Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1728


Magistratuur in 1728

Baljuw : Pieter Vanden Abbeelen
Meier : Joannes Vander Mijnsbrugghen

Schepenbank : Rockelé Michiel ( B ) , Buydens Gillis , De Duffeleer Pieter , Demotte Martinus , Mertens Jan , Lemmens Jan , Lemmens Martinus , Oriens Jacobus , Van Vrechem Gillis

Officieren : Buyl Anthoon , De Coninck Jan , Van Bossuyt Jan , Vierendeel Jan


10.01.1728 : Jan De Waegeneer x Catharina De Mol verkopen aan Mathijs Mertens inwoonder van AP :

75 roeden lant op de Luypendael
- oost dhoors Jan Van Coetsem
- suyt capittelgoet Nijvel
- west Wed. Pieter Vander Schueren
- noort de raadsheer Gillis

aan 15 S / roede en 4 schellingen ten gelage en 4 schellingen contant aan de vrouw van de verkoper

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Pieter De Duffeleer schepenen


26.02.1728 : Joos De Landtsheere fs. Cornelis opsetene van Sint Antelinks verkoopt aan Sr. Gillis Buydens fs. Pieters :

een partij Xlant op de Neercauter groot omtrent 1/2 bunder
- oost de goederen van het hof te Angereel
- noort cloostergoet Ninove

dit voor 20 S / roede

Present : Jan De Coninck officier , Michiel Rockelé burgemeester , Martinus Lemmens schepenen


17.06.1728 : Verzoek door de voogden van de wezen van wijlen Pieter Van Coetsem x Maria Doolaege om over te gaan tot publieke verkoop van erfgoederen van het sterfhuis van wijlen Pieter Van Coetsem x wijlen Maria Doolage waar houder is gebleven Lieven De Brouwer weduwnaar van Maria Doolaege

V.P. Pietre De Duffeleer als voogd ex officio
V.P. Gillis De Coninck


Dus verkopen Lieven De Brouwer als houder ,

de 5 staken van wijlen Pieter Van Coetsem ex Maria Doolaege thaeren 2de huwelijk gewonnen als te weten

1) de 5 wezen van wijlen Jan Van Coetsem
2) Anthoon Van Coetsem
3) de wezen van Bernaert Van Coetsem
4) Marie Van Coetsem
5) Adriaen Van Coetsem

Ook de actie hebbend van de erfgenamen van wijlen Adriaen Van Heghe uit het eerste huwelijk van Maria Doolaege

Te weten dat enkele erfgoederen verbonden staan voor een rente van 3 R sjaars / penning 16 / ten proffijte van Sr. Frans Claus x weduwe Jan Cortvrint ende te voren weduwe van Sr; Joseph Vander Biest tot Ninove

Te koop werd gesteld

I ) een behuysde hofstede in AP groot in gronde 85 roeden
- oost de beke
- suyt het straetken
- west en noort Pieter De Cueleneer

hierbij wordt aan Adriaen en Maria Van Coetsem nog gelaten 14 roeden ten oosten tegen de beke en het straetken op conditie dat de koper na het overlijden van de voorste Adriaen en Maria in gebruik zal komen van de voornoemde 14 roeden

is gebleven op Anthoon Van Coetsem voor 152 R courant

2) een broeck in AP in de Craijbroecken groot 89 roeden
- oost de beke
- suyt enw est cloostergoet van Ninove

belast aan kapittel van Nijvel met 5 veertelen evene en 5/4de cappoens

is gebleven op Michiel De Quick voor 10,5 S / roede

3) een partije genoemt " den Honsbroeck " groot 50 roeden
- suyt de strate
- west Jan Vander Smissen
- noort tgoet van Angereel

belast met een hinne sjaers

is gebleven op Jan Vierendeel die " het commant heeft van Frans Prieels fs. Cornelis tot Outer " voor 7 S / roede

4) 52 roeden land in AP op de Wilder
- oost Pieter De Cueleneer
- suyt Michiel Anthonis
- west Pieter De Coster
- noort Michiel De Backer

gebleven op Pieter Bogaert voor 18 S / roede

5) 50 roeden land op de Vijsberch
- oost Jan Bogaert
- west Gillis Buydens
- noort Pieter De Duffeleer

gebleven op deselven Pieter Bogaert voor 22 S 1 O / roede

6) 25 roeden lant op het Meulevelt
- oost Louys Vander Haegen
- suyt het Armengoet van AP
- west den voetwech
- noort Frans Van Lierde

gebleven op Guilliam Van Coetsem in naam van hemzelf en over de medehoors van wijlen Bernaert Van Coetsem voor 10 S / roede

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter De Duffeleer , Gillis Buydens en Jan Mertens schepenen


21.06.1728 : dhoirs Pieter Van Coetsem x Maria Doolaege te weten

1) Anthoon

2) Adriaen

3) Maria Van Coetsem met haar broeder Adriaen als voogd

4) de wezen van Jan Van Coetsem te weten
  a) Jooris Van Coetsem
  b) Pieter Oriens x Cornelia Van Coetsem
  c) Guilliam Vander Linden x Josine Van Coetsem
  d) Martinus Menschaert x Joanna Van Coetsem
en hun sterk makend over hun medehoirs

5) dhoirs van wijlen Bernaert Van Coetsem met Pieter De Duffeleer als hun voogd

verkopen 6 partijen , zie supra , hierbij ziet Lieven De Brouwer af van zijn tocht

Present : zie supra


28.06.1728 : Anthoon Van Coetsem fs. Pieters erkent over ontvangen geld een rente aan Livina De Witte weduwe van Mr. Jacques Viseur tot Eychem een rente van 5 guldens / 20ste penning / beseth op :

1) 85 roeden behuysde hofstede in AP , de comparant competerende bij coope van 21.06.1728 lestleden

2) 96,50 roeden land in AP op het Muelevelt
- oost Guilliam Mertens fs. Charles
- suyt den cattengracht
- west Gillis Buydens
- noort dhoors Frans Van Santen

Present : de meier , Pieter De Duffeleer en Gillis Buydens schepenen


14.07.1728 : de kinderen van wijlen Sr. Frans Van Santen en Elisabeth Cosijns verkopen

1) Sieur Pieter Van Santen fs. Frans , borger van Geraardsbergen soo over hem selven als bij procuratie van :
2) Sieur Jacobus Van Santen
3) Frans De Gernier x Anna Van Santen
4) Pieter De Bruyne x Elisabeth Van Santen
5) Frans De Kimpe x Franchoise Van Santen
6) Joseph Brecx x Albertina Van Santen

alle hoors en erfgenamen van Pieter Van Santen x Elisabeth Cosijns hun vader , moeder , schoonvader en schoonmoeder


1) een partij land op de Veijsberch

gebleven op Hendrik Torrekens ten advenante van 26 S / roede

2) een partij land op het Meulevelt

gebleven op Jan Baptiste Vierendeels die het commant heeft van Jan Torrekens

3) en 4) 2 distincte meersen

artikel 4) is een meersch gelegen in de Keijpot
- oost den Dendere
- west het goet van het hof te Angereel

groot omtrent 80 roeden

Hierop rust een jaargetijde van 2 R sjaars en is een rente van 2 R sjaars te betalen aan de kerk van AP voor de zielen van wijlen Pieter Van Santen x Elisabeth Cosijns

gebleven op Guilliam De Spiegeleer ten behoeve van zijn zoon Gillis De Spiegeleer

Present : Joannes Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter De Duffeleer en Jan Mertens schepenen