WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1733


14.03.1733 ; De hoirs en erfgenaemen van Adriaen D'Herde te weten :

1) Pieter Van Herreweghen x Marie D'Herde
2) Thomas D'Herde koster
3) Gillis Droesbeke x Jenno D'Herde

verkopen aan Jan De Neve fs. Joos :

een partij landts in AP op den Brodhoeck
- oost Michiel Vander Haghen en Pieter Daem
- suyt de Wormeetel
- west Michiel Vander Haegen en Anthoen Vanden Bossche als pachter
- noort Pieter Ooghe

groot sonder de voetwegh 207 roeden Apelteersche maete

dit voor 22 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier loco de meier , Laureijs Van Oudenhove en Geert Callebaut schepenen


21.03.1733 : Bevestiging van een akte van het jaar 1714 , ik heb de akte in het jaar 1714 genoteerd , betreft de familie De Naeyer

Nu is de nieuwe eigenaar Ludovicus De Witte fs. Geeraerts

Bevestiging van een verkoop uit 1714 , en ondertekend door :

Adam Bellemans opsetene van Kester mits de dood van Pieternelle De Naeyer sijne moeder
Sr. Sebastiaen De Naeyer ingesetenen van Meerbeke mits de dood van Sr. Adriaen De Naeyer
Philibert De Naeyer alsnog in leven ingesetene van Meerbeke

Is ook gecompareert Geeraert De Naeyer cooper van dien voor hem ofte sijn commant die hij alhier declareert te wesen Ludovicus De Witte fs. Geeraert sijnen schoonsoone

Present : de meier , Jan De Maeseneer en Laureijs Van Oudenhove schepenen


20.04.1733 : Justus Egidius Gerardi uit procuratie van Geeraert De Naeyer opsetenen van Eychem verkoopt aan Louis De Witte oock opsetenen der selve prochie :

135 roeden lants in Eychem op het Damvelt
- oost de groenenwech
- west sheeren strate
- suyt Pauwel Lauwaert als gebruycker
- noort Cappelrijegoet van Pollaerde

tegenwoordig in pacht gehouden bij Abraham Vander Poorten tot Kerstmis naest commende

dit voor 16 S / roede en ook op te leggen aan de verkoper " een pistole in spetien "

Present : de meier , burgemeester , Gillis Van Vreckem schepenen


20.04.1733 : Louis De Witte opsetenen van Eychem erkent rente aan Juffr. Joanna Vander Eecken fa. Jans tot Ninove soo over haar selven als over de medehoors van haar vader over de ontvangen som van 400 R courant en hiervoor rente aan 5 % , beseth op :

1)  een meersch genaempt de Peerdenmeersch groot 192 roeden
- oost Guilliam Mertens
- suyt de reijte
- west Geeraert De Naeyer
- noort de straete

2) 72 roeden Xlant op het Damvelt
- oost Geeraert De Naeyer
- suyt cloostergoet van Beauprez
- west goet van Sint Jans ten Dullen
- noort den wagenwegh

3) 135 roeden lants in Eychem op het Eychemvelt
- oost Sinte Jans ten Dullen
- suyt het goet van Hanghereel
- west Frans Prieels
- noort den voetwegh

4) 125 roeden lants in AP op den Hooghcauter
- oost en suyt Sint Jans ten Dullen
- west mijnheer Van Dijcke
- noort de haghe van het Muylemvelt

5) 200 roeden Xlant in AP op den Hooghcauter
- osot het goet van Beauprez
- suyt de weduwe van Mijnheer Vander Beken
- west den wagenwegh loopende naer Muylem
- noort Joos De Grave

welke partijen de comparant op den 21ste meerte lestleden is geerft

6) ten leste 135 roeden lants in Eychem op het Damvelt
- oost de groenenwech
- west sheeren strate
- suyt Pauwel Lauwaert als gebruycker
- noort Cappelrijegoet van Pollaerde

die de comparant heeft gekocht jegens Geert De Naeyer

Present : de meier , burgemeester , Gillis Van Vreckem schepenen

Marge : op 08.11.1735 heeft Louis De Witte deze rente gelost aan Joanna Vander Eecken


23.04.1733 : Michiel Tuybens fs. Anthone instene van Eychem erkent rente aan Pieter De Cueleneer insetene van AP en oudt schepenen van LvW over de som van 127 R courant en hiervoor een rente van 6 R 7 S sjaers / beseth op :

sijne behuysde stede en erfve groot in erfve 100 roeden
- oost dhoors Jaspar Thienpont
- west Cornelis Uyttenhove
- suyt het Eychemvelt
- noort de strate

Present  : de meier , Geeraert Callebaut , Laureijs Van Oudenhove schepenen

Marge : anno 1735 heeft Michiel Tuybens fs. Antoons deze rente gelost aan Pieter De Cueleneer


27.04.1733 : Verzoek voor vernietiging van verkoop door naarhede op verzoek van de zoon van de verkoper

Frans Wijnant fs. Jans wonende in Ninove stelt dat het " tsijner kennisse gecomen sijnde " dat onlanghs Pieter De Spiegeleer fs. Guill. tot Apelteiren cooper soude bedeghen sijn van de helft van 122 roeden landts in AP
- oost de straete
- suyt de voorste De Spiegeleer
- west de rijte
- noort dhoors Jan Buydens

en was verkocht door Jan Wijnant vader van de suppleant

En Frans Wijnant calengiert de koop van de voorste helft als " bestaende ten goede ende bloede "

Ondertekend door C. Baeyens , F. Wijnant verklaart niet te kunnen schrijven


07.05.1733 : Jan De Coninck officier bij procuratie van akte van 17.09.1731 in Brussel die luidt :

Petrus De Clerck sone wijlen Adriaens jonghman geboortig van Baesrode in Vlaenderen houdende zijn domicilie tot Versailles in Vranckerijck en actuelijck vaccerende binnen Brussel doet een donatio inter vivos aan :

Sr. Cornelis Feijters x Josina De Clercq zuster van de donateur innegesetenen van Brussel :

1) de  helft van het huijs ofte hove ghenoempt " het hof te Vrouwhoove "  ( lees dit als Vroonenhove ) met de schuur , stallingen en duyvekeete met de westhelft van het veldeken achter den voornoempden huyse scheedende van den hoeck van de achterkamer tot op de Brugstrate
- oost de goederen van mijnheer van Basenghien

2) de helft van den gheelen boomgaert
- oost den grond daer de schuere op staet van den voornoempden hove en het voorste veldeken
- suyt de Brugstrate
- west de beke en den meersch competerende Jan Van Heze genoempt " den Caroine "
- noort de voornoempden heere van Basenghien met de wederhelft

groot volgens de meting gedaan door meester Jan Van Gijseghem gesworen landtmeter over deze helft 439 roeden

3) de westhelft van de Lavaenmeerschen scheedende
- oost de heere van Basenghien met de wederhelft
- suyt den Boomgaert ofte meersch van deselven heere
- west den Lentcauter
- noort de goederen van dhoirs Jan D'Herde en de Luypendael

4) de noorthelft van een stuck lants op den Lendtcauter
- osot de voorste Lavaenmeerschen
- suyt den heere van Basenghien
- suyt het gescheede tussen de voorste prochie van Apelteren en Voorde
- noort selve geschede

groot over de helft 1943,55 roeden

5) de suythelft van een stuck landts ghenoempt " de Elf Bunder "
- oost de Capittelstrate
- suyt den dreve en erfve van de voornoemde hove en erfve
- west de Lavaenmeersschen
- noort Sr. van Basenghien met de wederhelft

tussen welke helften sijn ghestelt twee witte steene paelen

groot over de helft 2422,40 roeden

6) de oosthelft van een stuck landt op den Hoelputte genaempt " de Seven Bunder "
- oost capittelgoet van Nijvel en kerckengoet van Nijvel en kerckengoet van AP , dhoirs Jan Vander Poorten , dhoirs Christoffel De Roover
- suyt de strate leijdende van AP naar Eijchem
- west den heere van Basenghien met de wederhelft
- noort Sr. Jans ten Dullen

ook hier zijn 2 stenen palen gestelt tussen de wederhelften

groot over de helft 1502 roeden

7) een deel van stuck land op den voorste Hoelputte ghenoempt " Ses Dachwanten "
- suyt derfve van Sr. Philips Vander Stricht
- oost capittelgoet van Nijvel
- noort den heere van Basenghien

groot 271,50 roeden

8) een partij land op de voorste Holputte
- oost d'Eussel
- suyt dhoirs Jan Vander Poorten
- west Sr. Philips Vander Stricht
- norot Peeter De Naeyer en dhoirs Christoffel De Roover

groot 139,20 roeden

9) stuck land op den Schildt
- oost capiitelgoet van Nijvel gehenoempt " den Drijbeck "
- suyt den voetwegh van AP naer Eychem
- west en noort de strate

groot 565,60 roeden

10) de westhelft van een stuck landt opt Apelteirenvelt
- oost den boomgaert van heer en Meester Jan Macharis met consoorten en de Vijtsberch
- suyt den selven Veijtsberch
- noort veldeken van deselve Macharis en de strate

groot over de helft 320 roeden

11) de westhelft van partij maeijmeersch op de Dendermeersch
- oost de goeden van Sr. van Basenghien met de wederhelft
- suyt het goet van dhoirs Pieter Macharis
- west Christoffel Gibou
- noort den gracht teghen den Heckstadt

groot 304,50 roeden

12) de oosthelft van een meersch ghenoempt " de Sesse Dachwant "
- west heere van Basenghien
- suyt den Dendere

groot 329,50 roeden

13) een partijcken meersch
- vooren teghen het straetken
- noort derfve van dhoirs Jan De Cooman ofte Jan Vander Schueren
- west tgoet van het hof te Angereel
- suyt de Reijte

groot 152 roeden

14) de helft van 1 dw. craijmeersch treckende langs den Dender ghenoempt " den Dam "
- oostwaert de Dender
- suytwaert de Dender
- west het goet van dhoirs Paesschier Vander Stricht

groot 50 roeden

Welke respectieve partijen zijn belast met de helft van 2 sisteren haver en 2 cappuynen aen capittel van Nijvel
Item met de helft van 5 guldens sjaers aen de Cure van AP
Item met de helft van 7,5 S sjaers aen de Kercke van AP
Item met de helft van 1 cappuyn aen clooster van Beauprez

waarvan de andere helft tot laste is van de voorschreven heere van Basenghien

Item met omtrent 18 stuivers sjaers aen diverse personen op diverse partijen

Verder nog 2 partijen

15) stuck lant op de Neercauter groot 109,50 roeden
- oost Joos Vander Veken erfve
- suyt Eloy Vander Cleyen
- west goet van het hof te Angereel
- noort Marcus Lemmens

16) 3 dw. land op Apelterenvelt
- oost dhoirs Peeter Gibou
- suyt de haeghe
- west het Meulevelt
- noort de wech van Geeraertsberghen naer Ninove

en dit volgens schepenbrieven van 02.10.1685 en van 05.05.1687

De acceptanten zullen maar genieten van deze donatie hun leven lang en na beider aflijvigheid zullen ze gaan in volle eigendom naar de kinderen van Henderick Maes geprocreeert met Margareta De Clerck zuster van de donateur met name naar Joanna , Joos , Peeter , Alexander en Joosine Maes , ieder voor 1/5de paert en dit op conditie van te betalen aan jaarlijkse rente van 100 R courant aan Anna en Catharina Feijtens dochters der voorste acceptanten en dit te quiten den penninck XX

Ook dat na het aflopen van de pachttermijn van 6 jaar dezelfde gedonateerde goeden opnieuw zullen gepacht worden door Joannes De Vulder x Anna De Smet

Gedaan in Brussel voor notaris Van Bempt

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé borghmr , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer , Jacobus Oriens , Ludovicus Van Oudenhove , Geeraert Callebaut en Gillis Van Vreckem schepenen


10.09.1733 : verzoek door de voogden van de 4 wezen van Jan De Backer fs. Michiel

Sr. Joannes De Backer als V.P. en Peeter Daem als V.M. over de 4 wezen van wijlen Jan De Backer fs. Michiels en dit omdat :

Pieter De Backer fs. Michiels is overleden in Heldergem op 22.05.1733 zonder hoirs en is houderigge gebleven Elisabeth Anthonis en er is gedurende hun huwelijk geconquesteerd

1) een veldeken gelegen te Heldergem opt Hemelrijck groot 243 roeden
- oost cloostergoet
- suyt de straete

2) veldeken ook te Heldergem groot 1 dachwant
- osot den kerckenpudt
- suyt de strate

3) een partijcken op D'ouve groot 122 roeden
- oost Joos De Vulder
- suyt Jan Meganck

4) een behuysde hofstede groot 33 roeden
- oost den driesch
- noort het straetken

Dit alles is geprezen op 536 R 14 S waarvan de 4 wezen maar is competerende het 1/20ste paert

En verzoeken om hun 1/20ste paert aan de houderigge te laten in plaats van te verkavelen of te verkopen en de penningen hiervan te ontfangen van de houderigge

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Jacobus Oriens schepenen


08.10.1733 : Marie De Cueleneer weduwe geweest van Michiel De Schutijser alsnu in huwelijk met Anthoon Roosen :

omtrent onderzoek op verzoek van de prelaat der abdij van Sint Cornelis in Ninove jegens den heere Grave de La Laing ,

de weduwe bevestigt de verklaring die ze heeft afgelegd

Present : Ls. Van Oudenhove en Geeraert Callebaut schepenen


22.10.1733 : omtrent de " tafelcosten " van de weeskinderen van wijlen Geeraert Cosijn x wijlen Anna Viseur

De voogden met name Sr. Jan Cosijns en Louis De Witte als V.P. en V.M. geven te kennen dat

1) Jan Cosijns is wonende in de stad Rijsel en om zijn tafelkosten te betalen " sonder sijn andere nootsaecken " heeft hij nodig de som van 9 R / maand
2) Pieter Cosijns is wonend in St. Ghislain in " schoole " en heeft nodig voor zijn tafelkosten de som van 7 R / maand
3) Elisabeth Cosijns wonend in het klooster van de Annunciaten tot Aalst en voor haar de som van 6,5 R / maand

De schepenen als oppervoogden geven de toestemming tot het betalen van de tafelkosten

- aan Jan Cosijns tot Rijsel voor de duur van 9 maand
- aan Pieter Cosijns voor de duur van 6 maand
- aan Elisabeth Cosijns voor de duur van 1 jaar

Present : de baljuw , Michiel Rockelé borghemeester , Laureijs Van Oudenhove en Geeraert Callebaut schepenen


17.12.1733 : Catharina Matten fa. Niclaes weduwe van Jan Van Lierde insetene van AP met Philippus Van Lierde als bijstaande voogd van haar kinderen erkent dat haar overleden man Jan Van Lierde ontfangen heeft van Judocus Haelterman insetenen van Santbergen de som van 100 R courant / croiserende de penninck XX / beseth op :

1) haar behuijsde stede in AP te Craningen
- oost het cloostergoet van Sinte Cornelis
- suyt dhoirs Jan Matten
- west en noort de straete

2) 56 roeden landt op de Nedercauter
- osot dhoirs Michiel Schutijser
- suyt het goet van het hof te Angereel
- west en noort Jan Menschaert

Present : de meier , burgemeester , Jan De Maeseneer en Laureijs Van Oudenhove

Marge : op 29.11.1757 heeft Gillis Van Lierde visie gedaan dat Wed. Jan Van Lierde het kapitaal van deze rente heeft gelost aan Judocus Haelterman