Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1731


28.04.1731 : Openbare verkoop door Sr; Joannes De Coene x Jo. Catharina Vollens , Item Juffr. Clara en Joanna Vollens beiden hun zelfs en hun sterk makend over hun minderjarige broeder en zuster verkopen aan de wezen van wijlen Geerardus Cosijn x Anna Viseur

een partij land in AP en is de helft van 430,50 roeden land op het Beeckvelt waarvan het wederdeel toebehoort aan Jan Wijnant fs. Jans palende int geheel
- oost Joos Ooghe
- suyt Mijnheer Van Overwaele
- west Cornelis Van Snick
- noort den voetwegh leedende naer Zandbergen

verbleven op Sr. Jan Cosijn voor 20 S / roede en dit over en ten behoeve van de wezen van wijlen Geerardus Cosijn x Anna Viseur

Dit voor 215 R 5 S

Present : Jan Vierendeel loco de meier , Guillielmus Mertens en Gillis Buydens schepenen


16.08.1731 : voor Jan Vierendeel officier loco de meier is overgebracht seker contract :

Livinis Schouwvliegher soo over hem selven als bij procuratie over Joannes en Frans en Joanna Schouwvligher zijn 2 broeders en zuster mitsgaders Guillielmus en Pieter De Roover alle hoirs en erfgenamen van Christoffel De Roover :

verkopen aan Michiel Anthonis :

een veldeken genoempt " Pantegemsveldeken " gelegen in AP
- oost dhr. Joos Macharis
- suyt Joos De Cueleneer
- west Anthoen Roosens
- noort het straetken

groot 81 roeden en dit voor 31 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Jan Mertens schepenen

Wedergrate nr. 384 folio 128


02.11.1731 : Frans Vander Schueren fs. Louys x Anna D'Hame filia Lievens insetenen van AP bekennen over ontvangen som een rente aan Sr. Pieter De Cueleneer fs. Pieters tot AP en dit over 300 R courant gelt , de schellinck tot 7 stuivers , en hiervoor een rente van 15 R croiserende aan penninck XX , beseth op :

1) hun behuysde hofstede in AP te Nederstraeten groot 56 roeden
- oost dhoirs Jan Baptiste Vander Schueren
- suyt de strate
- west Hendrik Torrekens
- noort den Neercauter

2) 75 roeden land op de Neercauter
- oost tgoet van het hof te Angereel
- suyt den voetwegh
- west dhoors Jan Baptiste Vander Schueren
- noort de langhe haege

3) 125 roeden op de Veijtsberch
- oost Guilliam Mertens en Guilliam De Spiegeleer
- suyt Anthoon Roosens causa uxoris ofte dhoors Michiel Schutijser
- west en noort cloostergoet Ninove

4) 100 roeden op Muylemvelt
- oost de pachtgoederen ofte erve van Geeraert Callebaut
- suyt de haeghe ofte cloostergoet Ninove
- west Michiel De Backer
- noort Pieter Doolage


Present : de meier , Michiel Rockelé en Gillis Van Vreckem schepenen

Marge : op 01.04.1746 is Frans Vander Schueren fs. Loys x Anna Dhame hebben deze rente gelost aan Pieter De Cueleneer