Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1732


Magistratuur van jaar 1732

Baljuw en meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Burgemeester : Michiel Rockelé ,

Schepenen : Gillis Van Vreckem , Martinus Lemmens , Jan De Maeseneer , Geeraert Callebaut , Laureijs Van Oudenhove , Jacobus Oeriens

Officieren : Jan Lippens , Guilliam De Cooman fs. Adriaens in Pollare , Jan Vierendeels


24.01.1732 : Amandus Haelterman insetene van Eychem verkoopt aan Frans Prieels x Anna Haelterman filia Amandus :

1) 24 roeden lochtinck in een meerdere partij in Eychem
- oost het straetken
- suyt het kerckhof
- west de plaetse
- noort de straete

2) 1 dachwant meersch in Eychem in meerdere partije genaempt " de Cloddaert "
- oost het goet van Sint Jans ten Dullen in Ghent
- suyt de Reijte
- west de wed. Jan Viseur
- noort Jan Baptiste De Tre

dit voor 20 S / roede " d'een door d'andere "

Ook zal de koper gehouden zijn uijt de cooppeningen te betalen de funeraille rechten ende missen

Present : de meier , borgemeester , M. Lemmens , Jan De Maeseneer en Geeraert Callebaut schepenen


27.02.1732 : Jenne De Bremaecker weduwe wijlent Amant Haelterman met als voogd Frans Prieels vernieuwt een contract te weten :

Amandus Haelterman x Jenne De Bremaeker verkopen bij forme van uijtgrootinge aan Jan Snel :

1) al het paert en recht van tochte als Jenne De Bremaecker heeft in een behuysde hofstede in de prochie van Apelteiren en Eychem bij de kercke te Eychem
- oost het kerckhof
- west en noort de strate

groot omtrent 75 roeden

ook het recht van hoirije in alle edificien staende op de hofstede

2) idem recht in 1 dw. meersch wesende wisselmeersch binnen Eychem in meerdere partije
- oost St. Jansgoet ten Dullen in Gendt
- suyt de Reijte
- west Geert Cossijn
- noort de straete

Op voorwaarde dat Jenne De Bremaecker deze partijen mag gebruiken haar leven lang

en dit voor de som van 200 R courant aan dhoirs Jenne De Bremaecker uiterlijk 6 maand na haar overlijden

Moesten de edificien door " oorloghe ofte brandt quaemen verdistruweert te worden " dan moet de koper slechts 160 R betalen

Dit alles volgens een contract uit jaar 1726

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Geeraert Callebaut , Laureijs Van Oudenhove schepenen

Nota bene : Joanna De Bremaecker zou overlijden in Pollare op 17.08.1733 als vidua Amandus Haelterman


26.03.1732 : Jan De Moor x Pieternelle Beeckman mitsgaders Joseph Cosijns al schoonvader van Elisabeth Beeckman fa. Guilliam en van Pieternelle Doolaghe ,

de voorste De Moor als voogd over de weese verkopen aan Elisabeth Beeckman fa. Marten opsetene van AP :

de 2/3de van een behuysde stede in AP in de Hooghstrate groot int geheele 13 roeden en 2 voeten
- oost de beke
- suyt Cornelis Sieters causa uxoris
- west de strate
- noort sheeren dam

dit voor 30 R

Present : de meier , Geeraert Callebaut en Laurijs Van Oudenhove schepenen

Redactie : schoonvader betekent stiefvader


16.04.1732 : Vrijwillige verkoop ten verzoeke van :

Sr. Guilielmus Mertens fs. Charles tot Apelteren over d'een helft

de 7 staken en hoors en erfgenaemen van wijlent Elisabeth Maes fa. Frans daer moeder af was Josine Mertens overleden sonder kint ofte kinderen voor de wederhelft :

te weten een broek te Craningen groot 359 roeden 1 voet
- oost dhoors Pieter Buydens
- suyt de rijte
- west dhoors Jacques Bogaert
- noort de straete

Deze partij is in tochte beseten bij Pieter De Duffeleer als hauder en lancxtlevende ten sterfhuyse van de voorste Elisabeth en doet afstand van zijn tocht

deze partij is belast aan het kapittel van Nijvel met 1 zister evene en 1 cappoen / dachwant
Item belast aan de heere van LvW met een hoen en 8 denieren sjaers op 75 roeden
Item belast aan den heere Beeckman als proprietaris van het hof te Angereeel met 1 cappoen sjaers

Na opbod gebleven op Paesschier De Maeseneer voor 10 S / roede in wiens naam optreden Amant Haelterman x Jacquemijne De Maeseneer

Ondertekend door
1) Jan Mertens ,
2) Guillielmus Mertens
3) Pieternelle Mertens weduwe Jan De Cueleneer geassisteert met Sr. Pieter De Cueleneer als verkoren voogd
4) Joannes Steenhout fs. Jans en van Geertruyde Mertens hem sterk makend over zijn broeders en zusters
5) Jan Thienpont en Michiel De Backer als voogd over zijn weesen geprocreeert met Anna Marie Thienpont daar moeder van was Adriaene Mertens
6) Joannes Vanden Hove als voogd van zijn kinderen met Geertruyde De Cueleneer , Jan De Backer x Petronella De Cueleneer , Carolina de Cueleneer x Jacobus Preck daar moeder af was Joanna Maria Mertens
7) Joseph en Pieter Rollij daar moeder af was Elisabeth Mertens wesende een7de staak

Van de koopsom krijgt Guillielmus Mertens de som van 99 R 12 S
Van de koopsom krijgen de andere 6 hoors samen 79 R 19 S 1 blanck

Present : Pauwel Lauwaert officier , Laureijs Van Oudenhove en Geeraert Callebaut schepenen


30.06.1732 : Donatie in Versailles aan Jan De Vulder van de helft van het hof te Vroonenhove

Jan De Vulder trok naar Versailles om deze donatie te aanvaarden

Par devant les notaires du Roij au Bailliage de Versailles fut present 

Sr. Pierre De Clercq dit Siste Entrepreneur des Batimens du Roij demeurant en cette ville en sa maison anciennement de Montboron paroisse de Notre Dame , lequel desirant donner de marque de l'amitié qu'il porte a Jean De Vulder fermier en la ferme de Vrouwenhove paroisse d'Apelteire baronnie de Wedergraet en Flandres ,

ledit De Vulder petit neveu dudit Sr. Siste a cause de Anna De Smet sa femme petite niece d'icellui Seigneur Siste ,

a donné audit Jean De Vulder estant ce jour au dit Versailles a ce present et acceptant les biens et heritaiges qui suivent

Hierna volgt de beschrijving van het hof te Vrauwenhove ( lees : Vroonenhove ) :

1) la motié au couchant de la ditte ferme de Vrouwenhoove avec la grange , ecuries , collombier , batimens et lieux en dependants et la motié aussi au couchant du terrain situé au derriere de la ditte ferme terminant jusq'ua la Brughstrate et tenant du costé de levant aux biens du Sr. Basengien

2) la motié du costé du midij du vergié aboutissant a la ditte grange du coste du levant du midij a la ditte Brughstraet du coste du couchant au Ruisseau et a la prairie du Sieur Jean Van Heze nommée la Caroigne et du costé du Nord auxdits biens dudit Sieur de Basengien

ledit vergié contenant ung bonnier 39 vergers suivant l'arpentage qui en a esté fait par Jean Van Gijseghem

De verdere teksten zijn de Franse bewerking van de Vlaamse tekst uit 1733

3) de westhelft van de Lavaenmeerschen scheedende
- oost de heere van Basenghien met de wederhelft
- suyt den Boomgaert ofte meersch van deselven heere
- west den Lentcauter
- noort de goederen van dhoirs Jan D'Herde en de Luypendael

4) de noorthelft van een stuck lants op den Lendtcauter
- osot de voorste Lavaenmeerschen
- suyt den heere van Basenghien
- suyt het gescheede tussen de voorste prochie van Apelteren en Voorde
- noort selve geschede

groot over de helft 1643,55 roeden

5) de suythelft van een stuck landts ghenoempt " de Elf Bunder "
- oost de Capittelstrate
- suyt den dreve en erfve van de voornoemde hove en erfve
- west de Lavaenmeersschen
- noort Sr. van Basenghien met de wederhelft

tussen welke helften sijn ghestelt twee witte steene paelen

groot over de helft 2422,40 roeden

6) de oosthelft van een stuck landt op den Hoelputte genaempt " de Seven Bunder "
- oost capittelgoet van Nijvel en kerckengoet van Nijvel en kerckengoet van AP , dhoirs Jan Vander Poorten , dhoirs Christoffel De Roover
- suyt de strate leijdende van AP naar Eijchem
- west den heere van Basenghien met de wederhelft
- noort Sr. Jans ten Dullen

ook hier zijn 2 stenen palen gestelt tussen de wederhelften

groot over de helft 1502 roeden

7) een deel van stuck land op den voorste Hoelputte ghenoempt " Ses Dachwanten "
- suyt derfve van Sr. Philips Vander Stricht
- oost capittelgoet van Nijvel
- noort den heere van Basenghien

groot 271,50 roeden

8) een partij land op de voorste Holputte
- oost d'Eussel
- suyt dhoirs Jan Vander Poorten
- west Sr. Philips Vander Stricht
- norot Peeter De Naeyer en dhoirs Christoffel De Roover

groot 139,20 roeden

9) stuck land op den Schildt
- oost capiitelgoet van Nijvel gehenoempt " den Drijbeck "
- suyt den voetwegh van AP naer Eychem
- west en noort de strate

groot 565,60 roeden

10) de westhelft van een stuck landt opt Apelteirenvelt
- oost den boomgaert van heer en Meester Jan Macharis met consoorten en de Vijtsberch
- suyt den selven Veijtsberch
- noort veldeken van deselve Macharis en de strate

groot over de helft 320 roeden

11) de westhelft van partij maeijmeersch op de Dendermeersch
- oost de goeden van Sr. van Basenghien met de wederhelft
- suyt het goet van dhoirs Pieter Macharis
- west Christoffel Gibou
- noort den gracht teghen den Heckstadt

groot 304,50 roeden

12) de oosthelft van een meersch ghenoempt " de Sesse Dachwant "
- west heere van Basenghien
- suyt den Dendere

groot 329,50 roeden

13) een partijcken meersch
- vooren teghen het straetken
- noort derfve van dhoirs Jan De Cooman ofte Jan Vander Schueren
- west tgoet van het hof te Angereel
- suyt de Reijte

groot 152 roeden

14) de helft van 1 dw. craijmeersch treckende langs den Dender ghenoempt " den Dam "
- oostwaert de Dender
- suytwaert de Dender
- west het goet van dhoirs Paesschier Vander Stricht

groot 50 roeden

Nota bene , de andere helft werd in 1731 geschonken aan Sr. Cornelis Feyters x Josina De Clercq opsetenen van Brussel

15) une piece de terre sur le Nercauter contenant une journée 9 verges dix pieds
- tenant du levant les biens de Joos Vander Veken
- au midij Eloij Vander Kleijen
- au couchant a la ferme d'Hangereele et a Marc Lemmens
- du nord le Langhe Haghe

16) 3 journées d'autre terre labourable
- au levant au Pierre Gibau
- au midij a une haije
- du costé du couchant t'Meulevelt
- au nord le chemin de Grandmont a Ninove

Deze goederen waren verworven door de donateur volgens aktes gepasseert voor de schepenen van LvW op 02.10.1685 en 05.06.1687

Deze schenking gebeurde op conditie dat de " donnataire " zal betalen de som van 280 florins de Flandres vaillans chacun 25 sols monnoije de France annuellement de six mois a 6 mois a Demoiselle Josine De Clercq veuve du Sr. Corneille Feijtens demeurante a Bruxelles et ce en sa demeure ou au porteurs et pendant la vie seullement ,

bij het overlijden van Juffrouw Josine De Clercq is hij verplicht te betalen aan Demoiselle Anna Catharina Feijtens fille de la ditte veuve Feijtens et mére dudit sieur donnateur et apres elle a ses enfans et descendants en ligne directe et a leur deffaut aux enfans de Demoiselle Anne Marie Feijtens épousde du Sieur Jean Philippe Aubert 200 florins de Flandres

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Geert Callebaut en Gillis Van Vreckem schepenen

Marge : in 1734 heeft Jan De Vulder deze rente gecasseert en betaald aan Juffr. Anna Catharina Feijtens het kapitaal van deze rente te weten 2000 R courant


10.07.1732 : Jan Steenhout en Elisabeth Steenhout mitsgaders Adriaen Steenhout en Jan Mertens als voogden paterneel en materneel van de 3 nog minderjarige weesen van wijlen Jan Steenhout en Geertruyde Mertens bij naeme Emanuel , Frans en Andries Steenhout hebben wel en deugdelijk verkocht met toestemming van de heeren weesheren als oppervoogden der stadt en schependom van Aelst :

verkopen aan Guilielmus Mertens fs. Charles

312 roeden meersch liggende onverkaveld in een partij van 9 dachwanden binnen de prochie van AP palende int geheel
- oost en suyt de Dendere
- west cloostergoet van Ninove
- noort kerckengoet van Apelteiren

dat voor 22 S / roede boven de last van een sister haver en 1 cappoen sjaers / dachwant aan het capittel van Nijvel

De verkoper vermindert de koopsom met het kapitaal van een rente die de koper ten laste van de verkopers heeft van 230 R wisselgelt

Te weten dat deze partije is belast met de tocht aan Pieter De Duffeleer en ook in pachte

Deze verkoop gebeurde in Aalst en was getekend door de greffire De Meerschman en werd in LvW genoteerd , te weten dat Jan en Elisabeth Steenhout verklaarden niet te kunnen schrijven

Present : de meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vreckem en Martinus Lemmens schepenen


08.07.1732 : Livina De Witte wed. Mr. Jacques Viseur pachteresse van Eychem geassisteert met Louis De Witte als bijstaenden vooght is schuldich aen de kercke van Eychem :

de som van 100 R wisselgelt / hiervoor rente van 5 R courant /  welke rente sal beginnen op den dach van haer overlijden

haar paert van een behuysde hofstede daer de comparante is wonende groot int geheele omtrent 5 dachwant
- oost en noort de straete
- suyt het Damvelt
- west het Eychemvelt

Present : Jan Vierendeels officier , Laureijs Van Oudenhove en Geeraert Callebaut schepenen

Marge : Op 09.06.1734 is verschenen Sr. Jan Cosijns als vooght van de weesen van wijlent Gheeraert Cosijns en van Anna Viseur saligher en heeft deze rente gelost aan de heeren opperproviseurs der kercke van AP


23.10.1732 :  volgens akte gepasseert voor notaris Jan Baptiste Canis in Aalst  :

Jan Vander Smissen fs. Gijsbrechts opsetenen van Herlinckhoven x Virsina Buydens actuelijck binnen Aelst geassisteert met haeren man hebben ontfangen van Dhr. Charles Balthazar Diericx ontfanger deser stadt Aelst de som van 800 R wisselgelt / hiervoor erfelijke rente van 40 R courant / beseth op goederen en gronden van erfven alle geleghen in Apelteren

1) partij lants op den Veijsberghe groot 75 roeden
- oost en west de voetwegh
- noort tgoet van Macharis en het goet van Levesque
- suyt Elisabeth De Cueleneer

2) partij lant op de Veijtsberch groot 220 roeden
- osot het goet van Erasmus Stevens
- west Merten De Duffeleer
- noort het Apelteirenvelt
- suyt Pieter De Decker

3) partij lant op het Damvelt met een partij bosch daeraen groot 133 roeden
- oost het goet van het hof te Angereel en den Ensbrouck
- suyt de straete
- west de raadsheer Vander Beken
- west ( ? ) St. Jans ten Dullen

4) 82 roeden meersch en is de helft van meerdere partije
- oost tgoet van Anghereel
- suyt Joos Persoons
- west den Dender
- noort het Capittel van Nijvel

6) de helft vn 123 roeden meersch in de Cleijnen Dammeersch
- oost dhoors Christoffel De Roover
- suyt het gescheede van Voorde
- west den dam
- noort de Reijt

7) 48.30 roeden lant opt Meulevelt
- suyt en west Pieter Macharis
- oost dhoirs Cornelis Temmerman en Macharis Van Heghe

alle goederen de 2de comparante toekomend bij verkaeling in 1716 ten sterfhuyse van haer vader Pieter Buydens

8) partij lants in Ap opt Meulevelt
- oost Gillis Cousijns
- west tgoet van de abdije van Sinte Cornelis
- suyt den voetwegh leedende naer den Wintmolen

de 2de comparante toekomend bij successie van de weese Pieter Van Waeyenberghe

Hiermee sal gelost worden een rente van 800 R wisselgelt aan Sr. Livinus Van Ongeval

Present  : de meier , Gillis Van Vreckem en Geeraert Callebaut schepenen

Red. : lees Virginia Buydens , dv. Petrus en Isabella Van Bossuyt geboren in 1685 in Appelterre

Marge : anno 1765 heeft Jan Vander Smissen 200 R wisselgelt betaelt aan de Wed. Dierickx en hiermee is deze rente gecasseert


13.11.1732 : Abraham Vander Poorten opsetenen van Eychem verkoopt aan Michiel Tuijbens :

een huys ende erfve bestaende in :

- keucken
- camer
- peerdestal
- coestal
- schuere en andere edifitien

behoudens de gebacken correelhoven die blijft in proffijte van de vercooper

met een dachwant lant salvo justo
- oost dhoirs Adriaen Thienpont
- suyt den voetwegh
- west Marcus Uyttenhove
- noort de strate

belast met 1,5 R sjaars heerlijke rente in proffijte van de Armen van Neijghen en 7 oorden heerlijke rente aan de heere van Neijgen

dit voor de som van 430 R courant

en verklaart Livinus Tuybens hem borge over de koopsom , de koper en de borgsteller kunnen niet schrijven

Present : de meier , burgemeester en Gillis Van Vreckem schepenen


27.11.1732 : Paesschier De Maeseneer fs. Jooris verkoopt aan Amant Menschaert :

1 dw. lant op de Veijtsberch
- oost de straete
- suyt dhoors Cornelis Bogaert
- west Pieter Vander Straeten
- noort dhoirs Geeraert Cosijns

dit voor 110 R courant

Present : de meier , Jan De Maeseneer , Gillis Van Vrechem en Geeraert Callebaut schepenen


31.12.1732 : Guilliam Mertens en Pieter De Cueleneer beiden opsetenen van AP verkopen aan Cornelis De Mol fs. Joos ook opsetene van AP ( folio 206 in Wed. 384 )

204,60 roeden meersch in AP in de Kersenmeersch
- oost Jooris De Cooman
- suyt de Dender
- west clooster van Beauprez
- noort de straete

belast aan capittel van Nijvel met 2 sisters haver en 2 cappoenen sjaers onlosselijcke rente

dit voor 20 S / roede

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen baljuw , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Van Vreckom , Jan De Maeseneer , Geeraert Callebaut en Laureijs Van Oudenhove