Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1730


12.01.1730 : Verzoek door Guilliam Mertens fs. Charles weduwnaar van Maria Van Waeyenberghe met Jan Mertens en Pieter Van Waeyenberghe als V.P. en V.M. over de 4 minderjarige kinderen van wijlen Maria Van Waeyenberghe in haar huwelijk met Guilliam Mertens

Verzoek om toestemming om 2 partijen conquest te mogen vermangelen te weten de volgende partijen

1) 97 roeden land voor desen geweest de Hofstede
- oost en suyt den Hoochcauter
- west de straete
- noort den voetwech te Muylem leedende naer Nederhasselt

5) 40 roeden 10 voeten op de Hoochcautere
- zuyt Peeter Daem
- west Muylemvelt
- noort de strate

En om deze te vermangelen met Elisabeth Vanden Eede weduwe van Jan De Backer insetenen van Appelterre en dit over :

een partije lant in de Brodhoeck in de noortsijde gelegen in een grotere partije groot 136,10 roeden
- oost Pieter De Cueleneer
- suyt Jan De Cooman
- west Adriaen D'Herde
- noort Pieter Daem

Welke partije Elisabeth Vanden Eede was toekomende bij de verkaveling na het overlijden van haar man

De schepenen geven de toestemming

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Buydens , M. Lemmens , Gillis Van Vreckem , Martin Desmotte


12.01.1730 : Elisabeth Vanden Eede weduwe Jan De Backer insetene van AP is over de voornoemde vermangeling schuldig aan Guilliam Mertens fs. Charles over zijn 4 weeskinderen bij wijlen Maria Van Cauwenberghe een rente van 3 R sjaars / penning XXV

Bezet op de 2 partijen die ze bij mangelinge heeft verkregen

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Michiel Rockelé burgemeester , Gillis Buydens schepenen

Marge : in 1755 heeft Michiel Vander Haeghen deze rente gelost aan Judocus De Maeseneer over Guilliam Mertens


04.03.1730 : Jacobus Vande Velde x Paesschiene Van Hecke erkennen een rente aan Livina De Witte weduwe van Mr. Jacques Viseur van 5 R sjaars / 20ste penning / beseth op ( folio 49 van Wedergrate 384 )

1) hun behuysde hofstede gelegen in AP achter de Plaetse
- oost de beke
- suyt het straetken
- west en noort Pieter De Cueleneer

Welke de comparanten hebben verworven bij coope jegens Antoon Van Coetsem

Ook is gecompareert Jan Menschaert zwager van de comparanten ook insetene van AP en heeft als verdere sekere gestelt te weten

1) de helft van 1/2 bunder bosch binnen AP
- oost de straete
- suyt den dam
- west Michiel Antheunis
- noort N. Macharis

2) de helft van 40 roeden land in AP op de Neercauter
- oost Gillis Buydens
- suyt de strate
- west Peeter Van Laethem

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Guillielmus Mertens schepenen


04.05.1730 : Leenverhef in Aspelare van een leen van de heer van Wedergrate

Gillis Vanden Bossche fs. Charles wonend tot Woubrechtegem x Aldegonde Coppens filia Pieters welke comparant over en ten behoeve van zijn huisvrouw leenverhef doet :

van een verschenen leen binnen de prochie van Aspelaer op den Roijael
- oost het leen van Frans Baele
- suyt Joannes De Smeth
- west Marcoen Daemen en de voornoemde De Smeth
- noort Pr. Berlengee

Ter manisse van de baljuw Joannes Vander Mijnsbrugghen en Christiaen Baeijens greffier en Gillis Van Vrechem en J. Van Heghe leenmannen


12.06.1730 : Petronella Mertens weduwe Jan De Cueleneer insetene van Appelterre met Michiel Antheunis als gekozen voogd heeft verkocht aan haar zoon Jan De Cueleneer koster van AP :

een huys en erfve met alle edificien daerop staende in AP op de Plaetse groot 60 roeden
- oost en noort de straete
- suyt de weduwe en dhoirs Pieter De Decker
- west Louis Vander Haegen

de vercooperigge in het geheel competerende midts de voogden van haer weeskinderen den sterfhuyse van wijlen haeren man hebben gerenunchieert

dit voor 392 R courant en 2 R ten gelaege

en ook te betalen de rente van 4 R 12,5 S wisselgelt sjaers ten proffijte van Mathijs Mertens wat maakt in kapitaal 113 R 6,5 S die de koper uit de voorste koopsom zal betalen blijft dus nog 278 R 13,5 S

Present : de meier , Gillis Van Vreckem en Martin Des Motte


12.06.1730 : Petronella Mertens weduwe Jan De Cueleneer insetene van Appelterre met Michiel Antheunis als gekozen voogd verkoopt aan Sr. Pieter De Cueleneer fs. Pieters :

een partij dendermeersch in de Hexstadt binnen AP groot 40 roeden
- oost dhoirs Joos De Duffeleer
- suyt de coper
- noort dhoirs Michiel Schutijser

voor 40 R en 24 S ten gelaege

Present : ut ante


02.11.1730 : Verzoek door Livina De Witte weduwe wijlent Jacques Viseur , opsetenen pachteresse binnen de prochie van Eychem , mitsgaders Sr. Jan Cosijn en Louis De Witte als voogden over de weesen van wijlent Gerardus Cosijn en van Anna Viseur filia van Jacques en van de voorste Livina :

en dat zij Livina De Witte gedurende haar huwelijk met wijlent Jacques Viseur had gekocht omtrent 40 roeden land in AP aen de plaetse wesende een drijbeck
- oost en suyt het losgat van het Eychemvelt
- west Sint Jansgoet ten Dullen in Gent
- norot sheeren strate

belast aan heere van LvW met heerlijke rente van 2 cappoenen ,

waarvan de helft competeert aen de weesen van de voorste Cosijn en Anna Viseur op last van de tocht aen de suppliante ,

op welke partije de overledenen Geeraert Cosijn x Anna Viseur hebben doen stellen een huys en daer alsnu groote reparatien moet gebeuren , soo aent dack als anderssints ,

hadden de suppleanten " om de reparatien te ontgaen " selve huys met de gront verkocht aen Elisabeth Lauwaert filia Paesschiers voor de som van 175 R courant

en aangesien dese verkoop niet mag gebeuren sonder consent van de schepenen als oppervooghden vragen ze toestemming

Getekend met een kruisje door Livina De Witte en getekend door de voogden

De schepenbank van Wedergrate geeft toestemming tot de vorige verkoop
Present : de baljuw , Michiel Rockelé burgemeester , Guilliam Mertens , Martijn Des Motte en Gillis Van Vreckom schepenen en greffier C. Baeyens


17.11.1730 : Verkoop van de hofstede door Livina De Witte en de voogden van de 5 minderjarige weeskinderen van wijlen Gerardus Cosijn , zie vorige akte

dit aan Elisabeth Lauwaert filia Paesschiers geassisteert met Pauwel Lauwaerts als verkoren voogd

Present : Jan Vierendeels officier , Guillielmus Mertens en Gillis Buydens schepenen