Tracker

WETTELIJKE PASSERINGEN van APPELTERRE anno 1726


18.03.1726 : Joseph en Pieter Rollij filii Andries verkopen aan Guilliam Mertens fs. Charles opsetenen van AP :

het 1/8ste paert en deel hun verstorven uit hoofde van hun vader Andries Rollij in een partije meersch in AP in de Grooten Steenmeerschwinckel groot int geheel omtrent 5 dachwant soo gelijck selve 1/8ste paert gelegen is
- suyt de Dendere
- noort den dam
- aen de andere deelen van deselven meersch

Dit voor 92 R courant boven de last van haver en capoenrente aan capittel van Nijvel

Present : de meier , Gillis Buydens en Jacobus Oriens schepenen


11.04.1726 : Joseph en Pieter Rolly filii Andries in Denderhoutem verkopen aan Pieter Van Lathem x Petronella Wijnant :

172 roeden land in AP op de Wildere
- oost Guillaume De Spiegeleer en dhoirs Jan Baeijens
- suyt tgoet van de kerck of Armen van AP
- west de voorste De Spiegeleer als pachter
- noort den voetwegh van Ninove

belast met jaargetijde van 5 schellingen sjaars

Dit voor 1 R / roede en 8 schellingen ten gelage

Van welke partije Pieter De Duffeleer als houder ten sterfhuize van Elisabeth Maes de helft in tochte heeft

Redactie : zie de liquidatie in Appelterre bij het overlijden van Elisabeth Maes filia Frans en Judoca Mertens

De 2 kinderen Rollier erven uit hoofde van hun moeder Elisabeth Mertens

Present : Jan Vierendeels oficier , Gillis Buydens en Geeraert Cosijn schepenen


12.04.1726 : Jacquemiene Rijckbosch achtergelaten weduwe van Lieven Daem geassisteert met Lieven Van Oudenhove als vercoren vooght ter ene ,

Jan De Neve x Catharina Daem beneffens Pieter Daem vooght paterneel en Jan De Bodt vooght materneel over de 4 weesen van de voorste Lieven Daem achtergelaten als te weten Anna , Petronella , Elisabeth en Joanna Daem sijnde aldus 5 staken en hoors van de voorste Lieven Daem en te weten dat Jan De Neve x Catharina Daem wilden doen maecken cavelinghe en verdeelinge van alle de gronden van erfven bij de voorste Lieven achtergelaeten wat niet kan gebeuren omdat " de meeste van de erfgoeden waren belast met tochte en proprietijt in proffijte van de 1ste comparante "

en zullen zonder staat van goed te maken zal er bij onderling akkoord gegeven worden een kavel aan Jan De Neve x Catharina Daem :

een partij land groot 121,30 roeden op de Luypendael geseijt  " den brodhoeck "
- oost Jan De Backer
- suyt tgoet van desen sterfhuyse
- west dhoirs Joos De Grave
- noort den Borremeersch

en dat voor de waarde van 150 R courant

Present : Jan Vierendeel officier loco de meier , Gillis Buydens en Geeraert Cosijn


31.07.1726 : Jan Tuypens fs. Antoons verkoopt aan Jan De Neve :

een partij land op de Luijpendael
- oost Pieter De Cueleneer
- suyt het hof van Angereel
- noort de Wormetelmeersschen

en is groot 53 roeden en dit voor 20 S / roede

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn schepenen


16.10.1726 : Pieter De Cueleneer insetene van Appelterre verkoopt aan Pieter Daem fs. Joos :

een partij Xland op het Muylemvelt
- oost Cornelis Van Snick
- suyt den Hoochcauter
- noort cloostergoet Beauprez
- west cloostergoet Ninove

groot 336 roeden en verkocht voor 200 permissiepatacons  , den schellinck tot 6 stuivers en de andere specien navenant en maakt dus in courant gelt 560 guldens ,

was gehouden in pacht door Gerardus Callebaut en Pieter Van Muylem voor 13 R sjaars

Present : Jan Vierendeel officier , Gillis Buydens en Gerardus Cosijn


29.10.1726 : Pieternelle Buydens fs. Pieters weduwe Jan Schoonjans opsetenen van Iddergem  geassisteerd met Sr. Gillis Buydens haar broeder erkent een rente aan Mr. Jaspar De Bundel pastoor van Iddergem en dit over de som van 450 guldens courant gelt den schellinck tot 7 stuivers , hiervoor een losrente van 22,50 guldens sjaars , beseth op :

1) 225 roeden land in AP op het Apelterenvelt
- oost en suyt Christoffel De Roover
- noort den voetwech
- suyt capittelgoet van Nijvel

2) 156 roeden land op de Veijtsberch
- oost dhoors Joos Macharis of de kerckegoeden van AP
- suyt de abdij van Ninove

3) op de 3/4de van een meers wesende wisselmeersch genaempt " DEN BOTTERICK " groot int geheele 600 roeden
- oost Sint Jans ten Dullen
- suyt den dam
- west Mr. Jacques Viseur
- noort de Reijte

Deze gronden aan de rentegelder toekomend bij kaveling van haar vader

Present : Jan Vierendeel officier , Gerardus Cosijn , Joos Caelendries schepenen

Marge : in 1743 gelost door Adriaen Diericx x weduwe Jan Schoonjans aan Frans Speckaert als hoir causa matris van Heer Jaspar De Bundel


21.11.1726 : Adriaen Ooghe fs. Lievens ex Appelterre erkent ontvangen te hebben van Lieven Van Ongeval ex Aspelare de som van 250 R courant , de schelling a 7 stuivers , croiserende aan 5 % , beseth op :

1) zijn behuysde stede int gehucht te Muylem groot 62 roeden
- oost Gabriel Coolbrant
- suyt Guilliam Mertens
- west en noort de strate

2) 54 roeden land op den Hoochcauter
- suyt en west Pieter Daem
- oost het gescheede van Outer
- noort Laureijs Van Oudenhove

3) 96 roeden land op den Hoochcauter
- oost Pieter Daem
- suyt Pieter De Graeve
- west de strate
- noort Gabriel Coolbrandt

4) 60 roeden land op Muylemvelt
- oost weduwe Lieven Daem
- suyt en noort Jan De Backer
- suyt ook Geert Callebaut
- west Jan De Cooman

5) 84 roeden meers op den Luypendael genaamd " de Wormmoortel "
- oost weduwe Lieven Daem
- suyt Jan De Neve
- west Pieter Ooghe
- noort de Weduwe Lieven Van Wayenberghe

6) 86 roeden land op de Luypendael
-oost cloostergoet Hunneghem
- suyt Jan De Backer
- west Christiaen De Meyer
- noort Gabriel Coolbrandt

Present : Jan Vander Mijnsbrugghen meier , Pieter Valck burgemeester , Geerardus Cosijn , Jacobus Oriens , Martin Desmotte schepenen

Marge : aanvraag tot decharge of ter ontlasting van 20 roeden land competerende Wed. Pieter Vanden Doorent tot Zandbergen waarvan de helft aan de weesen is gelegen in de 6de partij is gelost aan Lieven Van Ongeval

Jan Van Muylem heeft 50 guldens rente uit deze betaald aan Jan Baptiste Van Ongeval ten behoeve van diens moeder , blijft aldus nog een rente van 8 guldens sjaars  ( anno 1786 )