Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1734


13.01.1734 : Pauwel Lauwaert officier loco de meier mitsgaders voor de meier en schepenen van Voorde zijn gecompareert :

Niclaes Huylenbroeck fs. Adriaens opsetene van AP x Josine Doolaeghe fa. Guilliams erkent ontfangen te hebben van Sr. Livinus Van Ongeval opsetenen van Aspelaer de som van 200 R courant / de schellinck tot 7 stuivers / beseth op :

1) de helft van 114 roeden landts op den Luijpendael palende int geheel
- oost Guilliam Mertens
- suyt Matthijs Groeninckx
- west de wed. Merten D'Herde
- noort Gillis Buydens

2) 126 roeden landts wesende de suytsijde opt selve velt
- oost dhoirs Jan De Neucker
- suyt Anthoon Vanden Bossche
- west Gillis Buydens
- noort Louis Vander Schueren

3) de helft van 50 roeden op de Luypendael
- oost Christiaen Roggheman
- suyt Laureijs Van Oudenhove
- west Michiel De Backer
- noort Cornelis Carpentier

4) de helft van 36 roeden landts op de Veijtsberch
- oost Anthoon Vanden Bossche
- suyt Hendrik Torrekens
- west de abdij van Sinte Cornelis
- noort dhoors Geeraert Cosijns

5) een behuysde hofstede in Ap genoempt " de Verberrende stede " groot 115 roeden
- oost de strate
- suyt Anthoon Vanden Bossche als pachter
- west Pieter De Cooman
- noort Christiaen Melckenbeeke

Present in Voorde : Joos Van Droogenbroeck meier , Geeraert Groeninck en Joos Vander Sijpe schepenen

Present in Wedergrate : Pauwel Lauwaert officier loco de meier , Laureijs Van Oudenhove en Geeraert Callebaut

Marge : anno 1751 heeft Pieter Huylenbroeck fs. Nicolaes visie gedaan dat :

 deze rente is getransporteert door Sr. Philippe de Portemont x Jo.e Anna Maria Van Ongevalle filia Lievens aan Heer en Mr. Jan Baptiste Bertrand pastoor van AP

Anno 1751 bekent de pastoor van AP ontfangen te hebben van Josine Doolaeghe het kapitaal van deze rente die hiermee is gedood


26.01.1734 : Openbare verkoop door Juffrauwe Barbara Vanden Driessche du Trieu en vrouwe Catharina Van Vaerenbergh weduwe wijlent Jr. Ferdinand Vanden Driessche du Trieu volgens procuratie voor notaris Cornelis De Visscher openbaar notaris in de Souverijnen rade van Brabant van :

de helft van de nabeschreven partijen gelegen in AP en verkavelt jegens hun mede-erfgenamen te weten

1) de helft van 309 roeden land op de Wilder
- west den huijsarmen van AP
- oost dhoors Gheeraert Cosijns

voor 21 S / roede op A. Meganck

2) de helft van 285 roeden land op de Wilder
- oost Pieter Van Laethem
- west dhoirs Philippus Vander Stricht

voor 16 S / roede op A. Meganck

3) de helft van 222 roeden land op de Neercauter
- oost en west kerckegoederen van AP

voor 22 S / roede op A. Meganck

4) de helft van 160 roeden land
- oost Joannes Van Lierde
- noort de meulenwech

voor 23 S / roede op A. Meganck

5) de helft van 138 roeden land op het Beeckvelt
- noort de Armegoederen van Voorde
- oost de Abdijgoederen van Ninove

voor 20 S / roede op A. Meganck

6) de helft van een meersch groot int geheel 588 roeden genoempt " den Mottinck "
- oost de Godijenmeersch
- noort sheeren strate

hierop last van 1 sister haver en 1 cappoen capittelrente

voor 17 S / roede op Jan Baptiste Vander Snickt

Te weten dat al deze goeden gepacht worden door Louis Vander Schueren tot Kerst 1737 ten advenante van 14 R 3,5 S / bunder

Al deze partijen worden gekocht door A. Meganck als stroman en door Jan Baptiste Vander Snickt voor zijn vader Sr. Pieter Vander Snickt die als stroman

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Laureijs Van Oudenhove , Gheeraert Callebaut schepenen


01.07.1734 : Jan Baptiste Vierendeels fs. Antoon erkent rente aan Pieter De Cueleneer insetene van AP over de som van 114 R courant en hiervoor 5 R 14 S sjaars / penninck XX / beseth op :

1) een partij Xlant in AP op het Beeckvelt groot 110 roeden
- oost Anthoon Vanden Neste
- suyt cloostergoet van Ninove
- west Jan Vander Schueren
- noort de Armen van Voorde

2) 108 roeden op het Meulenvelt
- oost Hendrik Torrekens
- suyt den Armen ofte kerckegoet van AP
- west Lowies Vande Haeghen
- noort den meulenwegh

3) 80 roeden op de Nedercauter
- oost Guilliam Mertens
- suyt Antoon Van Coetsem
- west en noort cloostergoet van Ninove

4) 93 roeden op de Vijtsberch
- oost Pieter Vander Poorten
- suyt cloostergoet Ninove
- west Louis Vander Schueren en Jacobus Snel
- noort Jan Vander Poorten

Anno 1746 is Jan Baptiste Vierendeel fs. Antoon gekomen en heeft de rente gelost aan P. De Cueleneer

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Jacobus Oriens schepenen


 12.10.1734 : wegens een proces gerezen tussen verschillende personen en om nodeloze onkosten te vermijden is gesteld :

Adriaen Stalpaert en Segers Capron hun sterk makend over Theresia Vander Straeten ter ene ,

Jan Torrekens x Anna Vander Straeten ten andere ,

dit nopens een behuysde stede gelegen in AP groot 55 roeden
- oost cloostergoet Sinte Cornelis
- west sheeren strate
- noort Jan Mertens
- suyt het straetken

en dat ter causen van de cessie van de voorste huysstede aengegaen bij Thomas en Elisabeth Vander Straeten en dit omtrent 50 jaar geleden in proffijte van Pieter Vander Straeten voorsaeten van de voorste Jan Torrekens x Anna Vander Straeten , van welken huysstede de geseijden Jan Torrekens x Anna VDS de geseijde hofstede mogen gebruycken den tijd van 50 jaar en dat hierover proces was gerezen ,

na tussenkomst van " goede vrienden " en om nutteloze onkosten te vermijden :

Zullen Jan Torrekens x Anna VDS de hofstede mogen gebruiken in proprieteijt en te betalen aan Adriaen Stalpaert en Seger Capron de som van 3 pistolen wisselgelt

Present : de meier , Geeraert Callebaut en Gillis Buydens schepenen


23.12.1734 : Paesschier De Maeseneer verkoopt aan Adriaen De Mol :

een broeck ofte bosch met alle de boomen en houtwas daerop in AP te Craninghen groot 159 roeden 1 voet

dit voor 13 L groot courant , aangezien de koper onvoorzien is van gereede penningen zal hij een obligatie van 13 L groot courant betalen aan Sr. Pieter De Keuleneer en de verkoper zal de partij nog mogen gebruiken gedurende de tijd van 6 jaar en hiervoor jaarlijks een pacht te betalen van 4 R 17,5 S sjaers

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Geeraert Callebaut schepenen


30.12.1734 : Joannes De Vulder x Anna De Smet erkennen een rente aan Juffr. Marie Carolina Van Hoeven weduwe Sr. Gillis Beeckman en dit over de ontfangen somme van 524 L groot wisselget , den patacon tot 48 stuivers en alle andere spetien naer advenante , en hiervoor rente aan 4,5 % , beseth op :

1) suytheflt van 878 roeden sijn de de helft van den hove genoemt het Hof ten Vrouwenhove
- suyt de Brugstraete
- west de meersschen genoempt de Caronne
- noort de goederen van heer Basenghien met de wederhelft

2) de helft van het huys genoempt " hof te Vrouwenhove " met de schuere , stallen en duyvenkot enz. met de westhelft van het veldeken achter de huysens
- de Brugstrate
- oost de goederen van Mijnheer Basenghien

3) de westhelft van het veldeken achter den huyse

4) de westhelft van de Lavaenmeersschen
- oost de goederen van Mijnheer Basenghien met de wederhelft
- suyt den boomgaert van den selven heere
- west de Lentcauter
- noort de goederen van dhoors Jan D'erde en de Luypendael

5) noorthelft van stuck lant op de Lentcauter
- oost de voorste Lavaenmeersschen
- suyt den voornoemde heere Basenghien met de wederhelft
- suyt het gescheet van AP en Voorde
- noort selve gescheet

groot over de helft 2343,65 roeden

6) de helft van stuck lants genoempt " de Elf Bunder "
- oost de Capittelstrate
- suyt den dreve ende erfve van den voornoemden hove ende de boomgaert met de Lavaenmeersschen
- noort mijnheer van Basenghien met de wederhelft

is groot over deze helft 2422,40 roeden

7) oosthelft van stuck lants op de Holputte genaempt " de Seven Bunder "
- oost het Capittelgoet van Nijvel , kerckengoet van AP , dhoors Jan Vander Poorten , dhoors Christoffel De Roover ende het Rijdt  en de straete leijdende van AP naer Eychem
- west heer van Basenghien met de wederhelft en Sint Jansgoet ten Dullen in Gendt

groot over de helft 1502 roeden

8) deel van stuck lant op de Holputte genaempt " de Ses Dachwanten "
- suyt Sr. Philips Vander Stricht
- west capittelgoet van Nijvel
- noort heere van Basenghien

groot 271,5 roeden

9) partij lant op deselve Holputte
- oost het Eussel
- suyt dhoirs Jan Vander Poorten
- west Sr. Philips Vander Stricht
- noort Pieter De Naeyer en dhoors Christoffel De Roover

groot 139,20 roeden

10) stuck lants op den Schilt
- oost capittelgoet van Nijvel genoempt " den Drijbeck "
- suyt den voetwech van AP naer Eychem
- noort de straete

groot 565,60 roeden

11) westhelft van stuck lants opt Apelteerenvelt
- oost den boomgaert van heer en Mr. Judocus Macharis met consoorten en de Veijtsberch
- loopende met een drijbeck suytwaerts langct den veotwech
- noort veldeken van voorste Macharis

groot over deze helft 320 roeden

12) de helft van een partij maeymeersch op de Dendermeersschen rontom in sijn grachten
- oost de goeden van heer Basenghien met de wederhelft
- suyt goet van dhoirs Pr. Macharis
- west Christoffel Gibou

groot 304 roeden

13) de helft van een meersch genaempt " de ses dachwant vette weede "
- west den heere van Basenghien met de wederhelft
- suyt den Dender
- noort den gracht

groot 329,50 roeden

14) meersch
- vooren het straetken
- noort derfve van dhoors Jan De Cooman
- oost Jan Vander Schueren
- west het hof van Angereel
- suyt de reijte

groot 152,35 roeden

15) de helft van 1 dachwant craijmeersch treckende lancktx den Dender genaempt " den Derm "
- oost en suyt den Dender
- west het goet van dhoirs Passchier Vander Stricht

is groot over dese helft 50 roeden

16) stuck lant op de Neercauter
- oost derve van Joos Vander Veken
- suyt Eloy Vander Cleijen
- west het goet van het hof te Angereel en Marcus Lemmens
- noort de Langehaghe

groot 109,50 roeden

17) stuck lant op Apelteirenvelt
- oost de goeden van dhoirs Pieter Gibou
- suyt de haeghe
- west het Meulevelt
- noort den wegh loopende van Geersberghen naer Ninove

groot 3 dachwant

Hem comparant competerende bij donatie inter vivos bij den heer Peeter De Clercq jonghman gepasseert voor notaris en getuygen in Versailles op 22.06.1732

En is alleen belast met de somme van 4000 R couant ten behoeve van de persoonen genoempt in de gifte van 30.06.1732

( Zie jaar 1732 voor deze milde gift )

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Geeraert Callebaut schepenen

Deze rente werd in 1790 gelost aan Elisabeth Cools weduwe Jan Van Vrechem tot Meerbeke ( nota bene : het geschrift in de marge is slecht leesbaar )