laureijs Vanden Dorpe
- suyt en west Baudewijn Van Overstraeten
- oost het goet van Mijnheer Vanden Driessche

3) 70 roeden lant op selve velt
- oost dheeren Vanden Driessche
- suyt comparants ander erve

4) 55,50 roeden lant oock op selve velt
- oost sheeren strate
- west tgoet van Hof te Angereel
- noort Guilliam Mertens

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gheeraert Callebaut schepenen

Marge : anno 1772 heeft Christiaen Maes deze rente gelost , ondertekend door J.B. Bertrand lantdeken van Geersbergen en pastor van AP en Peeter Mehauden