Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1729


05.03.1729 : Afsluiten van proces tussen :

Guilliam Vander Kelen x Jenneken Cardoens en consoorten eisers op 11.03.1728
Wed. Cornelis De Clercq en Jan Van Lierde x Catharina Matten tsamen inwonende tot Appelterre


De verweerders worden veroordeeld tot betalen van 9 jaar crois van een obligatie van 76 R 14,5 S en dit aan de penning XVI en dit van meerdere rente van 24 L groot en dit verleend bij Nicolaes Matten fs. Jans op 21.04.1671 ten proffijte van Jenneken Vander Cleijen weduwe van wijlent Adriaen Cardoen

Zowel de beide eisers als Jan Van Lierde verklaren niet te kunnen schrijven

Afgesloten in presentie van P. Haelterman , Jan Roosen en J. De Weghe


14.03.1729 : Adriaen Buydens mitsgaders Pieter Hendrick Buydens zonen Pieters , jonkmans tot Meerbeke en Denderwindeke verkopen aan Elisabeth Vanden Eede weduwe Jan De Backer opsetene van AP :

50 roeden Xlant in AP op den Worm meetel
- oost het goet van thof te Angereel
- west dhoors van de voornoemde Jan De Backer
- noort gescheede van Aspelaer

Dit voor 18 S / roede

Deze partij werd ten deele in tochte bezeten door de weduwe van Pieter Buydens nu in huwelijk met Cornelis Vanden Eijnde , deze zien af van hun tocht

Present : Pauwel Lauwaert officier , Gillis Buydens en Jan Mertens schepenen

Red. : parochieregisters van Meerbeke

Anno 1701 het huwelijk van Petrus Buydens x Maria Doremont met tt. Adrianus De Sadeleer en Petrus De Haselere

14.07.1711 hertrouwt Maria Doremont met Cornelis Vanden Eijnde met tt. Joannes Van Eesbeke en Erasmus Goossens

Uit het huwelijk van Pieter Buydens x Maria Dooremont vinden we 1702 ° Adriaen , 1705 ° Henricus


14.03.1729 : Adriaen Buydens mitsgaders Pieter Hendrick Buydens zonen Pieters , jonkmans tot Meerbeke en Denderwindeke verkopen aan Guilliam Mertens fs. Charles opsetene van AP :

49 roeden Xlant in AP op de Wildere
- oost en west den cooper
- suyt de weduwe en dhoors Erasmus Kieckens
- noort Michiel Antheunis als pachter

belast met 11 stuivers sjaars aan de kercke of Armen van AP onlosselycke rente

Dit voor 11 S / roede

Deze partij werd ten deele in tochte bezeten door de weduwe van Pieter Buydens nu in huwelijk met Cornelis Vanden Eijnde , deze zien af van hun tocht

Present : Pauwel Lauwaert officier , Gillis Buydens en Jan Mertens schepenen


04.05.1729 : Geertruyde Vierendeels fa. Lievens en van wijlen Josine Vanden Dorpe geassisteert met Jan Vierendeel en Joseph Bouin ( slecht leesbaar ) waarvan moeder was Anna Van Dorpe verkopen aan Frans Prieels

partij land op het Damvelt
- west tgoet van het hof te Anghereel
- noort Sint Jans ten Dullen

groot 125 roeden voor 9 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Pieter De Duffeleer schepenen


04.05.1729 : Geertruyde Vierendeels fa. Lievens en van wijlen Josine Vanden Dorpe geassisteert met haar bijstaande voogd Pieter Vierendeels en Joseph Bouin ( slecht leesbaar ) waarvan moeder was Anna Van Dorpe verkopen aan Pieter De Gendt tot Voorde 2 partijen land op de Wildere

1) eerste partij
- oost tgoet van thof t'Angereele
- suyt tgoet Cornelis De Cueleneer
- west Adriaen Bogaert
- noort Pauwel Thienpont

groot 91,50 roeden en dit voor 16,5 S / roede

2) tweede partij ook op de Wilder
- oost Pieter Borreman
- west tgoet van Adriaen Stevenaert
- suyt de strate

groot 73,40 roeden en dit voor 13 S / roede

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Pieter De Duffeleer schepenen


10.05.1729 : Dheer Mattheus Piccart pbre en president van het godshuys van Nazareth in Ninove in naam van de familie Vollens verkopen

Sr. Joannes De Coene x Catharina Vollens ,
Juffr. Clara Vollens haar selfs bij competente ouderdom
de 2 weeskinderen van Sr. Jan Vollens x Juffr. Maria Theresia Piccart

verkopen aan Jan Wijnant fs. Jans x Anthonette Van Damme :

de zuidhelft van 430,50 roeden land in AP op het Beeckvelt palende int geheele
- oost Joos Ooghe
- suuyt Mijnheer Van Overwaele
- west Cornelis Van Snick
- noort den voetwegh leedende naer Santbergen

dit voor 19 S / roede

en de kopers zullen in volle possessie komen van deze partij " na het scheiren van de vruchten "

Present : Pauwel Lauwaert officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


30.05.1729 : Authorizatie voor de weesen Jan De Backer

Dit naar aanleiding van het overlijden van Jouffr. Cornelia De Neve binnen de stede van Ninove

En dit voor de verdeling van het sterfhuis ten bate van de wezen met de schepenen als oppervoogden en Michiel De Backer oudt borghmeester tot Aspelaere als vooght van de drij weesen van wijlent Joanna Daem en van Jan De Backer

Hierbij krijgt de voogd de toestemming om zich te presenteren bij de heeren van de magistraat om te aanhooren de staet van goede enz.

Present : de baljuw , Gillis Buydens en Merten De Duffeleer


18.06.1729 : Pieter Vander Straeten x Pieternelle De Smet schenken aan Jan Baptiste Vierendeels heurlieder cosijn sone van des comparantens dochter :

1) de helft van hun woonhuis gelegen in Apelteren te Craningen groot in grond 85 roeden
- noort jegens de hofstede van Pieter De Duffeleer fs. Nicolaes causa uxoris
- suyt de wederhelft

2) 110 roeden landts opt Apelteirenvelt
- suyt het cloostergoet van Ninove
- west Jan Vander Schueren
- noort de goederen van de Armen van Voorde
- oost Anthoon Vanden Neste

3) 118 roeden landts opt Meulevelt
- suyt den Armen van Apelteren
- oost de weduwe Jacques Torrekens
- west Louis Vander Haeghen
- noort de Meulenwegh

4) 40 roeden landts op de Veysberch
- oost cloostergoet van Ninove
- west Jan Vander Poorten
- noort Pieter De Spiegeleer

Ook is gecompareert Anna Vander Straeten dochter van de voorste comparanten en moeder van de voornoemde Jan Baptiste en verklaart toe te stemmen in de gift

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Pieter De Duffeleer schepenen

Redactie : dat een kleinzoon ook " cosijn " genoemd werd was me onbekend


10.07.1729 : Jan Vander Haeghen bij procuratie van juli 1725 stelt dat :

Sr. Pieter Josephus Gordebeke wonende tot Deynse ( vermoedelijk Deinze ) verkoopt aan Arent Torrekens :

een meersch groot 82 roeden in AP
- oost tgoet van Angereel
- suyt Joos Persoons
- west den Dender

en dit voor 26 R 12 S

De verkoper toekomend uit hoofde van wijlen Cathelijne Van Damme weduwe Sr. Jan Gordebeke

Zo verklaart bij deze Thomas Vroonhove x Adriaene Gordebeke toe te stemmen in de verkoop

Present : Jan Vierendeels officier , Pieter De Duffeleer en Gillis Buydens schepenen


11.07.1729 : Voor de schepenbank van Ressegem en Borsbeke is comparerende :

Sr. Philippus Frans Van Melckenbeke die hem borg stelt voor de persoon Geeraert De Vuyst binnen tselve Ressegem over de ontvangst en administratie in de SvG als voogd van Maria Anna Mertens geproceeert bij het huwelijk van Pieter Mertens en Josine Vanden Bossche met presentatie van de rekening ,

dit ten overstaan van Jan Baptiste Roggeman officier en wettelijke kennis van Sr. Jan De Meyer en Jan Aelbrecht schepenen deser Baronie

Redactie : PR Appelterre

Pieter Mertens x Judoca Vanden Bossche in Appelterre op 21.01.1707

Hieruit één kind : ° Maria Anna gedoopt op 19.01.1708

Judoca Vanden Bossche overleed op 10.02.1708

Pieter Mertens hertrouwde met Petronella Prieels


31.10.1729 : Anthoon Van Coetsem verkoopt aan Jacobus Vande Velde x Paesschiene Van Hecke :

een behuysde hofstede gelegen achter de kercke van AP groot 85 roeden met alle edificien daerop staende
- west en noort Pieter De Cueleneer

Dit voor de som van 94 R courant geld eens in contante penningen

Ook rente van 5 R sjaars / XXste penninck / ten proffijte van Livina De Witte weduwe Jan Viseur

Op conditie dat Adriaen en Marie Van Cutsem broeder en zuster van de verkoper hun leven lanck mogen blijven wonen in de kamer ten westen met het gebruik van 14 roeden lochtinck ook ten westen

Aangezien de rente aan Livina De Witte ook bezet was op een 2de partij land beloven de kopers deze partij te " dechargeren van dese rente "

Present : Jan Vierendeels officier , Gillis Buydens en Guillielmus Mertens schepenen